AEG VS92903M manual

Få vist brugermanualen for AEG VS92903M below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: AEG
  • Product: Vakuumpakkemaskine
  • Model/navn: VS92903M
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Italiensk, Finsk, Hollandsk, Fransk, Russisk, Tysk, Svensk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 0
DE Bedienungsanweisung
VS92903M 02
DA Betjeningsvejledning 16
SV Bruksanvisning 30
Side: 16
16
DANSK
INDHOLDS
1. OM SIKKERHED .........................................................................................................17
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....................................................................................18
3. PRODUKTBESKRIVELSE...........................................................................................20
4. INDEN PRODUKTET TAGES I BRUG FØRSTE GANG .............................................21
5. KONTROLPANEL........................................................................................................22
6. DAGLIG BRUG............................................................................................................22
7. VAKUUMPAKNING AF FØDEVARER TIL ..................................................................24
8. VAKUUMPAKNING VED KONSERVERING AF FØDEVARER ..................................25
9. YDERLIGERE FUNKTIONER .....................................................................................26
10. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...................................................................27
11. PROBLEMLØSNING .................................................................................................28
12. 12. MILJØOPLYSNINGER ........................................................................................29
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers
professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet
med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får
fantastiske resultater hver gang. Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrere dit produkt for bedre service:
www.aeg.com/productregistration
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Vi anbefaler brugen af originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service. (Du finder
oplysningerne på maskinens typeskilt):. Model, PNC, Serienummer.
Advarsel /Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger.
Generelle oplysninger og gode råd.
Miljøoplysninger.
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Side: 17
17 www.aeg.com
1. OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet
installeres og tages i brug. Producenten kan ikke
drages til ansvar, hvis apparatet installeres forkert
og anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid
brugsanvisningen sammen med apparatet til
eventuel fremtidig brug.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
ADVARSEL!
Risiko for kvælning, personskade eller permanent
invaliditet.
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og
opefter samt af personer med nedsat fysisk,
sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller
som mangler den nødvendige erfaring eller
viden, hvis de overvåges af en voksen eller
en person, som er ansvarlig for deres
sikkerhed.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballagen utilgængeligt for
børn.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på
apparatet, mens det køler af.
Børn må ikke rengøre eller vedligeholde
apparatet uden overvågning.
Side: 18
18
DANSK
Generelt om sikkerhed
Tag stikket ud inden vedligeholdelse
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten,
et autoriseret serviceværksted eller en
tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
Undlad at bruge en damprenser til at
rengøre apparatet.
Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler
eller skarpe metalskrabere til at rengøre
ovnruden. De kan ridse overfladen, med det
resultat, at glasset knuses.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
Installation
VIGTIGT!
Installationen bør kun udføres af
kvalificeret personale.
Fjern pakkematerialet.
Apparatet bør ikke installeres og
bruges hvis det er beskadiget.
Følg instrukserne der følger med
apparatet.
Vær altid opmærksom når du flytter
apparatet og brug
sikkerhedshandsker.
Apparatet må ikke vendes om eller
vippes! Det kan få olien i pumpen til
at sive ud, hvilket kan medføre
skade på apparatet.
Overhold mindsteafstandene til
andre apparater.
Sikr dig at apparatet installeres på
et fast underlag.
Apparatets bør stå ved siden af
andre apparater eller enheder af
samme højde.
Elektriske forbindelser
VIGTIGT!
Fare for brand og elektrisk stød.
Alle de elektriske forbindelser bør
udføres af en kvalificeret el-
installatør.
Apparatet skal være jordforbundet.
Kontrollér om alle de elektriske
oplysninger angivet på modellens
typeskilt svarer til lysnettet. Hvis i
tvivl kontakt en el-installatør.
Brug altid en korrekt installeret
stødsikker stikkontakt.
Brug ikke multistik adaptere eller
forlængerledninger.
Vær opmærksom på, at du ikke
kommer til at beskadige
stikkontakten og netledningerne.
Kontakt en teknisk service eller en
el-installatør hvis det viser sig, at
være nødvendigt at udskifte
eventuelt beskadigede
netledninger
Stødsikringsanordninger skal være
fastgjort på en måde der gør, at de
ikke kan fjernes uden værktøj
Side: 19
19 www.aeg.com
Indsæt kun stikket i stikkontakten
efter at installationen er fuldendt.
Forsikr dig at stikkontakten er
tilgængelig efter installationen.
Sæt ikke stikproppen i stikket hvis
stikket sidder løst.
Træk ikke i ledningen når du vil
koble apparatet fra. Træk
udelukkende i stikproppen.
Brug alene passende
isoleringsanordninger:
strømswitche, sikringer (sikringer til
at skrue på skal tages ud af
sikringsholderen), jordfejl udløsere
og relæer.
Det elektriske system skal være
udstyret med en
isoleringsanordning, der gør det
muligt at koble apparatet fra
strømmen ved enhver pol.
Isoleringsanordning skal have en
kontaktåbning på mindst 3 mm
Anvendelse
Fare for skade, forbrænding,
elektrisk stød eller eksplosion
Dette apparat er beregnet til brug i
hjemmet.
Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
Når apparatet er i brug, bør det
holdes under konstant opsyn.
Sluk for apparatet efter brug.
Brug ikke apparatet med våde
hænder eller når det kan komme i
kontakt med vand.
Anvend ikke tryk på kammeret.
Brug ikke apparatet som arbejds-
overflade eller støtteflade.
Undgå gnister eller åben ild i
nærheden af apparatet når du
åbner kammeret.
Brandfarlige væsker, materialer
eller genstand må hverken
opbevares i eller anbringes på eller
i nærheden af apparatet.
VIGTIGT!
Du kan beskadige apparatet.
Vær opmærksom, når du fjerner
eller indsætter tilbehør.
Rør ikke ved svejsetråden -5- straks
efter forseglingen.
Restvarmen kan forårsage
forbrændinger.
Sker der en strømafbrydelse midt i
en arbejdscyklus hvor låget -3- har
været lukket, forsøg ikke at tvinge
låget op ved hjælp af værktøj; vent
til strømmen vender tilbage.
Anbring aldrig tunge genstande på
låget -3- !
Undgå at der falder tunge
genstande ned på låget!
Det kan kompromittere apparatets
integritet og medføre brud eller
andre skader.
Du bør ikke gå videre med
udpakning af apparatet hvis du ser
at låget er bristet eller defekt.
Kontakt Teknisk Service for at få
det skiftet ud.
5
3
3
Side: 20
20
DANSK
Rengøring og vedligeholdelse
VIGTIGT!
Brugen af apparatet indebærer risiko
for personskade, brand eller
materialeskade.
Før du udfører nogen form for
vedligeholdelse, sluk for apparatet
og træk stikket ud af stikkontakten.
Kontrollér at apparater er afkølet.
Apparatet bør renses regelmæssigt
for at undgå at
overfladematerialerne bliver slidt.
Rengør apparatet med en fugtig,
blød klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke-
slibende rengøringsmidler og
rengøringsmidler uden sprit, ikke-
slibende svamp; brug aldrig
opløsningsmidler eller
metalgenstande,
Hvis du benytter sprayprodukter bør
sikkerhedsforskrifterne angivet på
pakken følges
Bortskaffelse
VIGTIGT!
Risiko for skade og kvælning.
Sluk for strømforsyningen til
apparatet.
Fjern ledningen fra apparatet og
kasser den.
3. PRODUKTBESKRIVELSE
Dette produkt er ideelt til:
Vakuumpakning af fødevarer til
“SOUS VIDE”
madlavningsmetoden.
Ved at fjerne luften fra posen
opnår du perfekte
madlavningsresultater, takket
været den homogene
varmeoverførsel og tilbageholdelse
af mineraler og vitaminer, der
ellers ville blive spredt.
Vakuumpakning til konservering af
fødevarer.
Marinader/infusioner til fødevarer
ON/OFF switch
Kontrolpanel
Låg
Kammer
Forseglingselement
Side: 21
21 www.aeg.com
Tilbehør
Højdensitets plade
Poserne der følger med, er ideelle til "sous-vide"
vakuum madlavnings metoden. Fødevarerne kan
opbevares i poserne og tilberedes ved en
temperatur på mellem 0º og 120ºC* (*ved en
temperatur på 120 °C anbefaler vi at de bruges i
højst 30 minutter.)
Én gang de er blevet åbnet kan de bruges i
mikrobølgeovnen.
Bestillingskode til poser: 9029794014
50 poser til vakuum madlavning og opbevaring
(25stk, i størrelse 20x30cm + 25 stk. i størrelse
25x35cm)
www.aeg.com/shop
“Ekstern vakuum” - justering (se afsnit 9).
4. INDEN PRODUKTET TAGES I BRUG FØRSTE GANG
VIGTIGT!
Se kapitlerne vedr. sikkerhed.
Førstegangs rengøring
Tag alt tilbehør ud af apparatet.
Rengør apparatet før det tages i brug
første gang.
Se endvidere afsnittet "Rengøring og
vedligeholdelse.
Tilslutning første gang
Slut apparatet til elnettet.
Tænd apparatet ved at trykke på
ON/OFF switchen -1- placeret til venstre
for kontrolpanelet.
Før apparatet benyttes, bør du
gennemføre et "konditionerings
program", som angivet nedenfor:
Tøm kammeret og luk låget.
Vælg program P7 ved hjælp af tasterne
-9- og -10-.
Tryk Start -8-.
Vent til cyklussen er afsluttet (ca. 3
minutter)
Når cyklussen er afsluttet viser displayet
igen P7
Apparatet er nu klar til brug
Side: 22
22
DANSK
5. KONTROLPANEL
ON/OFF switch Valgknap
ON/OFF LED Start knap
Vakuumfunktion
LED
DECREASE” knap, bruges til at reducerer
set-function værdierne og vælge programmer
Forseglings funktion
LED
“INCREASE” knap, bruges til at øge set-
function værdierne og vælge programmer
Returluft funktion
LED
Display. Viser den valgte funktion og de
tilsvarende indstillingsdata.
Stop knap
6. DAGLIG BRUG
VIGTIGT!
Se kapitlerne vedr. sikkerhed
Tænd for apparatet ved hjælp af
ON/OFF switchen -1-. og vent til
displayet viser det sidste program der er
blevet udført (f. eks. P1).
Løft låget og anbring posen med
madvarerne, der skal vakuumeres nede
i tanken; lad der være mindst 2 cm
mellem indholdet i vakuumposen og
forseglingselementet (se tegning)
For mindre produkter, brug indlægs
pladen der fulgte med apparatet, eftersom
det hjælper til at anbringe posen i den
korrekte stilling i forhold til
forseglingselementet.
Side: 23
23 www.aeg.com
Luk låget og vælg det ønskede program
ved at trykke på
DECREASE/INCREASE -9-, -10 og
dernæst tryk på Start -8-.
Under vakuumprocessen viser displayet
fremskridtet (i %) indtil den indstillede
værdi nås.
Displayet viser nu forseglingstiden,
hvorefter det normale tryk i tanken
genoprettes.
Så snart program nummeret (f. eks. P1)
kommer frem på displayet igen, kan du
åbne låget.
Programmerne P1 til P5 kan indstilles
efter ønske.
Som standard et vakuumeringen justeret
til 99,9 % og den anbefalede
forseglingstid til poserne der fulgte med
udstyret til 2 sekunder.
Disse parametre er egnede til normal
brug af maskinen.
Se nedenstående tabel for andre
indstillinger:
Kød 99.9%
Ost 99.9%
Reven ost 35 - 50%
Frugt 99.9%
Syltetøj og creme 99.9%
Supper 99.9%
Sandwicher 60 - 70%
Pasta 99.9%
Fisk, skaldyr 99.9%
Pølser 99.9%
Saltet kød 99.9%
Grøntsager 99.9%
Friske grøntsager (salat, tomater) 35 - 50%
Stop knap
Denne knap -6- stopper udsugningen
omgående og maskinen kører processen
videre og forsegler posen automatisk.
Denne funktion skal anvendes hvis man
vil vakuumere væsker og varme
produkter, som kan komme i kog under
vakuumcyklussen.
ÆNDRING AF PARAMETRENE
Vi anbefaler ændring af “vakuum % ”
parametrene for visse fødevarer (se den
anbefalede vakuum % tabel).
Posernes forseglingstid kan ændres (fra 0
til 4 sekunder), for poser med en anden
tykkelse end dem der fulgte med udstyret.
For at ændrer disse parametre, skal du
gøre følgende:
Side: 24
24
DANSK
Tryk på knapperne -9- , -10-. for at
vælge det program du ønsker at bruge
(f.eks. P2).
Tryk på valgknappen -7 .
Displayet viser vakumerings procenten
(99.9 %).
Indtast det ønskede tal ved at trykke på
knapperne -9- , -10-.
Tryk på valgknappen -7-.
Displayet viser forseglingstiden (2
sekunder).
Indtast det ønskede tal ved at trykke på
knapperne -9 ,-10-.
Ved at trykke igen -7- viser displayet
programmet (f.eks. P2)
Det fremviste program betyder at de
indstillede parametre er gemt.
7. VAKUUMPAKNING AF FØDEVARER TIL “SOUS VIDE”
MADLAVNINGSMETODEN
Metoden går ud på at fødevarerne
vakuumpakkes i plastpose inden de
tilberedes i damp- eller vandbad, ved lav
temperatur og over længere tid.
Metoden har mange fordele:
fødevarernes smag og konsistens er
bedre
både smagen og lugten bevares,
eftersom tilberedningen ikke spreder
dem.
det begrænsede tab af væske gør
fødevarerne mere møre og saftige.
den forseglede pose bevarer
næringsstoffer, så som mineraler og
vitaminer.
det er ikke nødvendigt at tilsætte olie
eller fedtstof ved tilberedningen.
Vakuumeringen er indstillet til 99,9 %,
hvilket er ideelt til denne
tilberedningsmetode.
Side: 25
25 www.aeg.com
8. VAKUUMPAKNING VED KONSERVERING AF
FØDEVARER
Vakuumpakningen gør, at fødevarerne holder længere.
Tabel over holdbarheden af fødevarer
Nedenstående tabel viser fødevarernes holdbarhed ved vakuumpakning.
Husk at de angivne tider er vejledende.
Vejledende fødevareholdbarhed under
Normale forhold Vakuumpakket
Ved stuetemperatur (+20° / +25 °C)
Brød 2 dage Op til 8 dage
Tørre kiks 120 dage op til 360 dage
Tør pasta, ris 180 dage op til 360 dage
Tørrede frugter 120 dage op til 360 dage
Mel, te, kaffe 120 dage op til 360 dage
Nedkølet ved +3° / +5 °C
Rødt og hvidt kød 2 dage op til 4 dage
Friskbagt kød 1 - 2 dage op til 4 dage
Saltet kød 4 - 6 dage op til 15 dage
Blød ost 5 - 7 dage op til 15 dage
Hård ost 15 - 20 dage op til 30 dage
Rå grøntsager 1 - 3 dage op til 7 dage
Supper 2 - 3 dage op til 5 dage
Pasta, risotto, lasagne 2 - 3 dage op til 5 dage
De angivne tider svarer til friske fødevarer
opbevaret korrekt før vakuumpakning.
For tilberedt mad, svarer de angivne tider
til fødevarer nedkølet umiddelbart efter
vakuumpakning.
I tilfælde af nedkølede fødevarer bør du
forsikre dig at køleskabet kan nå ned på
og bevare den krævede temperatur.
Efter længere konservering anbefaler
vi altid at kontrollere fødevarernes
tilstand før de spises.
MARINERING I POSE
Brug ON/OFF switchen -1- placeret til
venstre for kontrolpanelet til at tænde for
apparatet.
Læg fødevaren med marinaden i posen.
Læg posen ned i tanken.
Vælg et af programmerne fra P1 til P5
med 99,9 % vakuumering og indstil
forseglingstiden til 2 sekunder ved hjælp
af knapperne -9- and -10-.
Luk låget og pres Start 8-
Åben låget så snart programmet (f.eks.
P1) kommer frem på displayet.
Opbevar i køleskabet i 9 - 12 timer.
Side: 26
26
DANSK
9. YDERLIGERE FUNKTIONER
P6 “Ekstern vakuumering”
Brug dette program til at suge luften ud af
de specielle lufttætte beholdere (leveres
ikke med produktet).
Skru indsugningsfittingen, placeret på
indersiden af tanken, løs.
Spænd fittingen til "ekstern
vakuumering" fast
Forbind denne fitting til beholderen ved
hjælp af vakuumslangen
Med åbent låg start programmet ved at
trykke på Start 8- .
Dette program er udelukkende til
indstilling af "vakuum" programmet.
P7 “ Konditionerings program”
Dette program bør anvendes i følgende
situationer:
Før apparatet tages i brug første gang.
Efter at apparatet har stået stille i
længere tid.
Efter at have forseglet madvarer med
højt fugtindhold (f.eks. supper).
Når du ser at apparatet ikke virker som
forventet (f.eks. hvis det er længere om
at vakuumere eller overhoved ikke
vakuumerer).
Dette program tager cirka 3 minutter og
sikrer en fuldstændig rensning af pumpen,
samtidig med at det fjerner enhver
flydende emulsion der måtte være i olien.
Så længe programmet kører bør
apparatet ikke bruges til forsegling.
Dette program har ingen justerings-
variabler.
Følg angivelserne nedenfor til at starte
programmet:
Tøm kammeret og luk låget.
Vælg program P7 ved hjælp af tasterne
-9- og -10-.
Tryk Start -8-.
Vent indtil cyklussen er fuldendt (ca. 3
minutter).
Når cyklussen er fuldendt viser displayet
igen P7.
Apparatet er nu parat til brug.
Side: 27
27 www.aeg.com
10. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
VIGTIGT!
Se kapitlerne vedr Sikkerhed.
Rengør apparatet efter brug.
Rengør plexiglas låget (3) indvendigt og
udvendigt. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel (vand og sæbe).
Brug ikke slibende rengøringsmidler
eller rengøringsmidler med sprit eller
slibende svampe; brug aldrig
opløsningsmidler eller metalgenstande.
Følg sikkerhedsforskrifterne angivet på
pakken hvis du benytter sprayprodukter.
Rengør forseglingselementet (5) med en
tør klud.
Fjern eventuelle rester af folie aflejret på
elementet.
Før du renser tanken (4), især når der er
væske tilbage i den, bør du tage
forseglingselementet (5) ud.
Rengør metaloverfladen med en normal
rengøringsvæske egnet til rengøring af
rustfrit stål.
Side: 28
28
DANSK
11. PROBLEMLØSNING
VIGTIGT!
Se kapitlerne vedr. sikkerhed.
Posen er ikke
korrekt forseglet.
Forseglingstiden er ikke den
korrekte.
Pakningen på låget er
snavset eller slidt.
Posen er ikke korrekt placeret
på forseglingselementet.
Forseglingselementet er slidt
(Teflon overtrækket er
brændt)
Bladet under
teflonovertrækket på
forseglingselementet er
defekt.
Anvend en anden forseglingstid.
Rens eller udskift pakningen på
låget (kontakt Teknisk Service for
at få den skiftet ud).
Anbring posen korrekt.
Skift forseglingselementet ud
(kontakt Teknisk Service for at få
elementet skiftet ud).
Skift bladet ud (kontakt Teknisk
Service for at få bladet skiftet ud).
Slutvakuumeringen
er utilstrækkelig
Den indstillede vakuum-
procent er ikke den rette.
Pakningen på låget er
snavset eller slidt.
Låget er ikke korrekt lukket.
Vælg et andet vakuum procent.
Rens eller udskift pakningen på
låget (kontakt Teknisk Service for
at få den skiftet ud).
Luk låget korrekt.
Kontroller om der ikke er
genstande eller snavs mellem
låget og tanken.
Låget åbner ikke! Der er ikke strømforsyning. Vent indtil strømmen kommer
tilbage.
Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, efter
at du har foretaget ovenstående
kontroller, kontakt Teknisk Service og
beskriv problemet.
Alarmmeddelelser
Apparatet registrerer visse alarmer, som
vises på displayet -11 med følgende
beskeder:
OIL:
Udskift pumpeolien
Kontakt Teknisk Service.
OFF:
Det elektroniske kort er blokeret.
Kontakt Teknisk Service.
EAA:
Apparatet har ikke nået den forventede
vakuumering inden for den maksimale
indstillede tid (160 sekunder).
Kontroller at låget er ordentligt lukket.
Låget har ikke været lukker under P7
programmet - "Konditionerings
program".
Sluk for apparatet og tænd det igen for
at nulstille alarmen.
FLA:
Forsyningsspændingen er lav.
Kontakt Teknisk Service.
Side: 29
29 www.aeg.com
12. MILJØOPLYSNINGER
Genbrug materialer med symbolet
Anbring emballagematerialet i
passende beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og
menneskelig sundhed samt at
genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet
Sammen med husholdningsaffaldet.
Lever produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din
kommune

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: AEG VS92903M.

Stil et spørgsmål om AEG VS92903M

Har du et spørgsmål om AEG VS92903M men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til AEG VS92903M. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med AEG VS92903M så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.