AEG Voxtel S120 manual

Få vist brugermanualen for AEG Voxtel S120 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: AEG
  • Product: DECT / VoIP-telefon
  • Model/navn: Voxtel S120
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Hollandsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Svensk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 265
170
1 OMTANKE FOR MILJØET
Tak, fordi du købte dette produkt. Dette produkt er udviklet og samlet
med den størst mulige omtanke for dig og miljøet. Det er årsagen til, at vi
leverer dette produkt med en vejledning til hurtig installation, hvorved vi
reducerer mængden af papir (sider) og minimerer fældningen af træer til
fremstilling af vejledningen.
En fyldestgørende og detaljeret brugervejledning med beskrivelse af
alle funktioner finder du på vores websted www.aegtelephones.eu.
Download venligst den komplette brugervejledning for at gøre brug af
produktets avancerede funktioner. Af hensyn til miljøet beder vi dig om
ikke at udskrive hele brugervejledningen. Tak, fordi du hjælper os med at
beskytte miljøet.
2 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
Når du anvender din telefon, bør du altid følge grundlæggende
sikkerhedsforanstaltninger for at reducere risikoen for brand, elektrisk
chok og personskade, herunder:
1. Læs og vær sikker på, at du forstår alle anvisningerne.
2. Følg alle advarsler og anvisninger, som er markeret på produktet.
3. Tag netadapteren ud af vægstikket, før du rengør produktet Du må
ikke anvende væskerengøringsmidler eller midler på spraydåse.
Anvend en fugtig klud til rengøring.
4. Telefonen må ikke opbevares under varme og fugtige forhold
eller i direkte sollys. Telefonen må ikke blive våd eller anvendes i
nærheden af vand (f.eks. i nærheden af et badekar, en køkkenvask, et
svømmebassin).
5. Vægstik og forlængerledninger må ikke overbelastes, da dette kan
udgøre brandfare eller risiko for elektrisk chok.
6. Tag dette produkt ud af vægstikket under følgende forhold:
tNår netledningen eller netstikket er beskadiget.
tHvis produktet ikke fungerer normalt, når du følger
betjeningsanvisningerne.
tHvis produktet tabes på gulvet, og huset derved beskadiges.
tHvis produktydelsen ændres.
7. Du må ALDRIG bruge telefonen udendørs i tordenvejr - tag
telefonledningen ud af basisenheden og netstikket, hvis der
Side: 266
171
DK
forekommer stormvejr i området. Beskadigelse som følge af
lynnedslag dækkes ikke af garantien.
8. Telefonen må ikke anvendes til at rapportere gasudslip i nærheden af
det formodede udslip.
9. Brug kun de medfølgende NiMH-batterier (nikkelmetalhybrid)!
Driftsperioderne for telefonrørene er kun gældende med standard
batterikapaciteter.
10.Brug af andre batterityper eller ikke-genopladelige/primære
batterier kan være farligt. Dette kan forårsage interferens på og/eller
beskadigelse af enheden og omgivelserne. Producenten kan ikke
holdes ansvarlig for beskadigelse forårsaget af sådant misbrug.
11.Du må ikke anvende opladningsenheder fra tredjepart. Dette kan
beskadige batterierne.
12.Sørg for, at batterierne sættes i produktet med korrekt polaritet.
13.Bortskaf batterierne på forsvarlig vis. Batterierne må ikke nedsænkes
i vand, brændes eller bortskaffes, hvor der er risiko for, at de kan
punktere.
3 Anvendelsesformål
Denne telefon er beregnet til brug med forbindelse til et offentligt,
analogt telefonnetværk eller en analog udvidelse af et kompatibelt PBX-
omstillingssystem.
4 UDPAKNING AF TELEFONEN
Kassen indeholder:
t1 telefonrør
t1 basisenhed
t1 netadapter
t1 telefonledning
t2 genopladelige batterier
t1 Brugervejledning
Gem emballagen på et sikkert sted i tilfælde af, at du senere får brug for
at transportere telefonen.
Side: 267
172
5 LÆR TELEFONEN AT KENDE
5.1 Oversigt over telefonrør (se p1)
# Forklaring
1
M1
M2
M3
M1/M2/M3 - Hurtigopkaldsknapper
tI inaktiv tilstand: Tryk på knappen og hold den inde for
at ringe til det gemte nummer
2
Højre brugerdefinerede tast (SLET/TILBAGE/
LYDLØS/SAMTALEANLÆG)
tI hovedmenutilstand: Tryk for at gå tilbage til
pauseskærmen.
tI undermenutilstand: Tryk for at gå tilbage til forrige
niveau.
tI undermenutilstand: Tryk på knappen og hold den
nede for at gå tilbage til pauseskærmen.
tI redigerings-/forudindtastningstilstand: Tryk for at
slette et tegn/ciffer.
tI redigerings-/forudindtastningstilstand: Tryk på
knappen og hold den nede for at slette alle tegn/cifre.
tUnder et opkald: Tryk for at slå mikrofonen til/fra.
tI inaktiv tilstand: Tryk på denne tast for at føre en
samtale med et andet telefonrør.
3
Op/opkaldsfortegnelse
tI inaktiv tilstand: Tryk på tasten for at få adgang til
opkaldslisten.
tI menutilstand: Tryk for at rulle op igennem
menupunkterne.
tI listen over kontaktpersoner/genopkaldslisten/
opkaldsfortegnelsen: Tryk for at rulle op igennem
listen.
Side: 268
173
DK
4
Tal/sluk
tUnder et opkald: Tryk på tasten for at afslutte et
opkald og vende tilbage til pauseskærmen.
tI tilstanden menu/redigering: Tryk for at gå tilbage til
forrige menu.
tI tilstanden menu/redigering: Tryk på knappen og
hold den nede for at gå tilbage til pauseskærmen.
tI inaktiv tilstand: Tryk på knappen og hold den nede
for at slukke for telefonrøret.
tI inaktiv tilstand (når telefonrøret er slukket): Tryk
på knappen og hold den nede for at tænde for
telefonrøret.
5
Alfanumerisk tastatur, * (STJERNE), # (FIRKANT)
tTryk for at indsætte et tegn/ciffer/*/#
t*-knappen i inaktiv tilstand: Tryk på knappen og hold
den nede for at aktivere eller deaktivere tastaturlåsen.
t#-knappen i inaktiv tilstand: Tryk på knappen og hold
den inde for at slå ringeren til eller fra.
t0-knappen i inaktiv tilstand/forudindtastning/
nummerredigeringstilstand: Tryk og hold inde for at
indsætte en pause.
t#-knappen i opkaldslistetilstand: Tryk for evt. at vise
opkalderens nummer.
t#-knappen: I forudindtastning/nummerredigerings-
tilstand eller under et opkald: Tryk på tasten for at
indsætte et flash.
6
Lydstyrke op/ned
tUnder et opkald: Tryk for at øge eller sænke
øretelefonens lydstyrke.
7 Mikrofon
Side: 269
174
8
Tale til/højttaler
tI tilstanden inaktiv/forudindtastning: Tryk for at
foretage et opkald. Tryk igen for at slå højttaleren til.
tI genopkaldslisten/opkaldsfortegnelsen/listen over
kontaktpersoner: Tryk for at foretage et opkald til den
valgte post på listen. Tryk igen for at slå højttaleren til.
tUnder ringning: Tryk for at besvare et opkald. Tryk igen
for at besvare med højttaler.
9
Ned/genopkaldsliste
tI inaktiv tilstand: Tryk for at åbne genopkaldslisten.
tImenutilstand:Trykforatrulleigennemmenupunkterne.
tI listen over kontaktpersoner/genopkaldslisten/
opkaldsfortegnelsen: Tryk for at rulle ned igennem listen.
10 OK
Venstre brugerdefinerede tast (menu/OK)
tI inaktiv tilstand: Tryk for at få adgang til hovedmenuen.
tI undermenutilstand: Tryk for at bekræfte valget
tUnder et opkald: Tryk på denne tast for at få adgang til
samtaleanlæg/telefonbog/genopkaldsliste/opkaldsliste.
11
Op/ned
tUnder et opkald: Tryk for at øge eller sænke
telefonrørets lydstyrke.
12 Telefonrør
5.2 Displayikoner og symboler (se p2)
LCD-displayet giver dig oplysninger om telefonens aktuelle status.
Forklaring
Tændt, når telefonrøret er inden for basisenhedens
rækkevidde.
Blinker, når telefonrøret er i nærheden af basisenhedens
rækkevidde.
Slukket, når telefonrøret er uden for basisenhedens
rækkevidde og ikke kan kommunikere med basisenheden.
Tændt, når et opkald er i gang.
Blinker, når der er et indgående opkald.
Side: 270
175
DK
Tændt, når højttaleren er tændt.
Tændt, når en samtale på samtaleanlægget er i gang.
Blinker under samtaleanlægringning.
Tændt, når der modtages et nyt opkald.
Slukket, når der ingen opkald er.
Tændt, når telefonrørets ringer er slået fra.
Tændt, når en alarm er indstillet.
Blinker, når alarmtidspunktet er nået.
Tændt, når tastaturet er låst.
Tændt, når der er lagt en ny besked på telefonsvareren (dette
er en nummervisningstjeneste, der tilbydes af teleudbyderen).
Angiver, at der er flere tegn eller tal foran dem, der vises.
Angiver, at der er flere tegn eller tal efter dem, der vises.
Fuldt batteristrømniveau.
2/3 batteristrømniveau.
1/3 batteristrømniveau.
Blinker, når der registreres lavt batteriniveau med behov for
opladning.
Blinker, når batteriet oplader.
Side: 271
176
5.3 Oversigt over basisenheden (se P4)
# Forklaring
13
LED-display med syv segmenter
tNår telefonrøret ikke er i brug: Viser urets status. ”--
--” blinker, hvis uret ikke er indstillet. ” : ” blinker, når
uret er indstillet og fungerer.
tI tilstanden til justering af basisenhedens lydniveau:
De to midterste cifre viser basisenhedens lydniveau
(L1 ~ L8).
14
Lydstyrke op
tI højttalertilstand: Tryk for at øge højttalerlydstyrken.
15
Lydstyrke ned
tI højttalertilstand: Tryk for at sænke højttalerlydstyrken.
16
Find
Tryk på find-knappen på basisenheden for at finde dine
registrerede telefonrør.
Trykogholdnedeforatbegynderegistreringsprocessen.
17
Højttaler
tNår telefonrøret ikke er i brug: Tryk på tasten for at slå
højttaleren til/fra.
tUnder opringning: Den baggrundsbelyste LED
blinker, tryk for at besvare det indgående opkald.
tUnder et opkald: Den baggrundsbelyste LED tændes,
hvis højttaleren er aktiveret. Tryk for at afslutte
opkaldet.
18
M1/M2/M3/M4 - Hurtigopkaldsknapper
tTryk for at ringe til det nummer, der er gemt under
hukommelsesknappen.
Side: 272
177
DK
6 INSTALLERING AF TELEFONEN
6.1 Tilslutning af basisenheden (se P5)
tSæt netadapteren og telefonledningen i basisenheden.
tSæt netadapteren i et vægstik på 210-240 V AC, 50/60 Hz og den anden
ende af telefonledningen i telefonstikket i væggen.
Advarsel:
tBrug altid den telefonledning, der medfølger i æsken. Det er ikke sikkert,
at andre telefonledninger er kompatible, så de virker måske ikke.
tBrug kun den medfølgende netadapter.
tBasisenheden skal være forbundet til netstikket - og ikke kun under
opladning af telefonrørets batterier - for at fungere normalt.
6.2 Isætning og opladning af batterierne (se P3)
tSkub dækslet til batterirummet af.
tAnbring de to batterier i rummet med korrekt polaritet, som vist.
tSkub dækslet til batterirummet på plads igen.
tSæt telefonrøret i basisenheden, og oplad det i 14 timer, før det
anvendes for første gang. En biplyd angiver, at telefonrøret er korrekt
placeret på basisenheden eller i opladeren.
Advarsel:
Brug kun størrelse AAA genopladelige NiMH-batterier.
7 SÅDAN BRUGES TELEFONEN
7.1 Sådan foretages et opkald
7.1.1 Sådan forudindtastes et nummer
tIndtast telefonnummeret, og tryk på for at ringe til nummeret. Tryk
igen for at slå højttaleren til.
>Hvis du indtaster nummeret og taster forkert, kan du trykke på
for at slette cifrene.
7.1.2 Sådan foretages et direkte opkald
tTryk på for at etablere forbindelse til linjen, og indtast derefter
telefonnummeret.
tTryk på igen for at slå højttaleren til.
Side: 273
178
7.1.3 Sådan foretages et opkald fra listen over kontaktpersoner
tTryk på for at få adgang til listen over kontaktpersoner, og tryk på
/ for at vælge den ønskede kontaktperson.
tTryk på for at foretage et opkald til den valgte person. Tryk igen for at
slå højttaleren til.
7.1.4 Sådan foretages et opkald fra opkaldslisten
tTryk på for at få adgang til opkaldslisten, og tryk på / for at
vælge den ønskede person fra opkaldslisten.
tTryk på for at foretage opkald til den valgte person på opkaldslisten.
Tryk igen for at slå højttaleren til.
tAlternativt trykker du på og / for at åbne opkaldslisten fra
hovedmenuen.
7.1.5 Sådan foretages et opkald fra genopkaldslisten
tTryk på for at få adgang til genopkaldslisten, og tryk på / for at
vælge det ønskede nummer på genopkaldslisten.
tTryk på for at foretage opkald til det nummer på genopkaldslisten. Tryk
igen for at slå højttaleren til.
7.1.6 Opkaldstimer
Telefonrøret registrerer automatisk hvert opkalds varighed.
Opkaldstimeren vises et par sekunder efter, at opkaldet påbegyndes.
Timeren viser varigheden i formatet timer, minutter og sekunder
(TT:MM:SS).
7.2 Opkald ved hjælp af hurtigopkaldsknapper
Sådan bruges telefonrøret:
tNår telefonrøret ikke er i brug, skal du holde M1/M2/M3 nede for at
foretage et opkald til det nummer, der er gemt under den respektive
knap.
ELLER
tTryk på , og hold derefter M1/M2/M3 nede for at foretage et opkald til
det nummer, der er gemt under den valgte knap.
Bemærk:
Du skal først have angivet et hurtigopkaldsnummer.
>Hvis der ikke er gemt nogen numre, hører du en dobbelt biplyd.
Side: 274
179
DK
Sådan bruges basisenheden:
tNår telefonrøret ikke er i brug, skal du holde M1/M2/M3/M4 nede for at
foretage et opkald til det nummer, der er gemt under den respektive knap.
Bemærk:
Du skal først have angivet et hurtigopkaldsnummer.
7.3 Sådan besvares et opkald
Sådan bruges telefonrøret:
Hvis telefonrøret ikke sidder i holderen på basisenheden:
tNår telefonen ringer, trykker du på for at besvare opkaldet og trykker
på den igen for at slå højttaleren til.
Bemærk:
Hvis telefonrøret sidder i opladerholderen, og hvis ”AUTO ANS” er sat på
”ON”: Når telefonen ringer, tager du telefonrøret for at besvare opkaldet
automatisk, uden at du behøver trykke på nogen knap.
Sådan bruges basisenheden:
tNår telefonen ringer, blinker basisenhedens højttalerlampe. Tryk på
for at besvare opkaldet.
7.4 Funktionen Lydboost
Funktionen Lydboost giver dig mulighed for at forstærke lyden på
telefonrøret for at kompensere for nedsat hørelse.
tFor at slå lydboost til, trykker du på når som helst under et opkald.
>Den øverste indikator på telefonrøret tændes.
tNår lydboost er aktiveret, trykker du på / for at øge eller sænke
lydstyrken på telefonrøret inden for det angivne frekvensinterval i
equalizeren.
tFor at slå lydboost fra og sætte telefonrøret tilbage på normal lydstyrke,
trykker du på igen. Den øverste indikator på telefonrøret slukkes.
>Funktionen Lydboost bliver automatisk slået fra, når opkaldet afsluttes.
7.5 Sådan afsluttes et opkald
Sådan bruges telefonrøret:
tUnder et opkald via telefonrøret skal du trykke på for at afslutte
opkaldet.
ELLER
tSæt telefonrøret tilbage på basisenheden for at afslutte opkaldet.
Side: 275
180
Sådan bruges basisenheden:
tUnder et opkald via basisenheden skal du trykke på for at afslutte
opkaldet.
7.6 Sådan justeres lydstyrken for øretelefon og håndfri
Der findes 5 lydstyrkeniveauer (”VOLUME 1” til ”VOLUME 5”) at vælge
imellem for både telefonrør og håndfri.
Sådan bruges telefonrøret:
Under et opkald:
tTryk på / for at vælge lydstyrke 1-5.
>Den aktuelle indstilling vises.
>Når du afslutter opkaldet, forbliver indstillingen på det sidste valgte
niveau.
Sådan bruges basisenheden:
Under et opkald:
tTryk på / for at vælge lydstyrke 1-8.
>Når du afslutter opkaldet, forbliver indstillingen på det sidste valgte
niveau.
7.7 Sæt et opkald på lydløs
Du kan tale med nogen i nærheden, uden at opkalderen kan høre dig, i
løbet af en telefonsamtale.
Under et opkald:
tTryk på for at sætte mikrofonen på lydløs. ”MUTED” vises på
displayet.
>Nu kan opkalderen ikke høre dig.
tTryk på igen for at aktivere mikrofonen.
7.8 Sådan slås telefonrørets ringer fra
tNår telefonrøret ikke er i brug, skal du trykke på # og holde knappen
nede for at slå telefonrørets ringer fra.
>Ikonet Ringer slået fra vises.
tNår ringeren er slået fra, skal du trykke på # og holde den nede for at slå
telefonrørets ringer til igen.
>Ikonet Ringer slået fra slukkes.
Side: 276
181
DK
7.9 Sådan aktiveres tastaturlåsen
tNår telefonrøret ikke er i brug, skal du trykke på * og holde knappen
nede for at aktivere tastaturlåsen.
>Ikonet Tastaturlås vises.
Bemærk:
Du kan stadig bruge til at besvare et opkald, når telefonrøret ringer.
tI tilstanden Tastaturlås trykker du på * og holder den nede for at slå
tastaturlås fra.
>Ikonet Tastaturlås slukkes.
7.10 Sådan foretager du genopkald til det seneste nummer
Du kan foretage genopkald til de fem senest kaldte numre. Hvis du har
gemt et navn i listen over kontaktpersoner, der hører til nummeret, vises
navnet i stedet.
Det senest kaldte nummer vises øverst på genopkaldslisten.
7.10.1 Sådan foretages genopkald til et nummer på
genopkaldslisten
tNår telefonrøret ikke er i brug, skal du trykke på for at få adgang til
genopkaldslisten.
Bemærk:
Hvis der vises et navn på genopkaldslisten, skal du trykke på # for at vise
nummeret for dette navn.
tTryk på / for at gennemse genopkaldslisten.
tTrykpå foratforetageopkaldtildetvalgtenummerpågenopkaldslisten.
Bemærk:
Hvis der ikke findes numre på genopkaldslisten, viser displayet ”EMPTY”.
7.11 Sådan findes telefonrøret
Du kan lokalisere telefonrøret ved at trykke på finde-tasten på
basisenheden. Alle telefonrør, der er registreret på basisenheden, afgiver
en biptone og viser ”PAGING” på displayet.
Du kan standse søgningen ved at trykke på , eller på et hvilket som
helst telefonrøret eller på basisenheden igen.
Side: 277
182
Bemærk:
Hvis der kommer et indgående opkald under søgningen, ringer telefonen
med det indgående opkald i stedet for at bippe.
8 PRIVAT TELEFONBOG
Du kan gemme op til 20 private telefonbogsposter med navne og numre.
Optegnelsen for hver person i telefonbogen kan indeholde maks. 20
cifre for telefonnummeret og maks. 12 tegn for navnet. Du kan også
vælge forskellige ringetoner til personerne i telefonbogen. (Bemærk: De
forskellige ringetoner afspilles kun, hvis du abonnerer på nummervisning
og det indgående nummer svarer til det gemte nummer).
Telefonbogsposter gemmes alfabetisk efter navn.
8.1 Sådan tilføjes en ny kontaktperson
tNår telefonrøret er inaktivt, trykker du på for at vise ”CONTACTS”.
Derefter trykker du på OK for at åbne listen over kontaktpersoner.
tTryk på OK for at vise ”ADD”.
tTryk på OK, og indtast derefter navnet.
tTryk på OK, og indtast derefter nummeret.
tTryk på OK og / for at vælge den ønskede ringetone til
kontaktpersonen.
tTryk på OK for at gemme kontaktpersonen.
8.2 Sådan søger du efter en kontaktperson
tNår telefonrøret er inaktivt, trykker du på for at vise ”CONTACTS”.
Derefter trykker du på OK for at åbne listen over kontaktpersoner.
tIndtast det første bogstav i navnet vha. de alfanumeriske taster (f.eks.
hvis navnet begynder med C, trykker du tasten 2 tre gange) og derefter
/ for at rulle ned til den ønskede person.
9 NUMMERVISNING (AFHÆNGER AF NETVÆRKET)
Denne funktion er tilgængelig, hvis du abonnerer på
nummervisningstjenesten hos din teleudbyder. Telefonen kan lagre op til
10 modtagne opkald med dato/tidspunkt på opkaldslisten. Nummeret
vises på displayet, når telefonen ringer. Hvis nummeret svarer til en af
optegnelserne i din private telefonbog, vises navnet, der er lagret for
Side: 278
183
DK
opkalderen i den private telefonbog, og nummeret skiftevis. Telefonrøret
ringer med den melodi, der er knyttet til optegnelsen i telefonbogen.
Hvis opkaldet kommer fra en person med hemmeligt nummer, vises
”WITHHELD”.
Hvis der er modtaget tre ubesvarede opkald, vises ”3 CALLS” i
standbytilstand.
9.1 Sådan vises opkaldsfortegnelsen
Alle modtagne opkald gemmes på opkaldsfortegnelsen. Det seneste
opkald vises øverst på listen. Hvis opkaldsfortegnelsen er fuld, erstatter
det nyeste opkald det ældste nummer på listen. Alle ubesvarede opkald,
der ikke er blevet gennemset, er markeret med øverst på skærmen.
tTryk på for at adgang til opkaldsfortegnelsen.
ELLER
tTryk på og / for at vise ”CALL LOG”, og tryk derefter på OK for
at vælge den.
tTryk på / for at vælge den ønskede optegnelse.
tTryk på # for evt. at vise opkalderens nummer.
10 TELEFONENS INDSTILLINGER
Telefonen leveres med standardindstillinger, som du kan ændre for at
personliggøre telefonen, som du ønsker.
10.1 Programmering af hurtigopkaldsknapperne
Der findes fire hurtigopkaldstaster (M1 til M4) på basisenheden med
ledning og tre hurtigopkaldstaster (M1 til M3) på telefonrøret. Tasterne på
basisenheden og på telefonrøret er kædet sammen, så M1 til M3 henviser
til samme nummer på både basisenhed og telefonrør. Der kan kun ringes
op til M4 fra basisenheden.
tTryk på og / for at vælge ”MEM KEY”.
tTryk på OK og / for at vælge den ønskede hukommelsesknap.
tTryk på OK for at indtaste det nummer, du ønsker at gemme.
Bemærk:
Hvis der tidligere er blevet gemt et nummer under den valgte
hukommelsestast, vil den sidst gemte indstilling blive vist. Du kan bruge
de almindelige opkaldstaster til at redigere nummeret.
Side: 279
184
tTryk på OK for at bekræfte.
10.2 Telefonrørsindstillinger
10.2.1 Sådan indstilles telefonrørets sprog (valgfrit)
tTryk på og / for at vælge ”HS SET”.
tTryk på OK og / for at vælge ”LANGUAGE”.
tTryk på OK og / for at vælge det ønskede sprog.
tTryk på OK for at bekræfte.
10.3 Påmindelser
Du kan optage påmindelser som stemmemeddelelser. Meddelelserne
afspilles automatisk via basisenhedens højttaler på det valgte tidspunkt.
10.3.1 Afspilning af påmindelsen
tTryk på og / for at vælge ”CAREMEMO”.
tTryk på OK og / for at vælge ”C MEMO 1” eller ”C MEMO 2”.
tTryk på OK og / for at vælge ”PLAYBACK”.
tTryk på OK for at afspille den ønskede stemmemeddelelse.
Bemærk:
Er der ikke optaget en meddelelse, viser displayet ”EMPTY”.
10.3.2 Optagelse af påmindelser
tTryk på og / for at vælge ”CAREMEMO”.
tTryk på OK og / for at vælge ”C MEMO 1” eller ”C MEMO 2”.
tTryk på OK og / for at vælge ”RECORD”.
tTryk på OK, og tal til telefonen efter biplyden for at optage en
meddelelse.
Bemærk:
Erderalleredeblevetoptagetenmeddelelse,viserdisplayet”REPLACE?”.
Tryk på OK for at optage en ny besked.
tTryk på OK for at gemme. Beskeden afspilles automatisk.
ELLER
Side: 280
185
DK
tTryk på for at annullere. Både den aktuelle og den tidligere
besked vil blive fjernet.
10.3.3 Sådan slår du påmindelser til og fra
tTryk på og / for at vælge ”CAREMEMO”.
tTryk på OK og / for at vælge ”C MEMO 1” eller ”C MEMO 2”.
tTryk på OK og / for at vælge ”ON/OFF”.
tTryk på OK og / for at vælge ”DAILY”, ”ONCE” eller ”OFF”.
tTryk på OK for at bekræfte.
Vælger du ”DAILY” eller ”ONCE”, skal du angive et tidspunkt i
24-timers format. Påmindelsen afspilles på dette tidspunkt.
Bemærk:
Vælger du ”OFF”, og er der allerede er en meddelelse indspillet af
brugeren, vil indstillinger for dato og tidspunkt blive slettet, men den
optagede meddelelse gemmes. Du kan aktivere påmindelsen senere.
tTryk på OK for at bekræfte.
Bemærk:
Du kan også aktivere en påmindelse, selv om du ikke har optaget
en meddelelse til den forinden. I så fald afspilles det øverste
musikstykke på det valgte tidspunkt, men der afspilles ikke nogen
stemmemeddelelse.
10.4 Registrering
Telefonrøret og basisenheden er allerede registreret. Der kan
registreres op til fem telefonrør på den samme basisenhed.
Ertelefonrøretafenellerandengrundikkeregistreretpåbasisenheden
( blinker, selv når telefonrøret er tæt på basisenheden), kan du
registrere telefonrøret på følgende måde.
tTryk på og hold knappen nede på basisenheden i mere end
fem sekunder for at sætte basisenheden i registreringstilstand.
Basisenheden forbliver i registreringstilstand i ca. 1 minut. Derfor skal
følgende sekvens for telefonrøret afsluttes inden for dette tidsrum.
tTryk på og / for at vælge ”REGISTER”.
tTryk på OK, og vælg den basisenhed, du ønsker at oprette en
registrering til.
tTryk på OK. Nu bliver du bedt om at indtaste den 4-cifrede PIN-kode.
Side: 281
186
tIndtast systemets PIN-kode på fire cifre.
tTryk på OK for at bekræfte.
Hvis registreringen af telefonrøret er korrekt, hører du en bekræftelsestone
og holder op med at blinke. Telefonrøret tildeles automatisk det
næste tilgængelige telefonrørsnummer. Dette telefonrørsnummer vises i
standby på telefonrørets display. Hvis registreringen af telefonrøret ikke
er udført korrekt, fortsætter med at blinke.
10.5 Sådan nulstilles telefonen
Du kan nulstille din telefon til standardindstillingerne. En nulstilling vil
slette alle dine personlige indstillinger og optegnelserne i opkaldslisten,
men din telefonbog vil være uændret.
tTryk på og / for at vælge ”DEFAULT”.
tTryk på OK. Nu bliver du bedt om at indtaste den 4-cifrede PIN-kode
(standard er 0000).
tIndtast systemets PIN-kode på fire cifre.
tTryk på OK for at bekræfte.
tTryk på OK for at bekræfte igen.
11 GARANTI OG SERVICE
Telefonen er omfattet af en garanti på 24 måneder fra købsdatoen, som
er angivet på købskvitteringen. Denne garanti dækker ikke eventuelle
fejl eller fejlfunktioner, som skyldes ulykker, forkert brug, normal slitage,
misligholdelse, fejl på telefonlinjen, lynnedslag, manipulation af udstyret
eller ved enhver form for justering eller reparation, som ikke foretages af
en godkendt tekniker.
Husk at gemme din købskvittering, da den fungerer som dit
garantibevis.
11.1 Hvis enheden er dækket af garantien
tAfbryd basisenheden fra telefonledningen og strømforsyningen.
tPak alle telefonsystemets dele i den originale emballage.
tReturnér enheden til den butik, hvor du købte den, og husk at
medbringe købskvitteringen.
tHusk at medbringe strømforsyningsadapteren.
Side: 282
187
DK
11.2 Hvis garantien er udløbet
Hvis enheden ikke længere er dækket af garantien, skal du kontakte os via
www.aegtelephones.eu
Dette produkt fungerer kun med genopladelige batterier. Hvis du isætter
ikke-genopladelige batterier i telefonrøret og placerer telefonrøret på
basisenheden, beskadiges telefonrøret. Dette dækkes IKKE af garantien.
12 TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Standard Digital Enhanced Cordless (DECT)
Frekvensinterval 1,88 til 1,9 GHz (båndbredde = 20 MHz)
Kanalbåndbredde 1,728 MHz
Rækkevidde Op til 300 m udendørs, Op til 50 m indendørs
Driftstid Standby: 100 timer, Samtaletid: 10 timer
Batteriopladning: 15 timer
Temperaturinterval Driftstemperatur 0 °C til 40 °C,
Opbevaring -20 °C til 60 °C
Elektrisk spænding Basisenhed:
Input 100-240 VAC 50/60 Hz 150 mA,
Output 6 VDC 450 mA
Oplysninger om
telefonrørets
batterier
2 X 1,2 V størrelse AAA 400 mAh NiMH
13 CE-ERKLÆRING
Dette produkt er i overensstemmelse med de obligatoriske krav og andre
bestemmelser i R&TTE-direktivet 1999/5/EF.
Side: 283
188
Overensstemmelseserklæringen kan findes på: www.aegtelephones.eu
14 BORTSKAFFELSE AF APPARATET (MILJØ)
Efter endt levetid for produktet må det ikke bortskaffes sammen
med almindeligt husholdningsaffald, men skal indleveres hos et
indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Symbolet
på produktet, brugervejledningen og/eller kassen angiver dette.
Visse produktmaterialer kan genbruges, hvis du indleverer dem på
en genbrugsstation. Ved at genbruge visse dele eller råmaterialer fra
udtjente produkter bidrager du til at gøre en vigtig indsats for beskyttelsen
af miljøet. Kontakt de lokale myndigheder, hvis du har behov for flere
oplysninger om indsamlingsstederne i dit område.
Batterierne skal fjernes, inden apparatet bortskaffes. Bortskaf
batterierne på en miljømæssigt forsvarlig måde i overensstemmelse
med bestemmelserne i dit land.
15 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Rengør ikke telefonens dele med benzen, fortynder eller andre
opløsningsmidler, da dette kan forårsage permanente skader, som ikke
dækkes af garantien.
Rengør om nødvendigt apparatet med en fugtig klud.
Telefonsystemet må ikke stå i varme, fugtige omgivelser eller direkte
sollys, og det må ikke blive vådt.
Side: 349

0ġÌæ.$

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: AEG Voxtel S120.

Stil et spørgsmål om AEG Voxtel S120

Har du et spørgsmål om AEG Voxtel S120 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til AEG Voxtel S120. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med AEG Voxtel S120 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.