AEG Voxtel S105 manual

Få vist brugermanualen for AEG Voxtel S105 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: AEG
  • Product: DECT / VoIP-telefon
  • Model/navn: Voxtel S105
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Hollandsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Svensk, Dansk, Polsk, Slovakisk

Indholdsfortegnelse

Side: 143
144
1 OMTANKE FOR MILJØET
Tak, fordi du købte dette produkt. Dette produkt er udviklet og samlet
med den størst mulige omtanke for dig og miljøet. Det er årsagen til, at vi
leverer dette produkt med en vejledning til hurtig installation, hvorved vi
reducerer mængden af papir (sider) og minimerer fældningen af træer til
fremstilling af vejledningen.
En fyldestgørende og detaljeret brugervejledning med beskrivelse af
alle funktioner finder du på vores websted www.aegtelephones.eu.
Download venligst den komplette brugervejledning for at gøre brug af
produktets avancerede funktioner. Af hensyn til miljøet beder vi dig om
ikke at udskrive hele brugervejledningen. Tak, fordi du hjælper os med at
beskytte miljøet.
2 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
Når du anvender din telefon, bør du altid følge grundlæggende
sikkerhedsforanstaltninger for at reducere risikoen for brand, elektrisk
chok og personskade, herunder:
1. Læs og vær sikker på, at du forstår alle anvisningerne.
2. Følg alle advarsler og anvisninger, som er markeret på produktet.
3. Tag netadapteren ud af vægstikket, før du rengør produktet Du må
ikke anvende væskerengøringsmidler eller midler på spraydåse.
Anvend en fugtig klud til rengøring.
4. Telefonen må ikke opbevares under varme og fugtige forhold
eller i direkte sollys. Telefonen må ikke blive våd eller anvendes i
nærheden af vand (f.eks. i nærheden af et badekar, en køkkenvask, et
svømmebassin).
5. Vægstik og forlængerledninger må ikke overbelastes, da dette kan
udgøre brandfare eller risiko for elektrisk chok.
6. Tag dette produkt ud af vægstikket under følgende forhold:
• Når netledningen eller netstikket er beskadiget.
• Hvis produktet ikke fungerer normalt, når du følger
betjeningsanvisningerne.
• Hvis produktet tabes på gulvet, og huset derved beskadiges.
• Hvis produktydelsen ændres.
7. Du må ALDRIG bruge telefonen udendørs i tordenvejr - tag
telefonledningen ud af basisenheden og netstikket, hvis der
forekommer stormvejr i området. Beskadigelse som følge af
lynnedslag dækkes ikke af garantien.
Side: 144
145
EN
DK
8. Telefonen må ikke anvendes til at rapportere gasudslip i nærheden af
det formodede udslip.
9. Brug kun de medfølgende NiMH-batterier (nikkelmetalhybrid)!
Driftsperioderne for telefonrørene er kun gældende med standard
batterikapaciteter.
10.Brug af andre batterityper eller ikke-genopladelige/primære
batterier kan være farligt. Dette kan forårsage interferens på og/eller
beskadigelse af enheden og omgivelserne. Producenten kan ikke
holdes ansvarlig for beskadigelse forårsaget af sådant misbrug.
11.Du må ikke anvende opladningsenheder fra tredjepart. Dette kan
beskadige batterierne.
12.Sørg for, at batterierne sættes i produktet med korrekt polaritet.
13.Bortskaf batterierne på forsvarlig vis. Batterierne må ikke nedsænkes
i vand, brændes eller bortskaffes, hvor der er risiko for, at de kan
punktere.
3 ANVENDELSESFORMÅL
Denne telefon er beregnet til brug med forbindelse til et offentligt,
analogt telefonnetværk eller en analog udvidelse af et kompatibelt PBX-
omstillingssystem.
4 UDPAKNING AF TELEFONEN
Kassen indeholder:
• 1 telefonrør
• 1 basisenhed
• 1 netadapter
• 1 telefonledning
• 2 genopladelige batterier
• 1 Brugervejledning
Gem emballagen på et sikkert sted i tilfælde af, at du senere får brug for
at transportere telefonen.
Side: 145
146
5 LÆR TELEFONEN AT KENDE
5.1 Oversigt over telefonrør (se P1)
# Forklaring
1
M1
M2
M3
M1/M2/M3 - Hurtigopkaldsknapper
• I inaktiv tilstand: Tryk på knappen og hold den inde for
at ringe til det gemte nummer
2
Slet
• I hovedmenutilstand: Tryk på denne tast for at gå
tilbage til pauseskærmen
• I undermenutilstand: Tryk på denne tast for at gå
tilbage til forrige niveau
• I undermenutilstand: Tryk på denne tast og hold den
nede for at gå tilbage til pauseskærmen
• I tilstanden redigering/forudindtastning Tryk på denne
tast for at slette et tegn/ciffer
• I tilstanden redigering/forudindtastning Tryk på denne
tast og hold den nede for at slette alle tegn/cifre
• Under et opkald: Tryk på denne tast for at slå
mikrofonen til/fra
• I inaktiv tilstand: Tryk for at foretage et internt opkald
3
Op/opkaldsfortegnelse
• I inaktiv tilstand: Tryk for at åbne opkaldsfortegnelsen
• I menutilstand: Tryk for at rulle op igennem
menupunkterne
• I listen over kontaktpersoner/genopkaldslisten/
opkaldsfortegnelsen: Tryk for at rulle op igennem listen
Side: 146
147
EN
DK
4
Læg på/sluk
• Under et opkald: Tryk på tasten Off for at afslutte et
opkald og vende tilbage til pauseskærmen.
• I tilstanden menu/redigering: Tryk på tasten Off for at
gå tilbage til forrige menu.
• I tilstanden menu/redigering: Tryk på denne tast og
hold den nede for at gå tilbage til pauseskærmen.
• I inaktiv tilstand: Tryk på tasten Off og hold den nede
for at slukke for telefonrøret.
• I inaktiv tilstand (når telefonrøret er slukket): Tryk
på tasten Off og hold den nede for at tænde for
telefonrøret.
5
Alfanumerisk tastatur
• *-knappen i inaktiv tilstand: Tryk og hold inde for at
aktivere eller deaktivere tastaturlåsen.
• #-knappen under et opkald: Tryk og hold inde for at
indsætte et Flash(R).
• #-knappen i inaktiv tilstand: Tryk og hold inde for at slå
telefonrørets ringer til/fra.
• 0-knappen i inaktiv tilstand/forudindtastning/
nummerredigeringstilstand: Tryk og hold inde for at
indsætte en pause.
6
Lydstyrke op/ned
• Under et opkald: Tryk for at øge eller sænke
øretelefonens lydstyrke.
7 Mikrofon
8
Besvar/håndfri
• I tilstanden inaktiv/forudindtastning: Tryk for at
foretage et opkald. Tryk igen for at slå højttaleren til.
• I genopkaldslisten/opkaldsfortegnelsen/listen over
kontaktpersoner: Tryk for at foretage et opkald til den
valgte post på listen. Tryk igen for at slå højttaleren til.
• Under ringning: Tryk for at besvare et opkald. Tryk igen
for at besvare med højttaler.
Side: 147
148
9
Ned/genopkaldsliste
• I inaktiv tilstand: Tryk for at åbne genopkaldslisten.
• I menutilstand: Tryk for at rulle ned igennem
menupunkterne.
• I listen over kontaktpersoner/genopkaldslisten/
opkaldsfortegnelsen: Tryk på tasten Ned for at rulle
ned igennem listen.
10 /OK
Menu/OK
• I inaktiv tilstand: Tryk på denne tast for at få adgang til
hovedmenuen.
• I undermenutilstand: Tryk på denne tast for at bekræfte
indstillingen.
• Underetopkald:Trykforatåbnesamtaleanlæg/listeover
kontaktpersoner/genopkaldsliste/opkaldsfortegnelse.
11
Forstærk
• Under et opkald: Tryk for at slå lydboost til eller fra.
12 Øretelefon
5.2 Displayikoner og symboler (se P2)
LCD-displayet giver dig oplysninger om telefonens aktuelle status.
Forklaring
Tændt, når telefonrøret er inden for basisenhedens
rækkevidde.
Blinker, når telefonrøret er i nærheden af basisenhedens
rækkevidde.
Slukket, når telefonrøret er uden for basisenhedens
rækkevidde og ikke kan kommunikere med basisenheden.
Tændt, når et opkald er i gang.
Blinker, når der er et indgående opkald.
Tændt, når højttaleren er tændt.
Tændt, når en samtale på samtaleanlægget er i gang.
Blinker under samtaleanlægringning.
Side: 148
149
EN
DK
Tændt, når telefonrørets ringer er slået fra.
Tændt, når en alarm er indstillet.
Blinker, når alarmtidspunktet er nået.
Tændt, når tastaturet er låst.
Tændt, når der er lagt en ny voice mail-besked.
Angiver, at der er flere tegn eller tal foran dem, der vises.
Angiver, at der er flere tegn eller tal efter dem, der vises.
Fuldt batteristrømniveau.
2/3 batteristrømniveau.
1/3 batteristrømniveau.
Blinker, når der registreres lavt batteriniveau med behov for
opladning.
Blinker, når batteriet oplader.
5.3 Oversigt over basisenheden (se P4)
# Forklaring
13
Find
Tryk på find-knappen på basisenheden for at finde dine
registrerede telefonrør.
Trykogholdnedeforatbegynderegistreringsprocessen.
Side: 149
150
6 INSTALLERING AF TELEFONEN
6.1 Tilslutning af basisenheden (se P5)
• Sæt netadapteren og telefonledningen i basisenheden.
• Sæt netadapteren i et vægstik på 210-230 V AC, 50/60 Hz og den anden
ende af telefonledningen i telefonstikket i væggen.
Advarsel:
• Brug altid den telefonledning, der medfølger i æsken. Det er ikke sikkert,
at andre telefonledninger er kompatible, så de virker måske ikke.
• Brug kun den medfølgende netadapter.
• Basisenheden skal være forbundet til netstikket - og ikke kun under
opladning af telefonrørets batterier - for at fungere normalt.
6.2 Isætning og opladning af batterierne (se P3)
• Skub dækslet til batterirummet af.
• Anbring de to batterier i rummet med korrekt polaritet, som vist.
• Skub dækslet til batterirummet på plads igen.
• Sæt telefonrøret i basisenheden og oplad det i 15 timer, før det
anvendes for første gang. Telefonrøret bipper, når opladningen starter.
Advarsel:
Brug kun størrelse AAA genopladelige NiMH-batterier.
7 SÅDAN BRUGES TELEFONEN
7.1 Sådan foretages et opkald
7.1.1 Sådan forudindtastes et nummer
• Indtast telefonnummeret, og tryk på for at ringe til nummeret. Tryk
igen for at slå højttaleren til.
>Hvis du indtaster nummeret og taster forkert, kan du trykke på for
at slette cifrene.
7.1.2 Sådan foretages et direkte opkald
• Tryk på for at etablere forbindelse til linjen, og indtast derefter
telefonnummeret.
• Tryk på igen for at slå højttaleren til.
Side: 150
151
EN
DK
7.1.3 Sådan foretages et opkald fra listen over kontaktpersoner
• Tryk på for at få adgang til listen over kontaktpersoner, og tryk på /
for at vælge den ønskede kontaktperson.
• Tryk på for at foretage et opkald til den valgte person. Tryk igen for at
slå højttaleren til.
7.1.4 Sådan foretages et opkald fra opkaldslisten
• Tryk på for at få adgang til opkaldslisten, og tryk på / for at
vælge den ønskede person fra opkaldslisten.
• Tryk på for at foretage opkald til den valgte person på opkaldslisten.
Tryk igen for at slå højttaleren til.
• Alternativt trykker du på og / for at åbne opkaldslisten fra
hovedmenuen.
7.1.5 Sådan foretages et opkald fra genopkaldslisten
• Tryk på for at få adgang til genopkaldslisten, og tryk på / for at
vælge det ønskede nummer på genopkaldslisten.
• Tryk på for at foretage opkald til det nummer på genopkaldslisten.
Tryk igen for at slå højttaleren til.
7.1.6 Opkaldstimer
Telefonrøret registrerer automatisk hvert opkalds varighed.
Opkaldstimeren vises, så snart du besvarer et opkald eller i 15 sekunder
efter et opkald og forbliver på skærmen i 5 sekunder, efter at opkaldet er
afsluttet.
Timeren viser varigheden i formatet timer, minutter og sekunder
(TT:MM:SS).
7.2 Opkald ved hjælp af hurtigopkaldsknapperne (M1-M3)
Hurtigopkaldsknapperne M1, M2 og M3 skal programmeres med
et nummer, før du kan bruge dem. Se ”10.2 Programmering af
hurtigopkaldsknapperne” for yderligere oplysninger.
• Når telefonrøret ikke er i brug, skal du trykke på M1, M2 eller M3 for
at foretage et opkald til det nummer, der er gemt under de respektive
knapper.
ELLER
• Tryk på , og tryk derefter på M1, M2eller M3og hold knappen nede for
at foretage et opkald til det nummer, der er gemt under den valgte knap.
>Hvis der ingen numre er gemt, hører du en dobbelt biptone.
Side: 151
152
7.3 Sådan besvares et opkald
Hvis telefonrøret ikke sidder i basisenheden eller en oplader:
• Når telefonen ringer, trykker du på for at besvare opkaldet og trykker
på den igen for at slå højttaleren til.
Bemærk:
Hvis telefonrøret sidder på basisenheden eller opladerholderen, og hvis
”AUTO ANS” er slået til: Når telefonen ringer, tager du telefonrøret for at
besvare opkaldet automatisk, uden at du behøver trykke på nogen knap.
7.4 Funktionen Lydboost
Funktionen Lydboost giver dig mulighed for at forstærke lyden på
telefonrøret.
• For at slå lydboost til, trykker du på når som helst under et opkald.
>Den øverste indikator på telefonrøret tændes.
• Når lydboost er aktiveret, trykker du på / for at øge eller sænke
lydstyrken på telefonrøret inden for det angivne frekvensinterval i
equalizeren.
• For at slå lydboost fra og sætte telefonrøret tilbage på normal tilstand,
trykker du på igen. Den øverste indikator på telefonrøret slukkes.
>Funktionen Lydboost bliver automatisk slået fra, når opkaldet afsluttes.
7.5 Sådan afsluttes et opkald
• Tryk på knappen under et opkald for at afslutte opkaldet.
ELLER
• Sæt telefonrøret tilbage på basisenheden eller opladeren for at afslutte
opkaldet.
7.6 Sådan justeres lydstyrken for øretelefon og håndfri
Der findes 5 lydstyrkeniveauer (“VOLUME 1” til “VOLUME 5”) at vælge
imellem for både øretelefon og håndfri.
Under et opkald:
• Tryk på / for at vælge lydstyrke 1-5.
>Den aktuelle indstilling vises.
>Når du afslutter opkaldet, forbliver indstillingen på det sidste valgte
niveau.
7.7 Sæt et opkald på lydløs
Du kan tale med nogen i nærheden, uden at opkalderen kan høre dig, i
løbet af en telefonsamtale.
Side: 152
153
EN
DK
Under et opkald:
• Tryk på for at sætte mikrofonen på lydløs. ”MUTED” vises på displayet.
>Nu kan opkalderen ikke høre dig.
• Tryk på igen for at aktivere mikrofonen.
7.8 Sådan slås telefonrørets ringer fra
• Når telefonrøret ikke er i brug, skal du trykke på # og holde knappen
nede for at slå telefonrørets ringer fra.
>Ikonet Ringer slået fra vises.
• Når ringeren er slået fra, skal du trykke på # og holde den nede for at slå
telefonrørets ringer til igen.
>Ikonet Ringer slået fra slukkes.
7.9 Sådan aktiveres tastaturlåsen
• Når telefonrøret ikke er i brug, skal du trykke på * og holde knappen
nede for at aktivere tastaturlåsen.
>Ikonet Tastaturlås vises.
Bemærk:
Du kan stadig bruge til at besvare et opkald, når telefonrøret ringer.
• I tilstanden Tastaturlås trykker du på * og holder den nede for at slå
tastaturlås fra.
>Ikonet Tastaturlås slukkes.
7.10 Sådan foretager du genopkald til det seneste nummer
Du kan foretage genopkald til de fem senest kaldte numre. Hvis du har
gemt et navn i listen over kontaktpersoner, der hører til nummeret, vises
navnet i stedet.
Det senest kaldte nummer vises øverst på genopkaldslisten.
7.10.1 Sådan foretages genopkald til et nummer på genopkaldslisten
• Når telefonrøret ikke er i brug, skal du trykke på for at få adgang til
genopkaldslisten.
Bemærk:
Hvis der vises et navn på genopkaldslisten, skal du trykke på # for at vise
nummeret for dette navn.
• Tryk på / for at gennemse genopkaldslisten.
• Trykpå foratforetageopkaldtildetvalgtenummerpågenopkaldslisten.
Side: 153
154
Bemærk:
Hvis der ikke findes numre på genopkaldslisten, viser displayet “EMPTY ”.
7.11 Sådan findes telefonrøret
Du kan lokalisere telefonrøret ved at trykke på finde-tasten på
basisenheden. Alle telefonrør, der er registreret på basisenheden, afgiver
en biptone og viser “PAGING“ på displayet.
Du kan standse søgningen ved at trykke på , eller på et hvilket som
helst telefonrøret eller på basisenheden igen.
Bemærk:
Hvis der kommer et indgående opkald under søgningen, ringer telefonen
med det indgående opkald i stedet for at bippe.
8 PRIVAT TELEFONBOG
Hvert telefonrør kan gemme op til 20 private telefonbogsposter med
navne og numre. Hver enkelt telefonbogspost kan indeholde maks.
20 cifre for telefonnummeret og maks. 8 tegn for navnet. Du kan også
vælge forskellige ringetoner til personerne i telefonbogen. (Bemærk: De
forskellige ringetoner afspilles kun, hvis du abonnerer på nummervisning
og det indgående nummer svarer til det gemte nummer).
Telefonbogsposter gemmes alfabetisk efter navn.
8.1 Sådan tilføjes en ny kontaktperson
• Når telefonrøret er inaktivt, trykker du på for at vise “CONTACTS“.
Derefter trykker du på OK for at åbne listen over kontaktpersoner.
• Tryk på OK for at vise “ADD”.
• Tryk på OK, og indtast derefter navnet.
• Tryk på OK, og indtast derefter nummeret.
• Tryk på OK og / for at vælge den ønskede ringetone til
kontaktpersonen.
• Tryk på OK for at gemme kontaktpersonen.
8.2 Sådan søger du efter en kontaktperson
• Når telefonrøret er inaktivt, trykker du på for at vise “CONTACTS“.
Derefter trykker du på OK for at åbne listen over kontaktpersoner.
• Indtast det første bogstav i navnet vha. de alfanumeriske taster (f.eks.
hvis navnet begynder med C, trykker du tasten 2 tre gange) og derefter
/ for at rulle ned til den ønskede person.
Side: 154
155
EN
DK
9 NUMMERVISNING (AFHÆNGER AF NETVÆRKET)
Denne funktion er tilgængelig, hvis du abonnerer på
nummervisningstjenesten hos din netværksudbyder. Telefonen kan
lagre op til 10 modtagne opkald med dato/tidspunkt på opkaldslisten.
Nummeret vises på displayet, når telefonen ringer.
Hvis nummeret svarer til en af posterne i din liste over kontaktpersoner,
vises det navn, der er lagret for opkalderen i listen over kontaktpersoner,
og nummeret skiftevis, og telefonrøret ringer med den ringetone, der er
tildelt opkalderen.
Hvis opkaldet kommer fra en person med hemmeligt nummer, vises
”WITHHELD”.
Hvis opkaldet kommer fra en person, hvis nummer ikke er tilgængeligt,
f.eks. et internationalt opkald eller et opkald fra en privat omstilling, vises
“OUT AREA”.
Hvis du har nye opkaldsvisningsposter, viser telefonrørene i standby “X
CALLS“, hvor X er antallet af nye opkald. Indikatoren for nye opkald bliver
stående, indtil alle de nye opkaldsposter er blevet gennemset, og hvert
enkelt telefonrørs nye opkald skal slettes på det pågældende telefonrør.
9.1 Sådan vises opkaldsfortegnelsen
Alle modtagne opkald gemmes på opkaldsfortegnelsen. Det seneste
opkald vises øverst på listen. Hvis opkaldsfortegnelsen er fuld, erstatter
det nyeste opkald det ældste nummer på listen. Alle ubesvarede opkald,
der ikke er blevet gennemset, er markeret med øverst på skærmen.
• Tryk på for at adgang til opkaldsfortegnelsen.
ELLER tryk på og / for at vise “CALL LOG”, og tryk derefter på
OK for at vælge den.
• Tryk på / for at vælge den ønskede optegnelse.
• Tryk på # for evt. at vise opkalderens nummer.
• Tryk på og / for at vise “DETAILS”, og tryk derefter på OK for at
vise datoen for opkaldet.
• Tryk på # for at se tidspunktet for opkaldet, og tryk derefter på OK for at
vende tilbage til navn eller nummer.
Side: 155
156
9.2 Sådan slettes en post fra opkaldsfortegnelsen
• Følg trin 1 og 2 i afsnit ”9.1 Sådan vises opkaldsfortegnelsen”.
• Tryk på og / for at vise “DELETE”.
• Tryk på OK for at bekræfte.
10 TELEFONENS INDSTILLINGER
Telefonen leveres med standardindstillinger, som du kan ændre for at
personliggøre telefonen, som du ønsker.
10.1 Sådan indstilles telefonrørets sprog
Sproget, der anvendes på telefonrørets skærm, kan om ønsket ændres
fra engelsk.
• Tryk på og / for at vælge “HS SET”.
• Tryk på OK og / for at vælge “LANGUAGE”.
• Tryk på OK og / for at vælge det ønskede sprog.
• Tryk på OK for at bekræfte.
10.2 Programmering af hurtigopkaldsknapperne
Der er tre hurtigopkaldsknapper, M1, M2 og M3. Du kan gemme
et nummer på op til 20 cifre på hver enkelt af disse knapper og ringe
direkte til dem, når telefonrøret ikke er i brug. Det gør du ved at trykke på
knappen og holde den inde i over to sekunder.
• Tryk på og / for at vælge “HS SET“.
• Tryk på OK og / for at vælge “MEM KEY“.
• Tryk på OKog / for at vælge den ønskede hukommelsesknap; M1,
M2 eller M3.
• Tryk på OK for at indtaste et nyt nummer eller for at redigere det
nummer, der allerede er gemt.
• Tryk på OK for at bekræfte.
10.3 Sådan registreres telefonrøret
Vigtigt:
Når du køber telefonen, er alle telefonrør allerede registreret på
basisenheden. Derfor behøver du ikke at registrere dem.
Registrering af et telefonrør kræves kun, hvis du køber yderligere
telefonrør, eller hvis et telefonrør er fejlbehæftet.
Side: 156
157
EN
DK
Du kan registrere flere telefonrør, så du har op til fem telefonrør pr.
basisenhed. Nummeret på hvert enkelt telefonrør (1 til 5) vises på displayet.
• Tryk på og hold knappen nede på basisenheden i mere end fem
sekunder for at sætte basisenheden i registreringstilstand. Basisenheden
forbliver i registreringstilstand i ca. 1 minut. Derfor skal følgende sekvens
for telefonrøret afsluttes inden for dette tidsrum.
• Tryk på og / for at vælge “REGISTER”.
• Tryk på OK for at vise “BASE 1“.
• Tryk på / for at vælge, hvilket basisenhedsnummer, du vil bruge.
(Bemærk: Der vil blive vist en * ud for de basisenhedsnumre, som
telefonrøret allerede er registreret med, og hvis et af dem vælges, vil
den nye registrering overskrive det).
• Tryk på OK for at vise “PIN?------“.
• Indtast systemets PIN-kode på fire cifre (standard er 0000).
• Tryk på OK for at bekræfte. Displayet viser “SEARCH‘G”.
Hvisregistreringenaftelefonrøretlykkes,skifterdisplayettilstandbytilstand
med det nye telefonrørsnummer, og holder op med at blinke.
Telefonrøret tildeles automatisk det næste tilgængelige
telefonrørsnummer. Hvis registreringen af telefonrøret ikke er udført
korrekt, fortsætter med at blinke.
10.4 Sådan nulstilles telefonen
Dukannulstilledintelefontilstandardindstillingerne.Efternulstillingvilalle
dine personlige indstillinger, inklusive dine PIN-koder, genopkaldslisten
og opkaldsfortegnelsen blive slettet. Hurtigopkaldsnumrene (M1-M3) og
postkassehukommelsen (tast1) vil også blive slettet.
• Tryk på og / for at vælge “DEFAULT“.
• Tryk på OK. Nu bliver du bedt om at indtaste den 4-cifrede PIN-kode
(standard er 0000).
• Indtast systemets PIN-kode på fire cifre.
• Tryk på OK for at vise “CONFIRM?“.
• Tryk på OK igen for at bekræfte nulstillingen.
Side: 157
158
11 GARANTI OG SERVICE
Telefonen er omfattet af en garanti på 24 måneder fra købsdatoen, som
er angivet på købskvitteringen. Denne garanti dækker ikke eventuelle
fejl eller fejlfunktioner, som skyldes ulykker, forkert brug, normal slitage,
misligholdelse, fejl på telefonlinjen, lynnedslag, manipulation af udstyret
eller ved enhver form for justering eller reparation, som ikke foretages af
en godkendt tekniker.
Husk at gemme din købskvittering, da den fungerer som dit
garantibevis.
11.1 Hvis enheden er dækket af garantien
• Afbryd basisenheden fra telefonledningen og strømforsyningen.
• Pak alle telefonsystemets dele i den originale emballage.
• Returnér enheden til den butik, hvor du købte den, og husk at
medbringe købskvitteringen.
• Husk at medbringe strømforsyningsadapteren.
11.2 Hvis garantien er udløbet
Hvis enheden ikke længere er dækket af garantien, skal du kontakte os via
www.aegtelephones.eu.
Dette produkt fungerer kun med genopladelige batterier. Hvis du isætter
ikke-genopladelige batterier i telefonrøret og placerer telefonrøret på
basisenheden, beskadiges telefonrøret. Dette dækkes IKKE af garantien.
12 TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Standard Digital Enhanced Cordless (DECT)
Frekvensinterval 1,88 til 1,9 GHz (båndbredde = 20 MHz)
Kanalbåndbredde 1,728 MHz
Rækkevidde Op til 300 m udendørs, Op til 50 m indendørs
Driftstid Standby: 100 timer, Samtaletid: 10 timer
Batteriopladning: 15 timer
Temperaturinterval Driftstemperatur 0 °C til 40 °C,
Opbevaring -20 °C til 60 °C
Side: 158
159
EN
DK
Elektrisk spænding Basisenhed:
Input 100-240 VAC 50/60 Hz 150 mA,
Output 6 VDC 450 mA
Oplysninger om
telefonrørets
batterier
2 X 1,2 V størrelse AAA 400 mAh NiMH
13 CE-ERKLÆRING
Dette produkt er i overensstemmelse med de obligatoriske krav og andre
bestemmelser i R&TTE-direktivet 1999/5/EF.
Overensstemmelseserklæringen kan findes på: www.aegtelephones.eu
14 BORTSKAFFELSE AF APPARATET (MILJØ)
Efter endt levetid for produktet må det ikke bortskaffes sammen
med almindeligt husholdningsaffald, men skal indleveres hos et
indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Symbolet
på produktet, brugervejledningen og/eller kassen angiver dette.
Visse produktmaterialer kan genbruges, hvis du indleverer dem på
en genbrugsstation. Ved at genbruge visse dele eller råmaterialer fra
udtjente produkter bidrager du til at gøre en vigtig indsats for beskyttelsen
af miljøet. Kontakt de lokale myndigheder, hvis du har behov for flere
oplysninger om indsamlingsstederne i dit område.
Batterierne skal fjernes, inden apparatet bortskaffes. Bortskaf
batterierne på en miljømæssigt forsvarlig måde i overensstemmelse
med bestemmelserne i dit land.
15 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Rengør ikke telefonens dele med benzen, fortynder eller andre
opløsningsmidler, da dette kan forårsage permanente skader, som ikke
dækkes af garantien.
Rengør om nødvendigt apparatet med en fugtig klud.
Telefonsystemet må ikke stå i varme, fugtige omgivelser eller direkte
sollys, og det må ikke blive vådt.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: AEG Voxtel S105.

Stil et spørgsmål om AEG Voxtel S105

Har du et spørgsmål om AEG Voxtel S105 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til AEG Voxtel S105. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med AEG Voxtel S105 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.