AEG Voxtel D235 manual

Få vist brugermanualen for AEG Voxtel D235 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: AEG
  • Product: DECT / VoIP-telefon
  • Model/navn: Voxtel D235
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Hollandsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Svensk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 392
207
EN
DK
1 OMTANKE FOR MILJØET
Tak, fordi du købte dette produkt. Dette produkt er udviklet og samlet
med den størst mulige omtanke for dig og miljøet. Det er årsagen til, at vi
leverer dette produkt med en vejledning til hurtig installation, hvorved vi
reducerer mængden af papir (sider) og minimerer fældningen af træer til
fremstilling af vejledningen.
En fyldestgørende og detaljeret brugervejledning med beskrivelse af
alle funktioner finder du på vores websted www.aegtelephones.eu.
Download venligst den komplette brugervejledning for at gøre brug af
produktets avancerede funktioner. Af hensyn til miljøet beder vi dig om
ikke at udskrive hele brugervejledningen. Tak, fordi du hjælper os med at
beskytte miljøet.
2 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
Når du anvender din telefon, bør du altid følge grundlæggende
sikkerhedsforanstaltninger for at reducere risikoen for brand, elektrisk
stød og personskade, herunder:
1. Læs og vær sikker på, at du forstår alle anvisningerne.
2. Følg alle advarsler og anvisninger, som er markeret på produktet.
3. Tag netadapteren ud af vægstikket, før du rengør produktet Du må
ikke anvende væskerengøringsmidler eller midler på spraydåse.
Anvend en fugtig klud til rengøring.
4. Telefonen må ikke opbevares under varme og fugtige forhold
eller i direkte sollys. Telefonen må ikke blive våd eller anvendes i
nærheden af vand (f.eks. i nærheden af et badekar, en køkkenvask, et
svømmebassin).
5. Vægstik og forlængerledninger må ikke overbelastes, da dette kan
udgøre brandfare eller risiko for elektrisk stød.
6. Tag dette produkt ud af vægstikket under følgende forhold:
tNår netledningen eller netstikket er beskadiget.
tHvis produktet ikke fungerer normalt, når du følger
betjeningsanvisningerne.
tHvis produktet tabes på gulvet, og huset derved beskadiges.
tHvis produktydelsen ændres.
7. Du må ALDRIG bruge telefonen udendørs i tordenvejr - tag
telefonledningen ud af basisenheden og netstikket, hvis der
Side: 393
208
forekommer stormvejr i området. Beskadigelse som følge af
lynnedslag dækkes ikke af garantien.
8. Telefonen må ikke anvendes til at rapportere gasudslip i nærheden af
det formodede udslip.
9. Brug kun de medfølgende NiMH-batterier (nikkelmetalhybrid)!
10.Brug af andre batterityper eller ikke-genopladelige/primære
batterier kan være farligt. Dette kan forårsage interferens på og/eller
beskadigelse af enheden og omgivelserne. Producenten kan ikke
holdes ansvarlig for beskadigelse forårsaget af sådant misbrug.
11.Du må ikke anvende opladningsenheder fra tredjepart. Dette kan
beskadige batterierne.
12.Sørg for, at batterierne sættes i produktet med korrekt polaritet.
13.Bortskaf batterierne på forsvarlig vis. Batterierne må ikke nedsænkes
i vand, brændes eller bortskaffes, hvor der er risiko for, at de kan
punktere.
3 ANVENDELSESFORMÅL
Denne telefon er beregnet til brug med forbindelse til et offentligt,
analogt telefonnetværk eller en analog udvidelse af et godkendt
kompatibelt PBX-omstillingssystem.
4 UDPAKNING AF TELEFONEN
Kassen indeholder:
t1 telefonrør
t1 basisenhed
t1 netadapter
t1 telefonledning
t2 genopladelige batterier
t1 brugervejledning
Gem emballagen på et sikkert sted i tilfælde af, at du senere får brug for
at transportere telefonen.
Side: 394
209
EN
DK
5 LÆR TELEFONEN AT KENDE
5.1 Oversigt over telefonrør (se p1)
# Forklaring
1
Tasten Op
tI inaktiv tilstand: Tryk på tasten Op for at få adgang til
opkaldslisten
tI menutilstand: Tryk på tasten Op for at rulle op
igennem menupunkterne
tI telefonbogen/genopkaldslisten/opkaldslisten: Tryk på
tasten Op for at rulle op igennem listen
tUnder et opkald: Tryk på tasten Op for at øge
telefonrørets lydstyrke
tUnder ringning: Tryk på tasten Op for at øge
ringelydstyrken
2
Højre brugerdefinerede tast (ryd/tilbage/slå lyden
fra/samtaleanlæg)
tI hovedmenutilstand: Tryk på denne tast for at gå
tilbage til pauseskærmen
tI undermenutilstand: Tryk på denne tast for at gå
tilbage til forrige niveau
tI undermenutilstand: Tryk på denne tast og hold den
nede for at gå tilbage til pauseskærmen
tI tilstanden redigering/forudindtastning: Tryk på denne
tast for at slette et tegn/ciffer
tI tilstanden redigering/forudindtastning: Tryk på denne
tast og hold den nede for at slette alle tegn/cifre
tUnder et opkald: Tryk på denne tast for at slå
mikrofonen til/fra
tI inaktiv tilstand: Tryk på denne tast for at føre en
samtale med et andet telefonrør
Side: 395
210
3
Tasten Off/Læg på
tUnder et opkald: Tryk på tasten Off for at afslutte et
opkald og vende tilbage til pauseskærmen
tI tilstanden menu/redigering: Tryk på tasten Off for at
gå tilbage til forrige menu
tI inaktiv tilstand: Tryk på tasten Off og hold den nede
for at slukke for telefonrøret
tI inaktiv tilstand (når telefonrøret er slukket): Tryk
på tasten Off og hold den nede for at tænde for
telefonrøret
4 R
Tasten Flash
tI tilstanden inaktiv/forudindtastning: Tryk på tasten for
at indsætte et flash
tUnder et opkald: Tryk for at indtaste et flash
5
Tasten Højttaler
tUnder et opkald: Tryk på tasten Højttaler for at slå
højttaleren til/fra
tPå genopkaldslisten/opkaldslisten/telefonbogslisten:
Tryk på tasten Højttaler for at foretage et opkald med
højttaler
tUnder ringning: Tryk på tasten Højttaler for at besvare
et opkald med højttaler
6
Tasten Ned (genopkald/ned)
tI inaktiv tilstand: Tryk på tasten Ned for at få adgang til
genopkaldslisten
tI menutilstand: Tryk på tasten Ned for at rulle igennem
menupunkterne
tI telefonbogen/genopkaldslisten/opkaldslisten: Tryk på
tasten Ned for at rulle ned igennem listen
tUnder et opkald: Tryk på tasten Ned for at reducere
telefonrørets lydstyrke
tUnder ringning: Tryk på tasten Ned for at reducere
ringelydstyrken
Side: 396
211
EN
DK
7
Tasten Tal
tI tilstanden inaktiv/forudindtastning: Tryk på tasten Tal
for at foretage et opkald
tPå genopkaldsliste/opkaldsliste/optegnelse i
telefonbogen: Tryk på tasten Tal for at foretage et
opkald til den viste person
tUnder ringning: Tryk på tasten Tal for at besvare et
opkald
8 OK
Venstre brugerdefinerede tast (menu/OK)
tI inaktiv tilstand: Tryk på denne tast for at få adgang til
hovedmenuen
tI undermenutilstand: Tryk på denne tast for at bekræfte
indstillingen
tUnder et opkald: Tryk på denne tast for at få adgang
til samtaleanlæg/telefonbog/genopkaldsliste/
opkaldsliste
5.2 Displayikoner og symboler (se p2)
LCD-displayet giver dig oplysninger om telefonens aktuelle status.
Forklaring
Konstant, når telefonrøret er inden for basisenhedens
rækkevidde.
Blinker, når telefonrøret er uden for basisenhedens
rækkevidde eller ikke registreret på basisenheden.
Konstant, når en samtale på samtaleanlægget er i gang.
Blinker, når der kommer et indgående internt opkald.
Angiver, at et opkald er i gang på det pågældende telefonrør.
Angiver, at højttaleren er i brug.
Angiver, at telefonsvareren (TAM) er slået til og blinker, når
der er lagt en ny besked.
Angiver, at telefonrørets ringer er slået fra.
Side: 397
212
Konstant, når en alarm er indstillet.
Blinker, når alarmen lyder.
Angiver, at tastaturet er låst.
Angiver, at der er lagt en ny besked på telefonsvareren.
(Dette er en tjeneste, der tilbydes af netværksudbyderen).
Angiver, at batteriet er fuldt opladet.
Hele ikonet blinker under opladning af batteriet.
Internt blokikon blinker, når batteriet er næsten fuldt opladet.
Angiver, at batteriet skal oplades.
Blinker, når batteriniveauet er lavt.
Angiver, at der er flere tegn eller cifre foran de viste.
Angiver, at der er flere tegn eller cifre efter de viste.
Funktion for venstre brugerdefineret tast. Tryk på denne tast
for at få adgang til hovedmenuen.
Funktion for venstre brugerdefineret tast. Tryk på denne tast
for at bekræfte den aktuelle indstilling.
Angiver ny besked på telefonsvareren/nyt opkald på listen
over beskeder på telefonsvareren/opkaldslisten.
Angiver flere valg på lister ovenfor eller nedenfor.
Funktion for højre brugerdefineret tast. Tryk på denne tast for
at starte et opkald på samtaleanlægget.
Funktion for højre brugerdefineret tast. Tryk på denne tast for
at gå tilbage til det forrige niveau i menuen eller annullere
den aktuelle handling.
Funktion for højre brugerdefineret tast. Tryk på alarm, eller slå
mikrofonen til eller fra under et opkald.
Side: 398
213
EN
DK
5.3 Basisenhed med telefonsvarer (TAM) og betjening (se P3)
# Forklaring
9
Find
tTryk for at finde/søge efter alle registrerede telefonrør
eller trådløse headsets.
tHold knappen nede for at aktivere basisenhedens
registreringstilstand, når et nyt telefonrør eller headset
skal registreres.
10
Telefonsvarer til/fra
Tryk for at slå telefonsvareren til eller fra.
11
Slet
I inaktiv tilstand: Hold knappen nede for at slette alle
beskeder, hvis du har gennemgået alle beskeder på
telefonsvareren.
Under afspilning af besked: Tryk for at slette den aktuelle
besked.
12
Lydstyrke ned
I inaktiv tilstand, under afspilning eller under
opkaldsfiltrering: Skruer ét niveau ned for højttalerens
lydstyrke (0 til 8).
13
Lydstyrke op
I inaktiv tilstand, under afspilning eller under
opkaldsfiltrering: Skruer ét niveau op for højttalerens
lydstyrke (0 til 8).
14
Gentag
Under afspilning af besked: Tryk én gang for at gentage
afspilningen af den aktuelle besked fra starten. Tryk to
gange for at springe tilbage til forrige besked.
15
Afspil/stop
I tilstanden til afspilning af beskeder: Tryk for at starte
eller stoppe afspilning af beskeder.
16
Fremad
I tilstanden til afspilning af beskeder: Tryk for at springe
frem til næste besked.
Side: 399
214
5.4 Basisenhed LED-displayoplysninger med to cifre
-- Lyser konstant: Telefonsvareren er slukket.
00 Lyser konstant: Der er ingen beskeder på telefonsvareren.
09
Flash i inaktiv tilstand: Angiver antallet af nye beskeder på
telefonsvareren (i dette eksempel er der 9 nye beskeder ud
af en kapacitet på 59 beskeder).
Blinker under afspilning af besked: Den valgte nye besked
afspilles.
Lyser konstant: Alle de nye beskeder er blevet aflyttet, og der
er 9 telefonsvarerbeskeder i alt.
FF Blinker: Telefonsvarerens hukommelse er fuld.
-- Blinker: Uret er ikke indstillet, og der er kun gamle beskeder.
An/09
Blinker: Angiver et indgående opkald/optagelse af et
indgående opkald.
Tallet (eksempelvis 09) angiver antallet af nye beskeder i alt.
rA Blinker: Angiver, at linjens fjernadgang anvendes.
L3
Lyser konstant: Angiver, at basisenhedens lydniveau er på 3.
Der er ni lydstyrkeniveauer fra L0 til L8 (ved L0 er ringetonen
slået fra).
5.5 Oversigt over det trådløse headset (se P4)
17
Tænd/sluk / tale til/fra
tI inaktiv tilstand: Hold knappen nede for at tænde eller slukke
det trådløse headset.
tUnder ringning: Tryk for at besvare opkaldet.
tUnder et opkald: Tryk for at afslutte opkaldet.
tUnder registrering: Tryk for at afslutte registreringstilstanden.
18
Lydstyrke op/flash
tUnder et opkald: Tryk for at øge øretelefonens lydstyrke. Hold
knappen nede for at besvare yderligere et indgående opkald.
tUnder ringning: Tryk for at øge ringelydstyrken.
Side: 400
215
EN
DK
19
Lydstyrke ned
tUnder et opkald: Tryk for at reducere øretelefonens lydstyrke.
tUnder ringning: Tryk for at reducere ringelydstyrken.
Bemærk:
Hvis det trådløse headset ikke er registreret, skal du trykke på knappen
Lydstyrke op/flash samtidig med knappen Lydstyrke ned for at aktivere
registreringstilstanden.
5.6 LED-indikatorlamper på det trådløse headset
Lilla
tLyser konstant: Det trådløse headset er ikke registreret.
tBlinker: Det trådløse headset er registreret, men kan
ikke få forbindelse til basisenheden (søger eller uden for
rækkevidde).
Blå
tLyser konstant: Når headsettet er placeret i basisenheden og
er fuldt opladet.
tNår headsettet er blevet registreret korrekt, blinker det blå
lys i ca. tre sekunder ad gangen, og det afgiver en lang tone.
tEnkelt blink: Det trådløse headset er i inaktiv tilstand og er
ikke placeret på basisenheden.
tDobbeltblink: Det trådløse headset bruges til et opkald, og
hvis signalet bliver svagt, afgiver det dobbelte biplyde.
tVedvarende blink: Det trådløse headset ringer. Der høres
også en ringetone i øretelefonen.
Rød
tLyser konstant: Når det trådløse headset oplades på
basisenheden.
tEnkelt blink: Indikerer, at batteriniveauet er lavt, og at
enheden ikke står på basisenheden. Headsettet afgiver
korte, dobbelte biplyde.
tDobbeltblink: Indikerer, at batteriniveauet er lavt, mens
headsettet er i brug, og det afgiver korte, dobbelte biplyde.
tTredobbelt blink: Indikerer, at headsettet tændes/slukkes, og
der høres tre korte biplyde i høretelefonen.
Rød/
blå
tSkiftevis: Det trådløse headset er i registreringstilstand. Når
headsettet er registreret korrekt, vil headsettet afgive en
biplyd i ca. tre sekunder.
Side: 401
216
6 INSTALLERING AF TELEFONEN
6.1 Tilslutning af basisenheden (se P5)
tSæt strømforsyningsledningen og telefonledningen i basisenheden.
tSæt den anden ende af netadapteren i et vægstik (230 V AC) og
telefonledningen i telefonstikket i væggen.
Advarsel:
Brug kun den medfølgende adapter og telefonledning.
6.2 Isætning og opladning af batterierne (se P6)
tSæt de to medfølgende batterier i batterirummet i henhold til
polaritetsmarkeringerne. Brug kun de genopladelige batterier af typen
NiMH, som følger med telefonen.
tPlacér dækslet til batterirummet over batterierne, og før det opad, indtil
det klikker på plads.
tSæt telefonrøret i basisenheden og oplad det i 15 timer, før telefonrøret
anvendes for første gang.
>Telefonrøret bipper, når det er korrekt placeret på basisenheden eller
i opladeren.
6.3 Installation og opladning af det trådløse headset (se P7)
tSæt ørekrogen fast på headsettet som vist. Headsettet kan tilpasses til
brug på enten venstre eller højre øre.
tSæt det trådløse headset i holderen på basisenheden til opladning før
brug. LED-lampen på headsettet lyser rødt, når headsettet placeres i
opladeren, og den lyser grønt, når opladningen er gennemført.
Bemærk:
Headset-batteriet kan ikke udskiftes af brugeren.
Side: 402
217
EN
DK
7 SÅDAN BRUGES TELEFONEN
7.1 Sådan foretages et opkald
7.1.1 Sådan forudindtastes et nummer
tIndtast telefonnummeret, og tryk på for at etablere forbindelse til
linjen og kalde nummeret.
>Hvis du indtaster nummeret og taster forkert, kan du trykke på for
at slette cifrene.
7.1.2 Sådan foretages et direkte opkald
tTryk på for at etablere forbindelse til linjen, og indtast derefter
telefonnummeret.
7.1.3 Sådan foretages et opkald fra telefonbogen
tTryk på , , OK for at få adgang til telefonbogen, og tryk på /
for at vælge den ønskede person i telefonbogen.
tTryk på for at foretage opkald til den valgte person fra telefonbogen.
Bemærk:
De alfanumeriske taster giver dig genveje til personer i telefonbogen, hvis
navn begynder med det tilsvarende bogstav.
7.1.4 Sådan foretages et opkald fra opkaldslisten (kun tilgængeligt
med nummervisning)
tTryk på for at få adgang til opkaldslisten, og tryk på / for at
vælge den ønskede person fra opkaldslisten.
tTryk på for at foretage opkald til den valgte person på opkaldslisten.
Bemærk:
Du kan også trykke to gange på for at få adgang til opkaldslisten.
7.1.5 Sådan foretages et opkald fra genopkaldslisten
tTryk på for at få adgang til genopkaldslisten, og tryk på / for at
vælge det ønskede nummer på genopkaldslisten.
tTryk på for at foretage opkald til det nummer på genopkaldslisten.
7.1.6 Opkaldstimer
Telefonrøret registrerer automatisk hvert opkalds varighed.
Opkaldstimeren vises, så snart du besvarer et opkald eller i 15 sekunder
efter et opkald og forbliver på skærmen i 5 sekunder, efter at opkaldet er
afsluttet.
Side: 403
218
Timeren viser varigheden i formatet timer, minutter og sekunder
(TT:MM:SS).
7.2 Sådan besvares et opkald
Hvis telefonrøret ikke sidder i holderen på basisenheden:
tNår telefonen ringer, skal du trykke på for at besvare et opkald.
Bemærk:
Hvis “AUTO ANSWER” er indstillet til “ON”, betyder det, at du kan løfte
telefonrøret på basisenheden eller opladeren for at besvare opkaldet
automatisk. Du behøver ikke at trykke på nogen tast.
7.3 Sådan afsluttes et opkald
tTryk på knappen under et opkald for at afslutte opkaldet.
ELLER
tSæt telefonrøret tilbage på basisenheden eller opladeren for at afslutte
opkaldet.
7.4 Højttaler på telefonrøret
Under et opkald kan du trykke på for at skifte imellem håndfri højttaler
og normal brug af telefonrøret.
7.5 Sådan justeres lydstyrken
Der findes 5 lydstyrkeniveauer (“VOLUME 1” til “VOLUME 5”) at vælge
imellem for både telefonrør og højttaler.
Under et opkald:
tTryk på / for at vælge lydstyrke 1-5. Den aktuelle indstilling vises.
>Når du afslutter opkaldet, forbliver indstillingen på det sidste valgte
niveau.
7.6 Sådan slås telefonrørets ringer fra
Når telefonrøret ikke er i brug, skal du trykke på # og holder knappen
nede for at slå telefonrørets ringer fra. Ikonet
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
vises på LCD-skærmen.
Bemærk:
Displayet blinker stadig med opkaldsikonet og viser “CALL” eller
opkalderens nummer, når der kommer et indgående opkald - også selv
om ringeren er slået fra.
tTryk på knappen # og hold den nede igen for at slå ringeren til igen.
Side: 404
219
EN
DK
7.7 Sådan aktiveres tastaturlåsen
Du kan låse tastaturet, så det ikke anvendes ved en fejltagelse, mens du
bærer rundt på telefonrøret.
tNår telefonrøret ikke er i brug, skal du holde * nede for at aktivere
tastaturlåsen, og ikonet
r i
vises.
Bemærk:
Du kan stadig bruge til at besvare et opkald, når telefonrøret ringer.
Tryk på * og hold knappen nede for at aktivere tastaturet igen.
7.8 Sådan foretager du genopkald til det seneste nummer
Du kan foretage genopkald til de ti senest kaldte numre. Hvis du har gemt
et navn i telefonbogen, der hører til nummeret, vises navnet i stedet.
Det senest kaldte nummer vises øverst på genopkaldslisten.
7.8.1 Sådan foretages genopkald til et nummer på genopkaldslisten
tNår telefonrøret ikke er i brug, skal du trykke på for at få adgang til
genopkaldslisten.
Bemærk:
Hvis der vises et navn på genopkaldslisten, skal du trykke på # for at vise
nummeret for dette navn.
tTryk på / for at gennemse genopkaldslisten.
tTrykpå foratforetageopkaldtildetvalgtenummerpågenopkaldslisten.
Bemærk:
Hvis der ikke findes numre på genopkaldslisten, viser displayet “EMPTY ”.
7.9 Sådan foretages et internt opkald
7.9.1 Internt opkald til et andet telefonrør eller headset
tFra inaktiv tilstand skal du trykke på , hvorefter alle de andre
registrerede telefonrør/headsets vises, sammen med et “9“.
tIndtast nummeret på det telefonrør/headset, du ønsker at ringe til, eller
tryk på 9 for at ringe til alle telefonrør eller headsets.
tDet valgte telefonrør/headset ringer, og der skal trykkes på på det
pågældende telefonrør/headset for at besvare det interne opkald.
Bemærk:
Hvis der kun er registreret ét andet telefonrør/headset på basisenheden,
ringer dette telefonrør/headset med det samme, når der trykkes på .
Side: 405
220
Bemærk:
Kommer der et eksternt opkald, mens du benytter telefonsystemet
som internt samtaleanlæg, hører du en biplyd, og du skal afslutte den
igangværende samtale, før du kan besvare det eksterne opkald.
7.9.2 Opkald til alle telefonrør og headsets
tMed telefonen i inaktiv tilstand trykker du på for at få vist numrene på
alle registrerede telefonrør/headsets.
tTryk på tasten 9 for at ringe til alle registrerede telefonrør/headsets.
7.9.3 Omstilling af et eksternt opkald til et andet telefonrør/
headset
Under et eksternt opkald:
tTryk på og / for at vælge “INTERCOM“.
tTryk på OK for at vise alle de andre registrerede telefonrør-/headset-
numre, samt 9. Indtast nummeret på det telefonrør/headset, du ønsker
at omstille opkaldet til.
tDet eksterne opkald stilles automatisk i venteposition, og det valgte
telefonrør/headset ringer.
tTryk på på det valgte telefonrør/headset for at besvare det interne
opkald.
tTryk på på det telefonrør, der ringes fra, eller sæt telefonrøret tilbage
i opladningsholderen for at afslutte det igangværende eksterne opkald.
>Det eksterne opkald omstilles til det valgte telefonrør/headset.
Bemærk:
Hvis det andet telefonrør/headset ikke besvarer opkaldet, kan du afbryde
funktionen og vende tilbage til det eksterne opkald ved at trykke på .
8 PRIVAT TELEFONBOG
Hvert telefonrør kan lagre op til 50 private personer med navne og
numre i telefonbogen. Optegnelsen for hver person i telefonbogen kan
indeholde maks. 20 cifre for telefonnummeret og maks. 12 tegn for navnet.
Du kan også vælge forskellige ringetoner til personerne i telefonbogen.
(Bemærk: de forskellige ringetoner afspilles kun, når du modtager et
opkald, hvis du abonnerer på nummervisning, og det indgående nummer
svarer til det lagrede nummer). Optegnelser i telefonbogen lagres
alfabetisk efter navn.
Side: 406
221
EN
DK
8.1 Sådan tilføjer du en ny person til telefonbogen
Når telefonrøret ikke er i brug:
tTryk på og / for at vælge “PHONEBOOK”, og tryk derefter på
OK for at få adgang til telefonbogen.
tTryk på OK for at vise “ADD”.
tTryk på OK, og indtast derefter navnet.
tTryk på OK, og indtast derefter nummeret.
tTryk på OK og / for at vælge den ønskede ringetone til personen
i telefonbogen.
tTryk på OK for at lagre optegnelsen i telefonbogen.
8.2 Sådan søger du efter en person i telefonbogen
Når telefonrøret ikke er i brug:
tTryk på og / for at vælge “PHONEBOOK”, og tryk derefter på
OK for at få adgang til telefonbogen.
tIndtast det første bogstav i navnet vha. de alfanumeriske taster (f.eks.
hvis navnet begynder med C, trykker du tasten 2 tre gange) og derefter
/ for at rulle ned til den ønskede person.
9 NUMMERVISNIN G (AFHÆNGER AF NETVÆRKET)
Denne funktion er tilgængelig, hvis du har abonnement på en
nummervisningstjenestehosdinnetværksudbyder.Telefonenkanlagreop
til 20 modtagne opkald med dato/tidspunkt på opkaldslisten. Nummeret
vises på telefonrørets display, når telefonen ringer. Hvis nummeret svarer
til en af optegnelserne i din private telefonbog, vises det navn, der er
lagret for opkalderen i den private telefonbog, og nummeret skiftevis, og
telefonrøret ringer med den ringetone, der er tildelt opkalderen.
Hvis opkaldet kommer fra en person, der tilbageholder sit nummer, vises
“WITHHELD”.
Hvis opkaldet kommer fra en person, hvis nummer ikke er tilgængeligt,
f.eks. et internationalt opkald eller et opkald fra en privat omstilling, vises
“OUT OF AREA”.
Hvis du modtager opkald fra en ny person, viser telefonrøret i standby “X
NEW CALLS“. Angivelsen af nye opkald vises, indtil alle de nye opkald er
blevet gennemset på det pågældende telefonrør.
Side: 407
222
9.1 Sådan vises opkaldslisten
Alle modtagne opkald lagres på opkaldslisten. Det seneste opkald vises
øverst på listen. Hvis opkaldslisten er fuld, erstatter det nyeste opkald
det ældste nummer på listen. Ubesvarede opkald, som ikke er blevet
gennemset, markeres med ikonet i midten af displayets bundlinje.
tTryk på for at få adgang til opkaldslisten.
ELLER tryk på og / for at vise “CALL LIST”, og tryk derefter på
OK.
tTryk på / for at vælge den ønskede optegnelse.
tTryk på # for evt. at vise opkalderens nummer.
tTryk på , / for at vise “DETAILS”, og derefter på OK for at vise
datoen og tidspunktet for opkaldet.
tTryk på OK for at vende tilbage til den forrige skærm.
9.2 Sådan slettes en optegnelse på opkaldslisten
tFølg trin 1 og 2 i afsnit “9.1 Sådan vises opkaldslisten”.
tTryk på og / for at vælge “DELETE”.
tTryk på OK for at bekræfte.
9.3 Sådan slettes alle optegnelser på opkaldslisten
Følg trin 1 og 2 i afsnit “9.1 Sådan vises opkaldslisten”.
tTryk på og / for at vælge “DELETE ALL”.
tTryk på OK for at vise “CONFIRM?”.
tTryk på OK for at bekræfte.
>Alle optegnelser slettes, og displayet viser “EMPTY”.
10 TELEFONENS INDSTILLINGER
Telefonen leveres med standardindstillinger, som du kan ændre for at
personliggøre telefonen, som du ønsker.
10.1 Sådan indstilles telefonrørets sprog
tTryk på og / for at vælge “HS SETTINGS”.
tTryk på OK og / for at vælge “LANGUAGE”.
tTryk på OK og / for at vælge det ønskede sprog.
tTryk på OK for at bekræfte.
Side: 408
223
EN
DK
10.2 Sådan indstilles autosvar
Hvis du aktiverer autosvar, kan du besvare et opkald automatisk blot ved
at løfte telefonrøret fra basisenheden eller opladeren, uden at trykke på
nogen knapper.
tTryk på og / for at vælge “HS SETTINGS”.
tTryk på OK og / for at vælge “AUTO ANSWER”.
tTryk på OK og / for at slå autosvar til og fra.
tTryk på OK for at bekræfte.
10.3 Registrering
Vigtigt:
Når du køber telefonen, er alle telefonrør allerede registreret på
basisenheden. Derfor behøver du ikke at registrere dem.
Registrering af et telefonrør kræves kun, hvis du køber yderligere
telefonrør, eller hvis et telefonrør er fejlbehæftet.
Du kan registrere yderligere telefonrør med op til maks. fem telefonrør pr.
basisenhed, så nummeret på hvert telefonrør (1 til 5) vises på displayet.
(Bemærk: et telefonrør kan kun registreres på en enkelt basisenhed).
10.4 Sådan registreres et nyt telefonrør på basisenheden:
tTryk på og hold knappen nede på basisenheden i mere end fem
sekunder for at sætte basisenheden i registreringstilstand. Basisenheden
forbliver i registreringstilstand i ca. 1 minut. Derfor skal følgende sekvens
for telefonrøret afsluttes inden for dette tidsrum.
tTryk på og / for at vælge “REGISTRATION”.
tTryk på OK for at vise ”PIN?------”.
tIndtast systemets PIN-kode på fire cifre (standard er „0000“).
tTryk på OK for at bekræfte. Displayet viser “PLEASE WAIT”.
Hvis registreringen af telefonrøret er korrekt, hører du en bekræftelsestone
og holder op med at blinke.
Telefonrøret tildeles automatisk det næste tilgængelige
telefonrørsnummer. Dette telefonrørsnummer vises i standby på
telefonrørets display. Hvis registreringen af telefonrøret ikke er udført
korrekt, fortsætter med at blinke.
Side: 409
224
10.5 Sådan registreres endnu et trådløst headset
Vigtigt:
Det trådløse headset er for-registreret ved levering, så det skal
sandsynligvis ikke registreres. Registrering af et headset er kun
nødvendigt, hvis du køber et nyt headset, eller hvis registreringen er gået
tabt og LED-lampen på headsettet lyser lilla.
Bemærk:
Før du forsøger at registrere et headset på basisenheden, skal du sikre
dig, at basisenhedens pin-kode er indstillet til “0000”. Ellers vil det ikke
være muligt at registrere headsettet.
tHold knappen til lydstyrke op 18 samt knappen til lydstyrke ned 19
inde for at aktivere headsettets registreringstilstand. LED-lampen på
det trådløse headset blinker skiftevis rødt og blåt.
tTryk på og hold knappen nede på basisenheden i mere end fem
sekunder for at sætte basisenheden i registreringstilstand.
tAnbring det ikke-registrerede trådløse headset på basisenhedens
opladningsholder.
tLED-lampen på headsettet blinker blåt i ca. tre sekunder, og der lyder
en lang biptone, hvis registreringen gennemføres korrekt.
Bemærk:
Hvis LED-lampen på headsettet blinker langsomt lilla, betyder det, at
headsettet er registreret, men at der ikke kan oprettes forbindelse til
basisenheden.
10.6 Nulstilling af din telefon
Du kan nulstille din telefon til standardindstillingerne. Efter en nulstilling
vil alle dine personlige indstillinger, fortegnelser i opkaldslisten og
genopkaldslisten samt dine telefonsvarerbeskeder være slettet, men din
telefonbog vil være uændret:
tTryk på og / for at vælge “DEFAULT”.
tTryk på OK for at vise ”PIN?------”.
tIndtast systemets PIN-kode på fire cifre (standard er „0000“).
tTryk på OK for at vise “CONFIRM?”.
tTryk på OK for at bekræfte, hvorefter telefonen nulstilles til
standardindstillingerne.
Side: 410
225
EN
DK
11 TELEFONSVARER
Telefonen omfatter en telefonsvarer, der optager ubesvarede opkald, når
telefonsvareren er slået til. Telefonsvareren kan lagre op til 59 beskeder
inden for en maksimal optagelsesperiode på ca. 15 minutter. Ud over at
optage indgående beskeder kan telefonsvareren anvendes til at optage
memoer til andre brugere af telefonen.
Hvis telefonsvarerens hukommelse er fuld, viser telefonrøret skiftevis
“TAM FULL” og navnet på telefonrøret eller tidspunktet afhængigt af
telefonrørets standbyindstilling. Du bliver derfor nødt til at slette nogle
beskeder, før nye beskeder kan optages.
Nogle af telefonsvarerens funktioner kan betjenes fra basisenheden,
herunder afspilning af beskeder og aktivering/deaktivering af
telefonsvareren. Telefonsvareren kan også betjenes og indstilles vha.
menufunktionerne på telefonrøret, som beskrevet nedenfor.
11.1 Sådan aktiveres/deaktiveres telefonsvareren
Du kan aktivere/deaktivere telefonsvareren vha. telefonrøret.
Når telefonsvareren står på “ON”, besvares opkald efter indstillingerne
for besvarelsestid, og opkalderen kan derefter lægge en besked.
Når telefonsvareren står på “OFF”, besvares opkald efter 14 ring, og
opkalderen hører derefter kun din besked. Opkalderen vil ikke kunne
lægge en besked.
tTryk på og / for at vælge “ANS. MACHINE”.
tTryk på OK og / for at vælge “TAM ON/OFF”.
tTryk på OK og / for at vælge “ON” eller “OFF”.
tTryk på OK for at bekræfte.
>Hvis telefonsvareren står på “ON”, vises på telefonrørets LCD-
skærm.
>Hvis telefonsvareren står på “OFF”, vises ikke på telefonrørets
LCD-skærm.
11.2 Sådan aflyttes beskederne på telefonsvareren
Når nye beskeder lægges på telefonsvareren, blinker på telefonrørets
display, indtil alle nye beskeder er afspillet. Efter at en ny besked er blevet
afspillet, gemmes den automatisk som en gammel besked, indtil den
slettes.
Side: 411
226
Gamle beskeder afspilles, efter at alle nye beskeder er afspillet.
tTryk på og / for at vælge “ANS. MACHINE”.
tTryk på OK og / for at vælge “MSG PLAYBACK”.
tTryk på OK for at begynde at afspille beskeder igennem højttaleren.
Skærmen viser dato og tidspunkt for den modtagne besked.
Bemærk:
En vises på midten af bundlinjen på telefonrørets display for at angive,
at dette er en ny besked.
Når en besked er afspillet, forsvinder og vises ikke, når du lytter til
beskeden igen.
Bemærk:
Hvis der ikke er indgået beskeder, viser telefonrørets display kort “00-00
00-00“ og går derefter tilbage til “MSG PLAYBACK”.
tUnder afspilning af beskeder skal du trykke på eller for hhv. at
øge eller reducere afspilningslydstyrken og på for at skifte mellem
telefonrør og højttaler.
tTryk på og / for at vælge følgende funktioner under afspilning
af beskeder:
STOP Stop afspilningen og vend tilbage til menuen “ANS.
MACHINE“.
FORWARD Spring til afspilning af næste besked.
PREVIOUS Gentager afspilning af aktuel besked fra begyndelsen.
DELETE Slet den aktuelle besked, og næste besked afspilles.
Bemærk:
Alternativt kan du bruge følgende genvejstaster til at betjene forskellige
funktioner under afspilning af beskeder.
tTryk på tasten 5 for at standse afspilning af beskeder.
tTryk på tasten 4 én gang for at gentage afspilning af den aktuelle besked
fra starten. Tryk på tasten to gange for at springe tilbage til afspilning
af forrige besked.
tTryk på tasten 6 for at springe frem til næste besked.
tTryk på tasten 2 for at slette afspilning af den aktuelle besked.
Side: 412
227
EN
DK
11.2.1 Indspil din egen udgående besked
Du kan indspille din egen udgående besked for tilstandene “ANS & REC”
og “ANSWER ONLY”. Når du indspiller din egen udgående besked, vil
den blive brugt, når telefonsvareren besvarer opkald. Hvis din individuelt
tilpassede udgående besked slettes, anvendes den forudindspillede
udgående besked automatisk igen.
tTryk på og / for at vælge “ANS. MACHINE”.
tTryk på OK og / for at vælge “TAM SETTINGS”.
tTryk på OK og / for at vælge “OGM SETTINGS”.
tTryk på OK og / for at vælge “ANS & RECORD” eller “ANSWER
ONLY”.
tTryk på OK og / for at vælge “RECORD MESS”.
tTryk på OK for at starte indspilningen af din individuelt tilpassede
udgående besked. “RECORDING” vises på skærmen.
tTryk på OKfor at stoppe og gemme din individuelt tilpassede udgående
besked.
>Din nyligt gemte udgående besked afspilles automatisk.
tAlternativt kan du trykke på for at vende tilbage til forrige skærm
uden at gemme den individuelt tilpassede udgående besked.
12 GARANTI OG SERVICE
Telefonen er omfattet af en garanti på 24 måneder fra købsdatoen, som
er angivet på købskvitteringen. Denne garanti dækker ikke eventuelle
fejl eller fejlfunktioner, som skyldes ulykker, forkert brug, normal slitage,
misligholdelse, fejl på telefonlinjen, lynnedslag, manipulation af udstyret
eller ved enhver form for justering eller reparation, som ikke foretages af
en godkendt tekniker.
Husk at gemme din købskvittering, da den fungerer som dit
garantibevis.
12.1 Hvis enheden er dækket af garantien
tAfbryd basisenheden fra telefonledningen og strømforsyningen.
tPak alle telefonsystemets dele i den originale emballage.
tReturnér enheden til den butik, hvor du købte den, og husk at
medbringe købskvitteringen.
tHusk at medbringe strømforsyningsadapteren.
Side: 413
228
12.2 Hvis garantien er udløbet
Hvis enheden ikke længere er dækket af garantien, skal du kontakte os via
www.aegtelephones.eu.
Dette produkt fungerer kun med genopladelige batterier. Hvis du isætter
ikke-genopladelige batterier i telefonrøret og placerer telefonrøret på
basisenheden, beskadiges telefonrøret. Dette dækkes IKKE af garantien.
13 TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Standard Digital Enhanced Cordless Telecommunication
(DECT)
Frekvensinterval 1,88 til 1,9 GHz (båndbredde = 20 MHz)
Kanalbåndbredde 1,728 MHz
Rækkevidde Op til 300 m udendørs, op til 50 m indendørs
For headset:
Op til 150 m udendørs, op til 25 m indendørs
Driftstid Standby: 100 timer; taletid: 10 timer
Batteriopladning: 15 timer
For headset: Standby: 50 timer; taletid: 6 timer;
batteriopladning: 15 timer
Temperaturinterval Driftstemperatur 0 °C til 40 °C;
opbevaring -20 °C til 60 °C
Elektrisk spænding Basisenhed:
Sunstrong: SSA-10W2 EU 058100/058060H
input 200-240 V~50 Hz 0,3 A;
output 1: 5,8V DC 600 mA,
output 2: 5,8V DC 1.000 mA
Oplader:
Ten Pao: S004LB0600030 / S004LV0600030
input 100-240 V AC 50/60 Hz 150 mA;
output 6 V DC 300 mA
Side: 414
229
EN
DK
14 CE-ERKLÆRING
Dette produkt er i overensstemmelse med de obligatoriske krav og andre
bestemmelser i R&TTE-direktivet 1999/5/EF.
Overensstemmelseserklæringen kan findes på: www.aegtelephones.eu
15 BORTSKAFFELSE AF APPARATET (MILJØ)
Efter endt levetid for produktet må det ikke bortskaffes sammen
med almindeligt husholdningsaffald, men skal indleveres hos et
indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Symbolet
på produktet, brugervejledningen og/eller kassen angiver dette.
Visse produktmaterialer kan genbruges, hvis du indleverer dem på
en genbrugsstation. Ved at genbruge visse dele eller råmaterialer fra
udtjente produkter bidrager du til at gøre en vigtig indsats for beskyttelsen
af miljøet. Kontakt de lokale myndigheder, hvis du har behov for flere
oplysninger om indsamlingsstederne i dit område.
Batterierne skal fjernes, inden apparatet bortskaffes. Bortskaf
batterierne på en miljømæssigt forsvarlig måde i overensstemmelse
med bestemmelserne i dit land.
16 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Rengør ikke telefonens dele med benzen, fortynder eller andre
opløsningsmidler, da dette kan forårsage permanente skader, som ikke
dækkes af garantien.
Rengør om nødvendigt apparatet med en fugtig klud.
Telefonsystemet må ikke stå i varme, fugtige omgivelser eller direkte
sollys, og det må ikke blive vådt.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: AEG Voxtel D235.

Stil et spørgsmål om AEG Voxtel D235

Har du et spørgsmål om AEG Voxtel D235 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til AEG Voxtel D235. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med AEG Voxtel D235 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.