AEG Voxtel D205 manual

Få vist brugermanualen for AEG Voxtel D205 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: AEG
  • Product: DECT / VoIP-telefon
  • Model/navn: Voxtel D205
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Hollandsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Svensk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 476
205
EN
DK
1 OMTANKE FOR MILJØET
Tak, fordi du købte dette produkt. Dette produkt er udviklet og samlet
med den størst mulige omtanke for dig og miljøet. Det er årsagen til, at vi
leverer dette produkt med en vejledning til hurtig installation, hvorved vi
reducerer mængden af papir (sider) og minimerer fældningen af træer til
fremstilling af vejledningen.
En fyldestgørende og detaljeret brugervejledning med beskrivelse af
alle funktioner finder du på vores websted www.aegtelephones.eu.
Download venligst den komplette brugervejledning for at gøre brug af
produktets avancerede funktioner. Af hensyn til miljøet beder vi dig om
ikke at udskrive hele brugervejledningen. Tak, fordi du hjælper os med at
beskytte miljøet.
2 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
Når du anvender din telefon, bør du altid følge grundlæggende
sikkerhedsforanstaltninger for at reducere risikoen for brand, elektrisk
chok og personskade, herunder:
1. Læs og vær sikker på, at du forstår alle anvisningerne.
2. Følg alle advarsler og anvisninger, som er markeret på produktet.
3. Tag netadapteren ud af vægstikket, før du rengør produktet Du må
ikke anvende væskerengøringsmidler eller midler på spraydåse.
Anvend en fugtig klud til rengøring.
4. Telefonen må ikke opbevares under varme og fugtige forhold
eller i direkte sollys. Telefonen må ikke blive våd eller anvendes i
nærheden af vand (f.eks. i nærheden af et badekar, en køkkenvask, et
svømmebassin).
5. Vægstik og forlængerledninger må ikke overbelastes, da dette kan
udgøre brandfare eller risiko for elektrisk chok.
6. Tag dette produkt ud af vægstikket under følgende forhold:
tNår netledningen eller netstikket er beskadiget.
tHvis produktet ikke fungerer normalt, når du følger
betjeningsanvisningerne.
tHvis produktet tabes på gulvet, og huset derved beskadiges.
tHvis produktydelsen ændres.
7. Du må ALDRIG bruge telefonen udendørs i tordenvejr - tag
telefonledningen ud af basisenheden og netstikket, hvis der
Side: 477
206
forekommer stormvejr i området. Beskadigelse som følge af
lynnedslag dækkes ikke af garantien.
8. Telefonen må ikke anvendes til at rapportere gasudslip i nærheden af
det formodede udslip.
9. Brug kun de medfølgende NiMH-batterier (nikkelmetalhybrid)!
10.Brug af andre batterityper eller ikke-genopladelige/primære
batterier kan være farligt. Dette kan forårsage interferens på og/eller
beskadigelse af enheden og omgivelserne. Producenten kan ikke
holdes ansvarlig for beskadigelse forårsaget af sådant misbrug.
11.Du må ikke anvende opladningsenheder fra tredjepart. Dette kan
beskadige batterierne.
12.Sørg for, at batterierne sættes i produktet med korrekt polaritet.
13.Bortskaf batterierne på forsvarlig vis. Batterierne må ikke nedsænkes
i vand, brændes eller bortskaffes, hvor der er risiko for, at de kan
punktere.
3 ANVENDELSESFORMÅL
Denne telefon er beregnet til brug med forbindelse til et offentligt,
analogt telefonnetværk eller en analog udvidelse af et godkendt
kompatibelt PBX-omstillingssystem.
4 UDPAKNING AF TELEFONEN
Kassen indeholder:
t1 telefonrør
t1 basisenhed
t1 netadapter
t1 telefonledning
t2 genopladelige batterier
t1 brugervejledning
Gem emballagen på et sikkert sted i tilfælde af, at du senere får brug for
at transportere telefonen.
Side: 478
207
EN
DK
5 LÆR TELEFONEN AT KENDE
5.1 Oversigt over telefonrør (se p1)
# Forklaring
1
Tasten Op
tI uvirksom tilstand: Tryk på tasten Op for at få adgang til
opkaldslisten
tI menutilstand: Tryk på tasten Op for at rulle op igennem
menupunkterne
tI telefonbogen/genopkaldslisten/opkaldslisten: Tryk på
tasten Op for at rulle op igennem listen
tUnder et opkald: Tryk på tasten Op for at øge
telefonrørets lydstyrke
tUnder ringning: Tryk på tasten Op for at øge
ringelydstyrken
2
Højre brugerdefinerede tast (ryd/tilbage/slå lyden fra/
samtaleanlæg)
tI hovedmenutilstand: Tryk på denne tast for at gå tilbage
til pauseskærmen
tI undermenutilstand: Tryk på denne tast for at gå tilbage
til forrige niveau
tI undermenutilstand: Tryk på denne tast og hold den
nede for at gå tilbage til pauseskærmen
tI tilstanden redigering/forudindtastning Tryk på denne
tast for at slette et tegn/ciffer
tI tilstanden redigering/forudindtastning Tryk på denne
tast og hold den nede for at slette alle tegn/cifre
tUnder et opkald: Tryk på denne tast for at slå mikrofonen
til/fra
tI uvirksom tilstand: Tryk på denne tast for at føre en
samtale med et andet telefonrør
Side: 479
208
3
Tasten Off/Læg på
tUnder et opkald: Tryk på tasten Off for at afslutte et
opkald og vende tilbage til pauseskærmen
tI tilstanden menu/redigering: Tryk på tasten Off for at gå
tilbage til forrige menu
tI uvirksom tilstand: Tryk på tasten Off og hold den nede
for at slukke for telefonrøret
tI uvirksom tilstand (når telefonrøret er slukket): Tryk på
tasten Off og hold den nede for at tænde for telefonrøret
4 R
Tasten Genopkald/Flash
tI tilstanden uvirksom/forudindtastning: Tryk på tasten
Genopkald for at foretage et genopkald/flash
tUnder et opkald: Tryk på tasten Genopkald for at
generere flash-/genopkaldssignal
5
Tasten Højttaler
tUnder et opkald: Tryk på tasten Højttaler for at slå
højttaleren til/fra.
tOpkaldsliste/optegnelse i telefonbogen: Tryk på tasten
Højttaler for at foretage et opkald med højttaler
tUnder ringning: Tryk på tasten Højttaler for at besvare et
opkald med højttaler
6
Tasten Ned (genopkald/ned)
tI uvirksom tilstand: Tryk på tasten Ned for at få adgang
til genopkaldslisten
tI menutilstand: Tryk på tasten Ned for at rulle igennem
menupunkterne
tI telefonbogen/genopkaldslisten/opkaldslisten: Tryk på
tasten Ned for at rulle ned igennem listen
tUnder et opkald: Tryk på tasten Ned for at reducere
telefonrørets lydstyrke
tUnder ringning: Tryk på tasten Ned for at reducere
ringelydstyrken
Side: 480
209
EN
DK
7
Tasten Tal
tI tilstanden uvirksom/forudindtastning: Tryk på tasten Tal
for at foretage et opkald
tPå genopkaldsliste/opkaldsliste/optegnelse i
telefonbogen: Tryk på tasten Tal for at foretage et
opkald til den viste person
tUnder ringning: Tryk på tasten Tal for at besvare et
opkald
8 OK
Venstre brugerdefinerede tast (menu/OK)
tI uvirksom tilstand: Tryk på denne tast for at få adgang
til hovedmenuen
tI undermenutilstand: Tryk på denne tast for at bekræfte
indstillingen
tUnder et opkald: Tryk på denne tast for at få adgang til
samtaleanlæg/telefonbog/genopkaldsliste/opkaldsliste
5.2 Displayikoner og symboler (se p2)
LCD-displayet giver dig oplysninger om telefonens aktuelle status.
Forklaring
Konstant, når telefonrøret er inden for basisenhedens
rækkevidde.
Blinker, når telefonrøret er uden for basisenhedens
rækkevidde eller ikke registreret på basisenheden.
Konstant, når en samtale på samtaleanlægget er i gang.
Blinker, når der kommer et indgående internt opkald.
Angiver, at et opkald er i gang på det pågældende telefonrør.
Angiver, at højttaleren er i brug.
Angiver, at telefonsvareren (TAM) er slået til og blinker, når der
er lagt en ny besked.
Angiver, at telefonrørets ringer er slået fra.
Konstant, når en alarm er indstillet.
Blinker, når alarmen lyder.
Side: 481
210
Angiver, at tastaturet er låst.
Angiver, at der er lagt en ny besked på telefonsvareren.
(Dette er en nummervisningstjeneste, der tilbydes af
netværksudbyderen).
Angiver, at batteriet er fuldt opladet.
Hele ikonet blinker under opladning af batteriet.
Internt blokikon blinker, når batteriet er næsten fuldt opladet.
Angiver, at batteriet skal oplades.
Blinker, når batteriniveauet er lavt.
Angiver, at der er flere tegn eller cifre foran de viste.
Angiver, at der er flere tegn eller cifre efter de viste.
Funktion for venstre brugerdefineret tast. Tryk på denne tast
for at få adgang til hovedmenuen.
Funktion for venstre brugerdefineret tast. Tryk på denne tast
for at bekræfte den aktuelle indstilling.
Angiver ny besked på telefonsvareren/nyt opkald på listen
over beskeder på telefonsvareren/opkaldslisten.
Angiver flere valg på lister ovenfor eller nedenfor.
Funktion for højre brugerdefineret tast. Tryk på denne tast for
at starte et opkald på samtaleanlægget.
Funktion for højre brugerdefineret tast. Tryk på denne tast for
at vende tilbage til forrige menuniveau
(tilbage) eller annullere den aktuelle handling.
Funktion for højre brugerdefineret tast. Tryk på alarm, eller slå
mikrofonen til eller fra under et opkald.
Side: 482
211
EN
DK
5.3 Basisenhed med telefonsvarer (TAM) og betjening (se p4)
# Forklaring
9
Slet
Tryk på denne tast én gang for at slette beskeden
under afspilning.
I uvirksom tilstand skal du trykke på denne tast og
holde den nede for at slette alle gamle beskeder.
10
Spring frem
Tryk på denne tast for at springe den aktuelle besked
over og afspille næste besked.
11
Afspil/stop
Tryk på denne tast for at afspille beskeder.
Tryk på denne tast for at standse afspilning af beskeder.
12 Tryk på denne tast for at øge afspilningslydstyrken.
13 Tryk på denne tast for at reducere afspilningslydstyrken.
14
Find
Tryk på denne tast for at finde dit/dine registrerede
telefonrør.
Tryk på denne tast og hold den nede for at starte
registreringsprocessen.
15
Telefonsvareren slået til/fra
Tryk på denne tast for at slå telefonsvareren til.
Tryk på tasten igen for at slå telefonsvareren fra.
16
Spring tilbage
Tryk på denne tast for at gentage den aktuelle besked
fra begyndelsen.
Tryk på denne tast to gange for at springe tilbage til
forrige besked.
Side: 483
212
5.4 Basisenhed LED-displayoplysninger med to cifre
0F-> -- Vises, når telefonsvareren er slået fra.
0n-> XX
Vises, når telefonsvareren er slået til. XX er antallet af
beskeder i telefonsvarerens hukommelse.
00 Konstant: Ingen beskeder på telefonsvareren.
XX
Blinker: Der er XX nye beskeder på telefonsvareren, hvor
XX er 01 til 59.
ZZ
Konstant: Der er ZZ gamle beskeder i telefonsvarerens
hukommelse og ingen nye beskeder.
XX/FF
XX og FF blinker skiftevis: Der er XX nye beskeder på
telefonsvareren, og telefonsvarerens hukommelse er fuld.
FF
FF blinker: Telefonsvarerens hukommelse er fuld, og der er
ingen nye beskeder.
- - /XX
XX og - - blinker skiftevis: Tidspunkt/dato er ikke indstillet,
og der er XX nye beskeder på telefonsvareren.
- -
- - blinker: Tidspunkt/dato er ikke indstillet, og der er ingen
nye beskeder på telefonsvareren.
XX
XX lyser konstant: Afspiller de aktuelle XX gamle beskeder.
XX blinker: Afspiller de aktuelle XX nye indgående
beskeder.
A1/A2
Konstant: Afspiller den aktuelle udgående besked (OGM),
hvor A1 er „besvar og optag besked“ og A2 er „kun
besvar“.
XX/An
XX og An blinker skiftevis: Indspiller aktuelt den nye XX
indgående besked.
rA
Blinker: Fjernadgang er i gang fra et telefonrør eller via
den eksterne linje.
LX
Konstant: Angiver det aktuelle lydniveau, hvor X er imellem
1 og 8.
Side: 484
213
EN
DK
6 INSTALLATION
6.1 Tilslutning af basisenheden (se p5)
tSæt den ene ende af netledningen i vægstikket og den anden i
basisenheden.
tSæt netadapteren i et vægstik på 230 V AC/50 Hz og telefonledningen
i telefonstikket i væggen.
Advarsel:
Brug kun den medfølgende adapter. Brug af andre adaptere kan udgøre
en fare eller beskadige telefonen.
Installér basisenheden på et sted, hvor netadapterstikket er nemt
tilgængeligt, så telefonen hurtigt kan udtages fra netstikket, hvis det
bliver nødvendigt. Forsøg aldrig at forlænge netledningen.
Bemærk:
Basisenheden skal være forbundet til netstikket - og ikke kun under
opladning af telefonrørets batterier - for at fungere normalt.
6.2 Isætning og opladning af batterierne (se p3)
tSæt de to medfølgende batterier i batterirummet i henhold til
polaritetsmarkeringerne. Brug kun genopladelige batterier af typen
NiMH, som følger med telefonen.
tPlacér dækslet til batterirummet over batterierne, og før det opad, indtil
det klikker på plads.
tSæt telefonrøret i basisenheden og oplad det i 15 timer, før telefonrøret
anvendes for første gang.
>Telefonrøret bipper, når det er korrekt placeret på basisenheden eller
i opladeren.
Side: 485
214
7 BETJENING AF TELEFONEN
7.1 Sådan foretages et opkald
7.1.1 Sådan forudindtastes et nummer
tIndtast telefonnummeret, og tryk på for at etablere forbindelse til
linjen og kalde nummeret.
>Hvis du indtaster nummeret og taster forkert, kan du trykke på for
at slette cifrene.
7.1.2 Sådan foretages et direkte opkald
tTryk på for at etablere forbindelse til linjen, og indtast derefter
telefonnummeret.
7.1.3 Sådan foretages et opkald fra telefonbogen
tTryk på , , OK for at få adgang til telefonbogen, og tryk på /
for at vælge den ønskede person i telefonbogen.
tTryk på for at foretage opkald til den valgte person fra telefonbogen.
Bemærk:
De alfanumeriske taster giver dig genveje til personer i telefonbogen, hvis
navn begynder med det tilsvarende bogstav.
7.1.4 Sådan foretages et opkald fra opkaldslisten (kun tilgængeligt
med nummervisning)
tTryk på for at få adgang til opkaldslisten, og tryk på / for at
vælge den ønskede person fra opkaldslisten.
tTryk på for at foretage opkald til den valgte person på opkaldslisten.
7.1.5 Sådan foretages et opkald fra genopkaldslisten
tTryk på for at få adgang til genopkaldslisten, og tryk på / for at
vælge det ønskede nummer på genopkaldslisten.
tTryk på for at foretage opkald til det nummer på genopkaldslisten.
7.1.6 Opkaldstimer
Telefonrøret registrerer automatisk hvert opkalds varighed.
Opkaldstimeren vises, så snart du besvarer et opkald eller i 15 sekunder
efter et opkald og forbliver på skærmen i 5 sekunder, efter at opkaldet er
afsluttet.
Timeren viser varigheden i formatet timer, minutter og sekunder
(TT:MM:SS).
Side: 486
215
EN
DK
7.2 Sådan besvares et opkald
Hvis telefonrøret ikke sidder i holderen på basisenheden:
tNår telefonen ringer, skal du trykke på for at besvare et opkald.
Bemærk:
Hvis “AUTO ANSWER” er indstillet til “ON”, betyder det, at du kan løfte
telefonrøret på basisenheden eller opladeren for at besvare opkaldet
automatisk. Du behøver ikke at trykke på nogen tast.
7.3 Sådan afsluttes et opkald
tTryk på knappen under et opkald for at afslutte opkaldet.
ELLER
tSæt telefonrøret tilbage på basisenheden eller opladeren for at afslutte
opkaldet.
7.4 Højttaler på telefonrøret
Under et opkald kan du trykke på for at skifte imellem håndfri højttaler
og normal brug af telefonrøret.
7.5 Sådan justeres lydstyrken
Der findes 5 lydstyrkeniveauer (“VOLUME 1” til “VOLUME 5”) at vælge
imellem for både telefonrør og højttaler.
Under et opkald:
tTryk på / for at vælge lydstyrke 1-5. Den aktuelle indstilling vises.
>Når du afslutter opkaldet, forbliver indstillingen på det sidste valgte
niveau.
7.6 Sådan slås telefonrørets ringer fra
Når telefonrøret ikke er i brug, skal du trykke på # og holder knappen
nede for at slå telefonrørets ringer fra. Ikonet
ke
e
e
e
e
e
e
e
e p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
på
vises på LCD-skærmen.
Bemærk:
Displayet blinker stadig med opkaldsikonet og viser “CALL” eller
opkalderens nummer, når der kommer et indgående opkald - også selv
om ringeren er slået fra.
Tryk på knappen # og hold den nede igen for at slå ringeren til igen.
Side: 487
216
7.7 Sådan aktiveres tastaturlåsen
Du kan låse tastaturet, så det ikke anvendes ved en fejltagelse, mens du
bærer rundt på telefonrøret.
tNår telefonrøret ikke er i brug, skal du holde * nede for at aktivere
tastaturlåsen, og ikonet
r i
vises.
Bemærk:
Du kan stadig anvende til at besvare et opkald, når telefonrøret ringer.
Tryk på * og hold knappen nede for at aktivere tastaturet igen.
7.8 Sådan foretager du genopkald til det seneste nummer
Du kan foretage genopkald til de fem senest kaldte numre. Hvis du har
gemt et navn i telefonbogen, der hører til nummeret, vises navnet i stedet.
Det senest kaldte nummer vises øverst på genopkaldslisten.
7.8.1 Sådan foretages genopkald til et nummer på genopkaldslisten
tNår telefonrøret ikke er i brug, skal du trykke på for at få adgang til
genopkaldslisten.
Bemærk:
Hvis der vises et navn på genopkaldslisten, skal du trykke på # for at vise
nummeret for dette navn.
tTryk på / for at gennemse genopkaldslisten.
tTrykpå foratforetageopkaldtildetvalgtenummerpågenopkaldslisten.
Bemærk:
Hvis der ikke findes numre på genopkaldslisten, viser displayet “EMPTY ”.
7.9 Sådan findes telefonrøret
Du kan lokalisere telefonrøret ved at trykke på finde-tasten 14. Alle
telefonrør, der er registreret på basisenheden, afgiver en biptone og viser
“PAGING“ på displayet i 60 sekunder.
Du kan standse søgningen efter telefonrøret ved at trykke på på et
hvilket som helst telefonrør eller på basisenheden igen.
Bemærk:
Hvis der kommer et indgående opkald under søgningen, ringer telefonen
med det indgående opkald i stedet for at bippe.
Side: 488
217
EN
DK
8 PRIVAT TELEFONBOG
Hvert telefonrør kan lagre op til 50 private personer med navne og
numre i telefonbogen. Optegnelsen for hver person i telefonbogen kan
indeholde maks. 20 cifre for telefonnummeret og maks. 12 tegn for navnet.
Du kan også vælge forskellige ringetoner til personerne i telefonbogen.
(Bemærk: de forskellige ringetoner afspilles kun, når du modtager et
opkald, hvis du abonnerer på nummervisning, og det indgående nummer
svarer til det lagrede nummer). Optegnelser i telefonbogen lagres
alfabetisk efter navn.
8.1 Sådan tilføjer du en ny person til telefonbogen
Når telefonrøret ikke er i brug:
tTryk på og / for at vælge “PHONEBOOK”, og tryk derefter på
OK for at få adgang til telefonbogen.
tTryk på OK for at vise “ADD”.
tTryk på OK, og indtast derefter navnet.
tTryk på OK, og indtast derefter nummeret.
tTryk på OK og / for at vælge den ønskede ringetone til personen
i telefonbogen.
tTryk på OK for at lagre optegnelsen i telefonbogen.
8.2 Sådan søger du efter en person i telefonbogen
Når telefonrøret ikke er i brug:
tTryk på og / for at vælge “PHONEBOOK”, og tryk derefter på
OK for at få adgang til telefonbogen.
tIndtast det første bogstav i navnet vha. de alfanumeriske taster (f.eks.
hvis navnet begynder med C, trykker du tasten 2 tre gange) og derefter
/ for at rulle ned til den ønskede person.
8.3 Sådan redigerer du en optegnelse i telefonbogen
Når telefonrøret ikke er i brug:
tTryk på og / for at vælge “PHONEBOOK, og tryk derefter på
OK for at få adgang til telefonbogen.
tTryk på / for at vælge den ønskede person i telefonbogen.
tTryk på OK og / for at vælge “EDIT”.
tTryk på OK for at vise det aktuelle navn.
tRedigér navnet, og tryk på OK.
tRedigér nummeret, og tryk på OK.
tTryk på / for at vælge ringetone, og tryk på OK for at bekræfte.
Side: 489
218
8.4 Sådan sletter du et navn i telefonbogen
Når telefonrøret ikke er i brug:
tTryk på og / for at vælge “PHONEBOOK”, og tryk derefter på
OK for at få adgang til telefonbogen.
tTryk på / for at vælge den ønskede person i telefonbogen.
tTryk på OK og / for at vælge “DELETE”.
tTryk på OK for at bekræfte, og optegnelsen slettes.
9 NUMMERVISNING (AFHÆNGER AF NETVÆRKET)
Denne funktion er tilgængelig, hvis du har abonnement på en
nummervisningstjeneste fra din netværksudbyder. Telefonen kan lagre op
til 20 modtagne opkald med dato/tidspunkt på opkaldslisten. Nummeret
vises på telefonrørets display, når telefonen ringer. Hvis nummeret svarer
til en af optegnelserne i din private telefonbog, vises det navn, der er
lagret for opkalderen i den private telefonbog, og nummeret skiftevis, og
telefonrøret ringer med den ringetone, der er tildelt opkalderen.
Hvis opkaldet kommer fra en person, der tilbageholder sit nummer, vises
“WITHHELD”.
Hvis opkaldet kommer fra en person, hvis nummer ikke er tilgængeligt,
f.eks. et internationalt opkald eller et opkald fra en privat omstilling, vises
“OUT OF AREA”.
Hvis du modtager opkald fra en ny person, viser telefonrøret i standby “X
NEW CALLS“. Angivelsen af nye opkald vises, indtil alle de nye opkald er
blevet gennemset på det telefonrør.
9.1 Sådan vises opkaldslisten
Alle modtagne opkald lagres på opkaldslisten. Det seneste opkald vises
øverst på listen. Hvis opkaldslisten er fuld, erstatter det nyeste opkald
det ældste nummer på listen. Ubesvarede opkald, som ikke er blevet
gennemset, markeres med ikonet i midten af displayets bundlinje.
tTryk på for at få adgang til opkaldslisten.
ELLER tryk på og / for at vise “CALL LIST”, og tryk derefter på OK.
tTryk på / for at vælge den ønskede optegnelse.
tTryk på # for evt. at vise opkalderens nummer.
tTryk på , / for at vise “DETAILS”, og derefter på OK for at vise
datoen og tidspunktet for opkaldet.
tTryk på OK for at vende tilbage til den forrige skærm.
Side: 490
219
EN
DK
9.2 Sådan slettes en optegnelse på opkaldslisten
tFølg trin 1 og 2 i afsnit “9.1 Sådan vises opkaldslisten” på side 218.
tTryk på og / for at vælge “DELETE”.
tTryk på OK for at bekræfte.
9.3 Sådan slettes alle optegnelser på opkaldslisten
Følg trin 1 og 2 i afsnit “9.1 Sådan vises opkaldslisten” på side 218.
tTryk på og / for at vælge “DELETE ALL”.
tTryk på OK for at vise “CONFIRM?”.
tTryk på OK for at bekræfte.
>Alle optegnelser slettes, og displayet viser “EMPTY”.
10 TELEFONENS INDSTILLINGER
Telefonen leveres med standardindstillinger, som du kan ændre for at
personliggøre telefonen, som du ønsker.
10.1 Indstillinger for dato og tidspunkt
Hvis du abonnerer på en nummervisningstjeneste, indstilles tid og dato
automatisk af netværket, når du modtager dit første indgående opkald.
Nummervisningstjenesten indstiller kun måned og dato, men du skal
stadig selv indstille det korrekte årstal.
10.1.1 Sådan indstilles datoformatet
tTryk på og / for at vælge “HS SETTINGS”.
tTryk på OK og / for at vælge “DATE & TIME”.
tTryk på OK og / for at vælge “DATE FORMAT”.
tTryk på OK og / for at vælge det ønskede datoformat (DD-MM-YY
eller MM-DD-YY ).
tTryk på OK for at bekræfte.
10.1.2 Sådan indstilles tidsformatet
tTryk på og / for at vælge “HS SETTINGS”.
tTryk på OK og / for at vælge “DATE & TIME”.
tTryk på OK og / for at vælge “TIME FORMAT”.
tTryk på OK og / for at vælge det ønskede tidsformat (12 HR eller
24 HR).
tTryk på OK for at bekræfte.
Side: 491
220
10.1.3 Sådan indstilles tiden
tTryk på og / for at vælge “HS SETTINGS”.
tTryk på OK og / for at vælge “DATE & TIME”.
tTryk på OK og / for at vælge “SET TIME”.
tTryk på OK, og indtast derefter tidspunktet i 24 timers format.
tTryk på OK for at bekræfte.
Bemærk:
Hvis tiden tidligere er blevet indstillet, vises den aktuelle tid. Ellers vises
“HH:MM”.
10.1.4 Sådan indstilles datoen
tTryk på og / for at vælge “HS SETTINGS”.
tTryk på OK og / for at vælge “DATE & TIME”.
tTryk på OK og / for at vælge “SET DATE”.
tTryk på OK og indtast derefter datooplysningerne i det format, du
indstillede i afsnit “10.1.1 Sådan indstilles datoformatet” på side 219.
tTryk på OK for at bekræfte.
Bemærk:
Hvis datoen tidligere er blevet indstillet, vises den aktuelle dato. Ellers
vises “DD-MM-YY”.
10.1.5 Sådan indstilles telefonrørets sprog
tTryk på og / for at vælge “HS SETTINGS”.
tTryk på OK og / for at vælge “LANGUAGE”.
tTryk på OK og / for at vælge det ønskede sprog.
tTryk på OK for at bekræfte.
10.2 Indstillinger på basisenheden
10.2.1 Sådan indstilles basisenhedens ringemelodi
tTryk på og / for at vælge “BS SETTINGS”.
tTryk på OK og / for at vælge “BS RINGER”.
tTryk på OK og / for at vælge den ønskede melodi iblandt fem
muligheder.
tTryk på OK for at bekræfte.
Bemærk:
Den valgte ringemelodi afspilles, når du gennemser melodilisten.
Side: 492
221
EN
DK
10.2.2 Sådan indstilles ringelydstyrken
tTryk på og / for at vælge “BS SETTINGS”.
tTryk på OK og / for at vælge “RING VOLUME”.
tTryk på OK og / for at vælge den ønskede ringelydstyrke (der
findes seks niveauer for ringelydstyrke, herunder lydløs; “VOLUME
OFF”).
tTryk på OK for at bekræfte.
Bemærk:
Den valgte ringelydstyrke afspilles under valget af lydstyrke.
10.3 Sådan registreres telefonrøret
Vigtigt:
Når du køber telefonen, er alle telefonrør allerede registreret på
basisenheden. Derfor behøver du ikke at registrere dem.
Registrering af et telefonrør kræves kun, hvis du køber yderligere
telefonrør, eller hvis et telefonrør er fejlbehæftet.
Du kan registrere yderligere telefonrør med op til maks. fem telefonrør pr.
basisenhed, så nummeret på hvert telefonrør (1 til 5) vises på displayet.
(Bemærk: et telefonrør kan kun registreres på en enkelt basisenhed).
Sådan registreres et nyt telefonrør på basisenheden:
tTryk på og hold knappen nede på basisenheden i mere end fem
sekunder for at sætte basisenheden i registreringstilstand. Basisenheden
forbliver i registreringstilstand i ca. 1 minut. Derfor skal følgende sekvens
for telefonrøret afsluttes inden for dette tidsrum.
tTryk på og / for at vælge “REGISTRATION”.
tTryk på OK for at vise PIN?------.
tIndtaste systemets PIN-kode på fire cifre (standard 0000).
tTryk på OK for at bekræfte, og displayet viser “SEARCHING”.
Hvis registreringen af telefonrøret er korrekt, hører du en bekræftelsestone
og holder op med at blinke.
Telefonrøret tildeles automatisk det næste tilgængelige
telefonrørsnummer. Dette telefonrørsnummer vises i standby på
telefonrørets display. Hvis registreringen af telefonrøret ikke er udført
korrekt, fortsætter med at blinke.
Side: 493
222
11 TELEFONSVARER
Telefonen omfatter en telefonsvarer, der optager ubesvarede opkald, når
telefonsvareren er slået til. Telefonsvareren kan lagre op til 59 beskeder
inden for en maksimal optagelsesperiode på ca. 15 minutter. Ud over at
optage indgående beskeder kan telefonsvareren anvendes til at optage
memoer til andre brugere af telefonen.
Hvis telefonsvarerens hukommelse er fuld, viser telefonrøret skiftevis
“TAM FULL” og navnet på telefonrøret eller tidspunktet afhængigt af
telefonrørets standbyindstilling. Du bliver derfor nødt til at slette nogle
beskeder, før nye beskeder kan optages.
Nogle af telefonsvarerens funktioner kan betjenes fra basisenheden,
herunder afspilning af beskeder og aktivering/deaktivering af
telefonsvareren. Telefonsvareren kan også betjenes og indstilles vha.
menufunktionerne på telefonrøret, som beskrevet nedenfor.
11.1 Sådan aktiveres/deaktiveres telefonsvareren
Du kan aktivere/deaktivere telefonsvareren vha. telefonrøret.
Når telefonsvareren står på “ON”, besvares opkald efter indstillingerne
for besvarelsestid, og opkalderen kan derefter lægge en besked.
Når telefonsvareren står på “OFF”, besvares opkald efter 14 ring, og
opkalderen hører derefter kun din besked. Opkalderen vil ikke kunne
lægge en besked.
tTryk på og / for at vælge “ANS. MACHINE”.
tTryk på OK og / for at vælge “TAM ON/OFF”.
tTryk på OK og / for at vælge “ON” eller “OFF”.
tTryk på OK for at bekræfte.
>Hvis telefonsvareren står på “ON”, vises på telefonrørets LCD-
skærm.
>Hvis telefonsvareren står på “OFF”, vises ikke på telefonrørets
LCD-skærm.
11.2 Sådan aflyttes beskederne på telefonsvareren
Når nye beskeder lægges på telefonsvareren, blinker på telefonrørets
display, indtil alle nye beskeder er afspillet. Efter at en ny besked er blevet
afspillet, gemmes den automatisk som en gammel besked, indtil den
slettes.
Gamle beskeder afspilles, efter at alle nye beskeder er afspillet.
Side: 494
223
EN
DK
tTryk på og / for at vælge “ANS. MACHINE”.
tTryk på OK og / for at vælge “MSG PLAYBACK”.
tTryk på OK for at begynde at afspille beskeder igennem telefonrøret.
Skærmen viser dato og tidspunkt for den modtagne besked.
Bemærk:
En vises på midten af bundlinjen på telefonrørets display for at angive,
at dette er en ny besked.
Når en besked er afspillet, forsvinder og vises ikke, når du lytter til
beskeden igen.
Bemærk:
Hvis der ikke er indgået beskeder, viser telefonrørets display kort “00-00
00-00“ og går derefter tilbage til “MSG PLAYBACK”.
tUnder afspilning af beskeder skal du trykke på eller for hhv. at øge
eller reducere afspilningslydstyrken.
tTryk på og / for at vælge “STOP”, “FORWARD”, “PREVIOUS”,
“DELETE” for at udføre følgende funktioner under afspilning af
beskeder.
STOP Stop afspilning af den aktuelle besked og vend tilbage
til menuen ANS. MACHINE.
FORWARD Spring til afspilning af næste besked. Dato og tidspunkt
for næste besked vises, hvis der findes en besked til.
PREVIOUS Gentager afspilning af aktuel besked fra begyndelsen.
Dato og tidspunkt for den aktuelle besked vises.
DELETE Slet den aktuelle besked, og næste besked afspilles.
Bemærk:
Alternativt kan du bruge følgende genvejstaster til at betjene forskellige
funktioner under afspilning af beskeder.
tTryk på tasten 5 for at standse afspilning af beskeder.
tTryk på tasten 4 én gang for at gentage afspilning af den aktuelle besked
fra starten. Tryk på tasten to gange for at springe tilbage til afspilning
af forrige besked.
tTryk på tasten 6 for at springe frem til næste besked.
tTryk på tasten 2 for at slette afspilning af den aktuelle besked.
Side: 495
224
11.3 Sådan slettes alle beskeder på telefonsvareren
tTryk på og / for at vælge “ANS. MACHINE”.
tTryk på OK og / for at vælge “DELETE ALL”.
tTryk på OK for at vise “CONFIRM?”.
tTryk på OK for at slette alle gamle beskeder.
Bemærk:
Hvis der ikke er flere beskeder på telefonsvareren, vises “EMPTY” på
displayet, og displayet vender tilbage til menuen “ANS. MACHINE”.
11.4 Indstillinger på telefonsvareren
Du kan bruge menuen “TAM SETTINGS” på telefonrøret til at ændre
indstillingerne på telefonsvareren.
11.4.1 Sådan indstilles svartilstanden
Som standard er telefonsvareren indstillet til tilstanden “ANS & REC”,
som giver opkalderen mulighed for at lægge en besked. Denne tilstand
kan ændres til “ANSWER ONLY”, som ikke giver opkalderen mulighed
for at lægge en besked. I denne tilstand opfordres opkalderen til at ringe
igen senere.
tTryk på og / for at vælge “ANS. MACHINE”.
tTryk på OK og / for at vælge “TAM SETTINGS”.
tTryk på OK og / for at vælge “ANSWER MODE”.
tTryk på OKog / for at vælge “ANS & REC” eller “ANSWER ONLY”.
tTryk på OK for at bekræfte.
Når telefonsvarerens hukommelse er fuld og telefonsvareren står på “ANS
& RECORD”, ændres besvarelsestilstanden automatisk til “ANSWER
ONLY”. Telefonsvareren vender automatisk tilbage til “ANS & RECORD”,
når beskeder er blevet slettet.
11.4.2 Sådan indstilles sproget for den udgående besked (OGM).
Telefonsvareren afspiller den udgående besked, når den besvarer et
opkald. Der findes en forudindspillet udgående besked for hver af
tilstandene “ANS & RECORD” eller “ANSWER ONLY”.
tTryk på og / for at vælge “ANS. MACHINE”.
tTryk på OK og / for at vælge “TAM SETTINGS”.
tTryk på OK og / for at vælge “TAM LANGUAGE”.
tTryk på OK og / for at vælge det ønskede sprog for den udgående
besked.
tTryk på OK for at bekræfte.
Side: 496
225
EN
DK
11.4.3 Indspil din egen udgående besked (OGM)
Du kan indspille din egen udgående besked for tilstandene “ANS &
RECORD” og “ANSWER ONLY”. Når du indspiller din egen udgående
besked, vil den blive brugt, når telefonsvareren besvarer opkald. Hvis
din individuelt tilpassede udgående besked slettes, anvendes den
forudindspillede udgående besked automatisk igen.
tTryk på og / for at vælge “ANS. MACHINE”.
tTryk på OK og / for at vælge “TAM SETTINGS”.
tTryk på OK og / for at vælge “OGM SETTINGS”.
tTryk på OK og / for at vælge “ANS & RECORD” eller “ANSWER
ONLY”.
tTryk på OK og / for at vælge “RECORD MESS”.
tTryk på OK for at starte indspilningen af din individuelt tilpassede
udgående besked. “RECORDING” vises på skærmen.
tTryk på OKfor at stoppe og gemme din individuelt tilpassede udgående
besked.
>Din nyligt gemte udgående besked afspilles automatisk.
tAlternativt kan du trykke på for at vende tilbage til forrige skærm
uden at gemme den individuelt tilpassede udgående besked.
12 GARANTI OG SERVICE
Telefonen er omfattet af en garanti på 24 måneder fra købsdatoen, som
er angivet på købskvitteringen. Denne garanti dækker ikke eventuelle
fejl eller fejlfunktioner, som skyldes ulykker, forkert brug, normal slitage,
misligholdelse, fejl på telefonlinjen, lynnedslag, manipulation af udstyret
eller ved enhver form for justering eller reparation, som ikke foretages af
en godkendt tekniker.
Husk at gemme din købskvittering, da den fungerer som dit
garantibevis.
12.1 Hvis enheden er dækket af garantien
tAfbryd basisenheden fra telefonledningen og strømforsyningen.
tPak alle telefonsystemets dele i den originale emballage.
tReturnér enheden til den butik, hvor du købte den, og husk at
medbringe købskvitteringen.
tHusk at medbringe strømforsyningsadapteren.
Side: 497
226
12.2 Hvis garantien er udløbet
Hvis enheden ikke længere er dækket af garantien, skal du kontakte os via
www.aegtelephones.eu.
Dette produkt fungerer kun med genopladelige batterier. Hvis du isætter
ikke-genopladelige batterier i telefonrøret og placerer telefonrøret på
basisenheden, beskadiges telefonrøret. Dette dækkes IKKE af garantien.
13 TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Standard DigitalEnhancedCordlessTelecommunication
(DECT)
1,88 til 1,9 GHz (båndbredde = 20 MHz)
Kanalbåndbredde 1,728 MHz
Rækkevidde Op til 300 m udendørs; op til 50 m indendørs
Driftstid Standby: 100 timer, Samtaletid: 10 timer
Batteriopladning: 15 timer
Temperaturinterval Betjening 0°C til 40°C,
opbevaring -20°C til 60°C
Elektrisk spænding Basisenhed:
input 100-240VAC 50/60Hz 150mA,
output 6VDC 450mA
Oplader:
input 100-240VAC 50/60Hz 150mA,
output 6VDC 300mA
14 CE-ERKLÆRING
Dette produkt er i overensstemmelse med de obligatoriske krav og andre
bestemmelser i R&TTE-direktivet 1999/5/EF.
Overensstemmelseserklæringen kan findes på: www.aegtelephones.eu
Side: 498
227
EN
DK
15 BORTSKAFFELSE AF APPARATET (MILJØ)
Efter endt levetid for produktet må det ikke bortskaffes sammen
med almindeligt husholdningsaffald, men skal indleveres hos et
indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Symbolet
på produktet, brugervejledningen og/eller kassen angiver dette.
Visse produktmaterialer kan genbruges, hvis du indleverer dem på
en genbrugsstation. Ved at genbruge visse dele eller råmaterialer fra
udtjente produkter bidrager du til at gøre en vigtig indsats for beskyttelsen
af miljøet. Kontakt de lokale myndigheder, hvis du har behov for flere
oplysninger om indsamlingsstederne i dit område.
Batterierne skal fjernes, inden apparatet bortskaffes. Bortskaf
batterierne på en miljømæssigt forsvarlig måde i overensstemmelse
med bestemmelserne i dit land.
16 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Rengør ikke telefonens dele med benzen, fortynder eller andre
opløsningsmidler, da dette kan forårsage permanente skader, som ikke
dækkes af garantien.
Rengør om nødvendigt apparatet med en fugtig klud.
Telefonsystemet må ikke stå i varme, fugtige omgivelser eller direkte
sollys, og det må ikke blive vådt.
Side: 684
Å35('&+=35µ35(9,286
Side: 685
Å2'675$1,7µ'(/(7(

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: AEG Voxtel D205.

Stil et spørgsmål om AEG Voxtel D205

Har du et spørgsmål om AEG Voxtel D205 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til AEG Voxtel D205. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med AEG Voxtel D205 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.