AEG US 1300 XE manual

Få vist brugermanualen for AEG US 1300 XE below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: AEG
  • Product: Sav
  • Model/navn: US 1300 XE
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Tjekkisk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kinesisk, Kroatisk, Ukrainsk, Arabisk, Bulgarsk

Indholdsfortegnelse

Side: 13
26 27
.......................1300	W
.........................650	W
....................0-2800	min-1
...........................30	mm
..........................3,8	kg
...........................87	dB (A)
...........................98	dB (A)
........................18,5	m/s2
..........................1,5	m/s2
...........................16	m/s2
..........................1,5	m/s2
NETTILSLUTNING
Tilslutning må kun foretages til enfaset vekselstrøm og kun
til en netspænding, som er i overensstemmelse med
angivelsen på mærkepladen. Tilslutning kan også ske til
stikdåser uden beskyttelseskontakt, da kapslingsklasse II
foreligger.
VEDLIGEHOLDELSE
Hold altid maskinens ventilationsåbninger rene.
Brug kun AEG-tilbehør og AEG-reservedele. Komponenter,
hvor udskiftningsproceduren ikke er beskrevet, skal skiftes
ud hos et AEG-servicested (se brochure garanti/
kundeserviceadresser).
Ved opgivelse af type nr. der er angivet på maskinens
effektskilt, kan De rekvirere en reservedelstegning, ved
henvendelse til: AEG Elektrowerkzeuge,
Max‑Eyth‑Straße 10, D‑71364 Winnenden, Germany.
SYMBOLER
Læs brugsanvisningen nøje før
ibrugtagning.
Før ethvert arbejde ved maskinen skal
stikket tages ud af stikdåsen.
Tilbehør - Ikke inkluderet i
leveringsomfanget, kab købes som tilbehør.
Elværktøj må ikke bortskaffes som
almindeligt affald! I henhold til det
europæiske direktiv 2002/96/EF om
bortskaffelse af elektriske og elektroniske
produkter og gældende national lovgivning
skal brugt lværktøj indsamles separat og
bortskaffes på en måde, der skåner miljøet
mest muligt.
DANSK
TEKNISKE DATA
Nominel optagen effekt.
............................................................
Afgiven effekt.
...........................................................................
Slagantal, ubelastet..................................................................
Løftehøjde................................................................................
Vægt uden netledning..............................................................
Støj/Vibrationsinformation
Måleværdier beregnes iht. EN 60 745.
Værktøjets A-vurderede støjniveau er typisk:
	 Lydtrykniveau (K = 3 dB(A))....................................................
	 Lydeffekt niveau (K = 3 dB(A))................................................
Brug høreværn!
Samlede vibrationsværdier (værdisum for tre retninger)
beregnet iht. EN 60745.
Savning af træ
	 Vibrationseksponering ah
......................................................
	 Usikkerhed K=.......................................................................
Savning af metalblik
	 Vibrationseksponering ah
......................................................
	 Usikkerhed K=.......................................................................
ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsanvisninger og
øvrige vejledninger, også i den vedlagte brochure. I
tilfælde af manglende overholdelse af
advarselshenvisningerne og instrukserne er der risiko for
elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til
senere brug.
SIKKERHEDSHENVISNINGER
Bær høreværn. Støjpåvirkning kan bevirke tab af hørelse.
Hold maskinen fast i de isolerede gribeflader, når du
udfører arbejde, hvor der er risiko for, at
skæreværktøjet kan ramme skjulte strømledninger.
Kommer skæreværktøjet i kontakt med en strømførende
ledning, kan maskinens metaldele komme under spænding
og give elektrisk stød.
Stikdåser udendørs skal være forsynet med fejlstrømssikrin
gskontakter. Det forlanger installationsforskriften for Deres
elektroanlæg. Overhold dette, når De bruger vores
maskiner.
Når der arbejdes med maskinen, skal man have
beskyttelsesbriller på. Beskyttelseshandsker, skridsikre sko,
høreværn og forklæde anbefales.
Spåner eller splinter må ikke fjernes, medens maskinen
kører.
Før ethvert arbejde ved maskinen skal stikket tages ud af
stikdåsen.
Maskinen sluttes kun udkoblet til stikdåsen.
Tilslutningskablet holdes hele tiden væk fra maskinens
arbejdsområde. Kablet ledes altid bort bag om maskinen.
Støv, som opstår under arbejdet, er ofte sundhedsfarligt og
bør ikke trænge ind i kroppen. Benyt egnet åndedrætsværn.
Ridsede savklinger eller sådanne, som har ændret form, må
ikke bruges.
Dyksavning er kun muligt i blødere materialer (træ, lette
bygningsmaterialer til vægge, ved hårdere materialer
(metaller) skal der anbringes et hul, hvis størrelse svarer til
savklingen.
Ved savning skal styrebøjlen altid lægges til arbejdsstykket.
Ved arbejdeboring i væg, loft eller gulv skal man passe på
elektriske kabler, gas- og vandledninger.
TILTÆNKT FORMÅL
Bajonetsaven kan anvendes til træ, plast og metal.
Bajonetsaven afskærer plant til overfladen, i kurver,
indvendig udskæring og i rør.
Produktet må ikke anvendes på anden måde og til andre
formål end foreskrevet.
CE-KONFORMITETSERKLÆRING
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i
overensstemmelse med følgende normer eller norma-tive
dokumenter: EN 60745, EN 55014‑1, EN 55014‑2,
EN 61000‑3‑2, EN 61000‑3‑3, i henhold til bestemmelserne
i direktiverne 98/37/EF, 2004/108/EF
Rainer Kumpf
Manager Product Development
Winnenden, 2009-01-15
DANSK
ADVARSEL
Svingningsniveauet, som er angivet i disse anvisninger, er målt i henhold til standardiseret måleprocedure ifølge EN 60745 og
kan anvendes til indbyrdes sammenligning mellem el-værktøjer. Svingningsniveauet er ligeledes egnet som foreløbigt skøn
over svingningsbelastningen.
Det angivne svingningsniveau er baseret på el-værktøjets primære anvendelsesformål. Hvis el-værktøjet benyttes
til andre formål, med andet indsatsværktøj eller ikke vedligeholdes tilstrækkeligt, kan svingningsniveauet afvige. Dette kan øge
svingningsbelastningen over den samlede arbejdsperiode betydeligt.
For en nøjagtig vurdering af svingningsbelastningen skal der også tages højde for de tidsperioder, hvor apparatet er slukket,
eller hvor apparatet kører, men uden at være i anvendelse. Dette kan reducere svingningsbelastningen over den samlede
arbejdsperiode betydeligt.
Supplerende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod påvirkninger fra svingninger skal iværksættes, f.eks.:
Vedligeholdelse af el-værktøj og indsatsværktøj, varmholdelse af hænder, organisering af arbejdsprocesser.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: AEG US 1300 XE.

Stil et spørgsmål om AEG US 1300 XE

Har du et spørgsmål om AEG US 1300 XE men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til AEG US 1300 XE. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med AEG US 1300 XE så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.