AEG SKS81200F0 manual

Få vist brugermanualen for AEG SKS81200F0 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: AEG
  • Product: Køleskab
  • Model/navn: SKS81200F0
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Tysk, Spansk, Italiensk, Svensk, Nordmand, Hollandsk, Fransk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 1
INDHOLD
1. OM SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. BETJENINGSPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3. DAGLIG BRUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4. NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
5. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
6. HVIS NOGET GÅR GALT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
7. TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
8. INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
9. STØJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
10. MILJØHENSYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig
funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som du
ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det
bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrere dit produkt for bedre service:
www.aeg.com/productregistration
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Vi anbefaler brugen af originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model, PNC, Serienummer.
Advarsel /Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger.
Generelle oplysninger og tips
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
2 www.aeg.com
Side: 2
1. OM SIKKERHED
Læs denne brugsanvisning igennem
(inkl. tips og advarsler), før apparatet in-
stalleres og tages i brug. Det forebygger
ulykker og sikrer, at apparatet bruges
korrekt. For at undgå unødvendige fejl
og uheld er det vigtigt at sikre, at alle,
der bruger apparatet, er fuldt fortrolige
med dets drift og sikkerhedsfunktioner.
Gem denne vejledning og sørg for, at
den følger med apparatet, hvis det bliver
flyttet eller solgt, så alle der bruger ap-
paratet er fortrolige med dets betjening
og sikkerhed.
Følg forholdsreglerne i denne brugsan-
visning for at undgå skader på personer
eller ting. I modsat fald er producenten
ikke ansvarlig for eventuelle skader.
1.1 Sikkerhed for børn og
udsatte personer
• Apparatet er ikke beregnet til at bru-
ges af personer (herunder børn) med
nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den
nødvendige erfaring eller viden, med
mindre den, der har ansvaret for deres
sikkerhed, først har instrueret dem el-
ler har kontrolleret, at de kan betjene
det korrekt.
Hold øje med børn for at sikre, at de
ikke leger med apparatet.
• Hold alle emballagedele væk fra børn.
Der er fare for kvælning.
• Hvis du kasserer apparatet: Tag stikket
ud af kontakten, klip netledningen af
(så tæt på apparatet som muligt) og
fjern døren, så børn ikke kan få elek-
trisk stød eller smække sig inde i ap-
paratet under leg.
• Hvis dette apparat, der har magnetlås,
erstatter et ældre apparat med fjeder-
lås (lås med låsetunge) på døren eller i
låget: Sørg for at ødelægge fjederlå-
sen på det gamle apparat, inden du
kasserer det. Det sikrer, at det ikke kan
blive en dødsfælde for et barn.
1.2 Generelt om sikkerhed
ADVARSEL
Sørg for, at der er frit gennemtræk gen-
nem udluftninger, både i apparatets ka-
binet og i et evt. indbygningselement.
• Apparatet er beregnet til opbevaring
af madvarer og/eller drikkevarer i en
almindelig husholdning, som forklaret
i denne brugsanvisning.
• Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at
fremskynde optøningen.
• Brug ikke andre el-apparater (f.eks. is-
maskiner) inde i køleapparater, med
mindre de er godkendt til formålet af
producenten.
• Undgå at beskadige kølekredsløbet.
• Apparatets kølekredsløbet indeholder
kølemidlet isobutan (R600a), en natur-
gas med høj biologisk nedbrydelig-
hed. Det er dog brandfarligt.
Sørg for, at ingen af kølekredsløbets
komponenter kan tage skade under
transport og installation af apparatet.
Hvis kølekredsløbet skulle blive beska-
diget:
– Undgå åben ild og antændelseskil-
der
– Luft grundigt ud i det lokale, hvor
apparatet står
• Det er farligt at ændre apparatets spe-
cifikationer eller forsøge at ombygge
det på nogen måde. Enhver skade på
ledningen kan give kortslutning, brand
og/eller elektrisk stød.
ADVARSEL
Enhver elektrisk komponent (net-
ledning, stik, kompressor) skal
udskiftes af et autoriseret service-
værksted eller en autoriseret
montør for at undgå fare.
1. Netledningen må ikke forlænges.
2. Pas på, at stikket ikke bliver klemt
eller beskadiget af apparatets
bagpanel. Et klemt eller beskadi-
get stik kan blive overophedet og
starte en brand.
3. Sørg for, at apparatets eltilslutning
er let at komme til.
4. Træk ikke i elledningen.
DANSK 3
Side: 3
5. Sæt ikke stikket i kontakten, hvis
kontakten sidder løst. Fare for
elektrisk stød eller brand.
6. Der må ikke tændes for apparatet,
hvis lampedækslet (hvis apparatet
er udstyret med et sådan) ikke sid-
der korrekt monteret på den ind-
vendige belysning.
• Apparatet er tungt. Der skal udvises
stor forsigtighed ved flytning af det.
• Rør ikke ved ting fra frostrummet med
fugtige eller våde hænder. Det kan gi-
ve hudafskrabninger eller forfrysnin-
ger.
• Undgå at udsætte apparatet for direk-
te sollys i længere tid.
• Pærer (hvis apparatet er udstyret med
belysning) til dette apparat er speciel-
le pærer, kun beregnet til hushold-
ningsapparater. De er ikke egnet til
oplysning i almindelige rum.
1.3 Daglig brug
• Sæt ikke en varm gryde på apparatets
plastdele.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og væ-
ske i apparatet, da de kan eksplodere.
• Følg nøje producentens angivelser
vedr. opbevaring af produktet. Se de
relevante vejledninger.
1.4 Vedligeholdelse og
rengøring
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden rengøring.
• Brug ikke metalgenstande til at rengø-
re apparatet.
• Efterse jævnligt afløbet i køleskabet
for afrimningsvand. Rens afløbet efter
behov. Hvis afløbet er blokeret, opho-
bes der vand i bunden af apparatet.
1.5 Installation
Ved tilslutning til lysnet skal vej-
ledningen i de pågældende af-
snit nøje følges.
• Pak apparatet ud, og efterse det for
skader. Tilslut ikke apparatet, hvis det
er beskadiget. Eventuelle skader på
apparatet skal straks anmeldes til det
sted, hvor det er købt. Gem i så fald
emballagen.
• Det anbefales at vente mindst to timer
med at tilslutte apparatet, så olien har
tid til at løbe tilbage i kompressoren.
• Der skal være tilstrækkelig luftudskift-
ning rundt om apparatet. Ellers bliver
det overophedet. Følg installationsvej-
ledningen for at sikre tilstrækkelig ven-
tilation.
• Så vidt det overhovedet er muligt skal
apparatets bagside stå op mod en
væg, så man ikke kan komme til at rø-
re eller hænge fast i varme dele (kom-
pressor, kondensator), med risiko for
at brænde sig.
• Apparatet må ikke stilles tæt på radi-
atorer eller komfurer.
• Sørg for, at det er muligt at komme til
netstikket, når apparatet er installeret.
• Må kun sluttes til drikkevandsforsyning
(hvis en vandtilslutning er nødvendig).
1.6 Service
• Alt el-arbejde, der kræves til vedlige-
holdelse af apparatet, skal udføres af
en autoriseret el-installatør.
• Dette produkt må kun serviceres af et
autoriseret serviceværksted, og der
må kun bruges originale reservedele.
1.7 Miljøhensyn
Apparatet indeholder ikke gas-
ser, der kan nedbryde ozonlaget,
hverken i kølekreds eller isole-
ringsmaterialer. Apparatet må ik-
ke bortskaffes sammen med hus-
holdningsaffald og jordfyld. Iso-
leringsskummet indeholder
brændbare gasser: Apparatet
skal bortskaffes i henhold til gæl-
dende bestemmelser. Nærmere
oplysninger fås hos kommunens
tekniske forvaltning. Undgå at
beskadige køleenheden, især på
bagsiden ved siden af varme-
veksleren. De materialer i appa-
ratet, der er mærket med symbo-
let , kan genvanvendes.
4 www.aeg.com
Side: 4
2. BETJENINGSPANEL
5
6 4 3 2
1
1 Display
2 Knap til øgning af temperatur
3 Knap til sænkning af temperatur
4 OK -knap
5 Mode-knap
6 ON/OFF -knap
Den foruddefinerede knaplyd kan æn-
dres til en høj tone ved at trykke på
knappen Mode og knappen til sænkning
af temperatur samtidigt i nogle sekun-
der. Ændringen kan tilbagestilles.
2.1 Display
7
5 6
4
3
2
1
1 Timer function
2 COOLMATIC function
3 Minute Minder function
4 Child Lock function
5 Alarm indicator
6 Temperature indicator
7 Holiday function
2.2 Sådan tændes apparatet
Gør følgende for at tænde for apparatet:
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Tryk på knappen ON/OFF , hvis dis-
playet er slukket.
3. Hvis displayet viser "dEMo", er ap-
paratet i demo-tilstand. Se under af-
snittet "Hvis noget går galt".
4. Temperaturindikatoren viser den
indstillede standardtemperatur.
Se under "Indstilling af temperatur" for
at ændre temperaturen.
2.3 Slukke for apparatet
For at slukke apparatet skal du følge dis-
se trin:
1. Tryk på ON/OFF-knappen i 5 sekun-
der.
2. Displayet slukkes.
3. Tag stikket ud af kontakten for at af-
bryde apparatet fra elnettet.
2.4 Indstilling af temperatur
Køleskabets temperatur kan indstilles
ved at trykke på temperaturknappen.
Indstil standardtemperaturen: +5 °C i kø-
leskabet.
Temperaturindikatoren viser temperatu-
ren.
Den indstillede temperatur vil blive nået
inden for 24 timer.
Den indstillede temperatur hus-
kes efter et strømsvigt.
2.5 Minute Minder-funktion
Minute Minder -funktionen bruges til at
indstille en lydalarm på et ønsket tids-
punkt, hvilket f.eks. er praktisk, når en
opskrift kræver, at en blanding køles ned
i et bestemt stykke tid.
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det til-
svarende symbol vises i displayet.
Minute Minder-kontrollampen blin-
ker.
Timeren viser den indstillede værdi
(30 minutter) i få sekunder.
2. Tryk på Timer-vælgeren for at ændre
timerens indstilling fra 1 til 90 minut-
ter.
DANSK 5
Side: 5
3. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
Minute Minder-kontrollampen vises.
Timeren begynder at blinke (min).
Ved nedtællingens afslutning blinker Mi-
nute Minder -indikatoren, og der høres
en lydalarm:
1. Tryk på OK-knappen for at slukke for
lyden og afslutte funktionen.
Funktionen kan slås fra på et vilkårligt
tidspunkt under nedtællingen:
1. Tryk på knappen Mode indtil Minute
Minder-indikatoren blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
3. Minute Minder -indikatoren slukkes.
Tiden kan ændres når som helst under
nedtællingen og også ved afslutningen
ved at trykke på temperaturvælgeren for
afkøling og opvarmning.
2.6 Børnesikring
Slå børnesikringen til for at låse knapper-
ne og forhindre utilsigtet betjening.
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på knappen Mode, indtil det til-
svarende symbol vises i displayet.
2. Indikatoren for børnesikringen blin-
ker.
3. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
Indikatoren for børnesikringen vises.
Sådan slås funktionen fra:
1. Tryk på knappen Mode, indtil indika-
toren for børnesikringen blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
3. Indikatoren for børnesikringen sluk-
kes.
2.7 COOLMATIC-funktion
Hvis det er nødvendigt at anbringe store
mængder varme fødevarer i køleskabet,
for eksempel efter indkøb, anbefales det
at aktivere COOLMATIC-funktionen for
at afkøle varerne hurtigere og for at und-
gå at opvarme de andre fødevarer i kø-
leskabet.
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det til-
svarende symbol vises i displayet.
COOLMATIC-kontrollampen blinker.
2. Tryk på knappen OK for at bekræfte.
COOLMATIC-kontrollampen vises.
COOLMATIC-funktionen afbrydes auto-
matisk efter ca. 6 timer.
Sådan slås funktionen fra, inden den
slukkes automatisk:
1. Tryk på knappen Mode, indtil
COOLMATIC-indikatoren blinker.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
3. COOLMATIC-indikatoren slukkes.
Funktionen slås fra, når der væl-
ges en anden temperatur i køle-
skabet.
2.8 Feriefunktion
Funktionen giver mulighed for at holde
køleskabets låge lukket i en længere pe-
riode, hvor skabet er tømt, uden at der
dannes dårlig lugt.
Kølerummet skal være tomt med
tændt feriefunktion.
Sådan slås funktionen til:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil det til-
svarende symbol vises i displayet.
Indikatoren for feriefunktionen blin-
ker.
Køleskabets temperaturindikator vi-
ser den indstillede temperatur.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
Indikatoren for feriefunktionen vises.
Sådan slås funktionen fra:
1. Tryk på Mode-knappen, indtil indika-
toren for feriefunktionen blinker.
2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
3. Indikatoren for feriefunktionen sluk-
kes.
Funktionen slås fra, når der væl-
ges en anden temperatur i køle-
skabet.
2.9 Alarm for åben dør
Der lyder en alarm, hvis døren står åben
i mere end et par minutter. Alarmen for
åben dør vises på følgende måde:
• Blinkende alarmindikator
• Lydalarm
Når forholdene igen er normale (døren
er lukket), stopper alarmen.
Når alarmen lyder, kan den afbrydes ved
at trykke på en vilkårlig knap.
6 www.aeg.com
Side: 6
3. DAGLIG BRUG
3.1 Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug vaskes det
indvendig (inkl. tilbehør) med lunkent
vand tilsat neutral sæbe for at fjerne den
typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt
efter.
Brug ikke sulfosæbe eller skure-
middel. Det vil skade overfladen.
Hvis displayet viser “dEMo”, er
apparatet i demo-tilstand: Se af-
snittet "HVIS NOGET GÅR
GALT".
3.2 Temperatur-kontrollampe
Dette apparat sælges i Frankrig.
I henhold til gældende lov i dette
land skal køleskabets nederste
afdeling være forsynet med en
særlig enhed (se tegningen), der
viser den koldeste zone i denne.
3.3 Flytbare hylder
Køleskabets vægge har en række skin-
ner, så hylderne kan placeres efter øn-
ske.
For at udnytte pladsen bedre kan de hal-
ve forreste hylder ligge over de bageste.
3.4 Isætning af hylder i dør
Hylderne i lågen kan sættes i forskellig
højde, så der er plads til madvarer af for-
skellig størrelse.
3.5 Placering af skydeboksen
Skydeboksen kan sættes i forskellig høj-
de.
Den flyttes på følgende måde:
1. Løft op i hylden med skydeboksen,
indtil den er fri af holderne i døren
2. Tag holdebeslaget ud af styret un-
der hylden
3. Gentag ovennævnte procedure i
omvendt rækkefølge for at indsætte
skydeboksen i en anden højde.
DANSK 7
Side: 7
4. NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
4.1 Energisparetips
• Åbn døren så lidt som muligt, og lad
den ikke stå åben længere end højst
nødvendigt.
• Hvis den omgivende temperatur er
høj, termostatknappen står på det
koldeste trin, og skabet er helt fyldt,
kan kompressoren køre konstant, så
der dannes rim eller is på fordampe-
ren. Hvis det sker, sættes knappen på
en lavere indstilling, så den automati-
ske afrimning starter, og strømforbru-
get dermed falder.
4.2 Råd om køling af friske
madvarer
Sådan holder maden sig bedst:
• Sæt ikke dampende varm mad eller
drikke i køleskabet
• Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt
• Placer maden, så luften kan cirkulere
frit rundt om den
4.3 Råd om køling
Nyttige tip:
Kød (alle slags): Pakkes ind i polyætylen-
poser og lægges på glashylden over
grøntsagsskuffen.
Det er kun sikkert at opbevare kød på
denne måde i 1-2 dage.
Tilberedt mad, pålæg, kolde retter og
lignende: Bør pakkes ind og kan stilles
på alle hylder.
Frugt og grønt: Bør rengøres grundigt
og lægges i den/de særlige skuffe(r).
Smør og ost: Bør lægges i specielle luft-
tætte beholdere eller pakkes ind i alufo-
lie eller polyætylenposer, så luften hol-
des bedst muligt ude.
Mælkeflasker: Bør have låg på og opbe-
vares i flaskehylden i døren.
Bananer, kartofler, løg og hvidløg behø-
ver ikke at lægges i køleskab, med min-
dre de er pakket ind.
5. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
BEMÆRK
Kobl apparatet fra strømforsynin-
gen, før der udføres nogen som
helst form for vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indehol-
der klorbrinter; Service og på-
fyldning må derfor kun udføres af
en autoriseret tekniker.
5.1 Regelmæssig rengøring
Apparatet skal jævnlig rengøres:
• Vask det indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe.
• Efterse jævnlig dørpakningerne, og tør
dem af, så de er rene og fri for belæg-
ninger.
• Skyl og tør grundigt af.
Undgå at trække i, flytte eller be-
skadige evt. rør og/eller lednin-
ger i skabet.
Brug aldrig sulfosæbe, skurepul-
ver, stærkt parfumeret rengø-
ringsmiddel eller voksprodukter
til indvendig rengøring af skabet.
Det skader overfladen og efterla-
der kraftig lugt.
Rens kondensatoren (det sorte gitter) og
kompressoren bag på skabet med en
børste eller støvsuger. Det øger appara-
tets ydeevne og sparer strøm.
Pas på ikke at beskadige kølesy-
stemet.
Mange rengøringsmidler til køkkener in-
deholder kemikalier, der kan angribe og
evt. beskadige de anvendte plastmate-
rialer i apparatet. Derfor anbefales det,
at kabinettet udvendig kun rengøres
8 www.aeg.com
Side: 8
med varmt vand tilsat lidt opvaskemid-
del.
Sæt stikket i stikkontakten efter rengø-
ringen.
5.2 Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når appara-
tet ikke skal bruges i længere tid:
• Tag stikket ud af stikkontakten
• Tag al maden ud
• Afrim (hvis nødvendigt) og rengør ap-
paratet og alt tilbehør
• Lad døren/dørene stå på klem for at
forebygge ubehagelig lugt.
Hvis der skal være tændt for skabet: Bed
nogen se til det en gang imellem, så ma-
den ikke bliver fordærvet, hvis der har
været strømsvigt.
5.3 Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen
i køleafdelingen automatisk hver gang
kompressoren standser. Afrimningsvan-
det ledes ud gennem en rende og ned i
en særlig beholder bag på apparatet
(over motorkompressoren), hvor det for-
damper.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig
renses, så vandet ikke løber over og
drypper ned på maden i skabet. Brug
den medfølgende specialflaskerenser,
der sidder i afløbshullet ved leveringen.
6. HVIS NOGET GÅR GALT
ADVARSEL
Inden fejlfinding skal stikket tag-
es ud af kontakten.
Fejl der ikke er nævnt i denne
brugsanvisning må kun afhjælpes
af en autoriseret installatør eller
anden fagmand.
Problem Mulig årsag Løsning
Apparatet støjer Apparatet står ikke fast Se efter, om apparatet står
stabilt (alle fire fødder skal
hvile på gulvet)
Apparatet virker ik-
ke. Pæren lyser ikke.
Der er slukket for appara-
tet.
Tænd for apparatet.
Stikket er ikke sat rigtigt i
kontakten.
Sæt stikket helt ind i kon-
takten.
Ingen strøm til apparatet.
Der er ingen strøm på
stikkontakten.
Prøv at tilslutte et andet el-
apparatet i den pågælden-
de stikkontakt.
Kontakt en aut. installatør.
Pæren lyser ikke. Pæren er i standby. Luk og åbn døren.
DANSK 9
Side: 9
Problem Mulig årsag Løsning
Pæren er defekt. Se under "Udskiftning af
pæren".
Kompressoren kører
hele tiden.
Temperaturen er ikke ind-
stillet korrekt.
Vælg en højere tempera-
tur.
Døren er ikke lukket kor-
rekt.
Se under "Lukning af dø-
ren".
Døren er blevet åbnet for
tit.
Lad ikke døren stå åben
længere end nødvendigt.
Madvarernes temperatur
er for høj.
Lad madvarerne køle ned
til stuetemperatur, før de
sættes i skabet.
Der er for høj rumtempe-
ratur.
Sænk rumtemperaturen.
Kompressoren star-
ter ikke straks, når
der er trykket på
COOLMATIC -knap-
pen, eller når der er
stillet på temperatu-
ren.
Det er normalt og skyldes
ikke fejl.
Kompressoren går i gang
efter et stykke tid.
Der løber vand ned
ad bagpladen i køle-
skabet.
Under automatisk afrim-
ning smelter rim på bag-
pladen.
Det er normalt.
Der løber vand ind i
køleskabet.
Vandudløbet er tilstop-
pet.
Rens vandudløbet.
Madvarer blokerer, så
vandet ikke kan løbe ned i
vandbeholderen.
Sørg for, at madvarerne ik-
ke rører bagpladen.
Temperaturen i ap-
paratet er for lav/
høj.
Der er lagt for store
mængder mad i på sam-
me tid.
Læg mindre mad i ad gan-
gen.
Temperaturen i kø-
leafdelingen er for
høj.
Der cirkulerer ikke kold
luft i apparatet.
Kontroller, at der cirkulerer
kold luft i apparatet.
Den øverste og ne-
derste firkant vises i
temperaturdisplay-
et.
Der er sket en fejl under
temperaturmålingen.
Kontakt serviceværkstedet
(kølesystemet fortsætter
med at holde madvarerne
kolde, men det er ikke mu-
ligt at regulere temperatu-
ren).
10 www.aeg.com
Side: 10
Problem Mulig årsag Løsning
dEMo bliver vist på
displayet.
Apparatet er i demonstra-
tionstilstand (dEMo).
Hold OK-knappen nede i
10 sekunder, eftersom der
lyder en lang advarsel, og
displayet slukker et kort
øjeblik: apparatet begyn-
der at fungere regelmæs-
sigt.
Lydalarmen lyder.
Displayet lyser rødt.
Lågen er ikke lukket rig-
tigt.
Se under "Alarm for åben
låge".
6.1 Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-pære med lang holdbarhed.
Pæren må kun skiftes af et godkendt ser-
vicecenter. Kontakt Electrolux Service A/
S.
6.2 Lukke døren
1. Rengør dørpakningerne.
2. Justér døren, hvis den ikke slutter
tæt. Se under "Installation".
3. Udskift evt. defekte dørpakninger.
Kontakt servicecentret.
7. TEKNISKE DATA
Nichemål
Højde 1225 mm
Bredde 560 mm
Dybde 550 mm
Spænding 230-240 V
Frekvens 50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af ty-
peskiltet indvendig i skabet, på venstre
væg, samt af energimærket.
8. INSTALLATION
8.1 Placering
ADVARSEL
Hvis du kasserer et ældre appa-
rat med fjederlås (lås med låse-
tunge) på døren: Sørg for at øde-
lægge den, så børn ikke kan
komme til at smække sig inde.
Der skal være adgang til stikket
efter installationen.
Apparatet skal installeres et sted, hvor
rumtemperaturen passer til den opgivne
klimaklasse på apparatets typeskilt:
DANSK 11
Side: 11
Klima-
klasse
Omgivelsestemperatur
SN +10°C til + 32°C
N +16°C til + 32°C
ST +16°C til + 38°C
T +16°C til + 43°C
8.2 Elektrisk tilslutning
Inden tilslutning til lysnettet skal det kon-
trolleres, at spændingen og frekvensen
på typeskiltet svarer til boligens forsy-
ningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes jord. Stikket på
netledningen har en kontakt til dette for-
mål. Hvis der ikke er jord på stikkontak-
ten, tilsluttes apparatet en særskilt jord-
forbindelse i h.t. Stærkstrømsreglemen-
tet. Spørg en autoriseret installatør til
råds.
Producenten fralægger sig ethvert an-
svar, hvis de nævnte sikkerhedsregler ik-
ke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med
følgende. EU-direktiver.
8.3 Krav til lufttilførsel
5 cm min.
200 cm2
min.
200 cm2
Der skal være tilstrækkelig luftudskift-
ning bag apparatet.
9. STØJ
Der kommer lyde under normal drift
(kompressor, kølekredsløb).
BRRR!
HISSS!
CLICK!
BLUBB! CRACK!
SSSRRR!
OK
12 www.aeg.com
Side: 13
SSSRRR! SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
10. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet
. Anbring emballagematerialet i
passende beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og
menneskelig sundhed samt at
genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med
symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever
produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din
kommune.
14 www.aeg.com

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: AEG SKS81200F0.

Stil et spørgsmål om AEG SKS81200F0

Har du et spørgsmål om AEG SKS81200F0 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til AEG SKS81200F0. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med AEG SKS81200F0 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.