AEG PST 500 X manual

Få vist brugermanualen for AEG PST 500 X below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: AEG
  • Product: Sav
  • Model/navn: PST 500 X
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Tjekkisk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kinesisk, Kroatisk, Indonesisk

Indholdsfortegnelse

Side: 26
23
Deutsch
D
Dansk
Dan
ADVARSEL
Svingningsniveauet, som er angivet i disse anvisninger, er målt i henhold til standardiseret måleprocedure ifølge EN 60745 og kan anvendes
til indbyrdes sammenligning mellem el-værktøjer. Svingningsniveauet er ligeledes egnet som foreløbigt skøn over svingningsbelastningen.
Det angivne svingningsniveau er baseret på el-værktøjets primære anvendelsesformål. Hvis el-værktøjet benyttes til andre formål, med
andet indsatsværktøj eller ikke vedligeholdes tilstrækkeligt, kan svingningsniveauet afvige. Dette kan øge svingningsbelastningen over den
samlede arbejdsperiode betydeligt.
For en nøjagtig vurdering af svingningsbelastningen skal der også tages højde for de tidsperioder, hvor apparatet er slukket, eller hvor
apparatet kører, men uden at være i anvendelse. Dette kan reducere svingningsbelastningen over den samlede arbejdsperiode betydeligt.
Supplerende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod påvirkninger fra svingninger skal iværksættes, f.eks.:Vedligeholdelse
af el-værktøj og indsatsværktøj, varmholdelse af hænder, organisering af arbejdsprocesser.
ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige
vejledninger, også i den vedlagte brochure. I tilfælde af mang-
lende overholdelse af advarselshenvisningerne og instrukserne er der
risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til senere
brug.
SIKKERHEDSHENVISNINGER
Hold maskinen fast i de isolerede gribeflader, når du udfører
arbejde, hvor der er risiko for, at skæreværktøjet kan ramme
skjulte strømledninger eller værktøjets egen ledning.
Kommer skæreværktøjet i kontakt med en strømførende ledning, kan
maskinens metaldele komme under spænding og give elektrisk stød.
Bær høreværn. Støjen kan føre til nedsat hørelse.
Når der arbejdes med maskinen, skal man have beskyttelsesbriller
på. Beskyttelseshandsker, skridsikre sko, høreværn og forklæde
anbefales.
Støv, som opstår under arbejdet, er ofte sundhedsfarligt og bør ikke
trænge ind i kroppen. Benyt egnet åndedrætsværn.
Stikdåser udendørs skal være forsynet med fejlstrømssikringskon-
takter (FI,RCD,PRCD). Det forlanger installationsforskriften for Deres
elektroanlæg. Overhold dette, når De bruger vores maskiner.
Træk stik ud af stikdåsen før alle arbejder på maskinen.
Maskinen sluttes kun udkoblet til stikdåsen.
Tilslutningskablet holdes hele tiden væk fra maskinens arbejdsom-
råde. Kablet ledes altid bort bag om maskinen.
Spåner eller splinter må ikke fjernes, medens maskinen kører.
Maskinens sikkerhedsindretning bør ubetinget benyttes.
Ridsede savklinger eller sådanne, som har ændret form, må ikke
bruges.
Dyksavning er kun muligt i blødere materialer (træ, lette bygnings-
materialer til vægge, ved hårdere materialer (metaller) skal der
anbringes et hul, hvis størrelse svarer til savklingen.
TILTÆNKT FORMÅL
Stiksaven saver træ, kunststof og metal. Den skærer lige linier,
geringssnit, kurver og indvendige udskæringer.
Produktet må ikke anvendes på anden måde og til andre formål end
foreskrevet.
CE-KONFORMITETSERKLÆRING
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overens-
stemmelse med følgende normer eller norma-tive dokumenter. EN
60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, i
henhold til bestemmelserne i direktiverne 2006/42/EF, 2004/108/EF
Rainer Kumpf
Director Product Development
Autoriseret til at udarbejde de tekniske dokumenter.
Winnenden, 2011-10-31
TEKNISKE DATA	 Stiksav
PST 500 X
Nominel optagen effekt...................................................435	 W
Slagantal, ubelastet....................................................... 3700	 min -1
Slaglængde........................................................................15	 mm
Skråsnit indtil.....................................................................45	 °
Skæredybde max. i:
Træ.................................................................................40	 mm
Stål...................................................................................6	 mm
Aluminium.....................................................................10	 mm
Vægt svarer til EPTA-procedure 01/2003...........................2,3	 kg
Støj/Vibrationsinformation
Måleværdier beregnes iht. EN 60 745.
Værktøjets A-vurderede støjniveau er typisk:
Lydtrykniveau (K=3dB(A))..............................................87,0	 dB (A)
Lydeffekt niveau (K=3dB(A))..........................................98,0	 dB (A)
Brug høreværn!
Samlede vibrationsværdier (værdisum for tre retninger) beregnet
iht. EN 60745.
Savning af træplader
Vibrationseksponering ah
..............................................8,5	 m/s2
Usikkerhed K.................................................................1,5	 m/s2
Savning af metalblik
Vibrationseksponering ah
..............................................9,4	 m/s2
Usikkerhed K.................................................................1,5	 m/s2
425-207-PST500X_1.9.1.indd 23 31.10.11 08:15
Side: 27
24
D
Deutsch
Dansk
Dan
NETTILSLUTNING
Tilslutning må kun foretages til enfaset vekselstrøm og kun
til en netspænding, som er i overensstemmelse med angivelsen på
mærkepladen.Tilslutning kan også ske til stikdåser uden beskyttelse-
skontakt, da kapslingsklasse II foreligger.
Under påvirkning af ekstreme elektromagnetiske fejl udefra kan der i
enkelte tilfælde optræde forbigående omdrejningstalsvingninger.
VEDLIGEHOLDELSE
Hold altid maskinens ventilationsåbninger rene.
Brug kun AEG tilbehør og reservedele. Lad de komponenter, hvis
udskiftning ikke er blevet beskrevet, udskifte hos Atlas Copco service
(se kundeserviceadresser).
Ved opgivelse af type nr. der er angivet på maskinens effektskilt, kan
De rekvirere en reservedelstegning, ved henvendelse til: AEG Electric
Tools GmbH , Max‑Eyth‑Straße 10, D‑71364 Winnenden, Germany.
SYMBOLER
Læs brugsanvisningen nøje før ibrugtagning.
VIGTIGT! ADVARSEL! FARE!
Før ethvert arbejde ved maskinen skal stikket tages ud
af stikdåsen.
Tilbehør - Ikke inkluderet i leveringsomfanget, kab
købes som tilbehør.
Elværktøj må ikke bortskaffes som almindeligt affald!
I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om
bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter
og gældende national lovgivning skal brugt lværktøj
indsamles separat og bortskaffes på en måde, der
skåner miljøet mest muligt.
425-207-PST500X_1.9.1.indd 24 31.10.11 08:15

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: AEG PST 500 X.

Stil et spørgsmål om AEG PST 500 X

Har du et spørgsmål om AEG PST 500 X men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til AEG PST 500 X. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med AEG PST 500 X så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.