AEG MCD2664EM manual

Få vist brugermanualen for AEG MCD2664EM below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: AEG
  • Product: Mikrobølgeovn
  • Model/navn: MCD2664EM
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Polsk, Russisk, Slovakisk, Hollandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 119
120 Indholdsfortegnelse
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig
funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som du
ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det
bedste ud af det.
TILBEHØR OG FORBRUGSVARER
I AEG's webbutik kan du finde alt, hvad du har brug for, til at holde alle dine AEG-apparater
flotte og perfekt fungerende. Sammen med et stort udvalg af tilbehør, der er designet og
udviklet til de høje kvalitetsstandarder, du ville forvente – fra specialkogegrej og bestikkurve til
flaskeholdere og fine vaskeposer ...
Vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed og
betjening af ovnen er markeret med dette symbol
og/eller nævner ord såsom ”Advarsel” eller ”Udvis
forsigtighed”. Sørg for at følge instruktionerne
meget nøje.
Symbolet er tegn på, at der kommer yderligere
oplysninger vedrørende brug af ovnen.
Kløveret indikerer tips vedrørende
energibesparelse og gode råd om miljøvenlig brug
af ovnen.
I tilfælde af funktionssvigt skal du følge
instruktionerne under afsnittet ”Hvad skal jeg
gøre, hvis...”.
INDHOLDSFORTEGNELSE
Besøg webbutikken på
www.aeg-electrolux.com/shop
121
125
126
128
130
137
143
149
150
150
151
153
154
Vigtige sikkerhedsoplysninger
Oversigt over apparatet
Før ibrugtagning
Mikrobølger tilberedning vejledning
Betjening af mikrobølgeovnen
Tilberedningstabeller
Opskrifter
Vedligeholdelse & rengøring
Hvad skal jeg gøre, hvis . . .
Specifikationer
Installering
Miljøoplysninger
Kundeservice
Side: 120
121
Vigtige sikkerhedsoplysninger
VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER
VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER: LÆS DETTE GRUNDIGT, OG
GEM DET TIL FREMTIDIG BRUG
Sådan undgår du brand
Du må ikke efterlade mikrobølgeovnen uden at have opsyn med den, mens den er i
brug. Et for højt effektniveau eller for lang tilberedningstid kan overopvarme maden og
resultere i brand.
Stikkontakten skal være nem at komme til, således at stikket let kan trækkes ud i
nødstilfælde. Strømforsyningen (vekselstrøm) skal være 230 V, 50 Hz, med en sikring
på minimum 16 A eller en afbryder på minimum 16 A.
Det anbefales at benytte et separat kredsløb, som kun bruges til denne ovn.
Du må ikke opbevare eller bruge ovnen udendørs.
Hvis opvarmet mad begynder at ryge, må du IKKE ÅBNE DØREN. Sluk for ovnen, og
vent, indtil maden er holdt med at ryge. Åbning af døren mens maden ryger, kan
medføre brand.
Du må kun bruge beholdere og kogegrej, der er egnet til brug i en mikrobølgeovn.
Du må ikke efterlade mikrobølgeovnen uden at have opsyn med den, når du bruger
engangsplastik, papir eller andre letantændelige beholdere.
Du skal rengøre låget over bølgelederen, ovnrummet, drejetallerkenen og
drejetallerkenens sokkel efter brug. Disse enheder skal være tørre og fedtfri.
Fedtophobninger kan blive overophedet og kan begynde at ryge eller blive antændt.
Anbring ikke brændbare materialer nær ved ovnen eller dens ventilationsåbninger.
Undgå at blokere ventilationsåbningerne.
Fjern alle forstærkninger af metallisk art, metalgenstande osv. fra fødevarer og
fødevareemballage.
Buedannelse på metalliske overflader kan forårsage brand.
Brug ikke mikrobølgeovnen til at varme olie til friturestegning.
Temperaturen kan ikke kontrolleres, og olien kan blive antændt.
Du må kun bruge specielle beholdere egnet til mikrobølgeovnen til at poppe popcorn i.
Du må ikke opbevare fødevarer eller andre genstande inde i ovnen.
Kontroller indstillingerne, efter du har startet ovnen for at sikre dig, at ovnen arbejder
på det rigtige program. Se de tilsvarende bemærkninger i brugervejledningen.
Sådan undgår du personskade
Advarsel!
Du må ikke bruge ovnen, hvis den er beskadiget eller har funktionssvigt. Du skal
kontrollere følgende før brug:
a) Kontroller, at døren er ordentligt lukket og ikke er dårligt justeret eller sidder skævt.
b) Kontroller, at hængslerne og dørlåsen ikke er gået i stykker eller er løse.
c) Kontroller, at dørpakningen og lukkefladen ikke er beskadiget.
d) Kontroller, at der ikke er nogen buler eller hak inden i ovnrummet eller på døren.
e) Kontroller, at strømforsyningsledningen og stikket ikke er beskadiget.
Side: 121
122 Vigtige sikkerhedsoplysninger
Du må aldrig selv foretage justeringer, reparere eller ændre på ovnen. Det er farligt for
alle andre end en kompetent person at foretage service eller reparation, som betyder
afmontering af en plade, der beskytter mod mikrobølgeenergi.
Du må ikke bruge ovnen med døren stående åben eller på nogen måde ændre på dørens
sikkerhedslåse.
Du må ikke bruge ovnen, hvis der er en genstand mellem dørpakningerne og
lukkefladen.
Lad ikke fedt eller snavs ophobe sig på dørpakningerne og tilstødende dele. Følg
vejledningerne for "Vedligeholdelse & Rengøring". Hvis ovnen ikke holdes ren, kan
overfladen blive ødelagt, hvilket kan reducere apparatets levetid og eventuelt føre til en
farlig situation.
Personer med PACEMAKERE skal forespørge om forsigtighedsforanstaltningerne vedrørende
mikrobølgeovne hos deres læge eller pacemakerens producent.
Sådan undgår du elektrisk stød
Du må under ingen omstændigheder fjerne det udvendige kabinet.
Du må aldrig spilde væske ind i eller placere genstande i dørlåsens eller ventilationens
åbninger. Hvis du har spildt væske, skal du straks slukke for ovnen, trække stikket ud og ringe
til en autoriseret servicemedarbejder hos Electrolux Service A/S. Du må ikke dyppe
strømforsyningsledningen eller stikket i vand eller anden væske.
Du må ikke føre strømforsyningsledningen hen over en varm eller skarp overflade såsom
området omkring varmluftshullet øverst på ovnens bagside.
Du må ikke forsøge selv at udskifte ovnlyset eller lade nogen anden end en autoriseret
servicemedarbejder gøre det.
Hvis ovnlyset ikke fungerer, skal du kontakte din forhandler eller en autoriseret
servicemedarbejder hos Electrolux Service A/S.
Hvis mikrobølgeovnens strømforsyningsledning beskadiges, skal den erstattes af en speciel
ledning.
Denne udskiftning skal foretages af en autoriseret servicemedarbejder.
Sådan undgår du risiko for eksplosion og pludselig kogning
Advarsel!
Væske og andre fødevarer må ikke opvarmes i lukkede beholdere, da der er risiko for, at
de eksploderer.
Brug aldrig lukkede beholdere. Fjern forsegling og låg før brug. Forseglede beholdere kan
eksplodere på grund af et opbygget tryk, selv efter at ovnen er slukket.
Pas på, når du opvarmer drikkevarer i mikrobølgeovnen. Brug en beholder med en bred åbning,
så boblerne slipper ud.
Opvarmning af drikkevarer i mikrobølgeovnen kan resultere i forsinket kraftig kogning, og det er
derfor vigtigt at være forsigtig, når du håndterer beholderen.
Sådan undgår du pludselig kraftig kogning og skoldning:
1. Rør i væsken før opvarmning/genopvarmning.
2. Vi anbefaler, at du sætter en røreske af glas eller lignende redskab i væsken under
genopvarmningen.
3. Lad væsker stå mindst 20 sekunder i ovnen efter afsluttet tilberedning for at forhindre
stænk fra den kogende væske.
Side: 122
123
Vigtige sikkerhedsoplysninger
Du må ikke koge æg med skal på, og hele hårdkogte æg må ikke opvarmes i mikrobølgeovnen,
da der er risiko for, at de kan eksplodere selv efter endt kogning. For at koge eller genopvarme
æg,som ikkeer lavet tilrørægeller er lavet tilenblanding,skal duprikkehul på æggeblommerne
for at undgå, at æggene eksploderer. Du skal pille skallen af æggene og skære hårdkogte æg i
skiver, før du genopvarmer dem i mikrobølgeovnen.
Du skal prikke hul i skindet/skrællen på fødevarer såsom kartofler, pølser og frugt før
tilberedning for at undgå, at de eksploderer.
Sådan undgår du brandsår
Du skal bruge grydelapper eller grillhandsker, når du tager maden ud af ovnen for at undgå
at blive brændt. Når du åbner beholdere, popcornposer, kogeposer osv., skal du holde disse
væk fra ansigtet og hænderne, således at dampen kan slippe ud, og du undgår at blive
forbrændt.
For at undgå forbrændinger skal du altid teste madens temperatur og røre i maden, inden
du serverer den. Du skal også være særligt opmærksom på temperaturen på føde- og
drikkevarer til spædbørn, børn og ældre.
Beholderens temperatur er ikke en sand indikation af føde- eller
drikkevarernes temperatur. Du skal altid teste madens temperatur.
Hold altid god afstand til ovnen, når du åbner ovndøren, så du undgår at blive
forbrændt af damp og varme, der siver ud fra ovnen.
Efter opvarmning skal du skære fyldte, tilberedte fødevarer i skiver, så dampen
kan sive ud, og du derved kan undgå forbrændinger.
Hold børn væk fra døren og tilgængelige komponenter, der kan blive varme,
når grillen er i brug. Børn bør holdes borte for at forhindre, at de brænder sig.
Rør ikke ved ovndøren, det udvendige kabinet, ovnrummet,
ventilationsåbningerne, tilbehøret og skålene/fadene under brug af GRILL,
KOMBINATIONSGRILL, AUTOMATISK TILBEREDNING da delene bliver varme. Før
rengøring skal du sikre dig, at delene ikke er varme.
Sådan undgår du, at børn anvender ovnen forkert
Advarsel:
Du må kun lade børn bruge ovnen under tilsyn, når de har fået fyldestgørende instruktioner,
således at de er i stand til at bruge ovnen på en sikker måde og forstår risikoen ved forkert
brug.
Denne enhed er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de har
modtaget vejledning om brug af enheden af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Der bør føres tilsyn med børn for at sikre, at de ikke leger med enheden.
Du må ikke lægge din vægt over på ovndøren. Undgå at lege med ovnen eller bruge den som
legetøj.
Børn skal kende alle vigtige sikkerhedsregler: de skal bruge grillhandsker og være forsigtige,
når de fjerner forseglinger på fødevarer.
Børn skal være særligt opmærksomme på indpakninger (f.eks. selvopvarmende materialer),
der er beregnet til at gøre maden sprød, da de kan være ekstra varme.
Side: 123
Vigtige sikkerhedsoplysninger
124
Andre advarsler
Du må aldrig på nogen måde ændre på ovnen. Ovnen er kun egnet til tilberedning af
fødevarer i hjemmet og må kun bruges til madlavning. Den er ikke egnet til
erhvervsmæssig brug eller brug i laboratorier.
Sådan opnår du problemfri brug af ovnen og undgår skade
Brug aldrig ovnen, hvis den er tom, undtagen hvis det anbefales i brugervejledningen,
da det kan beskadige ovnen. Se punkt 2 i afsnittet Bemærk på side 133.
Når du bruger en bruningstallerken eller et selvopvarmende materiale, skal du altid
placere en varmeresistent ikke-leder såsom en porcelænstallerken under denne for at
forhindre skade på drejetallerkenen og drejetallerkenens sokkel på grund af
varmepåvirkningen. Den forvarmningstid, der er angivet i opskriften, må ikke
overskrides.
Du må ikke bruge kogegrej af metal, som tilbagekaster mikrobølgerne og derved kan
forårsage elektrisk buedannelse. Brug ikke dåser i ovnen.
Du må kun bruge drejetallerkener og sokler til drejetallerkener, der er beregnet til denne
ovn. Ovnen må ikke bruges uden drejetallerken.
Sådan undgår du, at drejetallerkenen går i stykker:
(a) Lad drejetallerkenen afkøle, før du rengør den med vand.
(b) Du må ikke sætte varm mad eller varmt kogegrej på en kold drejetallerken.
(c) Du må ikke sætte kold mad eller koldt kogegrej på en varm drejetallerken.
Placer ikke nogen genstand på det ydre kabinet, mens ovnen er i brug.
Brug ikke plastikbeholdere beregnet til mikrobølgeovn, hvis ovnen stadig er varm efter
brug af GRILL, KOMBINATIONSGRILL og AUTOMATISK TILBEREDNING da de kan smelte.
Plastikbeholdere må ikke bruges til de ovenstående indstillinger, medmindre
producenten siger, at de er egnede.
BEMÆRK:
Hvis du er i tvivl om, hvordan ovnen tilsluttes, skal du kontakte en autoriseret og
faguddannet elektriker. Hverken producenten eller forhandleren kan påtage sig noget
ansvar for beskadigelse af ovnen eller personskade, der måtte opstå, hvis den korrekte
procedure for tilslutning af ovnen ikke følges. Der kan af og til dannes vanddamp eller
vanddråber på ovnvæggene eller omkring dørpakningerne og lukkefladen. Dette er helt
normalt og er ikke tegn på utæthed eller anden form for funktionssvigt.
Side: 124
125
Oversigt over apparatet
OVERSIGT OVER APPARATET
Mikrobølgeovn & tilbehør
1
2
1 2
3
4
5
3
4
5
6
7
8
9
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
10
11
12
13
1
2
3
4
5
1
2
3
4
Grillelement
Frontkant
Ovnlys
Betjeningspanel
Døråbnings-knap
Plade, der beskytter bølgeleder
Ovnrum
Drev til drejetallerken
Dørpakninger og lukkeflader
Fastgørelsespunkter (fire punkter)
Ventilationsåbninger
Ydervæg
Kabinet på bagsiden af ovnen
Strømforsyningsledning
Kontroller, om du har modtaget følgende tilbehør:
Drejetallerken
Sokkel til drejetallerken
Høj rist
Lav rist
4 skruer (ikke vist)
Placer soklen til drejetallerkenen i pakningen på
ovnrummets bund, og placer herefter drejetallerkenen
på soklen. For at undgå skade på drejetallerkenen skal
du sikre dig, at skåle eller beholdere løftes fri af
drejetallerkenens kant, når du tager dem ud af ovnen.
BEMÆRK: Når du bestiller tilbehør, skal du nævne
navnet på reservedelen og modelnavnet til din
forhandler eller en autoriseret AEG servicemedarbejder.
Side: 125
126 Oversigt over apparatet & Før ibrugtagning
Betjeningspanel
Digitalt display indikatorer
Grill
Mikrobølger
Kombinationsgrill
Uret
Madlavnings stadier
AUTOMATISK TILBEREDNING indikatorer
AUTOMATISK TILBEREDNING knap
AUTOMATISK OPTØNING knap
EFFEKT knap
GRILL knap
TIMER/VÆGT-drejeknap
START/QUICK-knap
STOP-knap
DØRÅBNINGS-knap
Plus/Minus
Automatisk optøning
brød
Automatisk optøning
Vægt
FØR IBRUGTAGNING
Indstilling af uret
Ovnen har et 12 og 24-timers ur.
Eksempel: Sådan indstiller du uret til 11:30 (12-timers ur).
1. Tilslut ovnen.
2. Displayet vil være: .
3. Drejes TIMER/VÆGT-knappen for at indstille timeangivelsen.
4. Tryk én gang på START/QUICK-knappen, og drej så TIMER/VÆGT-knappen for at
indstille minutterne.
5. Tryk på knappen START/QUICK.
6. Kontroller displayet:
Bemærk:
1. Du kan dreje knappen TIMER/VÆGT med eller mod uret.
2. Hvis du trykker på knappen stop, indstilles tiden automatisk til .
AUTO
+
AUTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Side: 126
127
Før ibrugtagning
Eksempel: Sådan indstiller du uret til 23:30 (24-timers ur).
1. Tilslut ovnen.
2. Displayet vil være: .
3. Tryk på knappen START/QUICK. Displayet vil være: .
4. Drejes TIMER/VÆGT-knappen for at indstille timeangivelsen.
5. Tryk én gang på START/QUICK-knappen, og drej så TIMER/VÆGT-knappen for at
indstille minutterne.
6. Tryk på knappen START/QUICK.
7. Kontroller displayet:
Bemærk:
1. Du kan dreje knappen TIMER/VÆGT med eller mod uret.
2. Hvis du trykker på knappen stop, indstilles tiden automatisk til .
Justering af tiden når uret er sat
Eksempel: Sådan indstiller du uret til 11:45 (12-timers ur).
1. Åbn lågen.
2. Tryk på START/QUICK-knappen i 5 sekunder. Ovnen bipper.
Drej TIMER/VÆGT-knappen for at justere timeindstillingen.
3. Tryk én gang på START/QUICK-knappen, og drej så TIMER/VÆGT-knappen for at
justere minutterne.
4. Tryk på knappen START/QUICK.
5. Kontroller displayet:
Eksempel: Sådan indstiller du uret til 23:45 (24-timers ur).
1. Åbn lågen.
2. Tryk på START/QUICK-knappen i 5 sekunder. Ovnen bipper.
Drej TIMER/VÆGT-knappen for at justere timeindstillingen.
3. Tryk én gang på START/QUICK-knappen, og drej så TIMER/VÆGT-knappen for at
justere minutterne.
4. Tryk på knappen START/QUICK.
5. Kontroller displayet:
Eksempel: Sådan ændres uret fra 12 t til 24 t eller 24 t til 12 t.
1. Åbn lågen. Tryk på START/QUICK-knappen i 5 sekunder. Ovnen bipper. Tryk én gang
på START/QUICK-knappen, og drej så TIMER/VÆGT-knappen for at justere
timeindstillingen.
Brug af STOP-knappen
Brug STOP-knappen til at:
1. Slette en fejl i programmeringen.
2. Stoppe ovnen midlertidigt under tilberedning.
3. Annullere et program under tilberedningen. Tryk i så fald to gange.
AUTO
+
AUTO
AUTO
Side: 127
128 Mikrobølger tilberedning vejledning
Børnelås
Ovnen har en sikkerhedsfunktion, som forhindrer, at et barn kan starte ovnen
ved et uheld. Når låsen er aktiveret, vil ingen dele af mikrobølgeovnen fungere,
før låsefunktionen er annulleret.
Eksempel: Aktivering af børnelåsen.
1. Tryk og hold STOP-knappen nede i 5 sekunder.
Ovnen bipper, og ’LOC’ vises på displayet:
Bemærk:
• Børnelåsen annulleres ved at holde stopknappen inde i 5 sekunder. Ovnen
bipper to gange, hvorefter klokkeslættet vises.
• Børnelåsen kan ikke aktiveres, hvis uret ikke er indstillet.
MIKROBØLGER TILBEREDNING VEJLEDNING
Mikrobølger tilberedning
For at koge/optø mad i en mikrobølgeovn skal mikrobølgeenergien kunne gå igennem
beholderen og trænge ind i maden.
Det er derfor vigtigt at vælge egnet kogegrej.
Runde/ovale fade er bedre end firkantede/rektangulære, da maden i hjørnerne har en
tendens til at blive tilberedt for meget.
Det er vigtigt at vende, omarrangere eller røre i maden for at sikre jævn opvarmning.
Det er nødvendigt, at maden hviler, efter at den er taget ud af mikrobølgeovnen, så varmen
kan blive fordelt jævnt igennem maden.
Sammensætning Mad med højt fedt- eller sukkerindhold (f.eks. frugtkager) behøver mindre
tilberedningstid. Pas på, da overopvarmning kan medføre brand.
Kompakthed Madens kompakthed påvirker den nødvendige tilberedningstid. Lette porøse
madvarer, f.eks. kager og brød, tilberedes hurtigere end tunge, kompakte madvarer,
f.eks. stege og gryderetter.
Mængde Tilberedningstiden afhænger af mængden af mad, der anbringes i ovnen. Det
tager f.eks. længere tid at tilberede 4 kartofler end 2.
Størrelse Små stykker tilberedes hurtigere end større, da mikrobølgerne kan trænge igennem
fra alle sider til midten. Det er bedst, at alle stykker er af samme størrelse, for at de kan
blive tilberedt jævnt.
Form Hvis madvarerne er af uensartet form, f.eks. kyllingebryster eller kyllingelår, tager de
tykkere dele længere tid at tilberede. Mad i runde forme tilberedes mere jævnt end
mad i firkantede forme.
Temperatur Madens begyndelsestemperatur påvirker den nødvendige tilberedningstid. Det tager
længere tid at tilberede mad, som lige er taget ud af køleskabet, end mad der har
stuetemperatur. Skær i madvarer med fyld, f.eks. doughnuts med syltetøjsfyld, så
varmen eller dampen kan slippe ud.
Madkarakteristika
Side: 128
Tilberedningsmetoder
Placering De tykkeste dele af maden skal placeres mod yderkanten af fadet, f.eks. kyllingelår.
Tildækning Brug prikket plastfolie, der er egnet til brug i mikrobølgeovn, eller et egnet låg.
Prikning Madvarer med skræl, skind eller hinde skal prikkes flere steder inden tilberedning eller
opvarmning, da dampen kan hobe sig op og få maden til at sprænge, f.eks. kartofler, fisk,
kylling, pølser.
Vigtigt: Æg må ikke tilberedes i mikrobølgeovn, da de kan sprænge, selv efter tilberedningen
er slut, f.eks. pocherede, stegte, hårdkogte æg.
Omrøring, For jævn tilberedning er det vigtigt at omrøre, vende og omplacere maden under
vending og tilberedning. Maden skal altid røres og omplaceres fra yderkanten og ind mod midten.
omplacering
Hviletid Det er nødvendigt, at maden får lov til at hvile, efter at den er taget ud af mikrobølgeovnen,
så varmen kan blive fordelt jævnt i maden.
Beskyttelse Ved optøning kan nogle områder af maden blive varme. Varme områder kan beskyttes med
små stykker alufolie, som tilbagekaster mikrobølger, f.eks. lår og vinger på en kylling.
129
Mikrobølger tilberedning vejledning
Kogegrej, der tåler mikroovn
Kogegrej Mikrobølge- Bemærkninger
sikker
Alufolie/ ✔ / ✘ Små stykker alufolie kan bruges til at beskytte mad, så de
foliebeholdere ikke tilberedes for meget. Hold folien mindst 2 cm fra
ovnens vægge, da der ellers dannes lysbuer. Det frarådes at
anvende foliebeholdere, medmindre fabrikanten angiver, at
de er egnede. Følg brugsanvisningen nøje.
Bruningsfade ✔ Følg altid producentens vejledning. Overskrid ikke den
angivne tilberedningstid. Pas meget på, da disse fade kan
blive meget varme.
Porcelæn og ✔ / ✘ Porcelæn, keramik, glaseret lertøj, fajance o.lign. er som
keramik regel velegnede, medmindre de har metaldekoration.
Ildfast glas, ✔ Der skal udvises forsigtighed, hvis der anvendes fine
f.eks. Pyrex ® glasartikler, da de kan gå i stykker eller revne, hvis de
opvarmes for hurtigt.
Metal ✘ Det frarådes at anvende kogegrej af metal i mikrobølgeovn,
da der kan dannes lysbuer, som kan medføre brand.
Plast/polystyren, ✔ Der skal udvises forsigtighed, da visse beholdere kan
f.eks. fast food smelte, blive skæve eller misfarvede ved høje temperaturer.
-beholdere
Plastfolie ✔ Må ikke berøre maden og skal prikkes, så dampen kan
slippe ud.
Fryse-/stegeposer ✔ Skal prikkes, så dampen kan slippe ud. Sørg for at poserne
egner sig til brug i mikrobølgeovn. Brug ikke plast- eller
metalclips, da de kan smelte eller der kan gå ild i dem på
grund af lysbuedannelse.
Papirtallerkener, ✔ Må kun anvendes til opvarmning eller til at absorbere fugt.
papkrus og - samt Der skal udvises forsigtighed, da overophedning kan
køkkenrulle forårsage brand.
Beholdere af ✔ Hold altid øje med ovnen, når disse materialer anvendes, da
strå og træ overophedning kan forårsage brand.
Genbrugspapir ✘ Kan indeholde små stykker metal, som kan forårsage
og avispapir lysbuedannelse og medføre brand.
Side: 129
130 Betjening af mikrobølgeovnen
BETJENING AF MIKROBØLGEOVNEN
Mikrobølger tilberedning
Ovnen kan programmeres til maksimum 90 minutters tilberedningstid. Inputenheden
for tilberedningstiden varierer fra 15 sekunder til fem minutter. Som vist i oversigten
afhænger det af den samlede tilberedningstid.
Manuel optøning
Til manuel optøning (uden brug af den automatiske optøningsfunktion) benyttes 270 W.
Optøningssymbolet vises på displayet, når dette effektniveau vælges.
Ovnen har 6 effektniveauer:
Effektind- Anvendelsesforslag
stilling
900 W / Bruges til hurtig tilberedning eller genopvarmning, f.eks. suppe, gryderetter, dåsemad,
HØJ varme drikke, grønsager, fisk osv.
630 W Bruges til længerevarende tilberedning af mere kompakte madvarer som f.eks. steg,
forloren hare og tallerkenretter samt til mere sarte retter som f.eks. ostesauce og
sukkerbrødskage. Ved denne lave temperatur koger saucen ikke over, og maden bliver
jævnt tilberedt uden at få for meget i de yderste lag.
450 W Bruges til kompakte madvarer, som kræver lang tilberedningstid, når de tilberedes i en
almindelig ovn. Disse er f.eks. oksekødsretter, hvor det tilrådes at bruge denne indstilling
for at sikre, at kødet bliver mørt.
270 W / Bruges til optøning. Vælg denne indstilling for at sikre, at maden optøs jævnt. Denne indstilling
OPTØNING er også ideel til tilberedning ved svag varme af ris, pasta og æggecreme.
90 W Til forsigtig optøning, f.eks. cremekage eller wienerbrød.
0 W Hvile/minutur.
W = WATT
Tilberedningstid Øgningsenhed
0-5 minutter 15 sekunder
5-10 minutter 30 sekunder
10-30 minutter 1 minut
30-90 minutter 5 minutter
Mikrobølgeeffekt
Side: 130
131
Betjening af mikrobølgeovnen
Eksempel: Lad os f.eks. antage, at du ønsker at varme suppe i 2 minutter og 30
sekunder ved en effekt på 630 W.
1. Tryk på EFFEKT knap to gange.
2. Vælg den ønskede tilberedningstid ved at dreje TIMER/VÆGT
mod uret indtil 2:30 displayet.
3. Tryk på knappen START/QUICK.
4. Kontroller displayet:
Bemærk:
Hvis der ikke angives nogen effekt, vælges 900 W automatisk.
Bemærk:
• Hvis døren åbnes under tilberedningsprocessen, stopper tilberedningstiden,
der vises i det digitale display, automatisk. Tilberedningstiden begynder igen
at tælle nedad, når døren lukkes, og der trykkes på START/QUICK.
• Hvis du ønsker at kende effektniveauet under tilberedningstiden, skal du
trykke på knappen EFFEKT.
• Du kan forøge eller reducere tilberedningstiden under tilberedning ved at dreje på
TIMER/VÆGT-knappen.
• Du kan ændre effektniveauet under tilberedning ved at trykke på effektknappen.
• Et program annulleres under tilberedning ved at trykke to gange på STOP-knappen.
Minutur
Eksempel: Indstilling af minuturet til 7 minutter.
1. Tryk på knappen EFFEKT 7 gange.
2. Vælg den ønskede tilberedningstid ved at dreje TIMER/VÆGT
mod uret indtil 7:00 displayet.
3. Tryk på knappen START/QUICK.
4. Kontroller displayet:
Bemærk:
• Tryk på STOP-knappen for at standse minuturet midlertidigt. Minuturet
startes igen ved at trykke på START/QUICK og annulleres ved at trykke på STOP igen.
x2
x7
x1
x1
Side: 131
132 Betjening af mikrobølgeovnen
Tilsæt 30 sekunder
Knappen START/QUICK kan bruges til følgende to funktioner:
1. Direkte start
Du kan starte ovnen ved en effekt på 900 W i 30 sekunder
ved at trykke på START/QUICK.
2. Forlængelse af tilberedningstiden
Du kan forlænge tilberedningstiden under manuel tilberedning med 30
sekunder ad gangen, hvis der trykkes på knappen, mens ovnen er i gang.
Bemærk:
• Du kan endvidere benytte +30 sekunder i grill-funktionen.
• Du kan ikke benytte denne funktion under AUTOMATISK TILBEREDNING eller
AUTOMATISK OPTØNING.
Plus & minus
Funktionen PLUS og MINUS giver mulighed for at forøge eller reducere
tilberedningstiden, når du benytter de automatiske programmer.
Hvis du foretrækker kogte kartofler, som er kogt, men stadig faste, skal du benytte MINUS
.
Hvis du foretrækker blødere kogte kartofler, skal du benytte PLUS .
Eksempel: Tilberedning af 0,3 kg kartofler, kogt bløde.
1. Vælg den rette menu ved at trykke på AUTOMATISK
TILBEREDNING knap to gange.
2. Dreje TIMER/VÆGT-drejeknap indtil 0.3 displayet.
3. Tryk på effektknappen én gang for at vælge PLUS -justeringen.
4. Tryk på knappen START/QUICK.
5. Kontroller displayet:
x1
x1
x2
x1
x1
Side: 132
133
Betjening af mikrobølgeovnen
Bemærk:
Annuller PLUS/MINUS ved at trykke på effektniveauknappen tre gange.
Hvis du vælger PLUS, viser displayet .
Hvis du vælger MINUS, viser displayet .
Tilberedning med grill & kombinationsgrill
Denne mikrobølgeovn har to GRILL-funktioner:
1. Grill.
2. Kombinationsgrill (Grill med mikrobølgeovn).
BEMÆRK:
1. Det anbefales at bruge den høje eller lave rist til grillstegning.
2. Første gang, du bruger grillen, vil du muligvis registrere røg eller en brændt
lugt. Dette er helt normalt og betyder ikke, at ovnen er i uorden.
Du kan undgå dette problem ved at sætte ovnen til at køre i 20 minutter
uden mad, før du bruger den til mad.
Tilberedning med grill
Denne funktion kan bruges til at grille/brune mad.
Eksempel: Ristning af brød i 4 minutter.
1. Tryk på GRILL knap engange.
2. Vælg den ønskede tilberedningstid ved at dreje TIMER/VÆGT
mod uret indtil 4:00 displayet.
3. Tryk på knappen START/QUICK.
4. Kontroller displayet:
x1
x1
Side: 133
134 Betjening af mikrobølgeovnen
Tilberedning med kombinationsgrill
Denne funktion bruger en kombination af grill og
mikrobølgeovn (90 W til 630 W).
Mikrobølgeovnens effekt er forindstillet til 270 W.
Eksempel: Tilberedning af kebab i 7 minutter med KOMBINATIONSGRILL (450 W).
1. Tryk på GRILL knap 3 gange.
2. Vælg den ønskede tilberedningstid ved at dreje TIMER/VÆGT
mod uret indtil 7:00 displayet.
3. Tryk på knappen START/QUICK.
4. Kontroller displayet:
Flere tilberedningsfaser
Der kan programmeres op til tre forskellige faser med en kombination af
MIKROBØLGEOVN, GRILL eller KOMBINATIONSGRILL.
Eksempel: Tilberedning:
2 minutter og 30 sekunder ved en effekt på 630 W (trin 1)
5 minutters grill (trin 2)
Trin 1
1. Tryk på effektniveauknappen to gange.
2. Vælg den ønskede tilberedningstid ved at dreje TIMER/VÆGT
mod uret indtil 2:30 displayet.
3. Kontroller displayet:
Knap Magt indstilling
Grill x 1 0 W
Grill x 2 270 W
Grill x 3 450 W
Grill x 4 630 W
Grill x 5 0 W
x3
x1
x2
Side: 134
135
Betjening af mikrobølgeovnen
Trin 2
1. Tryk på GRILL knap engange.
2. Vælg den ønskede tilberedningstid ved at dreje TIMER/VÆGT
mod uret indtil 5:00 displayet.
3. Tryk på knappen START/QUICK.
4. Kontroller displayet:
Ovnen begynder at køre i 2 minutter og 30 sekunder ved 630 W og derefter i 5
minutter kun på grill.
Automatisk tilberedning & automatisk optøning
betjening
Automatisk tilberedning & automatisk optøning beregner automatisk den
korrekte tilberedningsmåde og tilberedningstid. Du kan vælge fra 6 menuer for
AUTOMATISK TILBEREDNING og 2 menuer for AUTOMATISK OPTØNING.
Automatisk tilberedning
Eksempel: Tilberedning af 0,3 kg kartofler.
1. Vælg den rette menu ved at trykke på AUTOMATISK
TILBEREDNING to gange.
2. Dreje TIMER/VÆGT-drejeknap indtil 0.3 i displayet.
x1
x1
Fødevarer Symbol Indstilling
Drik Mikrobølger
Kogte Kartofler/ Mikrobølger
Bagte Kartofler
Grillspyd Mikrobølger + grill
Gratineret fiskefilet Mikrobølger + grill
Stegt kylling Mikrobølger + grill
Gratin Mikrobølger + grill
x2
Side: 135
136 Betjening af mikrobølgeovnen
3. Tryk på knappen START/QUICK.
4. Kontroller displayet:
Hvis det f.eks. er nødvendigt at vende maden i ovnen, stopper ovnen, og lydsignalet
lyder. Den resterende tilberedningstid og alle indikatorerne blinker i displayet. For at
starte tilberedningen skal du trykke på START/QUICK. Efter endt automatisk
tilberedningstid standser programmet automatisk. Klokken lyder, og tilberedningssymbolet
blinker. Efter 1 minut og et påmindelsesbip vises klokkeslættet.
Automatisk optøning
Eksempel: Optøning 0,2 kg Brød.
1. Vælg den rette menu ved at trykke på AUTOMATISK
OPTØNING to gange.
2. Dreje TIMER/VÆGT-drejeknap indtil 0.2 i displayet.
3. Tryk på knappen START/QUICK.
4. Kontroller displayet:
Hvis det f.eks. er nødvendigt at vende maden i ovnen, stopper ovnen, og lydsignalet
lyder. Den resterende tilberedningstid og alle indikatorerne blinker i displayet. For at
starte tilberedningen skal du trykke på START/QUICK. Efter endt automatisk
optøningstid standser programmet automatisk. Klokken lyder, og tilberedningssymbolet
blinker. Efter 1 minut og et påmindelsesbip vises klokkeslættet.
x1
Fødevarer Symbol Indstilling
Kød/Fisk/Fjerkræ Mikrobølger
Brød Mikrobølger
x2
x1
Side: 136
137
Tilberedningstabeller
TILBEREDNINGSTABELLER
Oversigter over automatisk tilberedning & automatisk
optøning
Automatisk Vægt (øgningsenhed)/ Knap Procedure
tilberedning kogegrej
Drik 1-6 kopper • Placer koppen nær drejetallerkenens kant.
(Te/kaffe) 1 kop=200 ml
Kogte og bagte 0,2 - 1,0 kg (100 g) Kogte kartofler: Skræl kartoflerne, og skær dem i
kartofler Skål med låg lige store stykker.
Bagte kartofler: Vælg kartofler af samme størrelse
og skyl dem.
• Hæld de kogte eller bagte kartofler i en skål.
• Tilsæt den nødvendige mængde vand (pr. 100 g),
ca. 2 spsk. og lidt salt.
• Læg låg på.
• Når lydsignalet lyder, skal du røre i maden og
dække den til igen.
• Lad kartoflerne hvile i ca. 2 minutter efter endt
tilberedning.
Grillspyd 0,2 - 0,8 kg (100 g) • Forbered grillspydene efter opskriften på side 139.
Høj rist • Læg dem på den høje rist, og start ovnen.
• Vend dem, når lydsignalet lyder.
• Når grillspyddene er færdige, lægges de på en
tallerken og serveres. (Der kræves ingen
hviletid.)
Gratineret 0,5 - 1,5 kg* (100 g) • Se opskrift på “gratineret fiskefilet” på side
fiskefilet Gratinfad 139-140.
Lav rist * Samlet vægt for alle ingredienser.
Stegt 0,9 - 1,8 kg (100 g) • Bland ingredienserne 2 spsk. olie, 1 tsk.
kylling Lav rist paprika salt og peber og fordel det på kyllingen.
Tærtefad • Prik kyllingen.
• Læg kylling med brystsiden nedad i lavt fad.
• Sæt direkte på drejeskiven, og tilbered.
• Når lydsignalet lyder, skal du vende maden.
• Efter tilberedning skal det hvile i ca. 3 min. i
ovnen. Tag dernæst ud, og læg på tallerken til
servering.
Gratin 0,5 kg - 1,5 kg*(100 g) • Se opskrift på “gratin” på side 140.
Gratinfad
Lav rist * Samlet vægt for alle ingredienser.
x1
x2
x3
x4
x5
x6
Bemærk: Kølevarer tilberedes fra 5 °C, mens frostvarer tilberedes fra -18 °C.
Side: 137
138 Tilberedningstabeller
Bemærk: Automatisk optøning
1. Steaks og koteletter skal nedfryses i et lag.
2. Hakket kød skal nedfryses i et tyndt lag.
3. Når maden er vendt, skal du dække de optøede dele til med små, flade
stykker aluminiumsfolie.
4. Fjerkræ bør tilberedes umiddelbart efter optøning.
Bemærk:
• Du skal kun indtaste madens mængde. Inkluder ikke beholderens vægt.
• Du skal bruge manuelle programmer til mad, der vejer mere eller mindre end,
hvad der er angivet i AUTOMATISK oversigten.
• Sluttemperaturen varierer afhængig af starttemperaturen. Kontroller, at
maden er rygende varm efter tilberedning.
• Hvis det f.eks. er nødvendigt at vende maden i ovnen, stopper ovnen, og
lydsignalet lyder. Den resterende tilberedningstid og alle indikatorerne blinker i
displayet. For at starte tilberedningen skal du trykke på START/QUICK.
• Efter brug af funktionerne mikrobølge/grill/kombinationsgrill vil køleventilatoren
evt. starte.
Kød, fisk, 0,2 - 1,0 kg (100 g) • Anbring maden på et tærtefad midt på
fjerkræ Tærtefad drejetallerkenen.
• Når lydsignalet lyder, skal du vende maden,
omfordele den og skille den ad. Dæk tynde lag
og varme områder til med små stykker
aluminiumsfolie.
• Lad det stå tildækket med aluminiumsfolie i
15-45 minutter efter optøning, indtil det er
helt optøet.
Bemærk: Uegnet til helt fjerkræ.
• Hakket kød: Vend maden, når lydsignalet lyder.
Fjern så vidt muligt de optøede dele.
Brød 0,1 - 1,0 kg (100 g) • Fordel brødskiverne på et tærtefad midt på
Tærtefad drejetallerkenen. Ved 1,0 kg skal du fordele
skiverne direkte på drejetallerkenen.
• Når lydsignalet lyder, skal du vende brødet,
omfordele det, og fjerne de skiver, der er optøet.
• Lad brødet ligge tildækket med aluminiumsfolie i
5 -15 minutter efter optøning, indtil det er
helt optøet.
Automatisk Vægt (øgningsenhed)/ Knap Procedure
optøning kogegrej
x1
x2
(Hele fisk,
fiskesteaks,
fiskefileter,
kyllingelår,
kyllingebryst,
hakkekød, steak,
koteletter, burgere,
pølser)
Bemærk: Kølevarer tilberedes fra 5 °C, mens frostvarer tilberedes fra -18 °C.
Side: 138
139
Tilberedningstabeller
Opskrifter til automatisk tilberedning
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
1. Læg grøntsager, smør og krydderier i ildfast
fad, og bland godt. Tilbered i 2-6 min. ved
900 W afhængig af vægt.
2. Skyl fisken, dup den tør, og dryp med citronsaft
og salt.
3. Bland cremefraichen med grønsagerne, og
krydr igen.
4. Kom halvdelen af grønsagerne i et
gratinfad. Læg fisken ovenpå, og afslut med
resten af grønsagerne.
5. Fordel goudaen ovenpå, sæt fadet på den
lave rist, og tilbered med AUTOMATISK
TILBEREDNING, “Gratineret fiskefilet”.
6. Lad det hvile i ca. 5 min. efter tilberedning.
Gratineret fiskefilet, ‘Esterhazy’
230 g 450 g 680 g fiskefilet
100 g 200 g 300 g porrer (i skiver)
20 g 40 g 60 g løg (i tynde skiver)
40 g 100 g 140 g gulerod (revet)
10 g 15 g 20 g smør eller margarine
salt, peber og muskatnød
1 spsk 11/2 spsk 2 spsk citronsaft
50 g 100 g 150 g cremefraiche
50 g 100 g 150 g gouda (revet)
4 Stk.
1. Sæt skiftevis kød og grøntsager på 4 træspyd.
2. Bland olie og krydderier, og pensl over
grillspydene.
3. Læg grillspydene på risten, og tilbered på
AUTOMATISK TILBEREDNING, “Grillspyd”.
Grillspyd
400 g skinkekød i tynde skiver
100 g røget baconstykke
100 g løg, skåret i kvarter
250 g tomater, skåret i kvarter
100 g grøn peber, skåret ud i otte stykker
2 spsk. olie
4 tsk. sød paprika
salt
1 tsk. cayennepeber
1 tsk. worcestersauce
Side: 139
140 Tilberedningstabeller
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
1. Vask og tør fisken, og hæld citronsaft hen
over. Tilsæt salt, og smør med ansjossmør.
2. Kom det i et gratinfad (størrelsen afhænger
af vægten).
3. Drys goudaen på fisken.
4. Læg tomaterne oven på osten.
5. Krydr med salt, peber og de blandede
krydderurter.
6. Hæld væden fra mozzarellaen, skær den i
skiver, og fordel osten på tom-aterne. Drys
basilikummen over osten.
7. Sæt gratinfadet på den lave rist, og tilbered
med AUTOMATISK TILBEREDNING
“Gratineret fiskefilet”.
8. Lad det hvile i ca. 5 min. efter tilberedning.
Gratineret fiskefilet, ‘Italien’
200 g 430 g 630 g fiskefilet
1/2 spsk. 1 spsk. 11/2spsk. citronsaft
1/2 spsk. 1 spsk. 11/2 spsk. ansjossmør
30 g 50 g 80 g gouda (revet)
salt & peber
150 g 300 g 450 g friske tomater
1 spsk. 11/2 spsk. 2 spsk. hakkede blandede urter
100 g 180 g 280 g mozzarella
1/2 spsk. 3/4spsk. 1 spsk. basilikum (hakket)
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
1. Bland spinaten med løg, og krydr med salt,
peber og muskatnød.
2. Smør gratinfadet. Kom skiftevist et lag
kartoffelskiver, skinke i tern og spinat i
fadet. Det øverste lag bør være spinat.
3. Bland æggene med cremefraiche, tilsæt salt
og peber, og hæld over gratinen.
4. Fordel den revne ost over gratinen.
5. Sæt fadet på den lave rist, og tilbered med
AUTOMATISK TILBEREDNING, “Gratin”.
6. Lad det hvile i 5-10 min. efter tilberedning.
Spinatgratin
150 g 300 g 450 g spinatblade (optøet og
med væden trykket fra)
15 g 30 g 45 g løg (finthakket)
salt, peber, muskatnød
5 g 10 g 15 g smør eller margarine
(til at smøre fad)
150 g 300 g 450 g kogtekartofler(skåretiskiver)
35 g 75 g 110 g kogt skinke (i tern)
50 g 100 g 150 g cremefraiche
1 2 3 æg
40 g 75 g 115 g revet ost
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
1. Smør gratinfadet, og kom skiftevist et lag
skiveskårne kartofler og courgetter i fadet.
2. Bland æggene med cremefraiche, tilsæt salt
og peber og hvidløg, og hæld over gratinen.
3. Drys goudaost over gratinen.
4. Afslut med at drysse solsikkekerner over
gratinen.
5. Sæt fadet på den lave rist, og tilbered med
AUTOMATISK TILBEREDNING, “Gratin”.
6. Lad det hvile i 5-10 min. efter tilberedning.
Kartoffel-/courgettegratin
5 g 10 g 15 g smør eller margarine
(til at smøre fad)
200 g 400 g 600 g kogte kartofler (i skiver)
115 g 230 g 345 g courgette (i tynde skiver)
75 g 150 g 225 g cremefraiche
1 2 3 æg
1/2 1 2 fed hvidløg (knust)
salt & peber
40 g 80 g 120 g revet goudaost
10 g 20 g 30 g solsikkekerner
Side: 140
141
Tilberedningstabeller
Opvarmning af føde- & drikkevarer
Fødevarer/ Mængde Indst- Effekt Tid Tips
Drikkevarer -g/ml- illing -Indstilling- -Min-
Mælk 1 kop 150 Micro 900 W ca. 1 tildækkes ikke
Water 1 kop 150 Micro 900 W ca. 2 tildækkes ikke
6 kopper 900 Micro 900 W 8-10 tildækkes ikke
1 skål 1000 Micro 900 W 9-11 tildækkes ikke
Platte 400 Micro 900 W 4-6 hæld lidt vand i saucen, dæk til, rør halvvejs
(Grøntsager, kød og gennem opvarmningen
afpudsning)
Gryderet / Suppe 200 Micro 900 W 1-2 tildæk, rør rundt efter opvarmning
Grøntsager 200 Micro 900 W 2-3 tilsæt vand, hvis det er nødvendigt, dæk til,
500 Micro 900 W 3-5 rør halvvejs gennem opvarmning
Kød, 1 skive* 200 Micro 900 W ca. 3 fordelsaucenityndtlaghenover,dæktil
Fiskefilet* 200 Micro 900 W 3-5 tildæk
Kage, 1 stykke 150 Micro 450 W 1/2 -1 læg i lavt fad
Babymad, 1 glas 190 Micro 450 W 1/2 -1 lægoveripassendemikroovnsbeholder,rør
godtefteropvarmning,ogtesttemperatur
Smeltning af smør 50 Micro 900 W 1/2 tildæk
eller margarine*
Smelte chokolade 100 Micro 450 W 3-4 rør indimellem
* Køleskabstemperatur
Optøning
Fødevarer Mængde Indst- Effekt Tid Tips Hviletid
-g- illing -Indstilling- -Min- -Min-
Gullasch 500 Micro 270 W 8-9 rør halvvejs gennem optøning 10-30
Kager, pr. stykke 150 Micro 270 W 1-3 anbring på et kagefad 5
Frugt såsom 250 Micro 270 W 3-5 bred dem jævnt ud, vend dem, når 5
jordbær, hindbær, halvdelen af optøningstiden er gået
kirsebær, blommer
Optøning & tilberedning
Fødevarer Mængde Indst- Effekt Tid Tilsat Tips Hviletid
-g- illing Indst- -Min- vand -Min-
illing- -spsk./ml-
Fiskefilet 300 Micro 900 W 9-11 - tildæk 2
Portionsanretning 400 Micro 900 W 8-10 - på tallerken, dæk til, rør efter 6 minutter 2
Broccoli 300 Micro 900 W 6-8 3-5 dæktil,rørhalvvejsgennemtilberedning 2
Ærter 300 Micro 900 W 6-8 3-5 dæktil,rørhalvvejsgennemtilberedning 2
Kogte kartofler 500 Micro 900 W 9-11 3-5 dæktil,rørhalvvejsgennemtilberedning 2
Tilberedningstiderne anført i oversigterne er kun vejledende og kan variere i henhold til den frosne mads starttemperatur,
dens sammensætning og vægt.
Tilberedningsoversigter
Anvendte forkortelser
spsk. =
spiseskefuld
tsk. = teskefuld
kop = kopfuld
kg = kilogram
g = gram
l = liter
ml = milliliter
cm = centimeter
min. = minutter
Side: 141
142 Tilberedningstabeller
Steg 1000 Micro 450 W 16-18 smag til med krydderier, sæt det på den lave 10
(Svinekød, Dual Grill 450 W 5-7* rist, vend efter kalvekød, halvdelen af tiden *
kalvekød, lam) Micro 450 W 14-16
Dual Grill 450 W 4-6
1500 Micro 450 W 26-28 10
Dual Grill 450 W 5-8*
Micro 450 W 26-28
Dual Grill 450 W 4-5
Tilberedning, grillning & bruning
Roastbeef 1000 Micro 630 W 5-8 tilsæt krydderier efter smag, 10
(medium) Dual Grill 630 W 8-10* læg på den lave rille, vend efter *
Dual Grill 630 W 3-5
1500 Micro 630 W 12-15 10
Dual Grill 630 W 12-15*
Dual Grill 630 W 4-6
Kyllingelår 200 Dual Grill 450 W 6-7* smagtilmedkrydderier,sætdetpåden 3
Grill 4-6 høje rist med skindet nedad, vend efter
halvdelen af tiden *
Tykstegsfileter, 400 Grill 11-12* anbring det på den høje rist, vend efter
2 stk., medium Grill 6-8 halvdelen af tiden *, smag til med krydderier
efter grillstegning
Bruning af Grill 8-13 sæt fad på den lave rille
gratinretter
Croque 1 stk. Micro 450 W 1/2 rist brødet, og smør det, slut af med skive
Monsieur Grill 5-6 kogt skinke, en skive ananas og en skive ost
4 stk. Micro 450 W 1/2 -1
Grill 5-6
Pizza 300 Micro 450 W 4-6 sæt det på den lave rist
Dual Grill 450 W 4-6
400 Micro 450 W 6-7
Dual Grill 450 W 5-7
Fødevarer Mængde Indst- Effekt Tid Tips Hviletid
-g- illing -Indstilling- -Min- -Min-
Broccoli 500 Micro 900 W 6-8 dæk til, tilsæt 4-5 spsk. vand, rør -
indimellem under tilberedningen
Ærter 500 Micro 900 W 6-8 dæk til, tilsæt 4-5 spsk. vand, rør -
indimellem under tilberedningen
Gulerødder 500 Micro 900 W 9-11 skær dem i ringe, tilsæt 4-5 spsk. vand, dæk -
til, rør indimellem under tilberedningen
Side: 142
143
Opskrifter
OPSKRIFTER
Alle opskrifterne i denne bog er beregnet til 4 personer - medmindre andet er anført.
Tilpasning af opskrifter til madlavning i mikrobølgeovn
Hvis du ønsker at tilpasse dine yndlingsopskrifter til tilberedning i mikrobølgeovnen,
skal du være opmærksom på følgende:
Reducer tilberedningstiden med en tredjedel til halvdelen af tiden. Følg eksemplerne på
opskrifter i denne bog. Fødevarer med et højt vandindhold såsom kød, fisk, fjerkræ,
grønsager, frugt, gryderetter og supper kan nemt tilberedes i mikrobølgeovnen.
Fødevarer med et lavt vandindhold såsom portionsanretninger bør fugtes på
overfladen, inden de opvarmes eller tilberedes. Den væskemængde, der skal tilsættes rå
fødevarer, som skal braiseres, kan reduceres til ca. 2 tredjedele af mængden i den
oprindelige opskrift. Du kan om nødvendigt tilsætte mere vand under tilberedningen.
Mængden af fedt, der tilsættes, kan reduceres betydeligt. En lille mængde smør,
margarine eller olie er tilstrækkeligt til at give maden smag. Det betyder, at
mikrobølgeovnen er glimrende til tilberedning af fedtfattige retter som en del af en
diæt.
Fyldte auberginer med hakket kød
1. Skær auberginerne i to på langs. Grav kødet ud
med en ske, så der er ca. en 1 cm. tyk skal
tilbage. Skær kødet i firkanter.
2. Flå tomaterne, og hak dem.
3. Smør bunden af skålen med olivenolie. Tilsæt
løg, dæk til, og tilbered.
2 min. 900 W
4. Skær chilierne i ringe. Sæt en tredjedel til side til
garnering. Bland hakkekød og auberginer i tern,
løg, tomater, chilier i ringe, hvidløg og persille.
Tilsæt krydderier efter smag.
5. Tør auberginehalvdelene. Fyld halvdelen af
hakkekødsblandingen, fordel fetaosten hen over,
og tilføj derefter resten af fyldet.
6. Arranger de halve auberginer i et lavt fad, stil
fadet på risten i nederste rille, og tilbered.
11-13 min. Kombinationsgrill (630 W)
Pynt auberginehalvdelene med chiliringe, og
fortsæt tilberedning.
4-7 min. Kombinationsgrill (630 W)
Lad det hvile i ca. 2 min. efter tilberedning.
Redskaber Skål med låg (1 I)
Lavt fad (ca. 30 cm lang)
250 g auberginer
200 g tomater
1 spsk. olivenolie til smøring af fadet
100 g løg, hakket
4 milde grønne chilier uden frø
200 g hakket oksekød
2 fed knust hvidløg
2 spsk. hakket persille
salt, peber
paprika
60 g feta i tern
Side: 143
144 Opskrifter
Champignoner med rosmarin
1. Fjern stilkene fra champignoner. Hak stilkene i
små stykker.
2. Smør et lavt fad. Tilsæt løg, bacon i tern og
champignonstilke Tilsæt peber og rosmarin,
dæk til, og tilbered.
3-5min. 900W
Lad køle af.
3. Opvarm fløden og 100 ml vin i skålen.
1-3min. 900W
4. Bland resterende vin med mel, rør i den varme
væske, dæk til, og tilbered. Rør en gang under
tilberedning.
ca.1min. 900W
5. Fyld champignonerne med baconblandingen,
og læg i lavt fad. Hæld saucen over
champignonerne, og tilbered på
risten i nederste rille.
6-8min. Kombinationsgrill (630 W)
Lad det hvile i ca. 2 min. efter tilberedning.
Redskaber Skål med låg (1 l)
Flad, rund skål med låg
(diam. ca. 22 cm)
8 store champignoner (ca. 225 g), hele
20g smør eller margarine
50g løg, finthakket
50g bacon, skåret i fine tern
sort peber, stødt
frisk rosmarin, hakket
125ml tør hvidvin
125ml fløde
20g mel
Løgsuppe
1. Smør skålen, tilsæt løg i skiver, kødbouillon og
krydderier. Dæk til, og tilbered.
9-11 min. 900 W
2. Rist brødskiverne, skær dem i tern, og fordel
dem i suppeskålene. Hæld suppen over de
ristede brødtern, og drys med osten.
3. Sæt skålen på drejeskiven, og grill.
6-7 min. Grill
Redskaber Skål med låg (2 I)
4 suppeskåle (200 ml)
10 g smør eller margarine
100 g løg, skåret i skiver
800 ml kødbouillon
salt, peber
2 skiver brød
40 g revet ost
Side: 144
145
Opskrifter
Søtungefileter
1. Skyl søtungefileterne, og dup dem tørre. Fjern
eventuelle ben.
2. Skær citronen og tomaterne i tynde skiver.
3. Smør det ildfaste fad med smør. Anbring
fiskefileterne heri, og stænk dem med
vegetabilsk olie.
4. Drys persille over fisken, kom tomatskiverne
ovenpå, og krydr med salt og peber. Læg
citronskiverne ovenpå tomaterne, og hæld
hvidvin over.
5. Anbring små smørklatter ovenpå citronen, læg
låg på, og start mikrobølgeovnen.
11-13 min. 630 W
Lad fileterne hvile i ca. 2 minutter efter endt
tilberedning.
Kogegrej Fladt, ovalt ildfast fad og
mikrobølgefilm (ca.
26 cm lang)
400 g søtungefileter
1 hel citron
150 g tomater
10 g smør
1 spsk. vegetabilsk olie
1 spsk. hakket persille
salt og peber
4 spsk. hvidvin
20 g smør eller margarine
Fiskfilet med ostesauce
1. Vask fisken, dup den tør, og hæld citronsaft
henover. Gnid med salt.
2. Smør skålen. Tilsæt hakket løg, dæk til, og tilbered.
1-2 min. 900 W
3. Drys mel over løgene og hvidvin, og rør
sammen.
4. Smør gratinfadet, og kom fisken i det.
Hæld saucen over fisken, og drys med ost. Sæt
det på den lave rist, og start mikrobølgeovnen.
7-8 min. 450 W
14-16 min. Kombinationsgrill (450 W)
Lad det hvile i ca. 2 min. efter tilberedning.
Redskaber Skål med låg (1 I)
Lavt, rundt gratinfad
(ca. 25 cm lang)
800 g fiskefileter
2 spsk. citronsaft
salt
10 g smør eller margarine
50 g løg, finthakket
20 g mel
100 ml hvidvin
1 tsk vegetabilsk olie til at smøre fadet
100 g revet emmentalerost
2 spsk. hakket persille
Mandelørred
1. Skyl ørreden, tør den, og dryp med citronsaft.
Drys salt på fisken både ind- og udvendigt, og
lad det stå i ca. 15 minutter.
2. Smelt smørret.
1min. 900W
3. Tør fisken, pensl den med smørret, og dyp den
i melet.
4. Smør fadet. Kom ørrederne i fadet, og sæt det
i ovnen på den lave rist. Når to tredjedele af
tilberedningstiden er gået, skal du vende
ørrederne og drysse dem med mandelflagerne.
15-18min. Kombinationsgrill (450 W)
Lad det hvile i ca. 2 min. efter tilberedning.
Redskaber Fladt, ovalt gratinfad
(ca. 32 cm lang)
4 ørreder (200 g), rengjorte
saften af en citron
salt
30 g smør eller margarine
50 g mel
10 g smørellermargarinetilsmøringaf
fadet
50 g mandelflager
Side: 145
146 Opskrifter
Kalvekød fra zürich i flødesauce
1. Skær fileten i strimler af en fingerbreddes
tykkelse.
2. Smør fadet med smør. Læg løg og kød i fadet,
læg låg på, og varm det. Rør rundt én gang
under tilberedningen.
6-9 min. 900 W
3. Tilsæt hvidvin, kulør og fløde, rør rundt, læg låg
på, og varm det. Rør jævnligt rundt.
3-5 min. 900 W
4. Undersøg om kalvekødet er mørt, rør i
blandingen en gang til, og lad det hvile i ca. 5
minutter. Drys persille over før servering.
Kogegrej Skål med låg (2 liter)
600 g kalvefilet
10 g smør eller margarine
50 g løg, finthakket
100 ml hvidvin
tilsat kulør til ca 1/2 l sovs
300 ml fløde
1 spsk. hakket persille
Fyldt skinke
1. Bland spinat med ost og cremefraiche. Tilsæt
krydderier efter smag.
2. Læg en spiseskefuld af fyldet på hver skive
kogt skinke, og rul sammen. Hold skinkerullen
sammen med en tandstikker.
3. Lav en bechamelsauce. Dette gøres ved at hælde vand
og fløde sammen i en skål og opvarme.
2-4 min. 900 W
Bland mel og smør for at lave en opbagning,
tilsæt væsken, og pisk, indtil den er opløst.
Dæk til, og tilbered, indtil den er tyk.
1-2 min. 900 W
Rør, og smag
4. Hæld saucen i det smurte fad, læg de fyldte
skinkeruller på saucen, og tilbered med låget på.
10-12 min. Kombinationsgrill (630 W)
Lad det hvile i ca. 5 min. efter tilberedning.
Kogegrej Skål med låg (2 I)
Ovalt gratinfad (ca. 26 cm lang)
150 g hakkede spinatblade
150 g cremefraiche, 20 % fedtindhold
50 g revet emmentalerost
peber, paprika
8 skiver kogt skinke (400 g)
125 ml vand
125 ml fløde
20 g mel
20 g smør eller margarine
10 g smør eller margarine til smøring af
fadet
Kalvekotelet med mozzarella
1. Vask kalvekødet, tør, og bank fladt.
Læg i fadet.
2. Purer tomaterne, tilsæt hvidløg, olie, salt og
peber, kapers og oregano, og hæld over
kalvekødet. Dæk til, og tilbered.
15-19 min. 630 W
Vend koteleterne.
3. Læg skiver af mozzarella på hver kotelet, tilsæt
krydderier,ogtilberedudækketpådenøversterille.
9-12 min. Kombinationsgrill (630 W)
Lad det hvile i ca. 5 min. efter tilberedning.
Kogegrej Fladt, firkantet gratinfad med låg
(ca. 25 cm lang)
150 g mozzarellaost i skiver
500 g tomater på dåse, drænet
4 kalvekoteletter (600 g)
20 ml olivenolie
2 fed hvidløg, hakket
20 g kapers
oregano
salt, peber
Side: 146
147
Opskrifter
Lasagne
1. Skær tomaterne i skiver, og bland dem med
skinke, løg, hvidløg, hakket kød og koncentreret
tomatpure. Smag til med krydderier, og sæt det i
ovnen med låg på.
5-8 min. 900 W
2. Bland fløden med mælk, parmesanost,
krydderurter, olie og krydderier.
3. Smør souffléskålen, og dæk bunden med ca. 1/3
af pastaen. Læg halvdelen af kødblandingen
ovenpå pastaen, og hæld noget af saucen over.
Tilsæt yderligere 1/3 af pastaen og endnu et lag
af kødblandingen og noget sauce, og afslut med
det sidste lag pasta. Dæk til sidst pastaen med
masser af sauce, og drys med parmesanost. Kom
smørklatter på overfladen, og sæt det i ovnen
med låg på.
13-17 min. 630 W
Lad lasagnen stå i ca. 5-10 minutter efter endt
tilberedning.
Kogrgrej Skål med låg (2 liter)
flad firkantet souffléskål med
låg (ca. 20 x 20 x 6 cm)
300 g dåsetomater
50 g skinke, skåret i fine tern
50 g løg, finthakket
1 fed hvidløg, knust
250 g hakket oksekød
2 spsk koncentreret tomatpure (30 g)
salt og peber
150 ml fløde (eller cremefraiche)
100 ml mælk
50 g revet parmesanost
1 tsk blandede hakkede krydderurter
1 tsk olivenolie
1 tsk vegetabilsk olie til smøring af skålen
125 g grønne lasagneplader
1 spsk revet parmesanost
Courgette- & pastagratin
1. Bland tomaterne med løg, og tilsæt krydderier.
Tilsæt makaroni. Hæld tomatsaucen over
makaronien, og fordel courgetteskiverne ovenpå.
2. Pisk cremefraiche og æggene sammen, og hæld
over gratinen. Drys revet ost hen over. Sæt på
nederste rille, og tilbered.
18-21min. 900W
7-8min. Kombinationsgrill (630 W)
Lad det hvile i ca. 5-10 min. efter tilberedning.
Kogrgrej Gratinfad (ca. 26 cm lang)
80 g makaroni, kogt
400 g tomater på dåse, hakkede
150 g løg, finthakket
basilikum, timian, salt og peber
1 spsk. olie til smøring af fadet
450 g courgetter, skåret i skiver
150 g creme fraiche
2 æg
100 g revet cheddarost
Pærer i chokcladesauce
1. Hæld sukker, vaniljesukker, pærelikør og vand i
skålen, rør, dæk til, og tilbered.
1-2min. 900W
2. Læg pærerne i væsken, dæk til, og tilbered.
5-8min. 900W
Tag pærerne ud af tilberednings-væsken, og
læg i køleskabet.
3. Hæld 50 ml af tilberedningsvæsken i en
mindre skål. Tilsæt chokolade og cremefraiche,
dæk til, og tilbered.
2-3min. 900W
4. Rør godt rundt i saucen, og hæld den over
pærerne før servering.
Kogrgrej Skål med låg (2 l)
Skål med låg (1 I)
4 hele, skrællede pærer (600 g)
60 g sukker
10 g brev vanillesukker
1 spsk. pærelikør
150 ml vand
130 g hakket, mørk chokolade
100 g cremefraiche
Side: 147
148 Opskrifter
Semuljedessert med hindbærsauce
1. Hæld mælk, sukker og mandler i skålen, dæk
til, og tilbered.
3-5 min. 900 W
2. Tilsæt semuljegryn, rør, dæk til, og tilbered.
10-12 min. 270 W
3. Pisk æggeblomme sammen med vand i kop,
og rør dette i den varme blanding. Pisk
æggehviden stiv, og vend den i blandingen.
Hæld buddingblandingen i portionsskåle.
4. Saucen tilberedes ved at vaske og tørre
hindbærrene og lægge dem i en skål sammen
med vand og sukker. Dæk til, og opvarm.
2-3 min. 900 W
5. Purer hindbærrene, og server dem sammen
med semuljebuddingen.
Kogegrej Skål med låg (2 I)
4 portionsskåle
500 ml mælk
40 g sukker
15 g hakkede mandler
50 g semuljegryn
1 æggeblomme
1 spsk. vand
1 æggehvide
250 g hindbær
50 ml vand
40 g sukker
Ostekage
1. Bland mel, kakao, bagepulver og sukker i en skål.
2. Tilsæt æg og smør, og bland i en foodprocessor.
3. Smør formen. Rul dejen ud, og dæk formen
med 2 cm rundt om kanterne, der danner en
kant. Bag dejen.
6-8min. 630W
4. Pisk smør og sukker sammen, til blandingen er
let og luftig. Pisk langsomt æggene i. Tilsæt
fromage frais og pulverblandingen til
vaniljebudding.
5. Fordel blandingen over ostekage-bunden, og
tilbered.
15-19min. 630W
Kogegrej Springform
(ca. 26 cm diam.)
Bund:
300 g mel
1 tbsp kakao
10 g bagepulver
150 g sukker
1 æg
10 g smørellermargarinetilatsmøreformen
Fyld:
150 g smør eller margarine
100 g sukker
10 g brev vanillesukker
3 æg
400 g fromage frais, 20 % fedt
40 g brev vanillebuddingepulver
Side: 148
149
Vedligeholdelse & rengøring
VEDLIGEHOLDELSE & RENGØRING
PAS PÅ! UNDLAD AT BENYTTE PROFESSIONELLE OVNRENSEMIDLER, DAMPRENSERE,
SKUREMIDLER, SKRAPPE RENGØRINGSMIDLER, MIDLER, DER INDEHOLDER
NATRIUMHYDROXID, ELLER SKURESVAMPE PÅ NOGEN SOM HELST DEL AF DIN
MIKROBØLGEOVN.
RENGØR OVNEN MED JÆVNE MELLEMRUM, OG FJERN EVENTUELLE AFLEJREDE
MADRESTER. Holdes ovnen ikke ren, kan dens flader beskadiges, hvilket kan påvirke
apparatets levetid og måske også resultere i farlige situationer.
Ovnens ydre
Ovnens yderside er nem at rengøre med mild sæbe og vand. Sørg for at tørre sæben af
med en blød klud, og tør det ydre med et blødt håndklæde.
Ovnens betjeningspanel
Åbn døren før rengøring for at deaktivere betjeningspanelet. Vær forsigtig, når du gør
betjeningspanelet rent. Brug en klud, der kun er fugtet med vand, og tør forsigtigt
panelet, indtil det er rent. Undgå at bruge for meget vand. Brug ikke nogen form for
kemiske eller slibende rengøringsmidler.
Ovnens indre
1. I forbindelse med rengøring skal du tørre alle stænk eller pletter af med en
blød, fugtig klud eller svamp efter hver brug, mens ovnen stadig er varm. Hvis
ovnen er meget snavset, kan du bruge en mild sæbeopløsning og tørre af flere
gange med en blød klud, indtil det hele er væk.
2. Sørg for, at den milde sæbeopløsning eller vandet ikke trænger ind i de små
ventilationsåbninger i væggen, da det kan beskadige ovnen.
3. Brug ikke ovrensemidler i ovnrummet.
4. Opvarm regelmæssigt ovnen med grillen. Spildt mad eller fedt kan få ovnen
til at ryge eller give en dårlig lugt.
Drejetallerken og drejetallerken sokkel
Tag drejetallerkenen og soklen til drejetallerkenen ud af ovnen. Vask drejetallerkenen og soklen
til drejetallerkenen med en mild sæbeopløsning. Tør med en blød klud. Både
drejetallerkenen og soklen til drejetallerkenen kan gå i opvaskemaskinen.
Dør
Rengør regelmæssigt begge dørens sider, dørpakningerne og dens overflader med en
blød, fugtig klud for at fjerne al snavs. Brug ikke skrappe, slibende rengøringsmidler eller
skarpe metalskrabere til at rengøre glasovndøren med, da disse kan ridse overfladen,
hvilket kan medføre, at glasset knuses.
Riste
Ristene skal vaskes med en mild opløsning med opvaskemiddel og tørres af. Ristene kan
gå i opvaskemaskinen.
BEMÆRK: Undlad at benytte en damprenser.
REDUCERET EFFEKTNIVEAU
BEMÆRK:
Hvis maden tilberedes i længere tid end standardtiden for den valgte funktion, vil
ovnens effekt automatisk blive sænket, for at undgå overopvarmning. (Mikrobølgeovnens
effektniveau vil blive reduceret eller grill varmeelementet vil begynde at slå til og fra.) Efter
en pause på 90 sekunder, kan ovnen igen indstilles på højt effektniveau.
Mikrobølgeovn (900 W) 20 minutter Mikrobølgeovn - 630 W
Grill 20 minutter Grill - 50 %
Dual Grill Grill - 20 minutter Grill - 50 %
Tilberedningstilstand Standardtid Reduceret effekt
Side: 149
150 Hvad skal jeg gøre, hvis . . . & Specifikationer
HVAD SKAL JEG GØRE, HVIS . . .
Symptom Tjek / tip
Mikrobølgeovnen ikke •Sikringerne i sikringsdåsen fungerer.
fungerer som den skal? • Der har været strømafbrydelse.
•Hvis sikringerne fortsat springer, skal du kontakte en faguddannet elektriker.
Mikrobølgeovnen fungerer •Ovndøren er ordentligt lukket.
ikke som den skal? • Dørpakningerne og lukkefladerne er rene.
• Der er trykket på START/QUICK-knappen.
Drejetallerkenen •Soklen på drejetallerkenen er korrekt forbundet til drevet.
ikke drejer? •At kogegrejet ikke rager ud over drejetallerkenen.
•Madvarer ikke rager ud over drejetallerkenens kant og dermed forhindrer
drejetallerkenen i at rotere.
• Der ikke er noget i fordybningen under drejetallerkenen.
Mikrobølgeovnen ikke •Kobl ovnen fra sikringsdåsen.
vil slukke? •Ring til Electrolux Service A/S.
Lyset i mikrobølgeovnen •Ring til Electrolux Service A/S.
ikke fungerer som det skal?
Det tager længere tid •Indstil en længere tilberedningstid (dobbelt så stor mængde = næsten
end før at opvarme maden dobbelt så lang tid) eller.
helt og tilberede den? •Hvis maden er koldere end sædvanlig, skal du af og til vende maden, eller.
•Indstille ovnen på en højere effekt.
SPECIFIKATIONER
Denne ovn opfylder de krav, der fremgår af direktiverne 2004/108/EC, 2006/95/EC og
2005/32/EC.
SPECIFIKATIONERNE KAN ÆNDRES UDEN VARSEL SOM ET LED I EN FORTSAT FORBEDRING AF
PRODUKTET.
Vekselstrømsspænding
Sikring/afbryder
Nødvendig strømforsyning: Mikrobølgeovn
Grill
Mikrobølgeovn/Grill
Afgiven effekt: Mikrobølgeovn
Grill
Mikrobølgeovnens frekvens
Udvendige dimensioner MCD2664E
Ovnrummets dimensioner
Ovnens kapacitet
Drejetallerken
Vægt
Ovnlampe
230 V, 50 Hz, enfaset
16 A Minimum
1,37 kW
1,00 kW
2,35 kW
900 W (IEC 60705)
1000 W
2450 MHz * (Gruppe 2 / Klasse B)
594 mm (W) x 459 mm (H) x 404 mm (D)
342 mm (W) x 207 mm (H) x 368 mm (D) **
26 liter **
ø 325 mm, glass
ca 19,5 kg
25 W/240 - 250 V
* Dette produkt opfylder kravene i europæisk standard EN55011.
I overensstemmelse med denne standard klassificeres dette produkt som udstyr fra gruppe 2, klasse B.
Gruppe 2 betyder, at udstyret forsætligt genererer radiofrekvensenergi i form af elektromagnetisk
bestråling til varmebehandling af fødevarer.
Klasse B-udstyr betyder, at apparatet er egnet til anvendelse i almindelige husstande.
** Den indre kapacitet beregnes ved at måle den maksimale bredde, dybde og højde.
Ovnens faktiske kapacitet til at rumme mad er mindre.
Side: 150
151
Installering
INSTALLERING
Installering af ovnen
1. Fjern al emballage, og kontroller omhyggeligt, om der
er tegn på skade.
2. Placer langsomt og forsigtigt ovnen i køkkenskabet,
indtil ovnens front sidder tæt mod skabets åbning.
3. Sørg for, at ovnen står stabilt og ikke sidder skråt. Du
skal sikre dig, at der er en åbning på 4 mm mellem
skabsdøren og toppen af rammen (se diagrammet).
Monteringsmulighed 1:
Fastgør ovnen med de leverede skruer. Fastgøringspunkterne
er placeret i hjørnerne på ovnens over- og underside.
Monteringsmulighed 2:
Se den skabelon, der følger med denne ovn.
Mikrobølgeovnen kan monteres i position A eller B:
4 mm
Position A Position B
Konventionel
ovn
Position Størrelse på
åbningen
W D H
A 560 x 550 x 450
B 560 x 500 x 450
Mål i (mm)
BEMÆRK: Ovnen bør placeres således at bunden befinder sig mindst 85 cm fra gulvet.
Det er vigtigt at sikre, at ovnen installeres i overensstemmelse med
instruktionerne i denne brugervejledning og brugervejledningen til det
konventionelle komfur/den konventionelle ovn.
Side: 151
152 Installering
Tilslutning af ovnen til strømforsyningen
• Stikkontakten skal være nem at komme til, således at stikket let kan trækkes
ud i nødstilfælde. Eller det skal være muligt at afbryde ovnen fra
strømforsyningen ved at indsætte en afbryder i den faste
ledning i overensstemmelse med reglerne for elektriske
tilslutninger.
• Stikkontakten bør ikke være placeret bag ved skabet.
• Den bedste placering er oven over skabet, se (A).
• Slut ovnen til en enfaset 230 V/50 Hz vekselstrøm via et
korrekt installeret jordstik. Stikket skal være forsynet med en
sikring på 16 A.
• Strømforsyningsledningen må kun udskiftes af en elektriker.
• Før installering skal du binde et stykke tråd fast til strømforsyningsledningen
for at lette tilslutningen til punkt (A), når ovnen er installeret.
• Sørg for, at strømforsyningsledningen IKKE kommer i klemme, når ovnen
placeres i skabet.
• Du må ikke dyppe strømforsyningsledningen eller stikket i vand eller anden
væske.
(A)
Elektriske tilslutninger
ADVARSEL!
DENNE OVN SKAL JORDES
Producenten fraskriver sig erstatningsansvar, hvis denne sikkerhedsforanstaltning ikke
overholdes.
Hvis stikket, som er tilsluttet ovnen, ikke passer til stikkontakten, skal du ringe til din
lokale, autoriserede AEG serviceagent.
Side: 152
153
Miljøoplysninger
MILJØOPLYSNINGER
Økologisk ansvarlig bortskaffelse af emballage og
gammelt udstyr
Emballeringsmaterialer
AEG mikrobølgeovne kræver effektiv emballage som beskyttelse under transport. Der
bruges kun den nødvendige, minimale emballage.
Emballage (såsom film eller skumplast) kan udgøre en fare for børn.
Risiko for kvælning. Opbevar emballeringsmaterialer utilgængeligt for børn.
Den emballage, der benyttes, er miljøvenlig og kan genbruges. Pap er lavet af
genbrugspapir, og bestanddelene af træ er ubehandlede. Plastelementerne er mærket
som følger:
”PE” polyethylen, f.eks. emballeringsfilm
”PS” polystyren, f.eks. emballering (uden klorfluorcarboner - CFC)
”PP” polypropylen, f.eks. emballeringsbånd
Ved at bruge og genbruge emballeringsmaterialer sparer man på råmaterialerne, og
spildmængden reduceres.
Du bør levere eventuelle emballeringsmaterialer til den nærmeste genbrugsstation.
Kontakt dine lokale myndigheder for at få flere oplysninger.
Bortskaffelse af gammelt udstyr
Gammelt udstyr bør gøres sikkert, før det bortskaffes, ved at fjerne stikket og
strømforsyningskablet.
Du bør levere eventuelle emballeringsmaterialer til den nærmeste gebrugsstation.
Undersøg hos de lokale (miljø)myndigheder, om der findes genbrugsfaciliteter i dit
område.
Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af
elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den
rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og
af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt.
Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produkt er
købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
Side: 153
154 Kundeservice
Kundeservice
Reklamationsret / Fejl og mangler / Afhjælpningsret
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt iht. reglerne omkring reklamationsret.
Service indenfor reklamationsperioden udføres af vort serviceselskab Electrolux Service A/S. Se telefonnummer i afsnittet “Service og
reservedele”.
Omfang og bestemmelser
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved apparatets normale brug i
privat husholdning her i landet. For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser. Såfremt Electrolux Service A/S skønner det
nødvendigt, at produktet indsendes til værksted, sker indsendelse og returnering for vor regning og risiko.
Reklamationsretten omfatter ikke:
Afhjælpning af fejl, mangler eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening,
forkert tilslutning eller opstilling, ændringer i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes elektriske installationer eller
defekte sikringer.
Reklamationsretten dækker ikke uberettiget tilkald af service eller tilkald, hvor der ikke er fejl eller mangler ved det leverede produkt.
Hvis et servicebesøg ikke er dækket af reklamationsretten, vil der blive udstedt faktura for et servicebesøg - også under
reklamationsperioden iht. lovgivningen. Prisen for et servicebesøg kan variere i produktets levetid. Den aktuelle pris kan til enhver tid
oplyses hos Electrolux Service A/S.
Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler,
hvor produktet er købt.
Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation overfor den forhandler, hvor produktet er købt.
Produktansvar
Dette produkt er omfattet af “Lov om produktansvar”. Denne lov gælder for skader på andre ting og for personskader, som skyldes fejl
ved selve det installerede produkt.
Forbehold
Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af følgende forhold:
• At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installationsanvisning.
• At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet.
• At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
• At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.
• At der er brugt uoriginale reservedele.
• At skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved en senere transport f.eks ved flytning eller videresalg.
• At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund fornuft.
Service
bestilles hos Electrolux Service A/S på Telefon 70 11 74 00, eller Fax 87 40 36 01 eller
http://www.electrolux.dk
Reservedele
Private bestiller hos nærmeste forhandler eller på telefon 86 25 02 11 og forhandlere bestiller på telefon 45 88 77 55
Reservedele og tilbehør kan også bestilles on-line på http://www.electrolux.dk
Europæisk Garanti
Electrolux yder garanti på dette apparat i de lande, der står på listen bagest i denne vejledning, og i den periode, der er fremgår af
apparatets garantibevis eller ifølge lovens krav. Hvis De flytter fra et af landene på listen til et andet land på listen, følger garantien
med, dog med følgende forbehold:
• Startdatoen for garantien er den dato, hvor apparatet oprindelig blev købt. Der skal fremvises gyldig kvittering for købet,
udstedt af den forhandler, som apparatet er købt hos.
• Mht. arbejdsløn og reservedele dækker garantien på apparatet det tidsrum og i det omfang, som gælder for den pågældende
model eller produktgruppe i det nye opholdsland.
• Garantien er personlig og dækker kun apparatets oprindelige køber. Den kan ikke overdrages til en anden bruger.
• Apparatet skal installeres og anvendes i overensstemmelse med den vejledning, som Electrolux har udgivet, og det må kun
bruges i husholdningen, dvs. ikke til erhvervsmæssige formål.
• Ved installationen skal alle gældende love og bestemmelser i det nye opholdsland overholdes.
Bestemmelserne i denne Europæiske Garanti påvirker ikke de rettigheder, De evt. har ifølge loven.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: AEG MCD2664EM.

Stil et spørgsmål om AEG MCD2664EM

Har du et spørgsmål om AEG MCD2664EM men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til AEG MCD2664EM. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med AEG MCD2664EM så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.