AEG MC2664EM manual

Få vist brugermanualen for AEG MC2664EM below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

 • Brand: AEG
 • Product: Mikrobølgeovn
 • Model/navn: MC2664EM
 • Filetype: PDF
 • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Hollandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Svensk, Dansk, Finsk

Indholdsfortegnelse

Side: 1
2 Indholdsfortegnelse
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig
funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som du
ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det
bedste ud af det.
TILBEHØR OG FORBRUGSVARER
I AEG's webbutik kan du finde alt, hvad du har brug for, til at holde alle dine AEG-apparater
flotte og perfekt fungerende. Sammen med et stort udvalg af tilbehør, der er designet og
udviklet til de høje kvalitetsstandarder, du ville forvente – fra specialkogegrej og bestikkurve til
flaskeholdere og fine vaskeposer ...
Vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed og
betjening af ovnen er markeret med dette symbol
og/eller nævner ord såsom ”Advarsel” eller ”Udvis
forsigtighed”. Sørg for at følge instruktionerne
meget nøje.
Symbolet er tegn på, at der kommer yderligere
oplysninger vedrørende brug af ovnen.
Kløveret indikerer tips vedrørende
energibesparelse og gode råd om miljøvenlig brug
af ovnen.
I tilfælde af funktionssvigt skal du følge
instruktionerne under afsnittet ”Hvad skal jeg
gøre, hvis...”.
INDHOLDSFORTEGNELSE
Besøg webbutikken på
www.aeg-electrolux.com/shop
3
7
8
10
12
18
22
26
27
27
28
30
31
Vigtige sikkerhedsoplysninger
Oversigt over apparatet
Før ibrugtagning
Mikrobølger tilberedning vejledning
Betjening af mikrobølgeovnen
Tilberedningstabeller
Opskrifter
Vedligeholdelse & rengøring
Hvad skal jeg gøre, hvis . . .
Specifikationer
Installering
Miljøoplysninger
Kundeservice
Side: 2
3
Vigtige sikkerhedsoplysninger
VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER
VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER: LÆS DETTE GRUNDIGT, OG
GEM DET TIL FREMTIDIG BRUG
Sådan undgår du brand
D
Du
u m
må
å i
ik
kk
ke
e e
ef
ft
te
er
rl
la
ad
de
e m
mi
ik
kr
ro
ob
bø
øl
lg
ge
eo
ov
vn
ne
en
n u
ud
de
en
n a
at
t h
ha
av
ve
e o
op
ps
sy
yn
n m
me
ed
d d
de
en
n,, m
me
en
ns
s d
de
en
n e
er
r i
i
b
br
ru
ug
g.. E
Et
t f
fo
or
r h
hø
øj
jt
t e
ef
ff
fe
ek
kt
tn
ni
iv
ve
ea
au
u e
el
ll
le
er
r f
fo
or
r l
la
an
ng
g t
ti
il
lb
be
er
re
ed
dn
ni
in
ng
gs
st
ti
id
d k
ka
an
n o
ov
ve
er
ro
op
pv
va
ar
rm
me
e m
ma
ad
de
en
n o
og
g
r
re
es
su
ul
lt
te
er
re
e i
i b
br
ra
an
nd
d..
Stikkontakten skal være nem at komme til, således at stikket let kan trækkes ud i
nødstilfælde. Strømforsyningen (vekselstrøm) skal være 230 V, 50 Hz, med en sikring
på minimum 10 A eller en afbryder på minimum 10 A.
Det anbefales at benytte et separat kredsløb, som kun bruges til denne ovn.
Du må ikke opbevare eller bruge ovnen udendørs.
H
Hv
vi
is
s o
op
pv
va
ar
rm
me
et
t m
ma
ad
d b
be
eg
gy
yn
nd
de
er
r a
at
t r
ry
yg
ge
e,, m
må
å d
du
u I
IK
KK
KE
E Å
ÅB
BN
NE
E D
DØ
ØR
RE
EN
N.. S
Sl
lu
uk
k f
fo
or
r o
ov
vn
ne
en
n,, o
og
g
v
ve
en
nt
t,, i
in
nd
dt
ti
il
l m
ma
ad
de
en
n e
er
r h
ho
ol
ld
dt
t m
me
ed
d a
at
t r
ry
yg
ge
e.. Å
Åb
bn
ni
in
ng
g a
af
f d
dø
ør
re
en
n m
me
en
ns
s m
ma
ad
de
en
n r
ry
yg
ge
er
r,, k
ka
an
n
m
me
ed
df
fø
ør
re
e b
br
ra
an
nd
d..
D
Du
u m
må
å k
ku
un
n b
br
ru
ug
ge
e b
be
eh
ho
ol
ld
de
er
re
e o
og
g k
ko
og
ge
eg
gr
re
ej
j,, d
de
er
r e
er
r e
eg
gn
ne
et
t t
ti
il
l b
br
ru
ug
g i
i e
en
n m
mi
ik
kr
ro
ob
bø
øl
lg
ge
eo
ov
vn
n..
D
Du
u m
må
å i
ik
kk
ke
e e
ef
ft
te
er
rl
la
ad
de
e m
mi
ik
kr
ro
ob
bø
øl
lg
ge
eo
ov
vn
ne
en
n u
ud
de
en
n a
at
t h
ha
av
ve
e o
op
ps
sy
yn
n m
me
ed
d d
de
en
n,, n
nå
år
r d
du
u b
br
ru
ug
ge
er
r
e
en
ng
ga
an
ng
gs
sp
pl
la
as
st
ti
ik
k,, p
pa
ap
pi
ir
r e
el
ll
le
er
r a
an
nd
dr
re
e l
le
et
ta
an
nt
tæ
æn
nd
de
el
li
ig
ge
e b
be
eh
ho
ol
ld
de
er
re
e..
D
Du
u s
sk
ka
al
l r
re
en
ng
gø
ør
re
e l
lå
åg
ge
et
t o
ov
ve
er
r b
bø
øl
lg
ge
el
le
ed
de
er
re
en
n,, o
ov
vn
nr
ru
um
mm
me
et
t,, d
dr
re
ej
je
et
ta
al
ll
le
er
rk
ke
en
ne
en
n o
og
g
d
dr
re
ej
je
et
ta
al
ll
le
er
rk
ke
en
ne
en
ns
s s
so
ok
kk
ke
el
l e
ef
ft
te
er
r b
br
ru
ug
g.. D
Di
is
ss
se
e e
en
nh
he
ed
de
er
r s
sk
ka
al
l v
væ
ær
re
e t
tø
ør
rr
re
e o
og
g f
fe
ed
dt
tf
fr
ri
i..
F
Fe
ed
dt
to
op
ph
ho
ob
bn
ni
in
ng
ge
er
r k
ka
an
n b
bl
li
iv
ve
e o
ov
ve
er
ro
op
ph
he
ed
de
et
t o
og
g k
ka
an
n b
be
eg
gy
yn
nd
de
e a
at
t r
ry
yg
ge
e e
el
ll
le
er
r b
bl
li
iv
ve
e a
an
nt
tæ
æn
nd
dt
t..
Anbring ikke brændbare materialer nær ved ovnen eller dens ventilationsåbninger.
Undgå at blokere ventilationsåbningerne.
Fjern alle forstærkninger af metallisk art, metalgenstande osv. fra fødevarer og
fødevareemballage.
Buedannelse på metalliske overflader kan forårsage brand.
Brug ikke mikrobølgeovnen til at varme olie til friturestegning.
Temperaturen kan ikke kontrolleres, og olien kan blive antændt.
Du må kun bruge specielle beholdere egnet til mikrobølgeovnen til at poppe popcorn i.
Du må ikke opbevare fødevarer eller andre genstande inde i ovnen.
Kontroller indstillingerne, efter du har startet ovnen for at sikre dig, at ovnen arbejder
på det rigtige program. Se de tilsvarende bemærkninger i brugervejledningen.
Sådan undgår du personskade
A
Ad
dv
va
ar
rs
se
el
l!
!
Du må ikke bruge ovnen, hvis den er beskadiget eller har funktionssvigt. Du skal
kontrollere følgende før brug:
a) Kontroller, at døren er ordentligt lukket og ikke er dårligt justeret eller sidder skævt.
b) Kontroller, at hængslerne og dørlåsen ikke er gået i stykker eller er løse.
c) Kontroller, at dørpakningen og lukkefladen ikke er beskadiget.
d) Kontroller, at der ikke er nogen buler eller hak inden i ovnrummet eller på døren.
e) Kontroller, at strømforsyningsledningen og stikket ikke er beskadiget.
Side: 3
Vigtige sikkerhedsoplysninger
4
D
Du
u m
må
å a
al
ld
dr
ri
ig
g s
se
el
lv
v f
fo
or
re
et
ta
ag
ge
e j
ju
us
st
te
er
ri
in
ng
ge
er
r,, r
re
ep
pa
ar
re
er
re
e e
el
ll
le
er
r æ
æn
nd
dr
re
e p
på
å o
ov
vn
ne
en
n.. D
De
et
t e
er
r f
fa
ar
rl
li
ig
gt
t f
fo
or
r
a
al
ll
le
e a
an
nd
dr
re
e e
en
nd
d e
en
n k
ko
om
mp
pe
et
te
en
nt
t p
pe
er
rs
so
on
n a
at
t f
fo
or
re
et
ta
ag
ge
e s
se
er
rv
vi
ic
ce
e e
el
ll
le
er
r r
re
ep
pa
ar
ra
at
ti
io
on
n,, s
so
om
m b
be
et
ty
yd
de
er
r
a
af
fm
mo
on
nt
te
er
ri
in
ng
g a
af
f e
en
n p
pl
la
ad
de
e,, d
de
er
r b
be
es
sk
ky
yt
tt
te
er
r m
mo
od
d m
mi
ik
kr
ro
ob
bø
øl
lg
ge
ee
en
ne
er
rg
gi
i..
Du må ikke bruge ovnen med døren stående åben eller på nogen måde ændre på dørens
sikkerhedslåse.
Du må ikke bruge ovnen, hvis der er en genstand mellem dørpakningerne og
lukkefladen.
L
La
ad
d i
ik
kk
ke
e f
fe
ed
dt
t e
el
ll
le
er
r s
sn
na
av
vs
s o
op
ph
ho
ob
be
e s
si
ig
g p
på
å d
dø
ør
rp
pa
ak
kn
ni
in
ng
ge
er
rn
ne
e o
og
g t
ti
il
ls
st
tø
ød
de
en
nd
de
e d
de
el
le
e.. F
Fø
øl
lg
g
v
ve
ej
jl
le
ed
dn
ni
in
ng
ge
er
rn
ne
e f
fo
or
r "
"V
Ve
ed
dl
li
ig
ge
eh
ho
ol
ld
de
el
ls
se
e &
& R
Re
en
ng
gø
ør
ri
in
ng
g"
".. H
Hv
vi
is
s o
ov
vn
ne
en
n i
ik
kk
ke
e h
ho
ol
ld
de
es
s r
re
en
n,, k
ka
an
n
o
ov
ve
er
rf
fl
la
ad
de
en
n b
bl
li
iv
ve
e ø
ød
de
el
la
ag
gt
t,, h
hv
vi
il
lk
ke
et
t k
ka
an
n r
re
ed
du
uc
ce
er
re
e a
ap
pp
pa
ar
ra
at
te
et
ts
s l
le
ev
ve
et
ti
id
d o
og
g e
ev
ve
en
nt
tu
ue
el
lt
t f
fø
ør
re
e t
ti
il
l e
en
n
f
fa
ar
rl
li
ig
g s
si
it
tu
ua
at
ti
io
on
n..
Personer med PACEMAKERE skal forespørge om forsigtighedsforanstaltningerne vedrørende
mikrobølgeovne hos deres læge eller pacemakerens producent.
Sådan undgår du elektrisk stød
Du må under ingen omstændigheder fjerne det udvendige kabinet.
Du må aldrig spilde væske ind i eller placere genstande i dørlåsens eller ventilationens
åbninger. Hvis du har spildt væske, skal du straks slukke for ovnen, trække stikket ud og ringe
til en autoriseret servicemedarbejder hos Electrolux Service A/S. Du må ikke dyppe
strømforsyningsledningen eller stikket i vand eller anden væske.
Du må ikke føre strømforsyningsledningen hen over en varm eller skarp overflade såsom
området omkring varmluftshullet øverst på ovnens bagside.
Du må ikke forsøge selv at udskifte ovnlyset eller lade nogen anden end en autoriseret
servicemedarbejder gøre det.
Hvis ovnlyset ikke fungerer, skal du kontakte din forhandler eller en autoriseret
servicemedarbejder hos Electrolux Service A/S.
Hvis mikrobølgeovnens strømforsyningsledning beskadiges, skal den erstattes af en speciel
ledning.
Denne udskiftning skal foretages af en autoriseret serviceamedarbejder.
Sådan undgår du risiko for eksplosion og pludselig kogning
A
Ad
dv
va
ar
rs
se
el
l!
!
V
Væ
æs
sk
ke
e o
og
g a
an
nd
dr
re
e f
fø
ød
de
ev
va
ar
re
er
r m
må
å i
ik
kk
ke
e o
op
pv
va
ar
rm
me
es
s i
i l
lu
uk
kk
ke
ed
de
e b
be
eh
ho
ol
ld
de
er
re
e,, d
da
a d
de
er
r e
er
r r
ri
is
si
ik
ko
o f
fo
or
r,, a
at
t
d
de
e e
ek
ks
sp
pl
lo
od
de
er
re
er
r..
Brug aldrig lukkede beholdere. Fjern forsegling og låg før brug. Forseglede beholdere kan
eksplodere på grund af et opbygget tryk, selv efter at ovnen er slukket.
Pas på, når du opvarmer drikkevarer i mikrobølgeovnen. Brug en beholder med en bred åbning,
så boblerne slipper ud.
O
Op
pv
va
ar
rm
mn
ni
in
ng
g a
af
f d
dr
ri
ik
kk
ke
ev
va
ar
re
er
r i
i m
mi
ik
kr
ro
ob
bø
øl
lg
ge
eo
ov
vn
ne
en
n k
ka
an
n r
re
es
su
ul
lt
te
er
re
e i
i f
fo
or
rs
si
in
nk
ke
et
t k
kr
ra
af
ft
ti
ig
g k
ko
og
gn
ni
in
ng
g,, o
og
g d
de
et
t e
er
r
d
de
er
rf
fo
or
r v
vi
ig
gt
ti
ig
gt
t a
at
t v
væ
ær
re
e f
fo
or
rs
si
ig
gt
ti
ig
g,, n
nå
år
r d
du
u h
hå
ån
nd
dt
te
er
re
er
r b
be
eh
ho
ol
ld
de
er
re
en
n..
Sådan undgår du pludselig kraftig kogning og skoldning:
1. Rør i væsken før opvarmning/genopvarmning.
2. Vi anbefaler, at du sætter en røreske af glas eller lignende redskab i væsken under
genopvarmningen.
Side: 4
5
Vigtige sikkerhedsoplysninger
3. Lad væsker stå mindst 20 sekunder i ovnen efter afsluttet tilberedning for at forhindre
stænk fra den kogende væske.
D
Du
u m
må
å i
ik
kk
ke
e k
ko
og
ge
e æ
æg
g m
me
ed
d s
sk
ka
al
l p
på
å,, o
og
g h
he
el
le
e h
hå
år
rd
dk
ko
og
gt
te
e æ
æg
g m
må
å i
ik
kk
ke
e o
op
pv
va
ar
rm
me
es
s i
i m
mi
ik
kr
ro
ob
bø
øl
lg
ge
eo
ov
vn
ne
en
n,,
d
da
a d
de
er
r e
er
r r
ri
is
si
ik
ko
o f
fo
or
r,, a
at
t d
de
e k
ka
an
n e
ek
ks
sp
pl
lo
od
de
er
re
e s
se
el
lv
v e
ef
ft
te
er
r e
en
nd
dt
t k
ko
og
gn
ni
in
ng
g.. F
Fo
or
r a
at
t k
ko
og
ge
e e
el
ll
le
er
r g
ge
en
no
op
pv
va
ar
rm
me
e
æ
æg
g,,s
so
om
m i
ik
kk
ke
ee
er
r l
la
av
ve
et
t t
ti
il
lr
rø
ør
ræ
æg
ge
el
ll
le
er
r e
er
r l
la
av
ve
et
t t
ti
il
le
en
nb
bl
la
an
nd
di
in
ng
g,,s
sk
ka
al
l d
du
up
pr
ri
ik
kk
ke
eh
hu
ul
l p
på
å æ
æg
gg
ge
eb
bl
lo
om
mm
me
er
rn
ne
e
f
fo
or
r a
at
t u
un
nd
dg
gå
å,, a
at
t æ
æg
gg
ge
en
ne
e e
ek
ks
sp
pl
lo
od
de
er
re
er
r.. D
Du
u s
sk
ka
al
l p
pi
il
ll
le
e s
sk
ka
al
ll
le
en
n a
af
f æ
æg
gg
ge
en
ne
e o
og
g s
sk
kæ
ær
re
e h
hå
år
rd
dk
ko
og
gt
te
e æ
æg
g i
i
s
sk
ki
iv
ve
er
r,, f
fø
ør
r d
du
u g
ge
en
no
op
pv
va
ar
rm
me
er
r d
de
em
m i
i m
mi
ik
kr
ro
ob
bø
øl
lg
ge
eo
ov
vn
ne
en
n..
Du skal prikke hul i skindet/skrællen på fødevarer såsom kartofler, pølser og frugt før
tilberedning for at undgå, at de eksploderer.
Sådan undgår du brandsår
Du skal bruge grydelapper eller grillhandsker, når du tager maden ud af ovnen for at undgå
at blive brændt. Når du åbner beholdere, popcornposer, kogeposer osv., skal du holde disse
væk fra ansigtet og hænderne, således at dampen kan slippe ud, og du undgår at blive
forbrændt.
F
Fo
or
r a
at
t u
un
nd
dg
gå
å f
fo
or
rb
br
ræ
æn
nd
di
in
ng
ge
er
r s
sk
ka
al
l d
du
u a
al
lt
ti
id
d t
te
es
st
te
e m
ma
ad
de
en
ns
s t
te
em
mp
pe
er
ra
at
tu
ur
r o
og
g r
rø
ør
re
e i
i m
ma
ad
de
en
n,, i
in
nd
de
en
n
d
du
u s
se
er
rv
ve
er
re
er
r d
de
en
n.. D
Du
u s
sk
ka
al
l o
og
gs
så
å v
væ
ær
re
e s
sæ
ær
rl
li
ig
gt
t o
op
pm
mæ
ær
rk
ks
so
om
m p
på
å t
te
em
mp
pe
er
ra
at
tu
ur
re
en
n p
på
å f
fø
ød
de
e-
- o
og
g
d
dr
ri
ik
kk
ke
ev
va
ar
re
er
r t
ti
il
l s
sp
pæ
æd
db
bø
ør
rn
n,, b
bø
ør
rn
n o
og
g æ
æl
ld
dr
re
e..
Beholderens temperatur er ikke en sand indikation af føde- eller drikkevarernes temperatur.
Du skal altid teste madens temperatur.
Hold god afstand, når du åbner ovndøren, for at undgå at blive brændt af dampen og
varmen, der siver ud fra ovnen.
Efter opvarmning skal du skære fyldte, tilberedte fødevarer i skiver, så dampen kan sive ud,
og du derved kan undgå forbrændinger. Du skal holde børn væk fra døren, så de ikke brænder
sig.
Sådan undgår du, at børn anvender ovnen forkert
A
Ad
dv
va
ar
rs
se
el
l:
:
D
Du
u m
må
å k
ku
un
n l
la
ad
de
e b
bø
ør
rn
n b
br
ru
ug
ge
e o
ov
vn
ne
en
n u
un
nd
de
er
r t
ti
il
ls
sy
yn
n,, n
nå
år
r d
de
e h
ha
ar
r f
få
åe
et
t f
fy
yl
ld
de
es
st
tg
gø
ør
re
en
nd
de
e i
in
ns
st
tr
ru
uk
kt
ti
io
on
ne
er
r,,
s
så
ål
le
ed
de
es
s a
at
t d
de
e e
er
r i
i s
st
ta
an
nd
d t
ti
il
l a
at
t b
br
ru
ug
ge
e o
ov
vn
ne
en
n p
på
å e
en
n s
si
ik
kk
ke
er
r m
må
åd
de
e o
og
g f
fo
or
rs
st
tå
år
r r
ri
is
si
ik
ko
oe
en
n v
ve
ed
d f
fo
or
rk
ke
er
rt
t
b
br
ru
ug
g..
Denne enhed er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de har
modtaget vejledning om brug af enheden af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Der bør føres tilsyn med børn for at sikre, at de ikke leger med enheden.
Du må ikke lægge din vægt over på ovndøren. Undgå at lege med ovnen eller bruge den som
legetøj.
Børn skal kende alle vigtige sikkerhedsregler: de skal bruge grillhandsker og være forsigtige,
når de fjerner forseglinger på fødevarer.
Børn skal være særligt opmærksomme på indpakninger (f.eks. selvopvarmende materialer),
der er beregnet til at gøre maden sprød, da de kan være ekstra varme.
Side: 5
6 Vigtige sikkerhedsoplysninger
Andre advarsler
D
Du
u m
må
å a
al
ld
dr
ri
ig
g p
på
å n
no
og
ge
en
n m
må
åd
de
e æ
æn
nd
dr
re
e p
på
å o
ov
vn
ne
en
n.. O
Ov
vn
ne
en
n e
er
r k
ku
un
n e
eg
gn
ne
et
t t
ti
il
l t
ti
il
lb
be
er
re
ed
dn
ni
in
ng
g a
af
f
f
fø
ød
de
ev
va
ar
re
er
r i
i h
hj
je
em
mm
me
et
t o
og
g m
må
å k
ku
un
n b
br
ru
ug
ge
es
s t
ti
il
l m
ma
ad
dl
la
av
vn
ni
in
ng
g.. D
De
en
n e
er
r i
ik
kk
ke
e e
eg
gn
ne
et
t t
ti
il
l
e
er
rh
hv
ve
er
rv
vs
sm
mæ
æs
ss
si
ig
g b
br
ru
ug
g e
el
ll
le
er
r b
br
ru
ug
g i
i l
la
ab
bo
or
ra
at
to
or
ri
ie
er
r..
Sådan opnår du problemfri brug af ovnen og undgår skade
Du må aldrig starte ovnen, når den er tom.
Når du bruger en bruningstallerken eller et selvopvarmende materiale, skal du altid
placere en varmeresistent ikke-leder såsom en porcelænstallerken under denne for at
forhindre skade på drejetallerkenen og drejetallerkenens sokkel på grund af
varmepåvirkningen.
De forvarmningstider, der er angivet i opskrifterne, må ikke overskrides.
Du må ikke bruge kogegrej af metal, som tilbagekaster mikrobølgerne og derved kan
forårsage elektrisk buedannelse.
Du må ikke sætte dåser ind i ovnen. Du må kun bruge drejetallerkener og sokler til
drejetallerkener, der er beregnet til denne ovn. Du må ikke bruge ovnen uden
drejetallerken.
Sådan undgår du, at drejetallerkenen går i stykker:
(a) Lad drejetallerkenen afkøle, før du rengør den med vand.
(b) Du må ikke sætte varm mad eller varmt kogegrej på en kold drejetallerken.
(c) Du må ikke sætte kold mad eller koldt kogegrej på en varm drejetallerken.
Placer ikke nogen genstand på det ydre kabinet, mens ovnen er i brug.
B
BE
EM
MÆ
ÆR
RK
K:
:
Hvis du er i tvivl om, hvordan ovnen tilsluttes, skal du kontakte en autoriseret og
faguddannet elektriker. Hverken producenten eller forhandleren kan påtage sig noget
ansvar for beskadigelse af ovnen eller personskade, der måtte opstå, hvis den korrekte
procedure for tilslutning af ovnen ikke følges. Der kan af og til dannes vanddamp eller
vanddråber på ovnvæggene eller omkring dørpakningerne og lukkefladen. Dette er helt
normalt og er ikke tegn på utæthed eller anden form for funktionssvigt.
Side: 6
7
Oversigt over apparatet
OVERSIGT OVER APPARATET
Mikrobølgeovn & tilbehør
Du skal kontrollere, om du har modtaget følgende
tilbehør:
Drejetallerken
Sokkel til drejetallerken
4 skruer (ikke vist)
• Du skal placere soklen til drejetallerkenen på
ovnrummets bund.
• Du skal herefter placere drejetallerkenen på soklen.
• For at undgå skade på drejetallerkenen skal du sikre dig,
at skåle eller beholdere løftes fri af drejetallerkenens
kant, når du fjerner dem fra ovnen.
B
BE
EM
MÆ
ÆR
RK
K:
: Når du bestiller tilbehør, skal du nævne navnet
på reservedelen og modelnavnet til din forhandler eller en
autoriseret servicemedarbejder.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
1
2
Frontkant
Ovnlys
Betjeningspanel
Døråbnings-knap
Plade, der beskytter bølgeleder
Ovnrum
Aksel til drejetallerken
Dørpakninger og lukkeflader
Fastgørelsespunkter (fire punkter)
Ventilationsåbninger
Ydervæg
Kabinet på bagsiden af ovnen
Strømforsyningsledning
Side: 7
8 Oversigt over apparatet & Før ibrugtagning
FØR IBRUGTAGNING
Indstilling af uret
Ovnen har et 12 og 24-timers ur.
E
Ek
ks
se
em
mp
pe
el
l:
: Sådan indstiller du uret til 11:30 (12-timers ur).
1. Tilslut ovnen.
2. Displayet vil være: .
3. Drejes TIMER/VÆGT-knappen for at indstille timeangivelsen.
4. Tryk én gang på START/QUICK-knappen, og drej så TIMER/VÆGT-knappen for at
indstille minutterne.
5. Tryk på knappen START/QUICK.
6. Kontroller displayet:
B
Be
em
mæ
ær
rk
k:
:
1. Du kan dreje knappen TIMER/VÆGT med eller mod uret.
2. Hvis du trykker på knappen stop, indstilles tiden automatisk til .
AUTO
+
AUTO
Betjeningspanel
Digitalt display indikatorer
Mikrobølger
Uret
Madlavnings stadier
Plus/Minus
AUTOMATISK TILBEREDNING indikatorer
AUTOMATISK TILBEREDNING knap
AUTOMATISK OPTØNING knap
EFFEKT knap
TIMER/VÆGT-drejeknap
START/QUICK-knap
STOP-knap
DØRÅBNINGS-knap
Automatisk optøning brød
Automatisk optøning
Vægt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Side: 8
9
Før ibrugtagning
E
Ek
ks
se
em
mp
pe
el
l:
: Sådan indstiller du uret til 23:30 (24-timers ur).
1. Tilslut ovnen.
2. Displayet vil være: .
3. Tryk på knappen START/QUICK. Displayet vil være: .
4. Drejes TIMER/VÆGT-knappen for at indstille timeangivelsen.
5. Tryk én gang på START/QUICK-knappen, og drej så TIMER/VÆGT-knappen for at
indstille minutterne.
6. Tryk på knappen START/QUICK.
7. Kontroller displayet:
B
Be
em
mæ
ær
rk
k:
:
1. Du kan dreje knappen TIMER/VÆGT med eller mod uret.
2. Hvis du trykker på knappen stop, indstilles tiden automatisk til .
Justering af tiden når uret er sat
E
Ek
ks
se
em
mp
pe
el
l:
: Sådan indstiller du uret til 11:45 (12-timers ur).
1. Åbn lågen.
2. Tryk på START/QUICK-knappen i 5 sekunder. Ovnen bipper.
Drej TIMER/VÆGT-knappen for at justere timeindstillingen.
3. Tryk én gang på START/QUICK-knappen, og drej så TIMER/VÆGT-knappen for at
justere minutterne.
4. Tryk på knappen START/QUICK.
5. Kontroller displayet:
E
Ek
ks
se
em
mp
pe
el
l:
: Sådan indstiller du uret til 23:45 (24-timers ur).
1. Åbn lågen.
2. Tryk på START/QUICK-knappen i 5 sekunder. Ovnen bipper.
Drej TIMER/VÆGT-knappen for at justere timeindstillingen.
3. Tryk én gang på START/QUICK-knappen, og drej så TIMER/VÆGT-knappen for at
justere minutterne.
4. Tryk på knappen START/QUICK.
5. Kontroller displayet:
E
Ek
ks
se
em
mp
pe
el
l:
: Sådan ændres uret fra 12 t til 24 t eller 24 t til 12 t.
1. Åbn lågen. Tryk på START/QUICK-knappen i 5 sekunder. Ovnen bipper. Tryk én gang
på START/QUICK-knappen, og drej så TIMER/VÆGT-knappen for at justere
timeindstillingen.
Brug af STOP-knappen
Brug STOP-knappen til at:
1. Slette en fejl i programmeringen.
2. Stoppe ovnen midlertidigt under tilberedning.
3. Annullere et program under tilberedningen. Tryk i så fald to gange.
AUTO
+
AUTO
AUTO
Side: 9
10 Mikrobølger tilberedning vejledning
Børnelås
Ovnen har en sikkerhedsfunktion, som forhindrer, at et barn kan starte ovnen
ved et uheld. Når låsen er aktiveret, vil ingen dele af mikrobølgeovnen fungere,
før låsefunktionen er annulleret.
E
Ek
ks
se
em
mp
pe
el
l:
: Aktivering af børnelåsen.
1. Tryk og hold STOP-knappen nede i5 sekunder.
Ovnen bipper, og ’LOC’ vises på displayet:
B
Be
em
mæ
ær
rk
k:
• Børnelåsen annulleres ved at holde stopknappen inde i 5 sekunder. Ovnen
bipper to gange, hvorefter klokkeslættet vises.
• Børnelåsen kan ikke aktiveres, hvis uret ikke er indstillet.
MIKROBØLGER TILBEREDNING VEJLEDNING
Mikrobølger tilberedning
For at koge/optø mad i en mikrobølgeovn skal mikrobølgeenergien kunne gå igennem
beholderen og trænge ind i maden.
Det er derfor vigtigt at vælge egnet kogegrej.
Runde/ovale fade er bedre end firkantede/rektangulære, da maden i hjørnerne har en
tendens til at blive tilberedt for meget.
Det er vigtigt at vende, omarrangere eller røre i maden for at sikre jævn opvarmning.
Det er nødvendigt, at maden hviler, efter at den er taget ud af mikrobølgeovnen, så varmen
kan blive fordelt jævnt igennem maden.
Sammensætning Mad med højt fedt- eller sukkerindhold (f.eks. frugtkager) behøver mindre
tilberedningstid. Pas på, da overopvarmning kan medføre brand.
Kompakthed Madens kompakthed påvirker den nødvendige tilberedningstid. Lette porøse
madvarer, f.eks. kager og brød, tilberedes hurtigere end tunge, kompakte
madvarer, f.eks. stege og gryderetter.
Mængde Tilberedningstiden afhænger af mængden af mad, der anbringes i ovnen. Det
tager f.eks. længere tid at tilberede 4 kartofler end 2.
Størrelse Små stykker tilberedes hurtigere end større, da mikrobølgerne kan trænge
igennem fra alle sider til midten. Det er bedst, at alle stykker er af samme
størrelse, for at de kan blive tilberedt jævnt.
Form Hvis madvarerne er af uensartet form, f.eks. kyllingebryster eller kyllingelår,
tager de tykkere dele længere tid at tilberede. Mad i runde forme tilberedes mere
jævnt end mad i firkantede forme.
Temperatur Madens begyndelsestemperatur påvirker den nødvendige tilberedningstid. Det
tager længere tid at tilberede mad, som lige er taget ud af køleskabet, end
mad der har stuetemperatur. Skær i madvarer med fyld, f.eks. doughnuts
med syltetøjsfyld, så varmen eller dampen kan slippe ud.
Madkarakteristika
Side: 10
11
Mikrobølger tilberedning vejledning
Tilberedningsmetoder
Placering De tykkeste dele af maden skal placeres mod yderkanten af fadet, f.eks. kyllingelår.
Tildækning Brug prikket plastfolie, der er egnet til brug i mikrobølgeovn, eller et egnet låg.
Prikning Madvarer med skræl, skind eller hinde skal prikkes flere steder inden tilberedning eller
opvarmning, da dampen kan hobe sig op og få maden til at sprænge, f.eks. kartofler, fisk,
kylling, pølser.
V
Vi
ig
gt
ti
ig
gt
t:
:Æg må ikke tilberedes i mikrobølgeovn, da de kan sprænge, selv efter tilberedningen
er slut, f.eks. pocherede, stegte, hårdkogte æg.
Omrøring, For jævn tilberedning er det vigtigt at omrøre, vende og omplacere maden under
vending og tilberedning. Maden skal altid røres og omplaceres fra yderkanten og ind mod midten.
omplacering
Hviletid Det er nødvendigt, at maden får lov til at hvile, efter at den er taget ud af
mikrobølgeovnen, så varmen kan blive fordelt jævnt i maden.
Beskyttelse Ved optøning kan nogle områder af maden blive varme. Varme områder kan beskyttes med
små stykker alufolie, som tilbagekaster mikrobølger, f.eks. lår og vinger på en kylling.
Kogegrej, der tåler mikroovn
Kogegrej Mikrobølge- Bemærkninger
sikker
Alufolie/ / Små stykker alufolie kan bruges til at beskytte mad, så de ikke
foliebeholdere tilberedes for meget. Hold folien mindst 2 cm fra ovnens vægge,
da der ellers dannes lysbuer. Det frarådes at anvende
foliebeholdere, medmindre fabrikanten angiver, at de er egnede,
f.eks. Microfoil ®. Følg brugsanvisningen nøje.
Bruningsfade Følg altid producentens vejledning. Overskrid ikke den
angivne tilberedningstid. Pas meget på, da disse fade kan
blive meget varme.
Porcelæn og / Porcelæn, keramik, glaseret lertøj, fajance o.lign. er som regel
keramik velegnede, medmindre de har metaldekoration.
Ildfast glas, Der skal udvises forsigtighed, hvis der anvendes fine glasartikler,
f.eks. Pyrex ® da de kan gå i stykker eller revne, hvis de opvarmes for hurtigt.
Metal Det frarådes at anvende kogegrej af metal i mikrobølgeovn,
da der kan dannes lysbuer, som kan medføre brand.
Plast/polystyren, f.eks. Der skal udvises forsigtighed, da visse beholdere kan
fast food -beholdere smelte, blive skæve eller misfarvede ved høje temperaturer.
Plastfolie Må ikke berøre maden og skal prikkes, så dampen kan
slippe ud.
Fryse-/stegeposer Skal prikkes, så dampen kan slippe ud. Sørg for at poserne
egner sig til brug i mikrobølgeovn. Brug ikke plast- eller
metalclips, da de kan smelte eller der kan gå ild i dem på
grund af lysbuedannelse.
Papirtallerkener, Må kun anvendes til opvarmning eller til at absorbere fugt.
papkrus og - samt Der skal udvises forsigtighed, da overophedning kan
køkkenrulle forårsage brand.
Beholdere af Hold altid øje med ovnen, når disse materialer anvendes, da
strå og træ overophedning kan forårsage brand.
Genbrugspapir Kan indeholde små stykker metal, som kan forårsage
og avispapir lysbuedannelse og medføre brand.
Side: 11
12 Betjening af mikrobølgeovnen
BETJENING AF MIKROBØLGEOVNEN
Mikrobølger tilberedning
Ovnen kan programmeres til maksimum 90 minutters tilberedningstid. Inputenheden
for tilberedningstiden varierer fra 10 sekunder til fem minutter. Som vist i oversigten
afhænger det af den samlede tilberedningstid.
Manuel optøning
Til manuel optøning (uden brug af den automatiske optøningsfunktion) benyttes 270 W.
Optøningssymbolet vises på displayet, når dette effektniveau vælges.
Ovnen har 6 effektniveauer:
Effektind- Anvendelsesforslag
stilling
900 W / Bruges til hurtig tilberedning eller genopvarmning, f.eks. suppe, gryderetter, dåsemad,
HØJ varme drikke, grønsager, fisk osv.
630 W Bruges til længerevarende tilberedning af mere kompakte madvarer som f.eks. steg, forloren
hare og tallerkenretter samt til mere sarte retter som f.eks. ostesauce og sukkerbrødskage. Ved
denne lave temperatur koger saucen ikke over, og maden bliver jævnt tilberedt uden at få for
meget i de yderste lag.
450 W Bruges til kompakte madvarer, som kræver lang tilberedningstid, når de tilberedes i en
almindelig ovn. Disse er f.eks. oksekødsretter, hvor det tilrådes at bruge denne indstilling
for at sikre, at kødet bliver mørt.
270 W / Bruges til optøning. Vælg denne indstilling for at sikre, at maden optøs jævnt. Denne indstilling
OPTØNING er også ideel til tilberedning ved svag varme af ris, pasta og æggecreme.
90 W Til forsigtig optøning, f.eks. cremekage eller wienerbrød.
0 W Hvile/minutur.
W = WATT
Tilberedningstid Øgningsenhed
0-5 minutter 10 sekunder
5-10 minutter 30 sekunder
10-30 minutter 1 minut
30-90 minutter 5 minutter
Mikrobølgeeffekt
Side: 12
13
Betjening af mikrobølgeovnen
E
Ek
ks
se
em
mp
pe
el
l: Lad os f.eks. antage, at du ønsker at varme suppe i 2 minutter og 30
sekunder ved en effekt på 630 W.
1. Tryk på EFFEKT knap to gange.
2. Vælg den ønskede tilberedningstid ved at dreje TIMER/VÆGT
mod uret indtil 2:30 displayet.
3. Tryk på knappen START/QUICK.
4. Kontroller displayet:
B
Be
em
mæ
ær
rk
k:
Hvis der ikke angives nogen effekt, vælges 900 W automatisk.
B
Be
em
mæ
ær
rk
k:
• Hvis døren åbnes under tilberedningsprocessen, stopper tilberedningstiden,
der vises i det digitale display, automatisk. Tilberedningstiden begynder igen
at tælle nedad, når døren lukkes, og der trykkes på START/QUICK.
• Hvis du ønsker at kende effektniveauet under tilberedningstiden, skal du
trykke på knappen EFFEKT.
• Du kan forøge eller reducere tilberedningstiden under tilberedning ved at dreje på
TIMER/VÆGT-knappen.
• Du kan ændre effektniveauet under tilberedning ved at trykke på effektknappen.
• Et program annulleres under tilberedning ved at trykke to gange på STOP-knappen.
Minutur
E
Ek
ks
se
em
mp
pe
el
l: Indstilling af minuturet til 7 minutter.
1. Tryk på knappen EFFEKT 7 gange.
2. Vælg den ønskede tilberedningstid ved at dreje TIMER/VÆGT
mod uret indtil 7:00 displayet.
3. Tryk på knappen START/QUICK.
4. Kontroller displayet:
B
Be
em
mæ
ær
rk
k:
• Tryk på STOP-knappen for at standse minuturet midlertidigt. Minuturet
startes igen ved at trykke på START/QUICK og annulleres ved at trykke på STOP igen.
x2
x7
x1
x1
Side: 13
14 Betjening af mikrobølgeovnen
Tilsæt 30 sekunder
Knappen START/QUICK kan bruges til følgende to funktioner:
1. D
Di
ir
re
ek
kt
te
e s
st
ta
ar
rt
t
Du kan starte ovnen ved en effekt på 900 W i 30 sekunder
ved at trykke på START/QUICK.
2. F
Fo
or
rl
læ
æn
ng
ge
el
ls
se
e a
af
f t
ti
il
lb
be
er
re
ed
dn
ni
in
ng
gs
st
ti
id
de
en
n
Du kan forlænge tilberedningstiden under manuel tilberedning med 30
sekunder ad gangen, hvis der trykkes på knappen, mens ovnen er i gang.
B
Be
em
mæ
ær
rk
k:
• Du kan ikke benytte denne funktion under AUTOMATISK TILBEREDNING eller
AUTOMATISK OPTØNING.
Plus & minus
Funktionen PLUS og MINUS giver mulighed for at forøge eller reducere
tilberedningstiden, når du benytter de automatiske programmer.
Hvis du foretrækker kogte kartofler, som er kogt, men stadig faste, skal du benytte MINUS
.
Hvis du foretrækker blødere kogte kartofler, skal du benytte PLUS .
E
Ek
ks
se
em
mp
pe
el
l: Tilberedning af 0.3 kg kartofler, kogt bløde.
1. Vælg den rette menu ved at trykke på AUTOMATISK
TILBEREDNING knap to gange.
2. Dreje TIMER/VÆGT-drejeknap indtil 0.3 displayet.
3. Tryk på effektknappen én gang for at vælge PLUS -justeringen.
4. Tryk på knappen START/QUICK.
5. Kontroller displayet:
x1
x1
x2
x1
x1
Side: 14
15
Betjening af mikrobølgeovnen
B
Be
em
mæ
ær
rk
k:
Annuller PLUS/MINUS ved at trykke på effektniveauknappen tre gange.
Hvis du vælger PLUS, viser displayet .
Hvis du vælger MINUS, viser displayet .
Andre nyttige funktioner
Der kan programmeres op til tre forskellige faser med en kombination af
MIKROBØLGEOVN.
E
Ek
ks
se
em
mp
pe
el
l:
: Tilberedning:
5 minutter ved 900 W (Trin 1)
16 minutter ved 270 W (Trin 2)
Trin 1
1. Tryk på EFFEKT knappen en gang.
2. Vælg den ønskede tilberedningstid ved at dreje TIMER/VÆGT
mod uret indtil 5:00 displayet.
3. Kontroller displayet:
Trin 2
1. Tryk på EFFEKT knappen 4 gange.
2. Vælg den ønskede tilberedningstid ved at dreje TIMER/VÆGT
mod uret indtil 16:00 displayet.
3. Tryk på knappen START/QUICK.
4. Kontroller displayet:
Ovnen starter tilberedningen i 5 minutter ved 900 W og herefter i 16 minutter
ved 270 W.
x1
x4
x1
Side: 15
16 Betjening af mikrobølgeovnen
Automatisk tilberedning & automatisk optøning
betjening
Automatisk tilberedning & automatisk optøning beregner automatisk den
korrekte tilberedningsmåde og tilberedningstid. Du kan vælge fra 6 menuer for
AUTOMATISK TILBEREDNING og 2 menuer for AUTOMATISK OPTØNING.
Automatisk tilberedning
E
Ek
ks
se
em
mp
pe
el
l: Tilberedning af 0.3 kg kartofler.
1. Vælg den rette menu ved at trykke på AUTOMATISK
TILBEREDNING to gange.
2. Dreje TIMER/VÆGT-drejeknap indtil 0.3 i displayet.
3. Tryk på knappen START/QUICK.
4. Kontroller displayet:
Hvis det f.eks. er nødvendigt at vende maden i ovnen, stopper ovnen, og lydsignalet
lyder. Den resterende tilberedningstid og alle indikatorerne blinker i displayet. For at
starte tilberedningen skal du trykke på START/QUICK. Efter endt automatisk
tilberedningstid standser programmet automatisk. Klokken lyder, og tilberedningssymbolet
blinker. Efter 1 minut og et påmindelsesbip vises klokkeslættet.
x2
Fødevarer Symbol
Drik
Kogte Kartofler/
Bagte Kartofler
Frosne Grønsager
Friske Grønsager
Frosne Færdigretter
Fiskefilet med Sauce
x1
Side: 16
17
Betjening af mikrobølgeovnen
Automatisk optøning
E
Ek
ks
se
em
mp
pe
el
l: Optøning 0.2 kg Brød.
1. Vælg den rette menu ved at trykke på AUTOMATISK
OPTØNING to gange.
2. Dreje TIMER/VÆGT-drejeknap indtil 0.2 i displayet.
3. Tryk på knappen START/QUICK.
4. Kontroller displayet:
Hvis det f.eks. er nødvendigt at vende maden i ovnen, stopper ovnen, og lydsignalet
lyder. Den resterende tilberedningstid og alle indikatorerne blinker i displayet. For at
starte tilberedningen skal du trykke på START/QUICK. Efter endt automatisk
optøningstid standser programmet automatisk. Klokken lyder, og tilberedningssymbolet
blinker. Efter 1 minut og et påmindelsesbip vises klokkeslættet.
Fødevarer Symbol
Kød/Fisk/Fjerkræ
Brød
x2
x1
Side: 17
18 Tilberedningstabeller
TILBEREDNINGSTABELLER
Oversigter over automatisk tilberedning & automatisk
optøning
Automatisk Vægt (øgningsenhed)/ Knap Procedure
tilberedning kogegrej
Drik 1-6 kopper • Placer koppen nær drejetallerkenens kant.
(Te/kaffe) 1 kop=200 ml
Kogte og bagte 0,2 - 1,0 kg (100 g) Kogte kartofler: Skræl kartoflerne, og skær dem i
kartofler Skål med låg lige store stykker.
Bagte kartofler: Vælg kartofler af samme størrelse
og skyl dem.
• Hæld de kogte eller bagte kartofler i en skål.
• Tilsæt den nødvendige mængde vand (pr. 100 g),
ca. 2 spsk. og lidt salt.
• Læg låg på.
• Når lydsignalet lyder, skal du røre i maden og
dække den til igen.
• Lad kartoflerne hvile i ca. 2 minutter efter endt
tilberedning.
Frosne 0,1 - 0,8 kg (100 g) • Tilsæt 1 spsk. vand pr. 100 g, og salt efter behov.
grønsager Skål med låg (Der er ikke behov for mere vand ved
tilberedning af champignoner.)
• Læg låg på.
• Når lydsignalet lyder, skal du røre rundt og
dække til på ny.
• Lad maden hvile i ca. 2 minutter efter endt
tilberedning.
B
Be
em
mæ
ær
rk
k:
:Hvis frosne grønsager er klumpet
sammen, skal du tilberede dem manuelt.
Friske 0.1 - 0,8 kg (100 g) • Skær grønsagerne i små stykker, f.eks. i strimler,
grønsager Skål med låg tern eller skiver.
• Tilsæt 1 spsk. vand pr. 100 g, og salt efter behov.
(Der er ikke behov for mere vand ved
tilberedning af champignoner.)
• Læg låg på.
• Når lydsignalet lyder, skal du røre i maden og
dække den til igen.
• Lad maden hvile i ca. 2 minutter efter endt
tilberedning.
Frosne 0,3 - 1,0 kg (100 g) • Læg retten over i en skål, der er egnet til
færdigretter Skål med låg mikrobølgeovnen.
(omrørbare) • Tilføj evt. væske, hvis fabrikanten anbefaler det.
• Læg låg på.
• Tilbered retten uden låg, hvis producenten
tilråder det.
• Når lydsignalet lyder, skal du røre i maden og
dække den til igen.
• Rør i maden og lad den hvile i ca. 2 minutter
efter endt tilberedning.
Fiskefilet med 0,5 kg - 1,5 kg*(100 g) • Se opskrift for “fiskefilet med sauce” på side 20.
sauce Gratinskål og
mikrobølgefilm * Samlet vægt for alle ingredienser.
x
x1
1
x
x2
2
x
x3
3
x
x4
4
x
x5
5
x
x6
6
B
Be
em
mæ
ær
rk
k:
: Kølevarer tilberedes fra 5 °C, mens frostvarer tilberedes fra -18 °C.
Side: 18
19
Tilberedningstabeller
B
Be
em
mæ
ær
rk
k:
: Automatisk optøning
1. Steaks og koteletter skal nedfryses i et lag.
2. Hakket kød skal nedfryses i et tyndt lag.
3. Når maden er vendt, skal du dække de optøede dele til med små, flade
stykker aluminiumsfolie.
4. Fjerkræ bør tilberedes umiddelbart efter optøning.
B
Be
em
mæ
ær
rk
k:
:
• Du skal kun indtaste madens mængde. Inkluder ikke beholderens vægt.
• Du skal bruge manuelle programmer til mad, der vejer mere eller mindre end,
hvad der er angivet i AUTOMATISK oversigten.
• Sluttemperaturen varierer afhængig af starttemperaturen. Kontroller, at
maden er rygende varm efter tilberedning.
• Hvis det f.eks. er nødvendigt at vende maden i ovnen, stopper ovnen, og
lydsignalet lyder. Den resterende tilberedningstid og alle indikatorerne blinker
i displayet. For at starte tilberedningen skal du trykke på START/QUICK.
• Efter brug af funktionen mikrobølger vil køleventilatoren evt. starte.
.
Kød, fisk, 0,2 - 1,0 kg (100 g) • Anbring maden på et tærtefad midt på
fjerkræ Tærtefad drejetallerkenen.
• Når lydsignalet lyder, skal du vende maden,
omfordele den og skille den ad. Dæk tynde lag
og varme områder til med små stykker
aluminiumsfolie.
• Lad det stå tildækket med aluminiumsfolie i
15-45 minutter efter optøning, indtil det er
helt optøet.
B
Be
em
mæ
ær
rk
k:
: Uegnet til helt fjerkræ.
• Hakket kød: Vend maden, når lydsignalet lyder.
Fjern så vidt muligt de optøede dele.
Brød 0,1 - 1,0 kg (100 g) • Fordel brødskiverne på et tærtefad midt på
Tærtefad drejetallerkenen. Ved 1,0 kg skal du fordele
skiverne direkte på drejetallerkenen.
• Når lydsignalet lyder, skal du vende brødet,
omfordele det, og fjerne de skiver, der er optøet.
• Lad brødet ligge tildækket med aluminiumsfolie i
5 -15 minutter efter optøning, indtil det er
helt optøet.
Automatisk Vægt (øgningsenhed)/ Knap Procedure
optøning kogegrej
x
x1
1
x
x2
2
(Hele fisk,
fiskesteaks,
fiskefileter,
kyllingelår,
kyllingebryst,
hakkekød, steak,
koteletter, burgere,
pølser)
B
Be
em
mæ
ær
rk
k:
: Kølevarer tilberedes fra 5 °C, mens frostvarer tilberedes fra -18 °C.
Side: 19
20 Tilberedningstabeller
Fiskefilet med pikant sauce
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
1. Anbring fiskefileten i en rund gratinskål med
de tynde ender ind mod midten, og drys med
salt.
2. Fordel bananskiverne og den færdiglavede
karrysauce på fiskefileten.
3. Dæk til med mikrobølgefilm, og tilbered på
AUTOMATISK TILBEREDNING, ”Fiskefilet med
sauce”.
4. Lad det stå i ca. 2 minutter efter endt
tilberedning.
Fiskefilet med karrysauce
250 g 500 g 750 g fiskefilet
salt
50 g 100 g 150 g banan (i skiver)
200 g 400 g 600 g færdiglavet karrysauce
Opskrifter til automatisk tilberedning
0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg
1. Bland ingredienserne til saucen.
2. Anbring fiskefileten i en rund gratinskål med
de tynde ender ind mod midten, og drys med
salt.
3. Fordel saucen på fiskefileten.
4. Dæk til med mikrobølgefilm, og tilbered på
AUTOMATISK TILBEREDNING, ”Fiskefilet med
sauce”.
5. Lad det stå i ca. 2 minutter efter endt
tilberedning.
175 g 350 g 525 g dåsetomater (væden
hældt fra)
50 g 100 g 150 g majs
5 g 10 g 15 g chilisauce
15 g 30 g 45 g løg (finthakket)
1 spsk 1-2 spsk 2-3 spsk rødvinseddike, sennep,
timian, cayennepeber
250 g 500 g 750 g fiskefilet
salt
Tilberedningsoversigter
Anvendte forkortelser
spsk. =
spiseskefuld
tsk. = teskefuld
kop = kopfuld
kg = kilogram
g = gram
l = liter
ml = milliliter
cm = centimeter
min. = minutter
Opvarmning af føde- & drikkevarer
Fødevarer/ Mængde Effekt Tid Tips
Drikkevarer -g/ml- -Indstilling- -Min.-
Mælk 1 kop 150 900 W ca. 1 tildækkes ikke
Vand 1 kop 150 900 W ca. 2 tildækkes ikke
6 kopper 900 900 W 8-10 tildækkes ikke
1 skål 1000 900 W 9-11 tildækkes ikke
Platte 400 900 W 4-6 hæld lidt vand i saucen, dæk til, rør halvvejs
(Grøntsager, kød og gennem opvarmningen
afpudsning)
Gryderet / Suppe 200 900 W 1-2 tildæk, rør rundt efter opvarmning
Side: 20
21
Tilberedningstabeller
Opvarmning af føde- & drikkevarer
Fødevarer/ Mængde Effekt Tid Tips
Drikkevarer -g/ml- -Indstilling- -Min.-
Grøntsager 200 900 W 2-3 tilsæt vand, hvis det er nødvendigt, dæk til, rør halvvejs
500 900 W 3-5 gennem opvarmning
Kød, 1 skive* 200 900 W ca. 3 fordelsaucenityndtlaghenover,dæktil
Fiskefilet* 200 900 W 3-5 tildæk
Kage, 1 stykke 150 450 W 1/2-1 læg i lavt fad
Babymad, 1 glas 190 450 W 1/2-1 lægoveripassendemikroovnsbeholder,rør godtefter
opvarmning,ogtesttemperatur
Smeltning af smør 50 900 W 1/2 tildæk
eller margarine*
Smelte chokolade 100 450 W 3-4 rør indimellem
* Køleskabstemperatur
Optøning & tilberedning
Fødevarer Mængde Effekt Tid Tips Hviletid
-g- -Indstilling- -Min.- -Min.-
Fiskefilet 300 900 W 9-11 tildæk 2
Portionsanretning 400 900 W 8-10 på tallerken, dæk til, rør efter 6 minutter 2
Optøning
Fødevarer Mængde Effekt Tid Tips Hviletid
-g- -Indstilling- -Min.- -Min.-
Gullasch 500 270 W 8-9 rør halvvejs gennem optøning 10-30
Kager, pr. stykke 150 270 W 1-3 anbring på et kagefad 5
Frugt såsom 250 270 W 3-5 bred dem jævnt ud, vend dem, 5
jordbær, hindbær, når halvdelen af optøningstiden er gået
kirsebær, blommer
Tilberedningstiderne anført i oversigterne er kun vejledende og kan variere i henhold til den frosne mads starttemperatur,
dens sammensætning og vægt.
Tilberedning af kød & fisk
Fødevarer Mængde Effekt Tid Tips Hviletid
-g- -Indstilling- -Min.- -Min.-
Steg 1000 630W 34-38 tilsæt krydderier efter smag, læg på den lave rille, 10
(svinekød, 1500 630W 53-58 vend efter 10
kalvekød,
lam)
Oksesteg 1000 630W 20-24 krydr efter behag, og anbring i en tærteform 10
(mellemstø- 630W 27-31 vend efter 10
rrelse)
Fiskefilet 200 900W 4-6 tilsæt krydderier efter smag, læg i et fladt fad, dæk til 3
Side: 21
22 Opskrifter
OPSKRIFTER
Alle opskrifterne i denne bog er beregnet til 4 personer - medmindre andet er anført.
Tilpasning af opskrifter til madlavning i mikrobølgeovn
Hvis du ønsker at tilpasse dine yndlingsopskrifter til tilberedning i mikrobølgeovnen,
skal du være opmærksom på følgende:
Reducer tilberedningstiden med en tredjedel til halvdelen af tiden. Følg eksemplerne på
opskrifter i denne bog. Fødevarer med et højt vandindhold såsom kød, fisk, fjerkræ,
grønsager, frugt, gryderetter og supper kan nemt tilberedes i mikrobølgeovnen.
Fødevarer med et lavt vandindhold såsom portionsanretninger bør fugtes på
overfladen, inden de opvarmes eller tilberedes. Den væskemængde, der skal tilsættes rå
fødevarer, som skal braiseres, kan reduceres til ca. 2 tredjedele af mængden i den
oprindelige opskrift. Du kan om nødvendigt tilsætte mere vand under tilberedningen.
Mængden af fedt, der tilsættes, kan reduceres betydeligt. En lille mængde smør,
margarine eller olie er tilstrækkeligt til at give maden smag. Det betyder, at
mikrobølgeovnen er glimrende til tilberedning af fedtfattige retter som en del af en
diæt.
Løgsuppe
1. Smør skålen, tilsæt løg i skiver, kødbouillon og
krydderier. Dæk til, og tilbered.
9-11 min. 900 W
2. Rist brødskiverne, skær dem i tern, og fordel dem i
suppeskålene. Hæld suppen over de ristede
brødtern, og drys med osten.
3. Sæt skålene på drejeskiven, og tilbered.
1-3 min. 900 W
Kogegrej Skål med låg (2 I)
4 suppeskåle (200 ml)
10 g smør eller margarine
100 g løg, skåret i skiver
800 ml kødbouillon
salt, peber
2 skiver brød
40 g revet ost
Søtungefileter
1. Skyl søtungefileterne, og dup dem tørre. Fjern
eventuelle ben.
2. Skær citronen og tomaterne i tynde skiver.
3. Smør det ildfaste fad med smør. Anbring
fiskefileterne heri, og stænk dem med vegetabilsk
olie.
4. Drys persille over fisken, kom tomatskiverne
ovenpå, og krydr med salt og peber. Læg
citronskiverne ovenpå tomaterne, og hæld
hvidvin over.
5. Anbring små smørklatter ovenpå citronen, læg
låg på, og start mikrobølgeovnen.
11-13 min. 630 W
Lad fileterne hvile i ca. 2 minutter efter endt
tilberedning.
Kogegrej Fladt, ovalt ildfast fad og
mikrobølgefilm (ca.
26 cm lang)
400 g søtungefileter
1 hel citron
150 g tomater
10 g smør
1 spsk. vegetabilsk olie
1 spsk. hakket persille
salt og peber
4 spsk. hvidvin
20 g smør eller margarine
Side: 22
23
Opskrifter
Kalvekød fra zürich i flødesauce
1. Skær fileten i strimler af en fingerbreddes
tykkelse.
2. Smør fadet med smør. Læg løg og kød i fadet,
læg låg på, og varm det. Rør rundt én gang
under tilberedningen.
6-9 min. 900 W
3. Tilsæt hvidvin, kulør og fløde, rør rundt, læg låg
på, og varm det. Rør jævnligt rundt.
3-5 min. 900 W
4. Undersøg om kalvekødet er mørt, rør i
blandingen en gang til, og lad det hvile i ca. 5
minutter. Drys persille over før servering.
Kogegrej Skål med låg (2 liter)
600 g kalvefilet
10 g smør eller margarine
50 g løg, finthakket
100 ml hvidvin
tilsat kulør til ca 1/2 l sovs
300 ml fløde
1 spsk. hakket persille
Fyldt skinke
1. Bland spinat med ost og cremefraiche. Tilsæt
krydderier efter smag.
2. Læg en spiseskefuld af fyldet på hver skive
kogt skinke, og rul sammen. Hold skinkerullen
sammen med en tandstikker.
3. Lav en bechamelsauce. Dette gøres ved at
hælde vand og fløde sammen i en skål og
opvarme.
2-4 min. 900 W
Bland mel og smør for at lave en opbagning,
tilsæt væsken, og pisk, indtil den er opløst.
Dæk til, og tilbered, indtil den er tyk.
1-2 min. 900 W
Rør, og smag.
4. Hæld saucen i det smurte fad, læg de fyldte
skinkeruller på saucen, og tilbered med låget på.
12-14 min. 630 W
Lad det hvile i ca. 5 min. efter tilberedning.
Kogegrej Skål med låg (2 I)
Ovalt gratinfad (ca. 26 cm lang)
150 g hakkede spinatblade
150 g cremefraiche, 20 % fedtindhold
50 g revet emmentalerost
peber, paprika
8 skiver kogt skinke (400 g)
125 ml vand
125 ml fløde
20 g mel
20 g smør eller margarine
10 g smør eller margarine til smøring af
fadet
Krydret kalkunfrikassé
1. Smør fadet.
2. Bland risen med safran, og hæld dette i fadet.
Bland løg, peber, porre og kalkunbryst i, og tilsæt
krydderier. Læg smørklatter ovenpå.
4-6 min. 900 W
16-19 min. 270 W
Lad kalkunfrikasséen hvile i ca. 5 minutter efter
endt tilberedning.
Kogegrej Ovalt fad med låg (ca. 26 cm
langt)
120 g kop langkornede ris, parboiled
1 pakke safran (der indeholder hele støvfang)
10 g smør eller margarine
50 g løg, skåret i skiver
100 g rød peber, skåret i strimler
100 g lille porre, skåret i strimler
300 g kalkunbryst, i tern
peber, paprika
20 g smør eller margarine
300 ml kødbouillon
Side: 23
24 Opskrifter
Lasagne
1. Skær tomaterne i skiver, og bland dem med
skinke, løg, hvidløg, hakket kød og koncentreret
tomatpure. Smag til med krydderier, og sæt det i
ovnen med låg på.
5-8 min. 900 W
2. Bland fløden med mælk, parmesanost,
krydderurter, olie og krydderier.
3. Smør souffléskålen, og dæk bunden med ca. 1/3
af pastaen. Læg halvdelen af kødblandingen
ovenpå pastaen, og hæld noget af saucen over.
Tilsæt yderligere 1/3 af pastaen og endnu et lag
af kødblandingen og noget sauce, og afslut med
det sidste lag pasta. Dæk til sidst pastaen med
masser af sauce, og drys med parmesanost. Kom
smørklatter på overfladen, og sæt det i ovnen
med låg på.
13-17 min. 630 W
Lad lasagnen stå i ca. 5-10 minutter efter endt
tilberedning.
Kogrgrej Skål med låg (2 liter)
flad firkantet souffléskål med
låg (ca. 20 x 20 x 6 cm)
300 g dåsetomater
50 g skinke, skåret i fine tern
50 g løg, finthakket
1 fed hvidløg, knust
250 g hakket oksekød
2 spsk koncentreret tomatpure (30 g)
salt og peber
150 ml fløde (eller cremefraiche)
100 ml mælk
50 g revet parmesanost
1 tsk blandede hakkede krydderurter
1 tsk olivenolie
1 tsk vegetabilsk olie til smøring af skålen
125 g grønne lasagneplader
1 spsk revet parmesanost
Baconrisotto
1. Smør fadet. Læg løg og bacon i fadet, dæk til, og
tilbered.
2-3 min. 900 W
2. Tilsæt ris og bouillon, og tilbered.
3-5 min. 900 W
15-17 min. 270 W
Lad det hvile i ca. 5 min. efter tilberedning.
3. Bland ost og safran i risen, og tilsæt krydderier
efter smag.
Kogegrej Skål med låg (skal kunne
rumme 2 l)
50 g stribet bacon, hakket
20 g smør eller margarine
50 g løg, finthakket
200 g risottoris (Arborio)
400 ml bouillon
70 g emmentalerost
nogle tråde
salt og peber
Pærer i chokoladesauce
1. Hæld sukker, vanillesukker, pærelikør og vand i en
skål, rør rundt, læg låg på, og varm det.
1-2min. 900W
2. Kom pærerne i væsken, læg låg på, og start
mikrobølgeovnen.
5-8min. 900W
Tag pærerne op af den kogende væske, og
anbring dem et koldt sted.
3. Hæld 50 ml af den kogende likør i den lille skål.
Tilsæt hakket chokolade og cremefraiche, læg låg
på, og varm det.
2-3min. 900W
4. Rør godt rundt i saucen. Hæld den over pærerne,
og server.
Kogegrej Skål med låg (2 liter)
skål med låg (1 liter)
4 pærer (600 g)
60 g sukker
10 g vanillesukker
1 spsk. pærelikør, 30 % vol
150 ml vand
130 g mørk chokolade
100 g cremefraiche
Side: 24
25
Opskrifter
Semuljebudding med hindbærsauce
1. Hæld mælk, sukker og mandler i skålen, dæk til,
og tilbered.
3-5 min. 900 W
2. Tilsæt semuljegryn, omrør, dæk til, og tilbered.
10-12 min. 270 W
3. Pisk æggeblomme sammen med vand i kop, og
rør dette i den varme blanding. Pisk æggehviden
stiv, og vend den i blandingen. Hæld
buddingblandingen i portionsforme eller små
fade.
4. Saucen laves ved at vaske hindbærrene, duppe
dem forsigtigt tørre og lægge dem i en skål med
vand og sukker.
Dæk til, og opvarm.
2-3 min. 900 W
5. Purer hindbærrene, og server dem sammen med
semuljebuddingen.
Kogegrej Skål med låg (skal kunne
rumme 2 l)
4 portionsskåle
500 ml mælk
40 g sukker
15 g hakkede mandler
50 g semuljegryn
1 æggeblomme
1 spsk. vand
1 æggehvide
250 g hindbær
50 ml vand
40 g sukker
Chokoladekage
1. Smør fadet.
2. Pisk smør og sukker sammen, til blandingen er let
og luftig. Pisk langsomt æggene i, og vend mel,
bagepulver og kakao i. Tilsæt mælk, bland
omhyggeligt, og tilbered.
8-10 min. 630 W
3. Efter tilberedning skal kagen stilles til afkøling i
fadet i 10 min.
Kogegrej Rundt kagefad (diameter 21
cm, højde 10 cm)
175 g smør eller margarine
175 g sukker
3 æg
175 g mel
1 tsk. bagepulver
20 g kakao
50 ml mælk
Ostekage
1. Bland mel og kakao med bagepulver.
Tilsæt sukker, æg og smør, og brug æltekrogen på
håndmikseren tilæltning.
2. Smør formen, rul 2/3 af dejen ud, og anbring den
i formen. Løft kanterne 2 cm for at danne en
kant. Forbag bunden.
6-8 min. 630 W
3. Pisk smørret, indtil det er let og luftigt, og tilsæt
sukker og ét æg ad gangen. Tilsæt til sidst
fromage frais og vanillebuddingepulver.
4. Spred fyldet på den forbagte bund, og fordel
resten af smuldredejen ovenpå kagen, og bag
den.
15-19 min. 630 W
Kogegrej Springform (ca. 26 cm i
diameter)
B
Bu
un
nd
d:
:
300 g mel
1 spsk. kakao
10 g bagepulver
150 g sukker
1 æg
10 g smørellermargarinetilsmøringaffadet
F
Fy
yl
ld
d:
:
150 g smør eller margarine
100 g sukker
10 g vanillesukker
3 æg
400 g fromage frais, 20 % fedt
40 g vanillebuddingepulver
Side: 25
26 Vedligeholdelse & rengøring
P
PA
AS
S P
PÅ
Å!
! U
UN
ND
DL
LA
AD
D A
AT
T B
BE
EN
NY
YT
TT
TE
E P
PR
RO
OF
FE
ES
SS
SI
IO
ON
NE
EL
LL
LE
E O
OV
VN
NR
RE
EN
NS
SE
EM
MI
ID
DL
LE
ER
R,, D
DA
AM
MP
PR
RE
EN
NS
SE
ER
RE
E,,
S
SK
KU
UR
RE
EM
MI
ID
DL
LE
ER
R,, S
SK
KR
RA
AP
PP
PE
E R
RE
EN
NG
GØ
ØR
RI
IN
NG
GS
SM
MI
ID
DL
LE
ER
R,, M
MI
ID
DL
LE
ER
R,, D
DE
ER
R I
IN
ND
DE
EH
HO
OL
LD
DE
ER
R
N
NA
AT
TR
RI
IU
UM
MH
HY
YD
DR
RO
OX
XI
ID
D,, E
EL
LL
LE
ER
R S
SK
KU
UR
RE
ES
SV
VA
AM
MP
PE
E P
PÅ
Å N
NO
OG
GE
EN
N S
SO
OM
M H
HE
EL
LS
ST
T D
DE
EL
L A
AF
F D
DI
IN
N
M
MI
IK
KR
RO
OB
BØ
ØL
LG
GE
EO
OV
VN
N..
R
RE
EN
NG
GØ
ØR
R O
OV
VN
NE
EN
N M
ME
ED
D J
JÆ
ÆV
VN
NE
E M
ME
EL
LL
LE
EM
MR
RU
UM
M,, O
OG
G F
FJ
JE
ER
RN
N E
EV
VE
EN
NT
TU
UE
EL
LL
LE
E A
AF
FL
LE
EJ
JR
RE
ED
DE
E
M
MA
AD
DR
RE
ES
ST
TE
ER
R.. H
Ho
ol
ld
de
es
s o
ov
vn
ne
en
n i
ik
kk
ke
e r
re
en
n,, k
ka
an
n d
de
en
ns
s f
fl
la
ad
de
er
r b
be
es
sk
ka
ad
di
ig
ge
es
s,, h
hv
vi
il
lk
ke
et
t k
ka
an
n p
på
åv
vi
ir
rk
ke
e
a
ap
pp
pa
ar
ra
at
te
et
ts
s l
le
ev
ve
et
ti
id
d o
og
g m
må
ås
sk
ke
e o
og
gs
så
å r
re
es
su
ul
lt
te
er
re
e i
i f
fa
ar
rl
li
ig
ge
e s
si
it
tu
ua
at
ti
io
on
ne
er
r..
Ovnens ydre
Ovnens yderside er nem at rengøre med mild sæbe og vand. Sørg for at tørre sæben af
med en blød klud, og tør det ydre med et blødt håndklæde.
Ovnens betjeningspanel
Åbn døren før rengøring for at deaktivere betjeningspanelet. Vær forsigtig, når du gør
betjeningspanelet rent. Brug en klud, der kun er fugtet med vand, og tør forsigtigt
panelet, indtil det er rent. Undgå at bruge for meget vand. Brug ikke nogen form for
kemiske eller slibende rengøringsmidler.
Ovnens indre
1. I forbindelse med rengøring skal du tørre alle stænk eller pletter af med en blød,
fugtig klud eller svamp efter brug, mens ovnen stadig er varm.
Hvis ovnen er meget snavset, kan du bruge en mild sæbeopløsning og tørre af flere
gange med en blød klud, indtil det hele er væk.
Du må ikke fjerne pladen, der beskytter bølgelederen.
2. Sørg for, at den milde sæbeopløsning eller vandet ikke trænger ind i de små
ventilationsåbninger i væggen, da det kan beskadige ovnen.
3. Brug ikke rengøringsmidler på dåse inden i ovnen.
Drejetallerken og drejetallerken sokkel
Tag drejetallerkenen og soklen til drejetallerkenen ud af ovnen. Vask drejetallerkenen og soklen
til drejetallerkenen med en mild sæbeopløsning. Tør med en blød klud. Både
drejetallerkenen og soklen til drejetallerkenen kan gå i opvaskemaskinen.
Dør
Rengør regelmæssigt begge dørens sider, dørpakningerne og dens overflader med en
blød, fugtig klud for at fjerne al snavs. Brug ikke skrappe, slibende rengøringsmidler eller
skarpe metalskrabere til at rengøre glasovndøren med, da disse kan ridse overfladen,
hvilket kan medføre, at glasset knuses.
B
BE
EM
MÆ
ÆR
RK
K: Undlad at benytte en damprenser.
VEDLIGEHOLDELSE & RENGØRING
REDUCERET EFFEKTNIVEAU
B
BE
EM
MÆ
ÆR
RK
K:
:
Hvis maden tilberedes længere tid end standardtiden ved kun 900 W, vil ovnens effekt
automatisk sænkes for at undgå overopvarmning. (Mikrobølgeovnens effektniveau
reduceres til 630 W.) Efter en pause på 90 sekunder, kan ovnen igen indstilles på højt
effektniveau 900 W.
Mikrobølgeovn 900 W 20 minutter Mikrobølgeovn - 630 W
Tilberedningstilstand Standardtid Reduceret effekt
Side: 26
27
Hvad skal jeg gøre, hvis . . . & Specifikationer
HVAD SKAL JEG GØRE, HVIS . . .
Symptom Tjek / tip
Mikrobølgeovnen ikke •Sikringerne i sikringsdåsen fungerer.
fungerer som den skal? • Der har været strømafbrydelse.
•Hvis sikringerne fortsat springer, skal du kontakte en faguddannet elektriker.
Mikrobølgeovnen fungerer •Ovndøren er ordentligt lukket.
ikke som den skal? • Dørpakningerne og lukkefladerne er rene.
• Der er trykket på START/QUICK-knappen.
Drejetallerkenen •Soklen på drejetallerkenen er korrekt forbundet til drevet.
ikke drejer? •At kogegrejet ikke rager ud over drejetallerkenen.
•Madvarer ikke rager ud over drejetallerkenens kant og dermed forhindrer
drejetallerkenen i at rotere.
• Der ikke er noget i fordybningen under drejetallerkenen.
Mikrobølgeovnen ikke •Kobl ovnen fra sikringsdåsen.
vil slukke? •Ring til Electrolux Service A/S.
Lyset i mikrobølgeovnen •Ring til Electrolux Service A/S.
ikke fungerer som det skal?
Det tager længere tid •Indstil en længere tilberedningstid (dobbelt så stor mængde = næsten
end før at opvarme maden dobbelt så lang tid) eller.
helt og tilberede den? •Hvis maden er koldere end sædvanlig, skal du af og til vende maden, eller.
•Indstille ovnen på en højere effekt.
SPECIFIKATIONER
Vekselstrømsspænding
Sikring/afbryder
Nødvendig strømforsyning: Mikrobølgeovn
Afgiven effekt: Mikrobølgeovn
Mikrobølgeovnens frekvens
Udvendige dimensioner MC2664E
Ovnrummets dimensioner
Ovnens kapacitet
Drejetallerken
Vægt
Ovnlampe
230 V, 50 Hz, enfaset
Minimum 10 A
1.3 kW
900 W (IEC 60705)
2450 MHz * (Gruppe 2 / Klasse B)
594 mm (W) x 459 mm (H) x 404 mm (D)
342 mm (W) x 207 mm (H) x 368 mm (D) **
26 liter **
ø 325 mm, glass
ca. 19 kg
25 W/240 - 250 V
Denne ovn opfylder de krav, der fremgår af direktiverne 2004/108/EC, 2006/95/EC og
2005/32/EC.
SPECIFIKATIONERNE KAN ÆNDRES UDEN VARSEL SOM ET LED I EN FORTSAT FORBEDRING AF
PRODUKTET.
* Dette produkt opfylder kravene i europæisk standard EN55011.
I overensstemmelse med denne standard klassificeres dette produkt som udstyr fra gruppe 2, klasse B.
Gruppe 2 betyder, at udstyret forsætligt genererer radiofrekvensenergi i form af elektromagnetisk
bestråling til varmebehandling af fødevarer.
Klasse B-udstyr betyder, at apparatet er egnet til anvendelse i almindelige husstande.
** Den indre kapacitet beregnes ved at måle den maksimale bredde, dybde og højde.
Ovnens faktiske kapacitet til at rumme mad er mindre.
Side: 27
28 Installering
INSTALLERING
Installering af ovnen
1. Fjern al emballage, og kontroller omhyggeligt, om der
er tegn på skade.
2. Placer langsomt og forsigtigt ovnen i køkkenskabet,
indtil ovnens front sidder tæt mod skabets åbning.
3. Sørg for, at ovnen står stabilt og ikke sidder skråt. Du
skal sikre dig, at der er en åbning på 4 mm mellem
skabsdøren og toppen af rammen (se diagrammet).
Monteringsmulighed 1:
Fastgør ovnen med de leverede skruer. Fastgøringspunkterne
er placeret i hjørnerne på ovnens over- og underside.
Monteringsmulighed 2:
Se den skabelon, der følger med denne ovn.
Mikrobølgeovnen kan monteres i position A eller B:
4 mm
Position A Position B
Konventionel
ovn
Position Størrelse på
åbningen
W D H
A 560 x 550 x 450
B 560 x 500 x 450
Mål i (mm)
Side: 28
29
Installering
Tilslutning af ovnen til strømforsyningen
•
• S
St
ti
ik
kk
ko
on
nt
ta
ak
kt
te
en
n s
sk
ka
al
l v
væ
ær
re
e n
ne
em
m a
at
t k
ko
om
mm
me
e t
ti
il
l,, s
så
ål
le
ed
de
es
s a
at
t s
st
ti
ik
kk
ke
et
t l
le
et
t k
ka
an
n t
tr
ræ
æk
kk
ke
es
s u
ud
d i
i
n
nø
ød
ds
st
ti
il
lf
fæ
æl
ld
de
e.. E
El
ll
le
er
r d
de
et
t s
sk
ka
al
l v
væ
ær
re
e m
mu
ul
li
ig
gt
t a
at
t a
af
fb
br
ry
yd
de
e o
ov
vn
ne
en
n f
fr
ra
a s
st
tr
rø
øm
mf
fo
or
rs
sy
yn
ni
in
ng
ge
en
n v
ve
ed
d
a
at
t i
in
nd
ds
sæ
æt
tt
te
e e
en
n a
af
fb
br
ry
yd
de
er
r i
i d
de
en
n f
fa
as
st
te
e l
le
ed
dn
ni
in
ng
g i
i o
ov
ve
er
re
en
ns
ss
st
te
em
mm
me
el
ls
se
e
m
me
ed
d r
re
eg
gl
le
er
rn
ne
e f
fo
or
r e
el
le
ek
kt
tr
ri
is
sk
ke
e t
ti
il
ls
sl
lu
ut
tn
ni
in
ng
ge
er
r..
•
• S
St
ti
ik
kk
ko
on
nt
ta
ak
kt
te
en
n b
bø
ør
r i
ik
kk
ke
e v
væ
ær
re
e p
pl
la
ac
ce
er
re
et
t b
ba
ag
g v
ve
ed
d s
sk
ka
ab
be
et
t..
• Den bedste placering er oven over skabet, se (A).
• Slut ovnen til en enfaset 230 V/50 Hz vekselstrøm via et korrekt
installeret jordstik.
Stikket skal være forsynet med en sikring på 10 A.
•
• S
St
tr
rø
øm
mf
fo
or
rs
sy
yn
ni
in
ng
gs
sl
le
ed
dn
ni
in
ng
ge
en
n m
må
å k
ku
un
n u
ud
ds
sk
ki
if
ft
te
es
s a
af
f e
en
n e
el
le
ek
kt
tr
ri
ik
ke
er
r..
• Før installering skal du binde et stykke tråd fast til strømforsyningsledningen
for at lette tilslutningen til punkt (A), når ovnen er installeret.
• Sørg for, at strømforsyningsledningen IKKE kommer i klemme, når ovnen
placeres i skabet.
• Du må ikke dyppe strømforsyningsledningen eller stikket i vand eller anden væske.
(A)
Elektriske tilslutninger
A
AD
DV
VA
AR
RS
SE
EL
L!
!
D
DE
EN
NN
NE
E O
OV
VN
N S
SK
KA
AL
L J
JO
OR
RD
DE
ES
S
P
Pr
ro
od
du
uc
ce
en
nt
te
en
n f
fr
ra
as
sk
kr
ri
iv
ve
er
r s
si
ig
g e
er
rs
st
ta
at
tn
ni
in
ng
gs
sa
an
ns
sv
va
ar
r,, h
hv
vi
is
s d
de
en
nn
ne
e s
si
ik
kk
ke
er
rh
he
ed
ds
sf
fo
or
ra
an
ns
st
ta
al
lt
tn
ni
in
ng
g i
ik
kk
ke
e
o
ov
ve
er
rh
ho
ol
ld
de
es
s..
Hvis stikket, som er tilsluttet ovnen, ikke passer til stikkontakten, skal du ringe til din
lokale, autoriserede AEG serviceagent.
Side: 29
30 Miljøoplysninger
MILJØOPLYSNINGER
Økologisk ansvarlig bortskaffelse af emballage og
gammelt udstyr
Emballeringsmaterialer
AEG mikrobølgeovne kræver effektiv emballage som beskyttelse under transport. Der
bruges kun den nødvendige, minimale emballage.
Emballage (såsom film eller skumplast) kan udgøre en fare for børn.
R
Ri
is
si
ik
ko
o f
fo
or
r k
kv
væ
æl
ln
ni
in
ng
g.. O
Op
pb
be
ev
va
ar
r e
em
mb
ba
al
ll
le
er
ri
in
ng
gs
sm
ma
at
te
er
ri
ia
al
le
er
r u
ut
ti
il
lg
gæ
æn
ng
ge
el
li
ig
gt
t f
fo
or
r b
bø
ør
rn
n..
Den emballage, der benyttes, er miljøvenlig og kan genbruges. Pap er lavet af
genbrugspapir, og bestanddelene af træ er ubehandlede. Plastelementerne er mærket
som følger:
”PE” polyethylen, f.eks. emballeringsfilm
”PS” polystyren, f.eks. emballering (uden klorfluorcarboner - CFC)
”PP” polypropylen, f.eks. emballeringsbånd
Ved at bruge og genbruge emballeringsmaterialer sparer man på råmaterialerne, og
spildmængden reduceres.
Du bør levere eventuelle emballeringsmaterialer til den nærmeste genbrugsstation.
Kontakt dine lokale myndigheder for at få flere oplysninger.
Bortskaffelse af gammelt udstyr
Gammelt udstyr bør gøres sikkert, før det bortskaffes, ved at fjerne stikket og
strømforsyningskablet.
Du bør levere eventuelle emballeringsmaterialer til den nærmeste gebrugsstation.
Undersøg hos de lokale (miljø)myndigheder, om der findes genbrugsfaciliteter i dit
område.
Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af
elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den
rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og
af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt.
Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produkt er
købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
Side: 30
31
Kundeservice
Kundeservice
Reklamationsret / Fejl og mangler / Afhjælpningsret
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt iht. reglerne omkring
reklamationsret. Service indenfor reklamationsperioden udføres af vort serviceselskab Electrolux Service A/S. Se telefonnummer i
afsnittet “Service og reservedele”.
Omfang og bestemmelser
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved apparatets normale
brug i privat husholdning her i landet. For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser. Såfremt Electrolux Service A/S
skønner det nødvendigt, at produktet indsendes til værksted, sker indsendelse og returnering for vor regning og risiko.
Reklamationsretten omfatter ikke:
Afhjælpning af fejl, mangler eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling, misbrug,
fejlbetjening, forkert tilslutning eller opstilling, ændringer i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes elektriske
installationer eller defekte sikringer.
Reklamationsretten dækker ikke uberettiget tilkald af service eller tilkald, hvor der ikke er fejl eller mangler ved det leverede
produkt.
Hvis et servicebesøg ikke er dækket af reklamationsretten, vil der blive udstedt faktura for et servicebesøg - også under
reklamationsperioden iht. lovgivningen. Prisen for et servicebesøg kan variere i produktets levetid. Den aktuelle pris kan til enhver
tid oplyses hos Electrolux Service A/S.
Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende overfor den
forhandler, hvor produktet er købt.
Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation overfor den forhandler, hvor produktet er købt.
Produktansvar
Dette produkt er omfattet af “Lov om produktansvar”. Denne lov gælder for skader på andre ting og for personskader, som skyldes
fejl ved selve det installerede produkt.
Forbehold
Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af følgende forhold:
• At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installationsanvisning.
• At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet.
• At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
• At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.
• At der er brugt uoriginale reservedele.
• At skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved en senere transport f.eks ved flytning eller videresalg.
• At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund fornuft.
Service
bestilles hos Electrolux Service A/S på Telefon 70 11 74 00, Fax 87 40 36 01 eller http://www.electrolux.dk
Reservedele
Private bestiller hos nærmeste forhandler eller på telefon 86 25 02 11 og forhandlere bestiller på telefon 45 88 77 55
Reservedele og tilbehør kan også bestilles on-line på http://www.electrolux.dk
Europæisk Garanti
Electrolux yder garanti på dette apparat i de lande, der står på listen bagest i denne vejledning, og i den periode, der er
fremgår af apparatets garantibevis eller ifølge lovens krav. Hvis De flytter fra et af landene på listen til et andet land på
listen, følger garantien med, dog med følgende forbehold:
• Startdatoen for garantien er den dato, hvor apparatet oprindelig blev købt. Der skal fremvises gyldig kvittering for købet,
udstedt af den forhandler, som apparatet er købt hos.
• Mht. arbejdsløn og reservedele dækker garantien på apparatet det tidsrum og i det omfang, som gælder for den
pågældende model eller produktgruppe i det nye opholdsland.
• Garantien er personlig og dækker kun apparatets oprindelige køber. Den kan ikke overdrages til en anden bruger.
• Apparatet skal installeres og anvendes i overensstemmelse med den vejledning, som Electrolux har udgivet, og det må kun
bruges i husholdningen, dvs. ikke til erhvervsmæssige formål.
• Ved installationen skal alle gældende love og bestemmelser i det nye opholdsland overholdes.
Bestemmelserne i denne Europæiske Garanti påvirker ikke de rettigheder, De evt. har ifølge loven.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: AEG MC2664EM.

Stil et spørgsmål om AEG MC2664EM

Har du et spørgsmål om AEG MC2664EM men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til AEG MC2664EM. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med AEG MC2664EM så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.