AEG F54030IMO manual

Få vist brugermanualen for AEG F54030IMO below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: AEG
  • Product: Opvaskemaskine
  • Model/navn: F54030IMO
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Svensk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 1
INDHOLD
1. SIKKERHEDSANVISNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. PRODUKTBESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3. BETJENINGSPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4. PROGRAMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5. TILVALG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
6. FØR IBRUGTAGNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
7. DAGLIG BRUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
8. RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
9. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
10. FEJLFINDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
11. TEKNISK INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
12. MILJØHENSYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig
funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som du
ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det
bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrere dit produkt for bedre service:
www.aeg.com/productregistration
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Vi anbefaler brugen af originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model, PNC, Serienummer.
Advarsel /Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger.
Generelle oplysninger og tips
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
2 www.aeg.com
Side: 2
1. SIKKERHEDSANVISNINGER
Læs brugsanvisningen grundigt, før ap-
paratet installeres og tages i brug. Pro-
ducenten kan ikke drages til ansvar, hvis
apparatet installeres forkert og anven-
delsen forårsager skade. Opbevar altid
brugsanvisningen sammen med appara-
tet til eventuel fremtidig brug.
1.1 Sikkerhed for børn og
andre udsatte personer
ADVARSEL
Risiko for kvælning, personskade
eller permanent invaliditet.
• Lad ikke personer, herunder børn,
med nedsat fysisk sanseapparat, ned-
satte mentale evner eller manglende
erfaring og viden betjene maskinen.
De skal være under opsyn af en per-
son, der har ansvaret for deres sikker-
hed, eller instrueres i at bruge maski-
nen.
• Børn må ikke lege med apparatet.
• Opbevar al emballage utilgængeligt
for børn.
• Opbevar alle opvaskemidler utilgæn-
geligt for børn.
• Lad ikke børn og husdyr komme tæt
på apparatet, mens lugen er åben.
1.2 Installation
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et be-
skadiget apparat.
• Stil eller brug ikke apparatet et sted,
hvor temperaturen kommer under 0
°C.
• Følg den medfølgende brugsanvis-
ning.
• Sørg for, apparatet er installeret under
og opad stabile køkkenelementer.
Tilslutning, el
ADVARSEL
Risiko for brand og elektrisk stød.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at de elektriske data på type-
skiltet svarer til strømforsyningen. Hvis
det ikke er tilfældet, skal du kontakte
en elektriker.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
tilslutningskontakt.
• Brug ikke multistik-adaptere og for-
længerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger vægstikket
og ledningen. Hvis der bliver behov
for at udskifte apparatets netledning,
skal det udføres af Electrolux Service
A/S.
• Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at
der er adgang til elstikket efter instal-
lationen.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i ledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
• Undgå at berøre netledningen eller
netstikket, hvis du har våde hænder.
• Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
Tilslutning, vand
• Pas på du ikke beskadiger vandslan-
gerne.
• Inden du tilslutter apparatet til nye rør
eller rør, som ikke har været i brug i
lang tid, skal du lade vandet løbe, ind-
til det bliver klart.
• Kontrollér, at der ikke er nogen utæt-
heder, første gang du bruger appara-
tet.
• Tilløbsslangen har en sikkerhedsventil
og en kappe med et indvendigt elka-
bel.
DANSK 3
Side: 3
ADVARSEL
Højspænding.
• Hvis tilløbsslangen beskadiges, skal
stikket straks tages ud af stikkontak-
ten. Kontakt det lokale servicecenter
for at få udskiftet tilløbsslangen.
1.3 Brug
• Dette apparat er beregnet til hushold-
ningsbrug eller lignende anvendelse,
som f.eks.:
– Kantineområder i butikker, på kon-
torer og i andre arbejdsmiljøer
– Gæstehuse
– Af kunder på hoteller, moteller og
andre miljøer af indkvarteringstypen
– Miljøer af Bed and Breakfast-typen.
ADVARSEL
Risiko for personskade, forbræn-
dinger, elektrisk stød eller brand.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Læg knive og bestik med skarpe spid-
ser i bestikkurven med spidserne
vendt nedad eller læg dem vandret.
• Lad ikke apparatets låge stå åben
uden opsyn for at undgå, at nogen fal-
der over den.
• Undgå at sidde eller stå på den åbne
låge.
• Opvaskemidler er farlige. Følg sikker-
hedsanvisningen på opvaskemidlets
emballage.
• Drik og leg ikke med vandet i appara-
tet.
• Tag ikke opvasken ud af apparatet, før
opvaskeprogrammet er slut. Der kan
være opvaskemiddel på servicet.
• Der kan komme meget varm damp ud
af apparatet, hvis du åbner lågen,
mens programmet er i gang.
• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændba-
re produkter, i apparatet eller i nærhe-
den af eller på dette.
• Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre apparatet.
1.4 Bortskaffelse
ADVARSEL
Risiko for personskade eller kvæl-
ning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågens lås, så børn og kæledyr
ikke kan blive lukket inde i apparatet.
4 www.aeg.com
Side: 4
2. PRODUKTBESKRIVELSE
1 2
4 3
7
9 5
6
11
8
10
1 Øverste spulearm
2 Nederste spulearm
3 Filtre
4 Typeskilt
5 Saltbeholder
6 Justering af vandets hårdhedsgrad
7 Beholder til afspændingsmiddel
8 Beholder til vaskemiddel
9 Bestikkurv
10 Nederste kurv
11 Øverste kurv
DANSK 5
Side: 5
3. BETJENINGSPANEL
1
6
7
8
9
5
4
3
2
1 Programvejledning
2 Programmærke
3 Slukket position (Off)
4 Lamper
5 Display (visning)
6 Start-knap
7 Delay-knap
8 Multitab-knap
9 Programvælger
Lamper Beskrivelse
Kontrollampe for opvasketrin.
Kontrollampe for tørretrin.
Lampe for afspændingsmiddel. Denne lampe er
slukket, når apparatet er i gang.
Salt-lampe. Denne lampe er slukket, når appara-
tet er i gang.
Multitab-lampe.
4. PROGRAMMER
Program1) Grad af snavs
Type af vask
Program-
faser
Varig-
hed
(min.)
Energi
(kWh)
Vand
(l)
Normalt snav-
set
Service og be-
stik
Forskyl
Opvask 65 °C
Skylninger
Affugtning
90 - 100 1.4 - 1.6 17 - 19
6 www.aeg.com
Side: 6
Program1) Grad af snavs
Type af vask
Program-
faser
Varig-
hed
(min.)
Energi
(kWh)
Vand
(l)
2)
Meget snavset
Service, bestik,
kogegrej
Forskyl
Opvask 70 °C
Skylninger
Affugtning
140 -
150
1.5 - 1.7 15 - 17
3) Normalt snav-
set
Service og be-
stik
Forskyl
Opvask 50 °C
Skylninger
Affugtning
155 -
165
1.0 - 1.1 13 - 15
4)
Alt Forskyl 12 0.1 4
1) Forbrugsværdierne kan variere, alt efter vandtemperatur og -tryk, udsving i
netspænding, tilvalg og opvaskens størrelse.
2) Programmet har et skylletrin med høj temperatur, hvilket giver bedre resultater for
hygiejnen. Under skylletrinnet bliver temperaturen på 70 °C i 10 til 14 minutter.
3) Dette er standardprogrammet, som anvendes til test. Med dette program får du det
mest effektive vand- og energiforbrug til service og bestik med normalt snavs.
4) Brug dette program til hurtig skylning af tallerkener. Det forhindrer, at madrester sætter
sig fast på tallerknerne, og at der trænger ubehagelig lugt ud fra apparatet.
Brug ikke opvaskemiddel til dette program.
Oplysninger til testinstitutter
For alle nødvendige oplysninger til test, send en e-mail til:
info.test@dishwasher-production.com
Skriv produktnummeret (PNC) ned, som findes på mærkepladen.
5. TILVALG
Slå tilvalgene til eller fra, før et
program startes. Du kan ikke slå
tilvalgene til eller fra, mens opva-
skeprogrammet kører.
Hvis der er indstillet et eller flere
tilvalg, skal du kontrollere, at de
relaterede kontrollamper er
tændt, inden programmet star-
ter.
5.1 Multitab-funktion
Brug kun denne tilvalgsfunktion, når du
anvender multitabletter.
Denne tilvalgsfunktion stopper automa-
tisk tilsætning af afspændingsmiddel og
salt. De tilhørende kontrollamper sluk-
kes.
Programmets varighed kan blive forøget.
Aktivering af Multitab-
funktionen
Slå Multitab-funktionen til eller
fra, før programmet startes. Du
kan ikke slå denne funktion til el-
ler fra, mens et program kører.
1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at ak-
tivere apparatet. Sørg for, at appara-
tet står på indstillingsfunktionen. Der
henvises til "INDSTILLING OG
START AF ET PROGRAM".
2. Tryk på Multitab, Multitab-lampen
tændes.
Tilvalget forbliver aktiveret, indtil
du slår det fra. Tryk på Multitab,
Multitab-lampen slukkes.
DANSK 7
Side: 7
Hvis du stopper med at bruge
multitabletter, skal du udføre
følgende trin, før du begynder at
bruge separat opvaskemiddel,
afspændingsmiddel og filtersalt:
1. Deaktivering af Multitab-tilvalget.
2. Indstil blødgøringsanlægget til høje-
ste niveau.
3. Sørg for, at beholderen til salt og af-
spændingsmiddel er fuld.
4. Start det korteste program med et
skylletrin uden opvaskemiddel og
med tom maskine.
5. Indstil blødgøringsanlægget til det
lokale vands hårdhedsgrad.
6. Justér den udløste dosering af af-
spændingsmiddel.
6. FØR IBRUGTAGNING
1. Kontrollér, om det indstillede niveau
for blødgøringsanlægget passer til
det lokale vands hårdhedsgrad. Hvis
ikke, skal blødgøringsanlægget ind-
stilles. Kontakt det lokale vandværk
angående det lokale vands hårdhed.
2. Fyld saltbeholderen.
3. Fyld beholderen til afspændingsmid-
del.
4. Åbn for vandhanen.
5. Der kan være rester af snavs fra pro-
duktionen i apparatet. Start et pro-
gram for at fjerne dem. Brug ikke op-
vaskemiddel, og fyld ikke noget i kur-
vene.
Aktiver multitab-funktionen, hvis
du bruger multitabletter.
6.1 Indstil blødgøringsanlægget
Hårdhedsgrad
Indstilling af
blødgøringsanlæg
Tysk
grader
(°dH)
Fransk
grader
(°fH)
mmol/l Clarke
grader
Manuel Elek-
tro-
nisk
51 - 70 91 - 125 9.1 - 12.5 64 - 88 2 1) 10
43 - 50 76 - 90 7.6 - 9.0 53 - 63 2 1) 9
37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 21) 8
29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 21) 7
23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 21) 6
19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27 21) 51)
15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 1 4
11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 1 3
4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 1 2
< 4 < 7 < 0.7 < 5 12) 12)
1) Fabriksindstilling.
2) Brug ikke salt på dette niveau.
Blødgøringsanlægget skal både
indstilles manuelt og elektronisk.
8 www.aeg.com
Side: 8
Manuel indstilling
Sæt knappen til justering af hårdheds-
grad i position 1 eller 2.
Elektronisk indstilling
Maskinen skal stå i indstillings-
funktion Der henvises til "IND-
STILLING OG START AF ET
PROGRAM".
1. Sørg for, at programmærket på pro-
gramvælgeren står ud for slukket po-
sition (Off).
2. Tryk og hold Multitab. Drej samtidigt
programknappen mod uret, til pro-
grammærket er ud for det første pro-
gram på betjeningspanelet.
3. Slip Multitab, når displayet viser ind-
stillingen af blødgøringsanlægget.
• Eksempel: = niveau 5.
4. Tryk på Multitab en eller flere gange
for at skifte indstillingen.
5. Bekræft indstillingen ved at dreje
programknappen, til programmærket
er ud for slukket position (Off).
6.2 Påfyldning af saltbeholderen
1. Drej hætten mod uret for at åbne
saltbeholderen.
2. Hæld en liter vand i saltbeholderen
(kun første gang).
3. Fyld saltbeholderen op med filter-
salt.
4. Fjern saltet rundt om saltbeholde-
rens åbning.
5. Luk saltbeholderen ved at dreje hæt-
ten med uret.
BEMÆRK
Der kan løbe vand og salt ud fra
saltbeholderen, når du fylder
den. Risiko for korrosion. Start et
program efter at have fyldt salt-
beholderen for at undgå dette.
DANSK 9
Side: 9
6.3 Påfyldning af beholderen til afspændingsmiddel
A B
D
C
MAX
1
2
3
4
+ -
A B
D
C
1. Tryk på udløserknappen (D) for at
åbne lågen (C).
2. Fyld kun beholderen til afspæn-
dingsmiddel (A) op til "max"-mær-
ket.
3. Tør spildt afspændingsmiddel op
med en sugende klud, så der ikke
dannes for meget skum.
4. Luk lågen. Sørg for, at udløserknap-
pen låses på plads.
Du kan stille vælgerknappen for
mængden (B) mellem position 1
(laveste mængde) og position 4
eller 6 (største mængde).
7. DAGLIG BRUG
1. Åbn for vandhanen.
2. Drej programknappen, til program-
mærket er ud for programmet på be-
tjeningspanelet. Sørg for, at appara-
tet er i indstillingstilstand. Se ‘IND-
STILLING OG START AF ET PRO-
GRAM’.
• Hvis lampen for salt er tændt, så
påfyld saltbeholderen.
• Fyld beholderen til afspændings-
middel, hvis lampen for afspæn-
dingsmiddel lyser.
3. Fyld kurvene.
4. Påfyld opvaskemiddel.
5. Vælg og start det rette program til
opvaskens art og graden af snavs.
10 www.aeg.com
Side: 10
7.1 Brug af opvaskemiddel
A B
D
30
20
C
MAX
1
2
3
4
+ -
B
2 0
0
3
A D
C
1. Tryk på udløserknappen (B) for at
åbne lågen (C).
2. Fyld opvaskemiddel i rummet til op-
vaskemiddel (A).
3. Hvis programmet har et trin med for-
vask, anbringes en lille mængde op-
vaskemiddel i rummet (D).
4. Læg tabletten i rummet til opvaske-
middel (A), hvis du bruger opvaske-
tabletter.
5. Luk lågen. Sørg for, at udløserknap-
pen låses på plads.
7.2 Indstilling og start af et
program
Indstillingsfunktion
Maskinens indstillingsfunktion
skal være valgt til:
• Start et program.
• Indstil niveauet for blødgø-
ringsanlæg.
• Slå beholderen af afspæn-
dingsmidlet til, når Multitab-
funktionen er valgt.
Drej programknappen, til programmær-
ket er ud for programmet på betjenings-
panelet:
• Hvis programmets varighed blinker på
displayet, er maskinen i indstillings-
funktionen.
• Hvis programmets varighed ikke blin-
ker på displayet, er maskinen ikke i
indstillingsfunktionen.
Sæt maskinen i indstillingsfunktion ved
at trykke på Multitab og Delay og holde
dem nede, indtil programmets varighed
blinker på displayet og kontrollamperne
for det valgte program lyser.
Start af et program uden
senere start
1. Åbn for vandhanen.
2. Luk lugen.
3. Drej programvælgeren, indtil pro-
grammærket er ud for det program,
du vil indstille. Sørg for, at apparatet
er i indstillingsfunktionen.
• Programmets varighed blinker i
displayet.
• Kontrollamperne for det valgte
programtrin lyser.
4. Tryk på Start. Programmet starter.
• Programmets varighed holder op
med at blinke på displayet og be-
gynder at reducere i trin à 1 minut.
• Det er kun kontrollampen for det
igangværende programtrin, der
forbliver tændt.
DANSK 11
Side: 11
Start af et program med
udskudt start
1. Indstil programmet.
2. Tryk på Delay en eller flere gange,
indtil displayet viser den ønskede
udskydelse (fra 1-19 timer).
• Den udskudte tid blinker på dis-
playet.
3. Tryk på Start. Nedtællingen begyn-
der.
• Den udskudte tid stopper med at
blinke på displayet. Nedtællingen
begynder at reducere i trin à 1 ti-
me.
• Lamperne slukker ud for det trin,
som programmet udfører.
• Når nedtællingen er slut, starter pro-
grammet.
– Kontrollampen for det igangværen-
de programtrin lyser op.
Åbning af lågen, mens
maskinen er i gang
Hvis du åbner lågen, stopper maskinen.
Når lågen lukkes igen, fortsætter maski-
nen fra det sted, hvor den blev afbrudt.
Annullering af den udskudte
start, mens nedtællingen er i
gang
Tryk på Delay igen og igen, indtil dis-
playet viser programmets varighed, og
kontrollamperne for det valgte programs
trin lyser. Programmet starter.
Annullering af program
Tryk på Multitab og Delay og hold dem
nede, indtil programmets varighed blin-
ker på displayet, og kontrollamperne for
det valgte programs trin lyser.
Sørg for, at der er opvaskemid-
del i beholderen til opvaskemid-
del, inden der startes et nyt pro-
gram.
Ved programslut
Når programmet er slut, viser displayet
et 0, og kontrollamperne for programtrin
slukkes.
1. Sluk for komfuret. Drej programknap-
pen indtil programmærket er ud for
slukkepositionen.
2. Luk for vandhanen.
• Hvis du ikke slukker apparatet
efter tre minutter fra program-
slut:
– Alle kontrollamperne sluk-
kes.
– Displayet viser en vandret
statusbjælke.
Dette hjælper med at reducere
energiforbruget.
Tryk på en vilkårlig knap. Display-
et og kontrollamperne tændes
igen.
• Lad opvasken køle af, før du
tager den ud af apparatet. Tal-
lerkener m.m. er skrøbelige,
når de er meget varme./Ser-
vice, der er varmt, beskadiges
nemt.
• Tøm først nederste kurv og de-
refter øverste kurv.
• Der kan være vand på appara-
tets sider og låge. Det rustfri
stål køler hurtigere af end tal-
lerkenerne.
8. RÅD
8.1 Blødgøringsmiddel
Hårdt vand indeholder en høj mængde
af mineraler, som kan skade apparatet
og give dårlige opvaskeresultater. Blød-
gøringsanlægget neutraliserer disse mi-
neraler.
Filtersaltet holder blødgøringsanlægget
rent og i god stand. Det er vigtigt at væl-
ge det rette niveau for blødgøringsmid-
let. Det sikrer, at blødgøringsanlægget
bruger den korrekte mængde filtersalt
og vand.
12 www.aeg.com
Side: 12
8.2 Brug af salt,
afspændingsmiddel og
opvaskemiddel
• Brug kun salt, afspændingsmiddel og
opvaskemiddel til opvaskemaskine.
Andre produkter kan skade apparatet.
• Afspændingsmidlet hjælper med at
tørre servicet under den sidste skylle-
fase, så det ikke får striber og pletter.
• Multitabletterne indeholder opvaske-
vaskemiddel, afspændingsmiddel og
andre tilsætningsmidler. Sørg for, at
disse opvasketabs kan anvendes til
det lokale vands hårdhedsgrad. Se
vejledningerne på produktets embal-
lage.
Hvis du ønsker at bruge disse tabs ud
fra den gældende hårdhedsgrad af
vandet, skal du også bruge filtersalt.
Tænd først for Multitab-tilvalget, og
justér derefter blødgøringsanlægget
til vandets hårdhedsgrad i dit område,
og brug filtersalt.
• Opvasketabs opløses ikke helt med
korte programmer. Det anbefales, at
du benytter opvasketabs til lange pro-
grammer for at undgå rester af opva-
skemidler på bordservicet.
Brug ikke mere end den angivne
mængde. Følg anvisningerne på
opvaskemidlets emballage.
8.3 Fyldning af kurvene
Se den medfølgende folder med
eksempler på, hvordan du fylder
kurvene.
• Brug kun apparatet til at vaske gen-
stande, som kan vaskes i opvaskema-
skine.
• Kom ikke genstande af træ, horn, alu-
minium, tin og kobber i opvaskemaski-
nen.
• Anbring ikke ting i opvaskemaskinen,
som kan opsuge vand (svampe, klude).
• Fjern tiloversbleven mad fra tingene.
• For nemt at fjerne tiloversbleven
brændt mad skal du sætte gryder og
pander i vand, før du anbringer dem i
maskinen.
• Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og
gryder) med åbningen nedad.
• Sørg for, at bestik og tallerkener m.m.
ikke står tæt op ad hinanden. Bland
skeer med andet bestik.
• Sørg for, at glas ikke rører andre glas
• Læg de små ting i bestikkurven.
• Læg de lette ting i øverste kurv. Sørg
for, at de ikke kan flytte sig.
• Sørg for, at spulearmene kan bevæge
sig frit, før du starter et opvaskepro-
gram.
8.4 Før programmet startes
Kontroller, at:
• Filtre er rente og korrekt sat i.
• Spulearmene ikke er tilstoppet.
• Genstandene er lagt korrekt i kurvene.
• Det valgte program passer til opva-
skens art og graden af snavs.
• Der anvendes den rette mængde op-
vaskemiddel.
• Der opvaskesalt og afspændingsmid-
del (medmindre du bruger multita-
bletter).
• Hætten til saltbeholderen er spændt.
9. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL
Sluk for apparatet, og tag stikket
ud af kontakten inden vedlige-
holdelse.
Tilsmudsede filtre og tilstoppede
spulearme forringer vaskeresulta-
terne.
Kontrollér dem jævnligt og ren-
gør dem, om nødvendigt.
DANSK 13
Side: 13
9.1 Rengøring af filtre
C
B A
1. Drej filteret (A) mod uret, og tag det
ud.
A1
A2
2. Filteret (A) skilles ad ved at trække
delen (A1) og (A2) fra hinanden.
3. Fjern filteret (B).
4. Vask filteret med vand.
5. Sæt filteret (B) på plads. Sørg for, at
det samles korrekt under de to skin-
ner (C).
6. Saml filteret (A), og sæt det på
plads i filteret (B). Drej det med
uret, indtil det klikker på plads.
Hvis filtrene sidder forkert, kan
det give dårlige opvaskeresulta-
ter og beskadige apparatet.
9.2 Rengøring af spulearme
Fjern ikke spulearmene.
Hvis hullerne i spulearmene tilstoppes,
kan det tiloversblevne snavs fjernes med
en tynd, spids genstand.
9.3 Udvendig rengøring
Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud.
Brug kun et neutralt rengøringsmiddel.
Brug ikke slibende midler, skuresvampe
eller opløsningsmidler.
10. FEJLFINDING
Apparatet starter ikke eller stopper un-
der drift.
Før du kontakter det lokale servicecen-
ter, henvises til oplysningerne, der med-
følger for at finde en løsning på proble-
met.
Ved visse fejlfunktioner viser displayet
en alarmkode:
• - Apparatet tager ikke vand ind.
• - Apparatet tømmes ikke for
vand.
14 www.aeg.com
Side: 14
• - Overløbssikringen er tændt ADVARSEL
Sluk for apparatet, inden du ud-
fører eftersynet. Drej program-
knappen indtil programmærket
er ud for slukkepositionen.
Fejl Mulig løsning
Apparatet kan ikke aktiveres. Sørg for, at stikket er sat rigtigt i stikkontak-
ten.
Kontroller, at der ikke er sprunget en sikring
på sikringstavlen.
Programmet starter ikke. Sørg for, at lågen til apparatet er lukket.
Tryk på Start.
Hvis der er valgt senere start, skal du annul-
lere denne eller vente, indtil nedtællingen er
slut.
Apparatet ikke tager vand ind. Kontroller, at der er åbnet for vandhanen.
Kontroller, at vandtrykket fra vandforsynin-
gen ikke er for lavt. Spørg eventuelt det lo-
kale vandværk til råds.
Kontroller, at vandhanen ikke er tilstoppet.
Kontroller, at filteret i tilløbsslangen ikke er
tilstoppet.
Kontroller, at tilløbsslangen ikke har et knæk
eller er bøjet.
Apparatet tømmes ikke for vand. Kontroller, at køkkenvaskens vandlås ikke er
tilstoppet.
Kontroller, at afløbsslangen ikke har et knæk
eller er bøjet.
Overløbssikringen er blevet ud-
løst.
Luk for vandhanen, og kontakt det lokale
servicecenter.
Tænd for apparatet, når det er kontrolle-
ret. Programmet fortsætter det sted,
hvor det blev afbrudt.
Kontakt det lokale servicecenter, hvis
problemet opstår igen.
Kontakt det lokale servicecenter, hvis
displayet viser andre fejlkoder.
10.1 Opvaske- og
tørringsresultaterne er
utilfredsstillende
Hvidlige striber eller en blålig
belægning på glas og service.
• Der er for meget afspændingsmiddel.
Juster afspændingsmiddelvælgeren til
et lavere niveau.
• Der er brugt for meget opvaskemid-
del.
Pletter og tørre vandstænk på glas og
tallerkner
• Der er for lidt afspændingsmiddel. Ju-
ster afspændingsmiddelvælgeren til et
højere niveau.
• Det kan skyldes kvaliteten af opvaske-
midlet.
Tallerkner er våde
• Programmet er uden tørring eller tør-
ring ved lav temperatur.
• Beholderen til afspændingsmiddel er
tom.
• Det kan skyldes kvaliteten af afspæn-
dingsmidlet.
DANSK 15
Side: 15
• Det kan skyldes kvaliteten af Multita-
bletterne. Prøv et andet mærke eller
aktiver beholderen til afspændings-
midlet sammen med multitabletterne.
Læs 'VEJLEDNING OG TIPS’ om
andre mulige årsager.
Aktivering af beholderen til
afspændingsmidlet, når
multitab-funktionen er slået til
Maskinen skal stå i indstillings-
funktion Der henvises til "IND-
STILLING OG START AF ET
PROGRAM".
1. Sørg for, at programmærket på pro-
gramvælgeren står ud for slukket po-
sition (Off).
2. Tryk og hold Multitab. Drej samtidigt
programknappen mod uret, til pro-
grammærket er ud for det første pro-
gram på betjeningspanelet.
3. Slip Multitab, når displayet viser ind-
stillingen af blødgøringsanlægget.
4. Drej programknappen mod uret, til
programmærket er ud for det andet
vaskeprogram på betjeningspanelet.
5. Displayet viser indstillingen af behol-
deren til afspændingsmiddel.
Slukket
Tændt
6. Tryk på Multitab for at ændre indstil-
lingen.
7. Bekræft indstillingen ved at dreje
programknappen, til programmærket
er ud for slukket position (Off).
11. TEKNISK INFORMATION
Mål Højde/Bredde/Dybde (mm) 596 / 818 - 898 / 570
Tilslutning, el Se typeskiltet.
Spænding 220-240 V
Frekvens 50 Hz
Vandtilførslens tryk Min. / maks. (bar / MPa) (0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
Vandtilførsel 1) Koldt vand eller varmt
vand2)
Maks. 60 °C
Kapacitet Antal kuverter 12
Strømforbrug Efterladt tændt-tilstand 0.99 W
Sluk-tilstand 0.10 W
1) Forbind tilløbsslangen til en vandtilslutning/lukkeventil med et 3/4"-gevind.
2) Hvis det varme vand leveres af alternative energikilder (f.eks. solfangere, solceller eller
vindenergi), bruges tilslutning til varmt vand for at spare på energien.
12. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet
. Anbring emballagematerialet i
passende beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og
menneskelig sundhed samt at
genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
16 www.aeg.com
Side: 16
apparater, der er mærket med
symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever
produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din
kommune.
DANSK 17

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: AEG F54030IMO.

Stil et spørgsmål om AEG F54030IMO

Har du et spørgsmål om AEG F54030IMO men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til AEG F54030IMO. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med AEG F54030IMO så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.