AEG DK4360-M manual

Få vist brugermanualen for AEG DK4360-M below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: AEG
  • Product: Emhætte
  • Model/navn: DK4360-M
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk,

Indholdsfortegnelse

Side: 22
23
DA - Bruger- og monteringsvejledning
Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten
frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle fejl, skader eller brande forårsaget
af apparatet, men afledt af manglende overholdelse af instruktionerne i
denne vejledning. Emhætten er udelukkende udviklet til brug i almindelige
hjem.
Advarsler
Pas på!: apparatet må ikke tilsluttes elnettet før installeringen er helt
tilendebragt.
Før der udføres nogen form for rengøring eller vedligeholdelse, skal
emhætten afbrydes fra elnettet ved at trække stikket ud, eller ved at afbryde
hovedafbryderen i hjemmet.
Ved alle installations- og vedligeholdelsesindgreb skal der bæres
arbejdshandsker.
Apparatet må ikke benyttes af børn, eller af personer med nedsatte
sanseevner eller mentale færdigheder, eller uden den nødvendige erfaring
og kendskab, med mindre brugen sker under opsyn eller vejledning fra en
person der har ansvaret for deres sikkerhed.
Børn skal holdes under opsyn, så de ikke får mulighed for at lege med
emhætten.
Emhætten må aldrig benyttes uden korrekt monteret rist!
Emhætten må ALDRIG benyttes som støtteoverflade, med mindre dette er
udtrykkeligt tilladt.
Lokalet skal have tilstrækkelig ventilation, når køkkenemhætten anvendes
samtidigt med andre apparater der forbrænder gas eller andre brændstoffer.
Den opsugede luft må ikke ledes ind i rør, der anvendes til udledning af røg
fra apparater med forbrænding af gas eller af andre brændstoffer.
Det er strengt forbudt at flambere under emhætten.
Brug af åben ild er farligt for filtrene og kan medføre brand, og skal derfor
altid undgås.
Friturestegning skal ske under opsyn for at forhindre, at den overopvarmede
olie bryder i brand.
De tilgængelige dele kan blive meget varme, når de benyttes sammen med
apparater til madlavning.
Hvad angår de nødvendige tekniske forholdsregler og sikkerhedskrav for
udledning af røg, skal alle reglementer fra de lokale myndigheder overholdes
uden undtagelse.
Emhætten skal rengøres ofte, både indvendigt og udvendigt (MINDST EN
GANG OM MÅNEDEN; overhold under alle omstændigheder angivelserne i
kapitlet om vedligeholdelse i denne vejledning).
Manglende overholdelse af kravene for rengøring af emhætten, og for
udskiftning og rengøring af filtrene, medfører brandfare.
Emhætten må hverken benyttes eller efterlades uden korrekt indsatte
lyspærer pga. fare for elektrisk stød.
Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle fejl, skader eller
brand forårsaget af apparatet, men afledt af manglende overholdelse af
instruktionerne i denne vejledning.
Dette apparat er mærket i overensstemmelse med det Europæiske Direktiv
2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materiale, komponenter og stoffer,
der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis
kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt.
Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede
skraldespand . Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr
ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men
indsamles særskilt.
Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og
elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og
andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne.
Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.
Brug
Emhætten er udviklet til brug i den sugende udgave med ekstern udledning
eller i den filtrerende udgave med intern recirkulation .
Installering
Minimumsafstanden mellem kogegrejets støtteoverflade på komfuret og den
nederste del af emhætten må ikke være under 50cm ved elektriske
kogeplader, og ikke under 65cm ved gasblus eller komfurer med både
gasblus og elektriske kogeplader.
Hvis gaskomfurets vejledning angiver en større afstand, skal dette
overholdes.
Netspændingen skal svare til spændingen vist på typeskiltet internt i
emhætten. Hvis emhætten er udstyret med et stik, skal emhætten tilsluttes
en let tilgængelig stikkontakt, der er i overensstemmelse med de gældende
standarder. Stikkontakten skal også være let tilgængelig efter installeringen.
Hvis emhætten ikke er udstyret med et stik (direkte tilslutning til elnettet),
eller hvis stikket ikke findes i et område, der også er let tilgængeligt efter
installeringen, skal der monteres en topolet afbryderkontakt i
overensstemmelse med standarderne, der sørger for fuld afbrydelse fra
elnettet i tilfælde af forhold i overspændingskategori III, og i
overensstemmelse med reglerne for elektriske installationer.
Obs! Undersøg altid, at netkablet er blevet monteret rigtigt, før emhættens
kredsløb tilsluttes forsyningsnettet og der udføres kontrol af korrekt funktion.
Funktion
Emhætten er udstyret med et betjeningspanel med mulighed for regulering
af sugestyrken og lys til oplysning af kogeområdet.
Benyt den højeste hastighed ved stor dampkoncentration i køkkenet. Det
anbefales, at man tænder udsugningen 5 minutter før påbegyndelse af
madlavning, og at udsugningen efterlades tændt i yderligere cirka 15
minutter efter afslutning af madlavningen.
Vedligeholdelse
Obs! Inden der udføres nogen form for rengøring eller vedligeholdelse
skal emhætten afbrydes fra elnettet ved at fjerne stikket fra
stikkontakten, eller ved at afbryde hjemmets hovedafbryder.
Emhætten skal rengøres jævnligt både på ydersiden og på indersiden
(mindst med samme frekvens som for vedligeholdelse af fedtfiltrene). Ved
rengøring skal man anvende en klud fugtet med neutrale, milde
rengøringsmidler i flydende form.
Undgå brug af produkter indeholdende slibemidler BENYT ALDRIG SPRIT!
Pas på: Manglende overholdelse af vejledningen til rengøring af apparatet
og udskiftning af filtrene medfører brandfare. Der henstilles således til, at
instruktionerne følges.
Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuel beskadigelse af motoren,
brande forårsaget af utilstrækkelig vedligeholdelse af apparatet eller
manglende overholdelse af ovenstående instruktioner.
Fedtfilter
Fig. 11
Fedtfilteret skal rengøres én gang om måneden med milde rengøringsmidler;
filteret kan også vaskes i opvaskemaskine ved lav temperatur og på et kort
opvaskeprogram.
Ved vask i opvaskemaskinen kan metal-fedtfilteret blive misfarvet, men dette
vil ikke have negativ indflydelse på dets filtrerende egenskaber.
Kulfilter (kun den filtrerende udgave)
Fig. 10
Type 20 LONG LIFE - Filter med aktivt kul der kan vaskes
Kulfilteret kan vaskes hver anden måned i varmt vand og egnet
vaskemiddel, eller i opvaskemaskine ved 65°C (vask i opvaskemaskinen
skal ske med en fuld cyklus uden andre køkkengenstande.
Fjern det overskydende vand uden at ødelægge filteret; fjern derefter den
lille madras fra plastrammens inderside og læg madrassen i ovnen i 10
minutter ved 100°C for at tørre den helt.
Udskift den lille madras hver 3. år, og når kluden er beskadiget.
Type 15 - Filter med aktivt kul der IKKE kan vaskes
Kulfilteret skal udskiftes hver 4. Måned, hvis emhætten ikke benyttes
intensivt, eller oftere. Kulfilteret kan IKKE vaskes eller genanvendes.
Udskiftning af lyspærerne
Afbryd apparatet fra el-nettet.
Pas på! Sørg for at pærerne er kolde før de berøres.
Udskift den beskadigede lyspære; der må kun anvendes olivenformede
lyspærer på 40W max (E14).

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: AEG DK4360-M.

Stil et spørgsmål om AEG DK4360-M

Har du et spørgsmål om AEG DK4360-M men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til AEG DK4360-M. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med AEG DK4360-M så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.