AEG DI8610-M manual

Få vist brugermanualen for AEG DI8610-M below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: AEG
  • Product: Emhætte
  • Model/navn: DI8610-M
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk,

Indholdsfortegnelse

Side: 41
42
DA - Bruger- og monteringsvejledning
Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten
frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle fejl, skader eller brande forårsaget
af apparatet, men afledt af manglende overholdelse af instruktionerne i
denne vejledning. Emhætten er udelukkende udviklet til brug i almindelige
hjem.
Advarsler
Pas på!: apparatet må ikke tilsluttes elnettet før installeringen er helt
tilendebragt.
Før der udføres nogen form for rengøring eller vedligeholdelse, skal
emhætten afbrydes fra elnettet ved at trække stikket ud, eller ved at afbryde
hovedafbryderen i hjemmet.
Ved alle installations- og vedligeholdelsesindgreb skal der bæres
arbejdshandsker.
Apparatet må ikke benyttes af børn, eller af personer med nedsatte
sanseevner eller mentale færdigheder, eller uden den nødvendige erfaring
og kendskab, med mindre brugen sker under opsyn eller vejledning fra en
person der har ansvaret for deres sikkerhed.
Børn skal holdes under opsyn, så de ikke får mulighed for at lege med
emhætten.
Emhætten må aldrig benyttes uden korrekt monteret rist!
Emhætten må ALDRIG benyttes som støtteoverflade, med mindre dette er
udtrykkeligt tilladt.
Lokalet skal have tilstrækkelig ventilation, når køkkenemhætten anvendes
samtidigt med andre apparater der forbrænder gas eller andre brændstoffer.
Den opsugede luft må ikke ledes ind i rør, der anvendes til udledning af røg
fra apparater med forbrænding af gas eller af andre brændstoffer.
Det er strengt forbudt at flambere under emhætten.
Brug af åben ild er farligt for filtrene og kan medføre brand, og skal derfor
altid undgås.
Friturestegning skal ske under opsyn for at forhindre, at den overopvarmede
olie bryder i brand.
De tilgængelige dele kan blive meget varme, når de benyttes sammen med
apparater til madlavning.
Hvad angår de nødvendige tekniske forholdsregler og sikkerhedskrav for
udledning af røg, skal alle reglementer fra de lokale myndigheder overholdes
uden undtagelse.
Emhætten skal rengøres ofte, både indvendigt og udvendigt (MINDST EN
GANG OM MÅNEDEN; overhold under alle omstændigheder angivelserne i
kapitlet om vedligeholdelse i denne vejledning).
Manglende overholdelse af kravene for rengøring af emhætten, og for
udskiftning og rengøring af filtrene, medfører brandfare.
Emhætten må hverken benyttes eller efterlades uden korrekt indsatte
lyspærer pga. fare for elektrisk stød.
Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle fejl, skader eller
brand forårsaget af apparatet, men afledt af manglende overholdelse af
instruktionerne i denne vejledning.
Dette apparat er mærket i overensstemmelse med det Europæiske Direktiv
2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materiale, komponenter og stoffer,
der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis
kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt.
Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede
skraldespand . Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr
ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men
indsamles særskilt.
Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og
elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og
andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne.
Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.
Brug
Emhætten er udviklet til brug i den sugende udgave med ekstern udledning
eller i den filtrerende udgave med intern recirkulation .
Installering
Denne type emhætte skal monteres i loftet.
Minimumsafstanden mellem kogegrejets støtteoverflade på komfuret og den
nederste del af emhætten må ikke være under 50cm ved elektriske
kogeplader, og ikke under 65cm ved gasblus eller komfurer med både
gasblus og elektriske kogeplader.
Hvis gaskomfurets vejledning angiver en større afstand, skal dette
overholdes.
Netspændingen skal svare til spændingen vist på typeskiltet internt i
emhætten. Hvis emhætten er udstyret med et stik, skal emhætten tilsluttes
en let tilgængelig stikkontakt, der er i overensstemmelse med de gældende
standarder. Stikkontakten skal også være let tilgængelig efter installeringen.
Hvis emhætten ikke er udstyret med et stik (direkte tilslutning til elnettet),
eller hvis stikket ikke findes i et område, der også er let tilgængeligt efter
installeringen, skal der monteres en topolet afbryderkontakt i
overensstemmelse med standarderne, der sørger for fuld afbrydelse fra
elnettet i tilfælde af forhold i overspændingskategori III, og i
overensstemmelse med reglerne for elektriske installationer.
Obs! Undersøg altid, at netkablet er blevet monteret rigtigt, før emhættens
kredsløb tilsluttes forsyningsnettet og der udføres kontrol af korrekt funktion.
Funktion
Emhætten er udstyret med et betjeningspanel med mulighed for regulering
af sugestyrken og lys til oplysning af kogeområdet.
Benyt den højeste hastighed ved stor dampkoncentration i køkkenet. Det
anbefales, at man tænder udsugningen 5 minutter før påbegyndelse af
madlavning, og at udsugningen efterlades tændt i yderligere cirka 15
minutter efter afslutning af madlavningen.
Betjeningsanordningerne findes på apparatets forreste panel:
A. Hovedafbryder, emhætte tændt/slukket (Stand-by)
B. Funktion og valg af motorhastighed 1-2-3-1-2-….
C. Viser hastighed 1
D. Viser hastighed 2 (lysdiode) og mætning af fedtfilter (blinkende
kontrollampe).
E. Viser hastighed 3 (lysdiode) og mætning af filter med aktivt kul
(blinkende kontrollampe).
F. Viser max. hastighed (lysdiode)
G. Max. hastighed tændt/slukket (lysdiode). Max. hastighed er i funktion i
fem minutter:
Hvis emhætten er tændt, når max. hastighed sættes i funktion, vender
apparatet tilbage til den tidligere indstillede hastighed ved udløb af de
fem minutter.
Hvis emhætten er slukket, når max. hastighed sættes i funktion,
slukkes apparatet automatisk efter udløb af de fem minutter.
Tryk på tast A eller B for at afbryde max. hastighed.
H. Belysning slukket
I. Belysning tændt
Hvis emhætten eller betjeningsanordningerne ikke fungerer, anbefales det at
afbryde strømforsyningen i mindst 5 sekunder, og derefter tænde igen. Vent
herefter 15 sekunder, og kontroller at emhætten fungerer korrekt.
Side: 42
43
Anordning til kontrol af fedtfilter og filter med aktivt kul.
Denne type emhætte er forberedt til en anordning der viser, når fedtfilteret
eller filteret med aktivt kul har behov for rengøring (sælges af fabrikanten
specialiseret i udsugningsapparater sammen med det aktive kulfilter).
Denne type emhætte leveres af fabrikanten uden aktivt kulfilter, og
kontrollampen for mætning er således afbrudt.
Emhætten købes udstyret med aktivt kulfilter, og kontrollampen for mætning
tilsluttes på følgende måde:
Hold tasterne B og G trykket samtidigt i tre sekunder. I begyndelsen tændes
kun lysdioden til visning af fedtfilter D; straks herefter tændes lysdioden til
visning af filteret med aktivt kul E; nu er kontrol af mætningstilstanden
tilsluttet.
Slukning: hold tasterne B og G trykket i tre sekunder, indtil lysdioden for
filteret med aktivt kul begynder at blinke.
Lysdiode – viser for fedtfilter D
Lysdioden til visning af fedtfilter blinker, når der er behov for rengøring af
filteret.
Følg vedligeholdelsesvejledningen.
Lysdiode – viser for filter med aktivt kul E
Lysdioden til visning af filteret med aktivt kul tændes, når filteret skal
udskiftes. Behov for udskiftning bør opstå efter cirka 160 funktionstimer fra
første ibrugtagning.
Tilbagestilling af mætningsviseren
Efter at have rengjort filteret, skal tasten A holdes trykket i 3 sekunder, indtil
lysdioden D eller E holder op med at blinke.
Obs! Tilbagestilling af mætningsviseren SKAL udføres, mens emhætten er
indstillet på Stand-by, og emhætten må således ikke afbrydes fra elnettet.
Vedligeholdelse
Obs! Inden der udføres nogen form for rengøring eller vedligeholdelse
skal emhætten afbrydes fra elnettet ved at fjerne stikket fra
stikkontakten, eller ved at afbryde hjemmets hovedafbryder.
Emhætten skal rengøres jævnligt både på ydersiden og på indersiden
(mindst med samme frekvens som for vedligeholdelse af fedtfiltrene). Ved
rengøring skal man anvende en klud fugtet med neutrale, milde
rengøringsmidler i flydende form.
Undgå brug af produkter indeholdende slibemidler BENYT ALDRIG SPRIT!
Pas på: Manglende overholdelse af vejledningen til rengøring af apparatet
og udskiftning af filtrene medfører brandfare. Der henstilles således til, at
instruktionerne følges.
Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuel beskadigelse af motoren,
brande forårsaget af utilstrækkelig vedligeholdelse af apparatet eller
manglende overholdelse af ovenstående instruktioner.
Fedtfilter
Fig. 17-28
Fedtfilteret skal rengøres med milde vaskemidler en gang om måneden
(eller når signaleringssystemet for filtermætning angiver behovet – hvis
denne funktion findes på den købte model); filteret kan også vaskes i
opvaskemaskine ved lave temperaturer og med en kort opvaskecyklus.
Ved vask i opvaskemaskinen kan metal-fedtfilteret blive misfarvet, men
dette vil ikke have negativ indflydelse på dets filtrerende egenskaber.
Kulfilter (kun den filtrerende udgave)
Fig. 27
Kulfilteret kan vaskes hver anden måned (eller når signaleringssystemet
angiver mætning af filtrene – hvis denne funktion er til stede på den købte
model) i varmt vand og med egnede rengøringsmidler, eller i
opvaskemaskine på 65°C (ved vask i opvaskemaskinen skal der udføres en
komplet opvaskecyklus uden andet køkkengrej i maskinen).
Fjern det overskydende vand uden af ødelægge filteret; herefter skal den lille
madras fjernes fra plastrammen og lægges i ovnen i 10 minutter ved 100°C
for at fuldføre tørringen.
Udskift den lille madras hver 3. år og hvis den ødelægges.
Udskiftning af lyspærerne
Fig. 29
Afbryd apparatet fra el-nettet.
Pas på! Sørg for at pærerne er kolde før de berøres.
Benyt kun halogenpærer på 12V -20W max - G4, og sørg for ikke at røre ved
dem med hænderne.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: AEG DI8610-M.

Stil et spørgsmål om AEG DI8610-M

Har du et spørgsmål om AEG DI8610-M men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til AEG DI8610-M. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med AEG DI8610-M så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.