AEG DD6690-M manual

Få vist brugermanualen for AEG DD6690-M below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: AEG
  • Product: Emhætte
  • Model/navn: DD6690-M
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk, , Russisk

Indholdsfortegnelse

Side: 31
32 www.aeg.com
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
ulastelig funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere
– funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at
læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
TILBEHØR OG FORBRUGSVARER
I AEG’s webbutik kan du finde alt, hvad du har brug for, til at holde alle dine AEG-
apparater flotte og perfekt fungerende. Sammen med et stort udvalg af tilbehør,
der er designet og udviklet til de høje kvalitetsstandarder, du ville forvente – fra
specialkogegrej og bestikkurve til flaskeholdere og fine vaskeposer ...
Besøg webbutikken på:
www.aeg.com/shop
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald
af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med
symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din
lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Vi anbefaler brugen af originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Model ____________________________
PRODUKTNR. (PNC) ________________
Serienummer ______________________
Side: 32
33
danish
1.	RÅD OG ANVISNINGER
•	 Denne brugervejledning gælder for flere
versioner af apparatet. Der fremstilles muligvis
enkelte dele af tilbehøret, der ikke vedrører
jeres apparat.
•	 Producenten kan ikke holdes ansvarlig for
eventuelle skader, der skyldes ukorrekt eller
forkert installation.
•	 Den mindst tilladelige sikkerhedsafstand mel-
lem komfurets top og emhættens underside
er 650 mm (nogle modeller kan installeres
lavere, jævnfør afsnittene vedrørende ydre
mål og installation).
•	 Kontrollér, at lysnetspændingen er den
samme som den spænding, der er angivet
mærkepladen, der sidder på inde i emhætten.
•	 For Klasse I apparater skal det også kontrol-
leres, at elforsyningen er forsynet med jord.
•	 Emhætten kobles til aftrækskanalen ved hjælp
af et rør med en min.-diameter på 120 mm.
Afstanden fra emhætten til kanalen skal være
så kort som mulig.
•	 Emhætten må ikke tilsluttes en kanal, der
fører forbrændingsgasser ud i det fri (oliefyr,
brændeovne etc.).
•	 Hvis emhætten skal anvendes i forbindelse
med ikke-elektriske apparater (f.eks. gaskom-
fur, gaskogeblus), skal det sikres, at lufttilgan-
gen til rummet er tilstrækkelig, så aftræksgas-
serne ikke slår tilbage. Køkkenet skal have en
åbning, der har direkte forbindelse til det fri,
så der er sikret en tilstrækkelig mængde ren
luft. Der opnås en korrekt, risikofri anvendelse,
når det maksimale undertryk i rummet ikke
overstiger 0,04 mBar.
•	 Hvis forsyningskablet er defekt, skal det
erstattes af fabrikanten eller af det tekniske
servicecenter for at forebygge enhver risiko.
2.	ANVENDELSE
•	 Emhætten er udelukkende beregnet til at
fjerne em og lugte i køkkener i private hushold-
ninger.
•	 Emhætten må kun anvendes til det formål,
hvortil den er konstrueret.
•	 Der må ikke forekomme høj åben ild under
emhætten, mens den anvendes.
•	 Justér brænderen, så flammerne er rettet
direkte mod bunden af panden/gryden – de
må ikke nå ud over kanten af bunden.
•	 Frituregryder skal under brug holdes under
konstant opsyn: kogende varm olie kan
sprøjte ind i flammerne.
•	 Emhætten må ikke anvendes af børn og per-
soner, som ikke ved, hvordan den betjenes.
•	 Apparatet er ikke beregnet til at skulle anven-
des af mindre børn eller svækkede personer
uden opsyn.
•	 Undlad at flambere retter under emhætten;
der opstår ellers brandfare.
•	 Dette apparat må ikke anvendes af personer
(derunder børn) med nedsatte psykiske,
sensoriske eller sindsmæssige evner, eller
personer uden erfaring eller tilstrækkeligt
kendskab, med mindre de overvåges eller
oplæres i brug af apparatet af personer, der er
ansvarlige for deres sikkerhed.
•	 Børn skal overvåges for at undgå, at de leger
med apparatet.
•	 ”GIV AGT: De tilgængelige dele kan blive
meget varme, hvis de anvendes med kogeap-
parater.”
3.	VEDLIGEHOLDELSE
•	 Inden apparatet skal vedligeholdes eller
rengøres, skal der slukkes for det eller stikket
skal tages ud af stikkontakten.
•	 Rengør og/eller udskift filtrene iht. det angivne
tidinterval (Brandbare).
-
- Lugtfiltret med aktivt kul W kan ikke vaskes
eller gendannes, det skal udskiftes ca. hver
4. måned, dog oftere ved særlig intensiv
anvendelse.
-
- Fedtfiltrene Z kan også vaskes i opvaske-
maskine, de skal renses ca. hver anden
måned, dog oftere ved særlig intensiv
anvendelse
-
- Eventuelle kontrollamper.
•	 Rengør emhætten ved hjælp af en fugtig klud
og et neutralt flydende rengøringsmiddel.
W
Z
Side: 33
34 www.aeg.com
4.	BETJENING
     
5.	BELYSNING
Tast Funktion Display
A
Tænder og slukker udsugningsmotoren ved den første
hastighed.
Viser den indstillede hastighed.
B
Nedsætter driftshastigheden. Viser den indstillede hastighed.
C Sætter driftshastigheden op. Viser den indstillede hastighed.
D
Aktiverer den intensive hastighed fra hvilken som helst
hastighed, også når motoren er slukket. Denne hastighed
er tidsindstillet til 5 minutter, hvorefter systemet går tilbage
til den sidste indstillede hastighed. Er i stand til at klare selv
den kraftigste os fra madlavningen.
Viser skiftevist HI og den resterende
tid en gang i sekundet.
Hvis der trykkes på denne tast i cirka 3 sekunder, mens
filteralarmen er i gang, tilbagestilles alarmen. Denne signal-
givning er kun synlig, når motoren er slukket.
F Giver besked om, at fedtfil-
trene af metal skal skylles. Alarmen
går i gang, når emhætten har væ-ret
i funktion i 100 timer.
C Giver besked om, at filtrene
med aktivt kul skal udskiftes samt
at fedtfiltrene af metal skal skylles.
Alarmen går i gang, når emhætten
har væ-ret i funktion i 200 timer.
E
Delay-funktionAktiverer automatisk slukning med en forsinkel-
se på 20 minutter. Velegnet til at fjerne den tilbageværende
lugt fuldstændigt. Kan aktiveres fra en hvilken som helst
position og inaktiveres ved at trykke på tasten eller slukke
motoren.
Viser driftshastigheden, mens prikken
nederst til højre og den resterende
tid blinker skiftevist.
Alarmen for filtrene med aktivt kul aktiveres/inaktiveres ved
at trykke og holde tasten trykket nede i cirka 5 sekunder,
når alle belastninger er slukket (motor + lys).
- 2 blink ordlyden C: Alarm for filtre
med aktivt kul aktiveret
- 1 blink ordlyden C: Alarm for filtre
med aktivt kul inaktiveret
F
Tænder og slukker for belysningssystemet med maksimal
styrke.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: AEG DD6690-M.

Stil et spørgsmål om AEG DD6690-M

Har du et spørgsmål om AEG DD6690-M men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til AEG DD6690-M. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med AEG DD6690-M så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.