AEG DBB5760HM manual

Få vist brugermanualen for AEG DBB5760HM below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: AEG
  • Product: Emhætte
  • Model/navn: DBB5760HM
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk, Arabisk, Bulgarsk

Indholdsfortegnelse

Side: 62
63
DANSK
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig
funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som
du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få
det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrere dit produkt for bedre service:
www.aeg.com/productregistration
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere
til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet
, sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads
eller kontakt din kommune.
PLEJE OG SERVICE
Vi anbefaler brugen af originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model, PNC, Serienummer.
Advarsel /Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger.
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
SIKKERHEDSINFORMATIONER
Før deres foretages nogen form for indgreb i forbindelse med rengøring
og vedligeholdelse skal forbindelsen til strømforsyningen afbrydes ved at
trække stikket ud eller ved at slukke for boligens hovedafbryder.
For indgreb i forbindelse med installation og vedligeholdelse skal der
bruges arbejdshandsker.
Apparatet må kun anvendes af børn under 8 år eller af personer med
nedsatte fysiske eller mentale evner, eller som ikke har den nødvendige
erfaring og kendskab til det, hvis de er under opsyn, eller såfremt de har
modtaget de nødvendige anvisninger til sikker brug af apparatet og kender
de dermed forbundne risici.
Det er nødvendigt at holde øje med, at børnene ikke leger med opladeren.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
Lokalet skal være udstyret med tilstrækkelig ventilation, hvis emhætten
bruges samtidig med andre forbrændingsapparatet , der drives af gas eller
andre brændstoffer.
DA BRUGSVEJLEDNING
Side: 63
www.aeg.com
64
Emhætten skal rengøres regelmæssigt både indvendigt og udvendigt
(MINDST EN GANG OM MÅNEDEN), og du skal under alle
omstændigheder overholde de utrykkelige anvisninger om vedligeholdelse
i denne manual.
Manglende overholdelse af bestemmelserne om rengøring af emhætten
samt udskiftning og rengøring af filtrene kan medføre brandfare.
Det er strengt forbudt at tilberede mad under åben ild under emhætten.
1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Brug af åben ild er skadeligt for filtrene og
kan medføre en brand, og det skal derfor
for enhver pris undgås.
Friturestegning skal udføres under
overvågning for at undgå, at olien
overophedes og antændes.
PAS PÅ! Når kogepladen er i brug,
kan emhættens tilgængelige dele blive
meget varme.
Ved udskiftning af pæren må du kun
anvendes den type lyspære, der er angivet
i afsnittet om vedligeholdelse/udskiftning af
pære i denne manual.
Pas på! Apparatet må ikke tilsluttes
strømforsyningen, før installationen er
helt fuldført.
Hvad angår de anviste tekniske og
sikkerhedsmæssige forholdsregler til
udledning af røg, skal du omhyggeligt
overholde de lokale myndigheders
forskrifter.
Den udsugede luft må ikke tilføres en
skakt, der bruges til udledning af røg fra
forbrændingsapparater, der fungerer med
gas eller andre brændstoffer.
Du må ikke bruge eller efterlade emhætten
uden korrekt monterede pærer for at undgå
en risiko for elektrisk stød.
Brug aldrig emhætten uden en korrekt
monteret rist!
Emhættens overflade må ALDRIG
anvendes som afsætningsplade, med
mindre dette er udtrykkeligt angivet.
Brug kun de medfølgende
fastspændingsskruer til produktet i
forbindelse med installationen eller
– såfremt de ikke medfølger – skal du
indkøbe den korrekte type skruer. Brug
skruer af korrekt længde, som anført i
installationsvejledningen. I tvivlstilfælde bør
du kontakte dit autoriserede servicecenter
eller en kvalificeret tekniker.
PAS PÅ! Hvis der ikke monteres de
skruer og fastspændingsanordninger som
angivet i disse anvisninger, kan der opstå
risiko for elektriske problemer.
2.ANVENDELSE
Emhætten har til opgave at udsuge røg og
damp fra madlavningen. I den medfølgende
vejledning til installering er det anført,
om den købte model kan benyttes i den
sugende udgave med udledning udenfor
eller i den filtrerende udgave med intern
recirkulation .
3.INSTALLERING
Netspændingen skal svare til spændingen
vist på typeskiltet internt i emhætten.
Hvis emhætten er udstyret med et stik,
skal emhætten tilsluttes en let tilgængelig
stikkontakt, der er i overensstemmelse med
de gældende standarder. Stikkontakten
skal også være let tilgængelig efter
installeringen. Hvis emhætten ikke er
udstyret med et stik (direkte tilslutning
til elnettet), eller hvis stikket ikke findes
i et område, der også er let tilgængeligt
efter installeringen, skal der monteres en
topolet afbryderkontakt i overensstemmelse
med standarderne, der sørger for fuld
afbrydelse fra elnettet i tilfælde af
forhold i overspændingskategori III, og
i overensstemmelse med reglerne for
elektriske installationer.
Obs! Undersøg altid, at netkablet er
blevet monteret rigtigt, før emhættens
kredsløb tilsluttes forsyningsnettet og
der udføres kontrol af korrekt funktion.
Side: 64
65
DANSK
Minimumsafstanden mellem kogegrejets
støtteoverflade på komfuret og den
nederste del af emhætten må ikke være
under 50cm ved elektriske kogeplader,
og ikke under 65cm ved gasblus eller
komfurer med både gasblus og elektriske
kogeplader.
Hvis gaskomfurets vejledning angiver en
større afstand, skal dette overholdes.
4. VEDLIGEHOLDELSE
Obs! Inden der udføres nogen form
for rengøring eller vedligeholdelse skal
emhætten afbrydes fra elnettet ved at
fjerne stikket fra stikkontakten, eller ved
at afbryde hjemmets hovedafbryder.
Emhætten skal rengøres jævnligt både på
ydersiden og på indersiden (mindst med
samme frekvens som for vedligeholdelse
af fedtfiltrene). Ved rengøring skal man
anvende en klud fugtet med neutrale, milde
rengøringsmidler i flydende form.
Undgå brug af produkter indeholdende
slibemidler BENYT ALDRIG SPRIT!
Pas på! Manglende overholdelse af
vejledningen til rengøring af apparatet
og udskiftning af filtrene medfører
brandfare. Der henstilles således til, at
instruktionerne følges.
Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for
eventuel beskadigelse af motoren, brande
forårsaget af utilstrækkelig vedligeholdelse
af apparatet eller manglende overholdelse
af ovenstående instruktioner.
4.1 Fedtfilter
Fedtfilteret skal rengøres én gang om
måneden med milde rengøringsmidler;
filteret kan også vaskes i
opvaskemaskine ved lav temperatur og
på et kort opvaskeprogram. Ved vask i
opvaskemaskinen kan metal-fedtfilteret
blive misfarvet, men dette vil ikke have
negativ indflydelse på dets filtrerende
egenskaber.
Side: 65
www.aeg.com
66
4.2 Type 20 LONG LIFE - Filter med
aktivt kul der kan vaskes
Kulfilteret kan vaskes hver anden måned
i varmt vand og egnet vaskemiddel,
eller i opvaskemaskine ved 65°C (vask i
opvaskemaskinen skal ske med en fuld
cyklus uden andre køkkengenstande.
Fjern det overskydende vand uden at
ødelægge filteret; fjern derefter den lille
madras fra plastrammens inderside og læg
madrassen i ovnen i 10 minutter ved 100°C
for at tørre den helt.
Udskift den lille madras hver 3. år, og når
kluden er beskadiget.
4.3 Type 15 - Filter med aktivt kul der
IKKE kan vaskes
Kulfilteret skal udskiftes hver 4. Måned,
hvis emhætten ikke benyttes intensivt, eller
oftere.
Kulfilteret kan IKKE vaskes eller
genanvendes.
(1*) (2*)
(3**)
(4**)
(*) Type 20 (**) Type 15 - Type 20
4.4 Filter med regenerativt kul
Kulfilteret skal regenereres hver anden måned
(eller når systemet for indikation af mættede
filtre -hvis modellen er udstyret med et sådant-
angiver at regenereringen er nødvendig).
Regenerering skal udføres efter følgende
procedure:
1. Fjern apparatet fra strømforsyningen.
2. Rengør overfladen på filteret med en fugtig
klud for at fjerne det fedt der sidder uden på
filteret.
3. Filteret kommes i ovnen ved 200 grader i 45
minutter.
4. Sluk ovnen og vent en time inden filteret
tages ud af ovnen.
Vigtigt! Før der røres ved filteret vær sikker på
at det er kølet helt ned.
Type SUPCHARC-E
Side: 66
67
DANSK
5. BETJENING
Emhætten er udstyret med et
betjeningspanel med mulighed for
regulering af sugestyrken og lys til
oplysning af kogeområdet.
Benyt den højeste hastighed ved stor
dampkoncentration i køkkenet. Det
anbefales, at man tænder udsugningen 5
minutter før påbegyndelse af madlavning,
og at udsugningen efterlades tændt i
yderligere cirka 15 minutter efter afslutning
af madlavningen.
Betjeningsknapperne fi ndes på
frontpanelet.
T6
1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
2 3 4 5 6 7 8 9
1 ON/OFF hastighedstast
Tast til aktivering/deaktivering af
kontrolpanel
2 Udsugningshastighedstast 1 (effekt)
3 Udsugningshastighedstast 2 (effekt)
4 Udsugningshastighedstast 3 (effekt)
5 Udsugningshastighedstast 4 (effekt)
Bemærk: Udsugningshastigheden
4 (effekt) vedbliver i drift i 5 minutter,
hvorefter den vender tilbage til den
forrige indstilling.
6 ”Breeze” funktionstast
(Ventilation miljø)
Emhætten tænder ved lav udsug-
ningshastighed (effekt) i 60 minutter,
hvorefter den slukker.
7 Tast til kontrol og aktivering/deakti-
vering af filtrenes mætning
8 Signalering af funktionen Hob2
Hood
9 Tast ON/OFF belysning
Funktion til aktivering/deaktivering af
kontrolpanel
Mens emhætten er i standby, tryk på tasten
1 , slukker alle lysdioderne: Kontrolpanelet
er deaktiveret.
Tryk igen på tasten 1 , alle lysdioderne
tænder: Kontrolpanelet er aktiveret.
Funktion til aktivering/deaktivering af
kontrol til kulfiltrenes mætning
Mens emhætten er i standby, tryk på tasten
5 i mere end 3 sekunder
Tasten 7 tænder med blinkende lys, for at
angive, at kontrollen til kulfiltrenes mætning
er aktiveret.
Tasten 7 tænder med vedvarende lys,
for at angive, at kontrollen til kulfiltrenes
mætning er aktiveret.
Funktion til kontrol og nulstilling af filtre-
nes mætning
Med regelmæssige mellemrum, afhængigt
af emhættens anvendelsestid, lyser tasten
7 , for at angive, at det er nødvendigt at
udføre vedligeholdelsen af filtrene afhæn-
gigt af anvisningerne, der er anført i de
relevante afsnit.
Tast 7 lyser vedvarende: Det er nødven-
digt, at gennemføre fedfilterets vedligehol-
delse
Tast 7 tændt med blinkende lys: Det er
nødvendigt, at gennemføre kulfilterets
vedligeholdelse
Nulstilling af indikator til filtermætning
Mens emhætten er i standby, tryk på tasten
7 i mere end 3 sekunder
Gentag om nødvendigt.
Side: 67
www.aeg.com
68
5.1 Hob2
Hood
Emhætten er forsynet med en ”trådløs”
funktion (wireless), der knyttes til
kogepladerne for en automatisk justering
af den mest egnede hastighed. Se
brugsvejledningen til kogepladerne for at
tjekke om denne funktion er til stede.
Ved første tilslutning eller ved pludselig
strømafbrydelse (blackout) vent 1 minut
for at give emhætten tid til at genoprette
forbindelse til kogeplader. Mens emhæt-
ten er i drift med funktionen Hob2
Hood er
tasten 8 tændt.
6. BELYSNING
Emhætten er udstyret med et
belysningssystem baseret på lysdiode-
teknologi.
Lysdioderne sikrer optimal belysning,
holdbarhed op til 10 gange længere end
almindelige pærer, og de giver mulighed for
at spare 90% elektricitet.
Pas på: Se aldrig direkte på lyset fra
lysdioderne.
Til udskiftning af lamperne, ret henvendelse
til det godkendte reservedelscenter.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: AEG DBB5760HM.

Stil et spørgsmål om AEG DBB5760HM

Har du et spørgsmål om AEG DBB5760HM men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til AEG DBB5760HM. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med AEG DBB5760HM så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.