AEG CX8 manual

Få vist brugermanualen for AEG CX8 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: AEG
  • Product: Fejekoste
  • Model/navn: CX8
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Græsk, Arabisk, Svensk, Dansk, Nordmand, Finsk

Indholdsfortegnelse

Side: 17
18
18
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
eng
fin
gre
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter
samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller
psykisk funktionsevne, eller som mangler den
nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under
opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet
på en sikker måde samt forstår de medfølgende
farer.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af
børn uden opsyn.
• Sørg for, at støvsugeren opbevares på et tørt sted.
• Al service eller reparationer må udelukkende
udføres af et autoriseret AEG servicecenter.
• Tag ladeadapteren ud af stikket og fjern
batteripakken, inden du rengør eller foretager
vedligeholdelse af din CX8.
• Børn skal være under opsyn, så de ikke kan lege
med apparatet.
• Emballagemateriale som f.eks. plastikposer må
ikke være tilgængelig for børn for at undgå risiko
for kvælning.
• Hver støvsuger er udformet til en specifik
spænding. Kontrollér, at din spændingsforsyning
er den samme som på mærkepladen på
ladeadapteren.
Brug kun den specifikke batteritype:
For 21,6V - type: SIRBP216LI
For 25,2V - type: SIRBP252LI
• Brug kun den originale ladeadapter, som er
fremstillet til CX8
• Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes
af et autoriseret AEG-serviceværksted af hensyn til
sikkerheden. Beskadigelse af støvsugerens ledning
er ikke dækket af garantien.
Bemærk
Dette apparat indeholder elektriske komponenter:
• Støvsug aldrig flydende væsker
• Undlad at nedsænke støvsugeren i vand ved
rengøring af denne
• Slangen skal kontrolleres regelmæssigt og må ikke
benyttes, hvis den er beskadiget.
Brug aldrig støvsugeren eller batteripakken:
• I våde omgivelser.
• I nærheden af brændbare gasser osv.
• Når produktet viser tegn på beskadigelse.
• På skarpe genstande eller væsker.
• På varmt eller koldt aske, tændte cigaretskodder
osv.
• På fint støv f.eks. fra puds, beton, mel, varmt eller
koldt aske.
• Lad ikke støvsugeren eller batteripakken stå i
direkte sollys.
Brug aldrig ikke-genopladelige batterier.
Batteriet er en forseglet enhed, der under normale
omstændigheder ikke udgør nogen risiko. Hvis det
usandsynlige skulle ske, at der siver væske ud af
batteriet, må du ikke røre ved væsken, men skal i
stedet følge disse sikkerhedsforanstaltninger:
• Kontakt med huden – kan medføre irritation. Vask
med sæbe og vand.
• Indånding – kan forårsage irritation af luftvejene.
Sørg for at få frisk luft, og søg derefter lægehjælp.
• Kontakt med øjnene – kan medføre irritation. Skyl
omgående øjnene grundigt med vand i mindst 15
minutter. Søg lægehjælp.
• Bortskaffelse – brug handsker ved håndtering
af batteriet, og bortskaf det med det samme i
henhold til lokale love eller bestemmelser.
• Undgå at udsætte støvsugeren eller batteriet for
stærk varme.
• Batteripakken eller battericellerne i den må ikke
skilles ad, kortsluttes, anbringes mod metalflader.
• Brug aldrig støvsugeren uden dens filtre.
• Rør ikke ved børsterullen, mens støvsugeren er
tændt, og børsterullen drejer rundt.
Hvis du bruger støvsugeren under ovennævnte
forhold, kan det forårsage alvorlig personskade eller
skade på produktet. En sådan personskade eller
skade dækkes ikke af garantien eller af AEG.
Sikkerhedsforanstaltninger
Side: 59
60
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
eng
fin
gre
arb
far
Funcionamento e armazenamento recomendados de produtos Electrolux com baterias,
baseados nos níveis de humidade e de temperatura.
1. Ambiente de funcionamento e carregamento:
Níveis de humidade: de 20% a 80% (sem condensação)
Para proteger o motor e a bateria, o produto não deve ser armazenado nem operado a uma temperatura
ambiente inferior a 5 °C ou superior a 35 °C. (95 °F). Se isto ocorrer, é necessário que o produto arrefeça
antes de ser utilizado novamente.
2. Ambiente/condições de armazenamento
Se o produto for armazenado durante um longo período de tempo (sem ser utilizado ou carregado),
recomenda-se o armazenamento do produto a uma temperatura ambiente normal, com as baterias
carregadas a 50% da capacidade. Desta forma, é possível manter a performance e o tempo de execução do
produto.
Níveis de humidade: de 20% a 80% (sem condensação)
Se o produto for armazenado a uma temperatura inferior à temperatura ambiente normal, aguarde
algumas horas antes de o utilizar, até os respetivos componentes internos aquecerem e secarem.
3. Aviso de condensação de humidade
É possível a formação de condensação de humidade no interior do produto nas seguintes condições:
- a unidade é movida de um ambiente frio para um ambiente quente
- o nível de humidade é muito elevado
- após o aquecimento de uma divisão fria
Aguarde algumas horas antes de utilizar os produtos, até os respetivos componentes internos aquecerem
e secarem.
Anbefalet drift og opbevaring af batteridrevne Electrolux produkter ud fra luftfugtighed og
temperatur.
1. Omgivelsesbetingelser for drift og opladning:
Luftfugtighed: 20-80 % (ikke-kondenserende)
For at beskytte motoren og batteriet bør produktet ikke opbevares eller anvendes ved en omgivende
temperatur på under 5 °C eller over 35 °C. (95 °Fahrenheit). Hvis dette sker, skal produktet have lov til at
køle af, før det tages i brug igen.
2. Opbevaringsomgivelser/betingelser
Hvis produktet opbevares i længere tid (uden at blive brugt eller opladet), anbefaler vi at opbevare
produktet ved normal stuetemperatur med batterierne opladet 50 %. Herved opretholdes produktets
ydeevne og levetid.
Luftfugtighed: 20-80 % (ikke-kondenserende)
Hvis produktet opbevares ved temperaturer, der ligger under normal stuetemperatur, skal du vente et par
timer, indtil produktets indvendige komponenter er varmet op og tørret, før det tages i brug.
3. Advarsel om kondensering
Der kan opstå kondensering inde i produktet ved følgende omgivelsesbetingelser:
- enheden flyttes fra kolde til varme omgivelser
- ved meget høj luftfugtighed
- efter opvarmning af et koldt rum.
Vent et par timer, indtil produktets indvendige komponenter er varmet op og tørret, før det tages i brug.
Aanbevolen gebruik en opslag voor accuproducten van Electrolux met betrekking tot
luchtvochtigheid en temperatuur.
1. Gebruiks- en oplaadomgeving:
Vochtigheid: 20% tot 80% (niet-condenserend)
Ter bescherming van de motor en batterij mag het product niet worden gebruikt of opgeborgen bij een
omgevingstemperatuur die lager is dan 5 °C of hoger dan 35 °C. (95 °F). Als dit optreedt, dient het product
eerst af te koelen alvorens het weer wordt gebruikt.
2. Opslagomgeving en -omstandigheden
Indien het product voor een langere periode wordt opgeslagen (zonder gebruik of opladen), raden wij
u aan om dat te doen bij normale kamertemperatuur met de accu opgeladen tot 50% van de maximale
capaciteit. Hiermee behoudt u de prestaties en levensduur van het product.
Luchtvochtigheid: 20% tot 80% (niet-condenserend)
Indien het product wordt opgeslagen bij een temperatuur onder normale kamertemperatuur, dient u voor
gebruik enkele uren te wachten zodat de interne onderdelen kunnen opwarmen en droog kunnen worden.
3. Condensatiewaarschuwing
In de volgende omstandigheden kan er condensatie ontstaan aan de binnenkant van het product:
- Het apparaat is van een koude naar een warme omgeving verplaatst
- Het apparaat staat in een zeer luchtvochtige omgeving.
- U heeft een koude kamer opgewarmd.
Wacht een paar uur voordat u het apparaat gebruikt zodat de interne componenten van het apparaat
kunnen opwarmen en droog kunnen worden.
Anbefalt bruk og oppbevaring av batteriprodukter fra Electrolux basert på fuktighet og
temperatur.
1. Bruks- og oppladningsmiljø:
Fuktighet: 20 % til 80 % (uten kondensering)
For å beskytte motoren og batteriet bør produktet ikke oppbevares eller brukes ved
omgivelsestemperaturer under 5 ºC eller over 35 ºC. (95 ºF). Hvis dette skjer, må produktet avkjøles før det
kan brukes igjen.
2. Oppbevaringsmiljø/-forhold
Hvis produktet skal oppbevares over en lengre periode (uten at det brukes eller lades), anbefaler vi at du
oppbevarer det i romtemperatur og med batteri som er omtrent 50 % fulladet. Dette ivaretar best ytelsen
og driftstiden til produktet.
Fuktighet: 20 % til 80 % (uten kondensering)
Hvis du oppbevarer produktet ved en temperatur som er lavere enn romtemperatur, må du la det stå i
romtemperatur et par timer slik at komponentene kan varmes opp og tørkes før du bruker det.
3. Advarsel om kondensering
Det kan dannes kondens inne i produktet under følgende forhold:
– hvis enheten flyttes fra et kaldt til et varmt miljø
– under svært fuktige forhold
– etter at et kaldt rom har blitt varmet opp
Vent et par timer slik at de interne komponentene har blitt varme og tørre før du bruker enheten.
60
Side: 63
64
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
eng
fin
gre
arb
far
Informação para o consumidor
Assistência e reparações
Se o seu CX8 avariar ou deixar de funcionar, deve levá-lo a um Centro de
Assistência AEG autorizado.
Se o cabo de alimentação ou o transformador estiver danificado, deve ser
substituído pela AEG, por um agente de assistência ou por uma pessoa
igualmente qualificada, para evitar perigos.
Informação para o consumidor
A AEG rejeita qualquer responsabilidade por todos os danos decorrentes
de utilização imprópria do aparelho ou de violação do aparelho.
Esta garantia não cobre a redução da autonomia da bateria
resultante da utilização ou da idade da bateria.
Este produto foi concebido a pensar no ambiente. Todas as peças de
plástico estão marcadas para efeitos de reciclagem.
Para mais informação, visite o nosso website: www. aeg.com
Para mais informação sobre garantia e contactos para os clientes,
consulte o Folheto da Garantia incluído na embalagem.
Declaramos que este aspirador operado a bateria, destinado ao uso
doméstico, está em conformidade com a Directiva CEM (Compatibilidade
Electromagnética) 2004/108/CE, com Directiva da Baixa Voltagem
2006/95/CE e com a Directiva de Marcação com a Etiqueta CE 93/68/CEE.
Todos os testes de conformidade foram executados por uma entidade de
testes externa e independente.
Informatie voor de consument
Service of reparaties
In het geval van een defect of storing brengt u uw CX8 naar een erkend
AEG-servicecentrum.
Als de voedingskabel of het oplaadstation beschadigd is, moet deze
worden vervangen door AEG, de onderhoudsdienst van AEG of een
gelijksoortig gekwalificeerde persoon teneinde gevaarlijke situaties te
voorkomen.
Informatie voor de consument
AEG wijst alle verantwoordelijkheid af voor alle schade die voortvloeit
uit eventueel onjuist gebruik van het apparaat of wanneer er met het
apparaat wordt geknoeid.
Deze garantie dekt niet de vermindering van de levensduur van de
batterij vanwege de veroudering of gebruik.
Dit product is ontworpen om het milieu te sparen. Alle plastic
onderdelen zijn gemarkeerd voor recyclingdoeleinden.
Zie onze website www. aeg.com voor meer informatie.
Voor meer informatie over de garantie en de contactpunten voor
consumenten raadpleegt u het garantieboekje in de verpakking.
Wij verklaren hierbij dat deze door batterijen aangestuurde stofzuiger,
bedoeld voor huishoudelijk gebruik, voldoet aan EMC-richtlijn 2004/108/
EC, richtlijn 2006/95/EC met betrekking tot laagspanning en richtlijn
93/68/EEC met betrekking tot het EG-keurmerk. Alle conformiteitstesten
zijn uitgevoerd door een onafhankelijke derde onderzoeksinstituut.
Forbrugeroplysninger
Service eller reparationer
I tilfælde af driftsforstyrrelse eller fejl skal du bringe din CX8 til et
autoriseret AEG servicecenter.
Hvis netkablet eller opladeren beskadiges, skal de udskiftes af AEG eller
dennes serviceleverandør eller en montør med tilsvarende kvalifikationer
for at forebygge, at nogen udsættes for fare.
Forbrugeroplysninger
AEG frafalder ethvert ansvar for alle skader, som skyldes forkert brug af
apparatet, eller hvis der er blevet pillet ved apparatet.
Denne garanti dækker ikke batteriets reducerede driftstid på grund
af alder eller brug.
Dette produkt er udviklet med tanke på miljøet. Alle plastdele er
mærkede, så de kan genbruges.
Se vores webside for detaljerede oplysninger: www. aeg.com
For flere detaljer om garanti og forbrugerkontakter kan du se
garantibeviset i emballagen.
Vi erklærer, at denne batteridrevne støvsuger, som er beregnet
til husholdningsbrug, er i overensstemmelse med EMC-direktivet
2004/108/EC, Lavspændingsdirektivet 2006/95/EC og CE-mærkning,
direktivet 93/68/EØF. Al overensstemmelsesafprøvning er foretaget af et
uafhængigt tredjeparts afprøvningsorgan.
Forbrukerinformasjon
Service eller reparasjon
Dersom det oppstår feil, må CX8en din repareres av et autorisert AEG-
serviceverksted.
Hvis strømkabelen eller laderen blir skadet, må den skiftes av AEG, en
autorisert servicerepresentant eller annen kvalifisert person for å unngå
fare.
Forbrukerinformasjon
AEG fraskriver seg alt ansvar for alle skader som oppstår fra enhver uriktig
bruk av produktet eller ved tilfeller av manipulering av produktet.
Reduksjon i batteritiden på grunn batteriets alder eller bruk dekkes
ikke av reklamasjonsrettigheter.
Dette produktet er konstruert med tanke på miljøet. Alle plastdeler er
merket for resirkulering.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se på nettsiden vår:
www.aeg.com
For flere detaljer om garanti og forbrukerkontakt, kan du se garantiheftet
i emballasjen.
Vi erklærer at denne batteridrevne støvsugeren, beregnet på
hjemmebruk, er i samsvar med EMC-direktiv 2004/108/EC,
lavspenningsdirektiv 2006/95/EC og CE-merkingsdirektiv 93/68/EØF. All
samsvarstesting har blitt utført av et testeorgan som er en uavhengig
tredjepart.
Side: 66
67
Dansk
Batteriet skal fjernes fra produktet, før det bortskaffes.
Bortskaf eller genbrug batteriet i overensstemmelse
med lokale bestemmelser. Symbolet på produktet
eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet
overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk
og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt
bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til
at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet
og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af
forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale
kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning,
hvor produkt er købt, for yderligere oplysninger om
genanvendelse af dette produkt.
Français
La batterie doit être retirée de l’appareil avant la
mise au rebut. La batterie doit être mise au recyclage
conformément aux consignes et réglementations
locales. Le symbole sur le produit ou son emballage
indique que ce produit ne peut être traité comme
déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de
ramassage concerné, se chargeant du recyclage du
matériel électrique et électronique. En vous assurant
que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez
la prévention des conséquences négatives pour
l’environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient
le résultat d’un traitement inapproprié des déchets de
ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage
de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau
municipal de votre région, votre service d’élimination
des déchets ménagers ou le magasin où vous avez
acheté le produit.
Deutsch
Den Akku vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernen.
Entsorgen oder recyceln Sie den Akku gemäß den
örtlichen Bestimmungen. Das Symbol auf dem
Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass
dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu
behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das
Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten
abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum
korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die
Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt
und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen
gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling
dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer
Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben.
Italiano
La batteria deve essere rimossa dal prodotto prima
dello smaltimento. Smaltire o riciclare la batteria in linea
con i regolamenti locali. Il simbolo sul prodotto o
sulla confezione indica che il prodotto non deve essere
considerato come un normale rifiuto domestico, ma
deve essere portato nel punto di raccolta appropriato
per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto
in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali
conseguenze negative per l’ambiente e per la salute, che
potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del
prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio
di questo prodotto, contattare l’ufficio comunale, il
servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è
stato acquistato il prodotto.
Norsk
Batteriet må fjernes fra produktet før det kasseres.
Kildesorter batteriet i henhold til lokale forskrifter.
Symbolet på produktet eller på emballasjen
viser at dette produktet ikke må behandles som
husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et
mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.
Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du
bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø
og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere
informasjon om resirkulering av dette produktet,
vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller
forretningen der du anskaffet det.
Português
A bateria deve ser removida do produto antes da
eliminação. Elimine ou recicle a bateria de acordo
com a legislação local. O símbolo no produto
ou na embalagem indica que este produto não pode
ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve
ser entregue ao centro de recolha selectiva para a
reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao
garantir uma eliminação adequada deste produto, irá
ajudar a evitar eventuais consequências negativas para
o meio ambiente e para a saúde pública, que, de outra
forma, poderiam ser provocadas por um tratamento
incorrecto do produto. Para obter informações mais
pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto,
contacte os serviços municipalizados locais, o centro
de recolha selectiva da sua área de residência ou o
estabelecimento onde adquiriu o produto.
Nederlands
De accu moet uit het product worden verwijderd
voordat het product wordt weggegooid. Voer de
accu af of recycleer deze in overeenstemming met
de plaatselijke regelgeving. Het symbool op het
product of op de verpakking wijst erop dat dit product
niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet
echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische
en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt
verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu
negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details
in verband met het recyclen van dit product, neemt u
het best contact op met de gemeentelijke instanties,
het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Español
Se debe retirar la batería del producto antes de
desecharlo. Deseche o recicle la batería conforme a las
normativas locales. El símbolo en el producto o en
su embalaje indica que este producto no se puede tratar
como desperdicios normales del hogar. Este producto
se debe entregar al punto de recolección de equipos
eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse
de que este producto se deseche correctamente, usted
ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para
el ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir
si este producto no se manipula de forma adecuada.
Para obtener información más detallada sobre el
reciclaje de este producto, póngase en contacto con la
administración de su ciudad, con su servicio de desechos
del hogar o con la tienda donde compró el producto.
Svenska
Batteriet ska avlägsnas från produkten innan det
slängs. Släng eller återvinn batteriet i enlighet med
lokala föreskrifter. Symbolen på produkten
eller emballaget anger att produkten inte får
hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället
lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning
av el- och elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar
du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras
som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: AEG CX8.

Stil et spørgsmål om AEG CX8

Har du et spørgsmål om AEG CX8 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til AEG CX8. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med AEG CX8 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.