Acer Aspire One AO756-887BXss manual

Få vist brugermanualen for Acer Aspire One AO756-887BXss below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Acer
  • Product: Netbook
  • Model/navn: Aspire One AO756-887BXss
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Indholdsfortegnelse

Side: 468
Aspire One
Brukerhåndbok
Side: 530
Aspire One
Brugervejledning
Side: 531
Modelnummer: ________________________________
Serienummer: _________________________________
Købsdato: ____________________________________
Købt hos: _____________________________________
© 2012 Alle Rettigheder Forbeholdes
Aspire One Brugervejledning
Denne revision: 11/2012
Side: 532
iii
Dansk
Dansk
Oplysninger for din sikkerhed og
komfort
Sikkerhedsinstruktioner
Læs disse instruktioner omhyggeligt. Gem dette dokument for senere reference.
Følg alle advarsler og instruktioner, der er mærket på produktet.
Sluk for produktet, inden det rengøres.
Tag ledningen ud af stikket inden rengøring af dette produkt. Brug ikke
rengøringsvæske eller aerosol rengøringsmiddel. Brug en fugtig klud til rengøring.
Vær FORSIGTIG med stik når forbindelsen til enheden afbrydes
Overhold følgende retningslinjer når strømforsyningen til strømforsyningsenheden
tilsluttes eller afbrydes:
Installer strømforsyningsenheden, inden netledningens stik sættes i stikkontakten.
Træk netledningen ud af stikkontakten inden strømforsyningsenheden fjernes fra
computeren.
Hvis systemet har flere strømkilder, skal systemets strømforsyning afbrydes ved at
trække alle netledninger ud af alle strømforsyningerne.
Udvis FORSIGTIGHED omkring tilgængelighed
Du skal sikre dig, at den stikkontakt, du sætter netledningen i, er nemt tilgængelig og
så tæt på udstyrets bruger som muligt. Når det er nødvendigt at afbryde strømmen til
udstyret, skal du trække netledningen ud af stikkontakten.
FORSIGTIG Til medfølgende plastikkort (kun for udvalgte modeller)
Din computer leveres med plastikkort installeret i kortstikkene. Plastikkort beskytter
ubrugte stik mod støv, metalgenstande og andet. Gem plastikkortene, så de kan
bruges når der ikke er kort i stikkene.
Advarsler
• Produktet må ikke anvendes i nærheden af vand.
• Produktet må ikke placeres på en ustabil vogn, fod eller et ustabilt bord.
Produktet kan falde ned, hvilket kan medføre alvorlig beskadigelse af
produktet.
• Riller og åbninger til ventilation skal sikre pålidelig drift af produktet og beskytte
det imod overophedning. Disse åbninger må ikke tilstoppes eller tildækkes. Du
må aldrig spærre åbningerne ved at placere produktet på en seng, en sofa, et
tæppe eller en lignende overflade. Produktet må aldrig placeres i nærheden af
Side: 533
iv
Dansk
Dansk
eller oven på en radiator eller et varmeapparat eller i en indbygget installation,
medmindre der sikres korrekt ventilation.
• Undlad at skubbe genstande ind i produktet gennem åbninger i kabinettet, da
de kan komme i berøring med strømførende områder eller kortslutte dele, som
kan resultere i brand eller elektrisk stød. Pas på ikke at spilde væske på
produktet.
• For at undgå beskadigelse af interne komponenter og forhindre lækage af
batteriet, må produktet ikke placeres på en vibrerende overflade.
• Den må aldrig bruges under sportsbegivenheder, under konditionstræning eller
i vibrerende omgivelser, der kan forårsage uventede kortslutninger eller
beskadige rotor-enhederne, harddisken, det optiske drev og endda udgøre en
risiko fra lithiumbatteriet.
• Bunden, områder omkring ventilationsåbninger og AC-adapteren kan blive
varme. For at undgå skader skal du sikre, at de ikke kommer i kontakt med din
hud eller krop.
Bemærk: Reducer risikoen for skader forårsaget af varme eller ild ved
at overholde følgende:
1) Placer ikke computeren eller AC-adapteren på en blød overflade,
f.eks. en seng.
2) Lad ikke computeren eller AC-adapteren hvile på dit skøn i lange
perioder.
3) Brug computeren på en flad, hård overflade, f.eks. et bord.
4) Sørg for, at ventilationen ikke forhindres.
• Din enhed og dets tilbehør kan indeholde små dele. Hold dem væk fra små
børn.
• Overfladetemperaturen på basen vil stige under normal drift, især med
vekselstrøm. Hvis du tillader fortsat kontakt med hud, kan det medføre ubehag.
Brug af elektrisk strøm
• Produktet skal drives med den strømtype, der er angivet på mærkepladen. Hvis
du er i tvivl om, hvilken strømtype der er til rådighed, skal du kontakte
forhandleren eller det lokale el-selskab.
• Der må ikke være placeret tunge genstande på netledningen. Produktet må
ikke placeres et sted, hvor personer kan træde på ledningen.
• Hvis der anvendes en forlængerledning til produktet, skal du kontrollere, at den
samlede strømstyrke (ampere) for det udstyr, der er tilsluttet
forlængerledningen, ikke overstiger den strømstyrke (ampere), der er angivet
for forlængerledningen. Kontroller også, at den samlede kapacitet for alle
produkter, der er tilsluttet stikkontakten, ikke overstiger sikringens kapacitet.
• Overbelast ikke en stikkontakt eller en stikdåse ved at tilslutte for mange
enheder. Hele systemets belastning må ikke overstige 80% af grenledningens
klassificering. Hvis der bruges stikdåser, må belastningen ikke overstige 80%
af stikdåsens input-klassificering.
Side: 534
v
Dansk
Dansk
• Dette produkts AC-adapter er udstyret med et tre-benet stik med jord. Stikket
passer kun til en stikkontakt med jord. Kontroller, at stikkontakten er korrekt
jordet, inden du sætter AC-adapterens stik i stikkontakten. Sæt ikke stikket i en
stikkontakt uden jord. Kontakt en elektriker for yderligere oplysninger.
Advarsel! Stikkets jordben er en sikkerhedsfunktion. Hvis du
bruger en stikkontakt uden korrekt jordforbindelse, kan det
medføre elektrisk stød og/eller skade.
Bemærk: Stikkets jordben giver også god beskyttelse mod uventet
støj fra nærtstående elektriske enheder, der kunne skabe interferens
for produktets ydelse.
• Systemet kan tændes med en lang række spændinger: 100 til 120 eller 220 til
240 V AC. Strømkablet, der leveres med systemet, opfylder kravene til brug i
det land/den region, hvor systemet blev købt. Strømkabler til brug i andre
lande/regioner skal opfylde kravene til det land/den region. Yderligere
oplysninger om strømkabelkrav fås ved at kontakte autoriseret forhandler eller
serviceudbyder.
Service af produkt
Du må ikke selv forsøge at foretage reparation af produktet, da du kan komme i
berøring med farlige strømførende områder eller blive udsat for andre farlige
situationer, hvis du åbner eller fjerner kabinettet. Al vedligeholdelse skal overlades til
kvalificerede servicefolk.
Træk stikket ud af kontakten og overlad vedligeholdelse til kvalificeret personale
under følgende omstændigheder:
• Når netledningen eller stikket er beskadiget eller flosset.
• Hvis der er spildt væske ind i produktet.
• Hvis produktet har været udsat for regn eller vand.
• Hvis produktet har været tabt, eller tasken er blevet beskadiget.
• Hvis produktet udviser en klar ændring i ydeevne, som tyder på behov for
service.
• Hvis produktet ikke fungerer normalt, når betjeningsinstruktionerne følges.
Bemærk: Justér kun de indstillinger, som dækkes af
betjeningsinstruktionerne, da forkert justering af andre indstillinger
kan medføre beskadigelse og ofte vil kræve en omfattende reparation
af kvalificerede teknikere for at bringe produktet i normal driftsstand.
Side: 535
vi
Dansk
Dansk
Retningslinjer for sikker brug af batteri
Denne notebook bruger et lithium-ion batteri. Må ikke bruges i fugtige, våde eller
korroderende omgivelser. Produktet må ikke lægges, opbevares eller gemmes på
eller nær varmekilder, et sted med høje temperaturer, i stærkt direkte sollys, i en
mikrobølgeovn eller en trykkoger, og det må ikke udsættes for temperaturer over
60°C (140°F). Hvis disse retningslinjer ikke overholdes, kan det forårsage, at
batteriet lækker syre, bliver meget varmt, eksploderer eller antændes, samt
afstedkommer personskade og/eller beskadigelse. Batteriet må ikke gennembores,
åbnes eller skilles ad. Hvis batteriet lækker, og du kommer i kontakt med de
lækkende væsker, skal du skylle grundigt med vand, og søge lægehjælp. Af
sikkerhedsmæssige grunde, og for at forlænge batteriets levetid, kan batteriet ikke
oplades ved temperaturer under 0°C (32°F) eller over 40°C (104°F).
Det nye batteri kan kun levere sin fulde præstation efter to til tre fuldstændige
opladnings- og afladningscyklusser. Batteriet kan oplades og aflades hundredvis af
gange, men det vil nedslides til sidst. Når driftstiden bliver mærkbart kortere end
normalt, bør du købe et nyt batteri. Brug kun godkendte batterier, og oplad kun dit
batteri med de godkendte opladere og designet til denne enhed.
Brug kun batteriet til dets tilsigtede formål. Brug aldrig en oplader eller et batteri, der
er beskadiget. Batteriet må ikke kortsluttes. Man kan kortslutte et batteri ved et uheld
med en metalgenstand som f. eks. en mønt, en clips eller en pen, der får direkte
kontakt med batteriets positive (+) og negative (-) poler (de ligner metalstykker, der
sidder på batteriet). Det kan ske når du f. eks. har et ekstra batteri med i lommen
eller i tasken. Hvis batteriet kortsluttes, kan det beskadige batteriet eller den
forbindende genstand.
Batteriets kapacitet og levetid reduceres hvis batteriet efterlades i meget varme eller
kolde steder, som f. eks. en tillukket bil om sommeren eller vinteren. Forsøg altid at
holde batteriet indenfor en temperatur på mellem 15°C og 25°C (59°F og 77°F). En
enhed med et varmt eller koldt batteri fungerer muligvis ikke midlertidigt, selv om
batteriet er helt opladet. Batteriets funktion er særligt begrænset i temperaturer et
godt stykke under frysepunktet.
Bortkast ikke batterierne i ild, da de kan eksplodere. Batterierne kan også
eksplodere hvis de beskadiges. Smid batterier ud i henhold til de lokale regler.
Genbrug, hvor det er muligt. Bortkast ikke som affald fra husholdningen.
Trådløse enheder kan være modtagelige overfor interferens fra batteriet, hvilket kan
påvirke funktionen.
Udskiftning af batteri
Notebook-pc serien bruger litiumbatterier. Udskift batteriet med samme type, som
fulgte med dit produkt. Brug af en anden type batteri kan øge risikoen for brand eller
eksplosion.
Side: 536
vii
Dansk
Dansk
Advarsel! Batterier kan eksplodere, hvis de ikke håndteres
korrekt. De må ikke adskilles eller kastes ind i åben ild. Opbevar
dem utilgængeligt for børn. Bortskaf brugte batterier i
overensstemmelse med lokale regulativer.
Radiofrekvens interferens
Advarsel! Af sikkerhedsmæssige årsager skal der slukkes for
alle trådløse og radiotransmitterende enheder, når din laptop
bruges under følgende forhold. Disse enheder kan inkludere,
men er ikke begrænset til: trådløs LAN (WLAN), Bluetooth og/
eller 3G.
Husk at følge alle bestemmelser, der måtte være i kraft i et givet område, og sluk
altid for din enhed, når dens brug er forbudt, eller når enheden kan forårsage
forstyrrelse eller afstedkomme fare. Brug kun enheden i dens normale
anvendelsespositioner. Enheden opfylder RF udsendelses retningslinjer, når det
bruges normalt. Den må ikke indeholde metal og du skal placere enheden på den
overfor anførte afstand fra kroppen. For at kunne overføre datafiler og meddelelser
succesfuldt, skal enheden have en god forbindelse til netværket. I visse tilfælde kan
overførslen af datafiler og meddelelser forsinkes, indtil der er en god forbindelse
tilgængelig. Kontroller, at anvisningerne for ovenstående afstand overholdes, indtil
overførslen er udført. Visse dele af enheden er magnetiske. Metaldele kan blive
tiltrukket til enheden og mennesker med høreapparatet må ikke holde enheden op til
øret med høreapparatet. Anbring ikke kreditkort eller andre magnetiske lagermedier
nær enheden, da data, der er gemt på dem, kan blive slettet.
Medicinske apparater
Funktionen af radiotransmitterende udstyr, inklusiv trådløse telefoner, kan forstyrre
funktionen af medicinske apparater, der ikke er tilstrækkeligt beskyttede. Kontakt en
læge eller producenten af det medicinske apparat for at fastslå, om apparatet er
tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern RF-energi, eller hvis du har spørgsmål. Sluk for
enheden i faciliteter, der er associeret med sundhedsplejen, når der er opsat
bestemmelser om at slukke for din type enhed. Hospitaler og faciliteter associeret
med sundhedsplejen kan anvende udstyr, der kan være følsomt overfor eksterne
RF-transmissioner.
Pacemakere. Producenter af pacemakere anbefaler, at der opretholdes en afstand
på mindst 15,3 cm (6 tommer) mellem trådløse enheder og en pacemaker for undgå
potentiel forstyrrelse af pacemakeren. Disse anbefalinger samstemmer med den
uafhængige undersøgelse af - og anbefalinger fra - Wireless Technology Research.
Mennesker med pacemakere skal overholde følgende:
Side: 537
viii
Dansk
Dansk
• Enheden skal altid holdes i en afstand på mindst 15,3 centimeter (6 tommer) fra
pacemakeren.
• Enheden må ikke bæres, så den holdes tæt på din pacemaker, når enheden er
tændt. Hvis du har mistanke om forstyrrelse af pacemakeren, skal du slukke for
enheden og flytte den.
Høreapparater. Visse digitale, trådløse enheder kan forstyrre funktionen af
høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelse, skal du kontakte din tjenesteudbyder.
Køretøjer
RF-signaler kan virke forstyrrende på forkert installerede eller utilstrækkeligt
beskyttede elektroniske system i motorkøretøjer, som f. eks. elektroniske
brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske ABS-systemer, elektroniske
hastighedskontrolsystemer og airbag-systemer. Kontakt producenten af køretøjet
eller af det tilføjede ekstraudstyr, eller deres repræsentant, for yderligere
oplysninger. Enheden bør kun undergå service - eller installeres i køretøjet - af en
kvalificeret fagmand. Fejlagtig installation eller service kan være farlig og kan
ugyldiggøre enhver garanti, der måtte være gældende for enheden. Kontroller
regelmæssigt, at alt trådløst udstyr i dit køretøj er monteret og fungerer korrekt.
Opbevar eller transporter ikke brændbare væsker, gasser eller eksplosive materialer
i det samme rum som enheden, dens dele eller tilbehør. For køretøjer der er udstyret
med en airbag skal man huske, at airbags oppustes med stor kraft. Anbring ikke
genstande, inklusiv installeret eller bærbart, trådløst udstyr, i området over
airbaggen, eller i området, hvor airbaggen oppustes. Hvis trådløst udstyr er
installeret forkert i køretøjet, og airbaggen oppustes, kan det resultere i alvorlig
skade. Det er forbudt at bruge enheden mens du flyver i et luftfartøj. Sluk for
enheden inden du går ombord i luftfartøjet. Brugen af trådløse teleenheder i et
luftfartøj kan være farligt, da det kan påvirke funktionen af luftfartøjet, afbryde det
trådløse telefonnetværk, samt det kan være ulovligt.
Potentielle eksplosive miljøer
Sluk for enheden i et potentielt eksplosivt miljø og følg al skiltning og alle
anvisninger. Potentielt eksplosive miljøer inkluderer områder, hvor du normalt bliver
bedt om at slukke for køretøjet. Gnister i disse områder kan afstedkomme en
eksplosion eller brand, og resultere i kropsskade eller død. Sluk for notebooken nær
benzintanke på servicestationer. Overhold begrænsningerne af brugen af
radioudstyr i brændstofdepoter, lagerrum og forsendelsesområder, kemiske anlæg
eller hvor der udføres sprængninger. Områder med potentielt eksplosivt miljø er ofte,
men ikke altid, afmærkede. Disse områder inkluderer under bådsdæk, faciliteter for
kemiske overførsler eller opbevaring, køretøjer der anvender flaskegas (som f.eks.
propan eller butan) og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler som
f. eks. korn, støv og metalstøv. Tænd ikke for notebooken når det er forbudt at bruge
trådløse telefoner, eller når det kan forårsage interferens eller fare.
Side: 538
ix
Dansk
Dansk
Nødopkald
Advarsel! Du kan ikke foretage nødopkald med denne enhed. Du skal foretage et
nødopkald med en mobiltelefon eller et andet telefonsystem.
Vejledninger for bortskaffelse
Dette elektroniske udstyr må ikke smides ud med almindeligt affald når
det bortkastes. Genbrug venligst – for at mindske forureningen og sikre
den højeste beskyttelse af det globale miljø. For yderligere oplysninger
om regulativer omkring affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE),
besøg www.acer-group.com/public/Sustainability
ENERGY STAR
Acer's ENERGY STAR-kvalificerede produkter sparer dig penge
ved at reducere energiomkostningerne, og beskytter miljøet uden at
gå på kompromis med funktioner eller ydeevne. Acer er stolt af at
kunne tilbyde vores kunder produkter med ENERGY STAR-
mærket.
Hvad er ENERGY STAR?
Produkter, der er ENERGY STAR-kvalificerede, bruger mindre energi og forhindrer
drivhusgasudledninger ved at opfylde strenge retningslinjer for energieffektivitet,
som angivet af det amerikanske miljøministerium. Acer forpligter sig til at tilbyde
produkter og tjenester i hele verden, der hjælper kunderne med at spare penge,
energi og forbedre kvaliteten af vores miljø. Jo mere energi, vi sparer gennem større
energieffektivitet, jo mere reducerer vi drivhusgasserne og risikoen for
klimeforandringer. Flere oplysninger kan fås på www.energystar.gov eller
www.energystar.gov/powermanagement.
Acer ENERGY STAR-kvalificerede produkter: (kun for udvalgte modeller)
• Producerer mindre varme og reducerer kølingsbelastninger og varmere
klimaer.
• Går automatisk i "skærmdvale" og "computerdvale" efter 10 og
30 minutters inaktivitet.
• Vækker computeren fra dvaletilstand ved tryk på tastatur eller flytning af
mus.
• Computere vil spare mere end 80% energi i "dvale"tilstand.
ENERGY STAR findes kun på bestemte modeller og har ENERGY STAR-
certificeringsmærket på håndledsstøtten.
ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede mærker i USA.
Side: 539
x
Dansk
Dansk
Tips og oplysninger for komfortabel brug
Computerbrugere kan lide af overanstrengelse af øjet og hovedpiner efter
vedvarende brug. Brugere er udsat for risiko for fysiske skader efter mange
arbejdstimer foran computeren. Lange arbejdsperioder, dårlig stilling, dårlige
arbejdsvaner, utilstrækkelige arbejdsforhold, personlig helse og andre faktorer øger
alle risikoen for fysiske skader.
Forkert brug af computeren kan føre til karpaltunnelsyndrom,
seneskedehindebetændelse, tenosynovitis eller andre muskel/skelet-sygdomme. De
følgende symptomer kan opstå i hænder, håndled, arme, skuldre, nakke eller ryg:
• følelsesløshed, eller en brændende eller spændende fornemmelse
• smerter eller ømhed
• smerter, hævelse eller banken
• stivhed eller spænding
• kulde eller svaghed
Hvis du lider af disse symptomer eller andre repeterende eller vedvarende ubehag
og/eller smerter, relateret til brug af computeren, skal du straks kontakte en læge
samt kontakte din virksomheds afdeling for sundhed og sikkerhed.
Det følgende afsnit giver tips om mere komfortabel brug af computeren.
Find din komfortzone
Find din komfortzone ved at justere skærmens synsvinkel, brug en fodstøtte eller
hæv sædet for at opnå den maksimale komfort. Iagttag de følgende tips:
• undgå at forblive i den samme position i for lang tid
• undgå at side ludende og/eller at læne bagud
• rejs dig op og gå rundt regelmæssigt for at fjerne spændinger i
benmuskulaturen.
• tag korte pauser for at afslappe nakke og skuldre
• undgå at spænde dine muskler eller trække med skuldrene
• installer den eksterne skærm, tastatur og mus på korrekt vis, indenfor
komfortabel rækkevidde
• hvis du ser på skærmen mere end på dokumenter, skal du placere skærmen
midt på dit skrivebord, for at mindske nakkespændinger
Pas godt på synet
Følgende kan alle overanstrenge dine øjne: hvis du bruger øjnene i mange timer,
bruger forkerte briller eller kontaktlinser, hvis lyset er for skarpt, skærmen ikke er
indstillet korrekt/fokuseret, der bruges meget lille skrifttype og et skærmbillede med
lav kontrast. Det følgende afsnit giver dig nogle forslag til, hvordan du kan mindske
overanstrengelse af øjet.
Side: 540
xi
Dansk
Dansk
Øjne
• Hvil øjnene regelmæssigt.
• Hvil øjnene regelmæssigt ved at se væk fra skærmen og fokusere på et
fjernliggende punkt.
• Blink regelmæssigt med øjnene for at undgå, at øjnene tørrer ud.
Skærm
• Hold skærmen ren.
• Hold hovedet i et højere niveau end skærmens øverste kant, således at dine
øjne ser nedad når du kigger på skærmens midte.
• Juster skærmens lysstyrke og/eller kontrast til et komfortabelt niveau, for at
forbedre læsbarheden af tekst og billedernes klarhed.
• Eliminer blændende lysskær og refleksioner ved at:
• anbringe skærmen således, at siderne (kanterne) vender mod vinduet
eller anden lyskilde
• nedtone lyset i værelset ved at bruge gardiner, forhæng eller rullegardiner
• bruge en arbejdslampe
• ændre på skærmens synsvinkel
• bruge et genskærs-reducerende filter
• bruge en solskærm for skærmen, som f. eks. et stykke pap, der sidder ud
fra skærmens øverste, forreste kant
• Undgå at justere skærmen til en synsvinkel, der gør det vanskeligt at se
skærmbilledet.
• Undgå at se på kraftige lyskilder i længere tid ad gangen.
Sådan udvikler du gode arbejdsvaner
Du kan gøre brugen af computeren mere afslappende og produktiv ved at udvikle
følgende arbejdsvaner:
• Tag korte pauser, regelmæssigt og ofte.
• Udfør nogle strækøvelser.
• Træk vejret i frisk luft, så ofte som muligt.
• Motioner regelmæssigt og vedligehold en sund krop.
Advarsel! Vi anbefaler ikke at bruge computeren på en sofa eller
en seng. Hvis det er uundgåeligt, bør du kun arbejde i korte
perioder, tage pauser regelmæssigt og lave nogle strækøvelser.
Bemærk: Der henvises til "Bestemmelser og
sikkerhedsbemærkninger" på side 40, hvor der er flere oplysninger.
Side: 541
xii
Dansk
Dansk
For det første
Vi vil gerne takke for, at du har valgt en Acer bærbar til at opfylde dine mobile
computerbehov.
Produktregistrering
Det anbefales, når du bruger computeren for første gang, at du registrerede det med
det samme. Derved får du adgang til nogle nyttige fordele, f.eks.:
• Hurtigere service fra vores uddannede repræsentanter
• Medlemskab i Acer-fællesskabet: du får særtilbud og deltager i
kundeundersøgelser
• De seneste nyheder fra Acer
Skynd dig og registrer. Der er flere fordele!
Sådan registrerer du
Under opsætningen af din bærbare eller skrivebordscomputer bliver der vist et
vindue, der spørger, om du vil registrere dig. Udfyld de obligatoriske felter, og klik på
Næste. Det andet vindue, der kommer frem, indeholder valgfrie felter, som vil hjælpe
os med at give dig en mere personlig kundeserviceoplevelse.
Endnu en mulighed
Du kan også registrere dit Acer-produkt ved at besøge vores websted på
http://registration.acer.com. Vælg dit land, og følg de simple instruktioner.
Når vi har modtaget din produktregistrering, får du tilsendt en bekræftelses-e-mail
med vigtige oplysninger, som du bør opbevare på et sikkert sted.
Dine vejledninger
Vi har udarbejdet et sæt vejledninger til at hjælpe dig med at anvende din Acer
notebook.
Til at begynde med, kan konfigurationsplakaten hjælpe dig til at komme i gang
med konfigurationen af computeren.
Brugervejledning til Aspire One indeholder nyttige oplysninger, der gælder alle
modeller i Aspire One-serien. Den dækker grundlæggende emner, f. eks. Acer
Recovery Management, brug af tastatur, lyd osv. Husk venligst, at
Brugervejledning nogle gange henviser til funktioner eller kapaciteter, der kun
findes i udvalgte modeller, og ikke nødvendigvis i den model, du købte. Sådanne
tilfælde er markeret i teksten med f.eks. "kun på udvalgte modeller".
Den trykte Hurtig-guide beskriver de grundlæggende funktioner ved din nye
computer. Brugervejledningen til Aspire One indeholder detaljerede oplysninger
om emner som systemprogrammer, datagendannelse, udvidelsesmuligheder og
fejlfinding. Derudover indeholder den garantioplysninger og generelle regulativer og
Side: 542
xiii
Dansk
Dansk
sikkerhedsmeddelelser til din bærbare. Den findes i Portable Document Format
(PDF) og leveres forudinstalleret på din bærbare. Følg disse trin for at få adgang til
den:
1 Fra Start skal du blot starte med at indtaste "Bruger" for at åbne Søg Charm.
2 Klik på Acer brugervejledning for at åbne brugervejledningen på maskinen.
Grundlæggende vedligeholdelse og tip til brug
af computeren
Tænde og slukke for computeren
Når du vil tænde computeren, skal du trykke på og derefter slippe afbryderknappen.
Der henvises til konfigurationsplakaten om placeringen af afbryderknappen.
Du kan slukke for computeren på følgende måder:
• Ved hjælp af Windows-kommandoen til lukning af computeren: Tryk på
Windows-taste + <C>, klik på Indstillinger > Afbryd og klik på Luk
computeren.
Hvis du vil lukke computeren en kort periode, og ikke ønsker at lukke den helt ned,
kan du sætte din i Dvale ved at trykke på strømknappen.
Du kan også sætte computeren i pausetilstand ved at trykke på hurtigtasten for
pausetilstand, <Fn> + <F4>.
Bemærk: Hvis du ikke kan slukke normalt for computeren, skal du
trykke på afbryderknappen og holde den nede i mindst fire sekunder.
Hvis du slukker for computeren og vil tænde den igen, bør du mindst
vente to sekunder, før du tænder den.
Vedligeholdelse af computeren
Computeren tjener dig godt, hvis du passer på den.
• Udsæt ikke computeren for direkte sollys. Anbring den ikke i nærheden af
varmekilder som f.eks. en radiator.
• Udsæt ikke computeren for temperaturer under 0° C (32° F) eller over 50° C
(122° F).
• Anbring ikke computeren i nærheden af magnetiske felter.
• Udsæt ikke computeren for regn eller fugt.
• Spild ikke vand eller andre væsker ud over computeren.
• Udsæt ikke computeren for voldsomme slag og rystelser.
• Udsæt ikke computeren for støv og snavs.
• Anbring aldrig genstande oven på computeren.
• Undgå at smække skærmlåget i, når du lukker det.
• Anbring aldrig computeren på ujævnt underlag.
Side: 543
xiv
Dansk
Dansk
Vedligeholdelse af netadapteren
Følg disse retningslinjer for at passe på netadapteren:
• Slut ikke adapteren til andet udstyr.
• Træd ikke på netledningen, og anbring ikke tunge genstande oven på den.
Sørg for at anbringe netledningen og andre kabler på steder, hvor der ikke
færdes personer.
• Når du tager netledningen ud, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.
• Hvis du bruger en forlængerledning, må den samlede strømstyrke for alle
produkter, som tilsluttes ledningen, ikke overstige ledningens kapacitet.
Desuden må den samlede strømstyrke for alle produkter, som tilsluttes
stikkontakten, ikke overstige sikringens brudgrænse.
Vedligeholdelse af batteriet
Følg disse retningslinjer for at passe på batteriet:
• Brug kun batterier af samme type ved udskiftning. Sluk for computeren, før du
fjerner eller udskifter batterier.
• Du må ikke pille ved batterierne. Opbevar dem utilgængeligt for børn.
• Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale regulativer. Indlever om muligt
batterierne til genanvendelse.
Rengøring og service
Følg denne fremgangsmåde ved rengøring af computeren:
1 Sluk computeren, og fjern batteriet.
2 Tag netadapteren ud af computeren.
3 Brug en blød, fugtig klud. Brug ikke væske eller aerosol-rengøringsmiddel.
Hvis én af følgende situationer opstår:
• Hvis du har tabt computeren, eller kabinettet er beskadiget;
• Hvis computeren ikke fungerer, som den skal.
Der henvises til "Ofte stillede spørgsmål" på side 33.
Side: 544
Oplysninger for din sikkerhed og komfort iii
Sikkerhedsinstruktioner iii
Radiofrekvens interferens vii
Medicinske apparater vii
Køretøjer viii
Potentielle eksplosive miljøer viii
Nødopkald ix
Vejledninger for bortskaffelse ix
ENERGY STAR ix
Tips og oplysninger for komfortabel brug x
For det første xii
Produktregistrering xii
Sådan registrerer du xii
Endnu en mulighed xii
Dine vejledninger xii
Grundlæggende vedligeholdelse og tip til brug af computeren xiii
Tænde og slukke for computeren xiii
Vedligeholdelse af computeren xiii
Vedligeholdelse af netadapteren xiv
Vedligeholdelse af batteriet xiv
Rengøring og service xiv
Gendannelse 1
Oprettelse af en sikkerhedskopi til gendannelse 1
Oprettelse af en sikkerhedskopi til drivere og programmer 4
Gendannelse af dit system 5
Geninstallation af drivere og programmer 6
Gendannelse til et tidligere systembillede 8
Returnering af systemet til fabriksstandarden 8
Gendannelse fra Windows 8
Gendannelse fra en sikkerhedskopiering til gendannelse 10
Pegefelt 13
Introduktion til pegefelt (til modeller med separate knapper) 13
Introduktion til pegefelt (til modeller med integrerede knapper) 14
Bevægelser på pegefeltet 15
Brug af tastaturet 16
Låsetaster og det integrerede numeriske tastatur 16
Hurtigtaster 17
Windows-taster 18
Batteripakke 19
Batteripakke - karakteristika 19
Maksimering af batteriets levetid 19
Installering og fjernelse af batteripakke 20
Opladning af batteri 20
Kontrol af batteriniveauet 21
Optimering af batteriets levetid 21
Advarsel om at batteriniveauet er lavt 21
Indhold
Side: 545
Tag din notebook-pc med dig 23
Fjern tilslutninger 23
Flyt computeren 23
Klargøring af computeren 23
Hvad du skal have med til møder 24
Tag computeren med hjem 24
Klargøring af computeren 24
Hvad du skal have med 24
Særlige forhold 25
Oprettelse af et hjemmekontor 25
Rejs med computeren 25
Klargøring af computeren 25
Hvad du skal have med 25
Særlige forhold 26
Tag computeren med 26
Klargøring af computeren 26
Hvad du skal have med 26
Særlige forhold 26
Sikring af computeren 27
Sådan bruges en computersikkerhedslås 27
Brug af adgangskoder 27
Angivelse af adgangskoder 27
Angivelse af en adgangskode 28
Udvide med ekstraudstyr 29
Tilslutningsmuligheder 29
Indbygget netværksfunktion 29
Universal Serial Bus (USB) 30
BIOS programmet 30
Startrækkefølge 30
Adgangskode 30
Strømstyring 31
Strømbesparelser 31
Deaktiver Hurtig start 31
Ofte stillede spørgsmål 33
Anmodning om service 34
Inden du ringer 34
Tips og tricks for brug af Windows 8 35
Tre koncepter skal du holde styr på 35
Hvordan får jeg adgang til charms? 35
Hvordan finder jeg Start? 35
Hvordan flytter jeg rundt mellem apps? 35
Hvordan slukker jeg for min computer? 35
Hvorfor er det et nyt interface? 35
Hvordan oplåser jeg min computer? 36
Hvordan personliggør jeg min computer? 36
Jeg ønsker at bruge Windows på den måde som jeg
er vant til - giv mig mit skrivebord tilbage. 37
Side: 546
Hvor er mine apps? 37
Hvad er en Microsoft ID (konto)? 38
Hvordan kan jeg tilføje en foretrukken til
Internet Explorer? 38
Hvordan kontrollerer jeg for Windows opdateringer? 38
Hvor kan jeg få mere information? 38
Fejlfinding på computeren 39
Fejlfinding 39
Fejlmeddelelser 39
Bestemmelser og sikkerhedsbemærkninger 40
FCC bemærkning 40
Erklæring om LCD-pixel 41
Bemærkning om regulering af radioenhed 41
Generelt 42
Den Europæiske Union (EU) 42
FCC RF-sikkerhedskravet 43
Canada - Lavstrømslicens-undtaget
radiokommunikationsenheder (RSS-210) 44
LCD panel ergonomic specifications 44
Side: 548
1
Dansk
Dansk
Gendannelse
Hvis du har problemer med din computer, og de ofte stillede spørgsmål (se side 33)
ikke hjælper, kan du "gendanne" din computer - dvs. bringe den tilbage til en tidligere
tilstand.
I dette afsnit beskrives de gendannelsesværktøjer, der findes på din computer. Acer
giver dig adgang til Acer Recovery Management, som du kan bruge til at oprette en
sikkerhedskopi til gendannelse, en sikkerhedskopi til drivere og programmer og til
startgendannelsesfunktioner ved hjælp af Windows-værktøjer eller sikkerhedskopien
til gendannelse.
Bemærk: Acer Recovery Management er kun tilgængeligt med et
forudinstalleret Windows-operativsystem.
Vigtigt: Vi anbefaler, at du oprette en Sikkerhedskopi til gendannelse
og en Sikkerhedskopi til drivere og programmer så snart som muligt.
I nogle situationer vil en fuld gendannelse kræve en USB-
sikkerhedskopi til gendannelse.
Oprettelse af en sikkerhedskopi til gendannelse
Hvis du vil geninstallere fra et USB-lagerdrev, skal du først oprette en
sikkerhedskopi til gendannelse. Sikkerhedskopien til gendannelse indeholder alt
oprindeligt indhold på computerens harddisk, herunder Windows og alle
fabriksindlæste programmer og drivere. Denne sikkerhedskopi gendanner den
tilstand, som computeren var i, da du købte den, og samtidig får du mulighed for at
bibeholde alle indstillinger og personlige data.
Bemærk: Sørg for at have et USB-drev med en kapacitet på mindst
16 GB.
Side: 549
2
Dansk
Dansk
1. Fra Start indtaster du 'Recovery', hvorefter du klikker på Acer Recovery
Management i listen over apps.
2. Klik på Opret fabriksstandardsikkerhedskopiering. Vinduet gendannelsesdrev
åbnes.
Sørg for, at Kopier indholdet fra gendannelsespartitionen til
gendannelsesdrevet er valgt. Dette giver den mest komplette og sikreste
sikkerhedskopi til gendannelse.
3. Sæt USB-drevet i, og klik på Næste.
Side: 550
3
Dansk
Dansk
• Kontroller, at dit USB-drev har nok kapacitet, før du fortsætter.
Sikkerhedskopieringen til gendannelse kræver mindst 16 GB lager
4. Du vil få vist sikkerhedskopieringens status på skærmen.
5. Følg processen, indtil den er færdig.
6. Når du har oprettet sikkerhedskopieringen til gendannelse, kan du vælge at slette
gendannelsesoplysningerne på din computer. Hvis du sletter disse oplysninger,
kan du kun bruge USB-sikkerhedskopien til gendannelse til at gendanne din
computer. Hvis du mister eller sletter USB-drevet, kan du ikke gendanne din
computer.
7. Fjern USB-drevet, og mærk det tydeligt.
Vigtigt: Skriv en entydig, beskrivende tekst på sikkerhedskopien,
f.eks. "Windows-gendannelsesdisk". Sørg for, at du opbevarer
sikkerhedskopien på et sikkert sted, som du kan huske.
Side: 551
4
Dansk
Dansk
Oprettelse af en sikkerhedskopi til drivere og
programmer
Hvis du vil oprette en sikkerhedskopi til drivere og programmer, som indeholder den
fabriksindlæste software og drivere, som du computer skal bruge, kan du enten
bruge et USB-lagerdrev eller en eller flere tomme, skrivbare dvd'er, hvis din
computer har en dvd-brænder.
1. Fra Start indtaster du 'Recovery', hvorefter du klikker på Acer Recovery
Management i listen over apps.
2. Klik på Opret drivere og programsikkerhedskopiering.
Sæt USB-drevet i, eller sæt en tom dvd i det optiske drev, og klik på Næste.
• Hvis du bruger et USB-drev, skal du sørge for, at der er nok kapacitet på det,
før du fortsætter.
Side: 552
5
Dansk
Dansk
• Hvis du bruger dvd’er, vil det også vise antallet af tomme, skrivbare diske, som
skal bruges til gendannelsesdiske. Sørg for at have det nødvendige antal
identiske, tomme diske.
3. Klik på Start for at kopiere filer. Status for sikkerhedskopieringen vises på
skærmen.
4. Følg processen, indtil den er færdig:
• Hvis du bruger optiske diske, vil drevet skubbe hver disk ud, når det er færdig
med at brænde den. Fjern disken, og skriv den ønskede tekst på den med en
pen med permanent skrift.
Hvis du skal bruge flere diske, skal du indsætte en ny disk, når du bliver bedt
om det, og derefter klikke på OK. Forsæt, indtil processen er fuldført.
• Hvis du bruger et USB-drev, skal du fjerne drevet og mærke det tydeligt.
Vigtigt: Skriv en entydig, beskrivende tekst på hver sikkerhedskopi,
f.eks. "Sikkerhedskopi af drivere og programmer". Sørg for, at du
opbevarer sikkerhedskopien på et sikkert sted, som du kan huske.
Gendannelse af dit system
Sådan gendanner du systemet:
1. Udfør mindre rettelser.
Hvis det kun er en eller to ting inden for software eller hardware, der er holdt op
med at fungere korrekt, kan problemet løses ved at geninstallere softwaren eller
enhedsdriverne.
Hvis du vil geninstallere software og drivere, der var forudinstalleret på fabrikken,
skal du se "Geninstallation af drivere og programmer" på side 6.
Oplysninger om geninstallation af software og drivere, der ikke var
forudinstalleret, skal du se i produktets dokumentation eller på supportwebstedet.
2. Vend tilbage til en tidligere systemtilstand.
Hvis geninstallation af software eller drivere ikke hjælper, kan problemet løses
ved at returnere systemet til en tidligere tilstand, hvor alt fungere korrekt.
Vejledning findes under "Gendannelse til et tidligere systembillede" på side
8.
Side: 553
6
Dansk
Dansk
3. Nulstil operativsystemet.
Hvis intet andet har løst problemet, og du vil nulstille systemet til
fabriksstandarden, men bevare dine brugeroplysninger: se "Returnering af
systemet til fabriksstandarden" på side 8.
4. Nulstil systemet til fabriksstandarden.
Hvis intet andet har løst problemet, og du vil nulstille systemet til
fabriksstandarden: se "Returnering af systemet til fabriksstandarden" på side
8.
Geninstallation af drivere og programmer
Du skal måske geninstallere de programmer og de enhedsdrivere, der var
forudinstalleret på computeren fra fabrikken som et fejlfindingstrin. Du kan
geninstallere enten fra harddisken eller den sikkerhedskopi, du har oprettet.
• Andre programmer - Hvis du skal geninstallere software, der ikke var
forudinstalleret på computeren, skal du følge den softwares
installationsvejledning.
• Nye enhedsdrivere - Hvis du har brug for at geninstallere enhedsdrivere, der ikke
blev leveret forudinstalleret på computeren, skal du følge den vejledning, der kom
med enheden.
Hvis du geninstallerer med Windows, og gendannelsesoplysningerne gemmes på
computeren:
• Fra Start indtaster du 'Recovery', hvorefter du klikker på Acer Recovery
Management i listen over apps.
• Klik på Geninstaller drivere eller programmer.
Side: 554
7
Dansk
Dansk
• Se afsnittet Indhold i Acer Ressourcecenter.
• Klik på ikonet Installer for det emne, du vil installere, og følg så
instruktionerne på skærmen for at gennemføre installationen. Gentag
dette trin for hvert emne, du vil geninstallere.
Hvis du geninstallerer fra en sikkerhedskopi til drivere og programmer på et dvd-
eller USB-drev:
1. Sæt sikkerhedskopien til drivere og programmer i diskdrevet, eller tilslut den
til en ledig USB-port.
• Hvis du satte en dvd i, skal du vente på, at Acer Ressourcecenter starter.
• Hvis Acer Resourcecenter ikke starter automatisk, skal du trykke på
Windows-tasten + <E> og derefter dobbeltklikke på ikonet for det optiske
drev.
• Hvis du bruger et USB-drev, skal du trykke på Windows-tasten + <E> og
derefter dobbeltklikke på det drev, der indeholder sikkerhedskopien.
Dobbeltklik på Ressourcecenter.
2. Se afsnittet Indhold i Acer Ressourcecenter.
3. Klik på ikonet Installer for det emne, du vil installere, og følg så
instruktionerne på skærmen for at gennemføre installationen. Gentag dette
trin for hvert emne, du vil geninstallere.
Side: 555
8
Dansk
Dansk
Gendannelse til et tidligere systembillede
Microsoft Systemgendannelse tager regelmæssigt ’snapshots’ af
systemindstillingerne og gemmer dem som gendannelsespunkter. I det fleste
tilfælde med svært løselige softwareproblemer kan du returnere til et af disse
gendannelsespunkter for at få systemet til at køre igen.
Windows opretter automatisk et yderligere gendannelsespunkt hver dag og også
hver gang, du installerer software eller enhedsdrivere.
Bemærk: For yderligere oplysninger om brugen af Microsoft
systemgendannelse skal du gå til Start, indtaste “Hjælp” og derefter
klikke på Hjælp og support i listen over programmer. Indtast
“Windows systemgendannelse” i feltet Søg i Hjælp,og tryk på Enter.
Gendannelse til et gendannelsespunkt
1. Fra Start indtaster du “Kontrolpanel”, hvorefter du klikker på Kontrolpanel i listen
over programmer.
2. Klik på System og sikkerhed > Løsningscenter og klik derefter på Recovery
nederst i vinduet.
3. Klik på Åbn systemgendannelse og derefter Næste.
4. Klik på det seneste gendannesespunkt (eller et tidspunkt, hvor dit system
fungerede korrekt) og klik derefter på Næste, og derefter Udfør.
5. Der vises et bekræftelsesvindue. Klik på Ja. Dit system gendannes ved hjælp af
det gendannelsespunkt, du angav. Denne proces kan tage flere minutter og kan
genstarte computeren.
Returnering af systemet til fabriksstandarden
Hvis computeren oplever problemer, der ikke kan gendannes med andre metoder,
skal du måske geninstallere alt for at returnere systemet til fabriksstandarden. Du
kan gendanne enten fra harddisken eller den gendannelsessikkerhedskopi, du har
oprettet.
• Hvis du stadig kan køre Windows og ikke har slettet gendannelsespartitionen: se
"Gendannelse fra Windows" på side 8.
• Hvis du ikke kan køre Windows, og din oprindelige harddiske er fuldstændigt
genformateret, eller du har installeret en udskiftningsdisk, skal du se under
"Gendannelse fra en sikkerhedskopiering til gendannelse" på side 10.
Gendannelse fra Windows
Start Acer Recovery Management:
• Fra Start indtaster du 'Recovery', hvorefter du klikker på Acer Recovery
Management i listen over apps.
Der er to valgmuligheder: Gendan fabriksindstillinger (Nulstil min pc) eller
Tilpasset gendannelse (Opdater min pc).
Side: 556
9
Dansk
Dansk
Gendan fabriksindstillinger sletter alt på harddisken og geninstallere Windows og
alt software og alle drivere, der var forudinstalleret på systemet. Hvis du kan få
adgang til vigtige filer på harddisken, så sikkerhedskopier dem nu. Se
"Gendannelse af fabriksindstillinger med Acer Recovery Management" på side
9.
Tilpasset gendannelse vil forsøge at bevare dine filer (brugerdata) men
geninstallerer al software og alle drivere. Software, der er installeret siden du købte
din pc, fjernes (undtagen software installeret fra Windows Store). Se "Tilpasset
gendannelse med Acer Recovery Management" på side 10.
Gendannelse af fabriksindstillinger med Acer Recovery
Management
1. Klik på Gendan fabriksindstillinger.
Forsigtig: "Gendan fabriksindstillinger" sletter alle filer på din
harddisk.
2. Vinduet Nulstil din pc åbnes.
Billederne er kun til illustration.
Side: 557
10
Dansk
Dansk
3. Klik på Næste, og vælg derefter, hvordan du vil slette dine filer:
a. Fjern blot mine filer sletter hurtigt alle filer, inden din computer gendannes,
og tager ca. 30 minutter.
b. Ryd drevet helt rydder drevet helt, efter at hver fil er slettet, så ingen filer kan
ses efter gendannelsen. Rydning af drevet tager meget længere (op til 5
timer), men er lang mere sikkert, fordi gamle filer fjernes helt.
4. Klik på Nulstil.
5. Gendannelsesprocessen begynder ved at genstarte computeren og så fortsætte
med at kopiere filer til harddisken.
6. Når gendannelsen er gennemført, kan du begynde at bruge computeren ved at
gentage processen ved den første start.
Tilpasset gendannelse med Acer Recovery Management
1. Klik på Tilpasset gendannelse (bevar brugerdata).
2. Vinduet Opdater din pc åbnes.
3. Klik på Næste og derefter på Opdater.
4. Gendannelsesprocessen begynder ved at genstarte computeren og så fortsætte
med at kopiere filer til harddisken. Denne proces tager ca. 30 minutter.
Gendannelse fra en sikkerhedskopiering til gendannelse
Sådan gendanner du fra en sikkerhedskopi til gendannelse på et USB-drev:
1. Find din sikkerhedskopi til gendannelse:
2. Indsæt USB-drevet, og tænd for computeren.
3. Du skal aktivere F12 Startmenu, hvis den ikke allerede er aktiveret:
Side: 558
11
Dansk
Dansk
a. Tryk på <F2>, når du starter computeren.
b. Brug venstre- eller højrepiletasterne til at vælge menuen Hoved.
c. Tryk på Ned-tasten, indtil F12 Startmenu er valgt. Tryk på <F5> for at ændre
denne indstilling til Aktiveret.
d. Brug venstre- eller højrepiletasterne til at vælge menuen Afslut.
e. Afhængigt af, hvilken BIOS din computer bruger, skal du vælge Save
Changes and Exit eller Exit Saving Changes og trykke på Enter. Vælg OK
eller Yes for at bekræfte.
f. Din computer til genstarte.
4. Under starten skal du trykke på <F12> for at åbne startmenuen. Startmenuen
sætter dig i stand til at vælge den enhed, der skal startes fra. Vælg USB-drevet.
a. Brug piletasterne til at vælge USB Device, og tryk så på Enter.
b. Windows starter fra gendannelsessikkerhedskopien i stedet for den normal
startproces.
5. Vælg din tastaturtype.
6. Vælg Fejlfinding, og vælg derefter den type gendannelse, du vil bruge:
a. Klik på Avanceret og derefter på Systemgendannelse for at starte Microsoft
Systemgendannelse:
Microsoft Systemgendannelse tager regelmæssigt et "snapshot" af
systemindstillingerne og gemmer dem som gendannelsespunkter. I det fleste
tilfælde med svært løselige softwareproblemer kan du returnere til et af disse
gendannelsespunkter for at få systemet til at køre igen.
b. Klik på Nulstil din pc for at starte nulstillingsprocessen:
Nulstil din pcsletter alt på harddisken og geninstallere Windows og alt
software og alle drivere, der var forudinstalleret på systemet. Hvis du kan få
adgang til vigtige filer på harddisken, så sikkerhedskopier dem nu. Se
"Nulstilling af pc'en fra sikkerhedskopien til gendannelse" på side 11.
c. Klik på Opdater din pc for at starte opdateringsprocessen:
Opdater din pc vil forsøge at bevare dine filer (brugerdata) men geninstallerer
al software og alle drivere. Software, der er installeret siden du købte din pc,
fjernes (undtagen software installeret fra Windows Store). Se "Opdatering af
pc'en fra sikkerhedskopien til gendannelse" på side 12.
Nulstilling af pc'en fra sikkerhedskopien til gendannelse
Forsigtig: En nulstilling af pc'en vil slette alle filer på harddisken.
Side: 559
12
Dansk
Dansk
1. Vinduet Nulstil din pc åbnes.
Billederne er kun til illustration.
2. Klik på Næste.
3. Vælg det operativsystem, der skal gendannes (normalt er der kun én mulighed).
4. Vælg at bevare alle ændringer på harddisken:
a. Hvis du har slettet gendannelsespartitionen eller på anden måde har ændret
partitionerne på harddisken og vil beholde disse ændringer, skal du vælge Nej.
b. Hvis du vil gendanne din computer helt til fabriksindstillingerne, skal du vælge
Ja.
5. Vælg, hvordan du vil slette dine filer:
a. Fjern blot mine filer sletter hurtigt alle filer, inden din computer gendannes,
og tager ca. 30 minutter.
b. Ryd drevet helt rydder drevet helt, efter at hver fil er slettet, så ingen filer kan
ses efter gendannelsen. Rydning af drevet tager meget længere (op til 5
timer), men er lang mere sikkert, fordi gamle filer fjernes helt.
6. Klik på Nulstil.
7. Når gendannelsen er gennemført, kan du begynde at bruge computeren ved at
gentage processen ved den første start.
Opdatering af pc'en fra sikkerhedskopien til gendannelse
1. Vinduet Opdater din pc åbnes.
2. Klik på Næste.
3. Vælg det operativsystem, der skal gendannes (normalt er der kun én mulighed).
4. Klik på Opdater.
5. Gendannelsesprocessen begynder ved at genstarte computeren og så fortsætte
med at kopiere filer til harddisken. Denne proces tager ca. 30 minutter.
Side: 560
13
Dansk
Dansk
Pegefelt
Det indbyggede pegefelt er et pegeredskab, som registrerer bevægelser på
overfladen. Det betyder, at markøren reagerer, når du bevæger fingeren på
pegefeltets overflade.
Bemærk: Sørg for, at pegefeltet og dine fingre er tørre og rene.
Introduktion til pegefelt (til modeller med
separate knapper)
Følgende emner viser dig, hvordan du bruger pegefeltet med to taster.
• Bevæg fingeren hen over pegefeltet for at flytte markøren.
• Tryk på højre og venstre knap på kanten af pegefeltet for at vælge eller aktivere
funktioner. Disse to knapper svarer til venstre og højre knap på en mus. At
trykke på pegefeltet svarer til at klikke med venstre knap.
Bemærk: Billederne er kun til illustration. Den nøjagtige konfiguration
af din pc afhænger af den købte model.
Bemærk: Sørg for at have rene og tørre fingre, når du bruger
pegefeltet. Hold også pegefeltet tørt og rent. Pegefeltet er følsomt
over for fingerbevægelser. Jo lettere berøringen er, des bedre
virkning. Det hjælper ikke at banke hårdere på pegefeltet.
Funktion Venstre knap Højre knap Hovedpegefelt
Udfør Klik hurtigt to
gange.
Bank let to gange (med
samme hastighed, som når du
dobbeltklikker på en
museknap).
Vælg Klik en gang. Bank let en gang.
Trække Klik, og hold
knappen nede, og
brug derefter en
finger til at trække
markøren på
pegefeltet.
Bank let to gange (med
samme hastighed, som når du
dobbeltklikker med en
museknap), og hold en finger
på pegefeltet efter det andet
bank for at trække markøren.
Åbne
kontekstmenuen
Klik en gang.
Side: 561
14
Dansk
Dansk
Bemærk: Vandret og lodret rulning er som standard aktiveret på
pegefeltet. Det kan deaktiveres under museindstillingerne i Windows
Kontrolpanel.
Introduktion til pegefelt (til modeller med
integrerede knapper)
Markøren styres med et par grundlæggende bevægelser:
• Før en finger: Før en finger hen over pegefeltet for at flytte
markøren.
• Tryk med en finger eller bank: Tryk ned på pegefeltet, eller bank
let på pegefeltet med en finger for at udføre et 'klik', som vil vælge
eller starte et element. Bank igen hurtigt derefter hvis du vil
dobbeltbanke eller 'dobbeltklikke'.
• Tryk med en finger eller bank i nederste højre hjørne: Tryk på det nederste,
højre hjørne på pegefeltet for at 'højreklikke'. I startskærmen vil det skifte
mellem app-kommandoer. I de fleste apps vil det åbne en kontekstmenu,
relateret til det valgte emne.
• Træk: Tryk og hold på det nederste, venstre hjørne af pegefeltet, eller bank to
gange hvor som helst på pegefeltet, og før en finger på tværs af pegefeltet for
at vælge alle emner i et område.
Side: 562
15
Dansk
Dansk
Bevægelser på pegefeltet
Windows 8 og mange programmer understøtter bevægelser på pegefeltet med en
eller flere fingre.
Bemærk: Understøttelse af bevægelser på pegefeltet afhænger af
det aktive program.
Det sætter dig i stand til at kontrollere programmer med et par enkelte bevægelser,
f.eks.:
• Før fingeren ind fra kanten: Få adgang til
Windows-værktøjer ved at føre en finger ind
mod midten af pegefeltet fra højre, fra toppen
eller fra venstre.
• Før fingeren ind fra højre kant: Skifter mellem charms.
• Før fingeren ind fra den øverste kant: Skifter mellem app-
kommandoerne.
• Før fingeren ind fra venstre kant: Skifter til den forrige app.
• Før to fingre: Rul hurtigt gennem web-sider, dokumenter og
afspilningslister ved at sætte to fingre på pegefeltet og bevæge
dem begge i en vilkårlig retning.
• Knib med to fingre: Zoom ind og ud på billeder, kort og
dokumenter med en enkel finger- og tommelfingerbevægelse.
Side: 563
16
Dansk
Dansk
Brug af tastaturet
Tastaturet, der har taster med fuld størrelse, indeholder et integreret numerisk
tastatur og separate taster for pile, lås, Windows, funktioner og specielle tegn.
Låsetaster og det integrerede numeriske
tastatur
Bemærk: Oplysninger i dette afsnit gælder måske ikke for din
computer.
Tastaturet har 3 låsetaster, som kan slås til og fra med særlige taster.
Det integrerede numeriske tastatur virker ligesom et numerisk tastatur på en
almindelig pc. Det er udstyret med små tegn i øverste højre hjørne på tasterne. For
at forenkle teksten på tasterne er piletastsymbolerne udeladt.
Låsetast Beskrivelse
Caps Lock Når Caps Lock er slået til, skrives alle bogstaver med stort.
NumLk
<Fn> + <F11>*
Når NumLk er slået til, er det integrerede numeriske tastatur
aktiveret. Tastaturet virker som en regnemaskine (med de
aritmetiske operatorer +, -,* og /). Du kan med fordel bruge
denne tilstand, når du skal indtaste store mængder numeriske
data. En endnu bedre løsning er at tilslutte et eksternt numerisk
tastatur.
Scr Lk
<Fn> + <F12>
Når Scr Lk er slået til, ruller skærmbilledet en linje op eller ned,
når du trykker på henholdsvis Pil op og Pil ned. I visse
programmer fungerer Scr Lk ikke.
Ønsket adgang NumLk slået til NumLk slået fra
Numeriske taster på
det integrerede
numeriske tastatur
Skriv tallene på sædvanlig vis.
Piletaster på det
integrerede numeriske
tastatur
Hold < > nede, mens du
bruger piletasterne.
Hold <Fn> nede, mens
du bruger piletasterne.
Hovedtastatur Hold <Fn> nede, mens du
skriver bogstaver på det
integrerede numeriske
tastatur.
Skriv bogstaverne på
sædvanlig vis.
Side: 564
17
Dansk
Dansk
Hurtigtaster
Computeren bruger genvejstaster eller tastekombinationer til at få adgang til de
fleste af computerens funktioner, f.eks. skærmens lysstyrke og lydstyrke.
Hvis du vil aktivere genvejstaster, skal du holde <Fn>-tasten nede og derefter trykke
på den anden taste i genvejstastekombinationen.
Hurtigtast Ikon Funktion Beskrivelse
<Fn> + <F3> Kommunikations
taste
Aktiverer/deaktiverer
computerens
kommunikationsenheder.
(Kommunikationsenheder kan
variere efter konfiguration.)
<Fn> + <F4> Dvale Sætter computeren i
dvaletilstand.
<Fn> + <F5> Skærm til/fra Skifter skærmoutputtet mellem
skærmen, en ekstern skærm
(hvis den er tilsluttet) og begge
to.
<Fn> + <F6> Skærm fra Slukker for skærmens
baggrundslys for at spare strøm.
Tryk på en vilkårlig taste for at
returnere.
<Fn> + <F7> Touchpad til/fra Tænder/slukker for touchpad'en.
<Fn> + <F8> Højttaler til/fra Tænder og slukker for
højttalerne.
<Fn> + <F11> NumLk Tænder/slukker for det
indbyggede numeriske tastatur
(kun på bestemte modeller).
<Fn> + < > Lysstyrke op Forøger skærmens lysstyrke.
<Fn> + < > Lysstyrke ned Sænker skærmens lysstyrke.
<Fn> + < > Lydstyrke op Forøger højttalerens lydstyrke.
Side: 565
18
Dansk
Dansk
Windows-taster
Tastaturet har to taster, som udfører Windows-specifikke funktioner.
<Fn> + < > Lydstyrke ned Sænker højttalerens lydstyrke.
Nøgle Beskrivelse
Tast med
Windows-logo
Et enkelt tryk, og den returnerer til skærmen Start.
Den kan også bruges med andre taster til særlige
funktioner. Se i hjælpen til Windows.
Programtast Denne tast har samme effekt, som hvis du klikker på højre
musetast. Den åbner programmets kontekstmenu.
Hurtigtast Ikon Funktion Beskrivelse
Side: 566
19
Dansk
Dansk
Batteripakke
Computeren bruger et batteri med stor kapacitet, som giver længere intervaller
mellem opladninger.
Batteripakke - karakteristika
Batteripakken har følgende karakteristika:
• Anvender aktuelle teknologistandarder for batterier.
• Leverer en advarsel, om at batteriet er lavt.
Batteriet oplades, hver gang du slutter computeren til netadapteren. Computeren
understøtter "oplad-i-brug", hvilket giver mulighed for at genoplade batteriet, mens
du bruger computeren. Genopladning, når computeren er slukket resulterer, dog i en
væsentlig hurtigere opladningstid.
Batteriet er nyttigt, når du rejser eller under strømafbrud. Det kan anbefales at have
et ekstra fuldt opladet batteri tilgængeligt som sikkerhed. Kontakt din forhandler for
at få detaljer om bestilling af en ekstra batteripakke.
Maksimering af batteriets levetid
Som alle andre batterier degraderes computerens batteri med tiden. Dette betyder,
at batteriets ydeevne formindskes i løbet af tid og brug. Hvis du vil maksimere
batteriets levetid, anbefales det at følge nedenstående råd.
Konditionering af en ny batteripakke
Inden du anvender batteripakken for første gang, skal du følge en
"konditioneringsproces":
1 Sæt det nye batteri i computeren. Tænd ikke for computeren.
2 Sæt AC-adapteren i, og oplad batteriet helt.
3 Fjern AC-adapteren.
4 Tænd for computeren, og brug batteriet.
5 Aflad batteriet, indtil advarslen om, at batteriniveauet er lavt, vises.
6 Sæt AC-adapteren i igen, og oplad batteriet helt igen.
Følg disse trin, indtil batteriet har været ladt og afladt tre gange.
Brug denne konditioneringsproces til alle nye batterier, eller hvis batteriet ikke har
været brug i lang tid. Hvis computeren skal opbevares i mere end to uger, anbefales
det at fjerne batteriet fra computeren.
Side: 567
20
Dansk
Dansk
Advarsel: Udsæt ikke batteripakke for temperaturer under 0°C
(32°F) eller over 45°C (113°F). Ekstreme temperaturer kan påvirke
batteripakken negativt.
Ved at følge konditioneringsprocessen for batterier er batteriet i stand til at acceptere
maksimal ladning. Hvis du ikke følger proceduren, er du ikke sikker på at opnå den
maksimale batteriladning, og det vil også forkorte batteriets levetid.
Herudover påvirkes batteriets levetid negativt ved følgende brugsmønstre:
• Brug af computeren ved konstant AC-strøm, når batteriet er isat. Hvis du vil
bruge konstant AC-strøm, anbefales det at fjerne batteripakken, når det er fuldt
opladt.
• Ved ikke at aflade og genoplade batteriet til dets maksimale grænser, som
beskrevet herover.
• Hyppig brug, jo mere du bruger batteriet, desto hurtigere når det afslutningen
på dets levetid. Som standard har et computerbatteri en levetid på omkring 300
opladninger.
Installering og fjernelse af batteripakke
Vigtigt! Inden du fjerner batteriet fra computeren, skal du tilslutte AC-
adapteren, hvis du ønsker fortsat at bruge din computer. Ellers skal du
først slukke for computeren.
Sådan installeres en batteripakke:
1 Juster batteriet i den åbne batteriholder, sørg for, at enderne med kontakterne
sættes i først, og at batteriets øverste overflade vender opad.
2 Skub batteriet på plads i holderen, og skub forsigtigt låget til batteriet på plads.
Sådan fjernes en batteripakke:
1 Skub batteriudløseren til siden for at løsne batteriet.
2 Tag batteriet ud af batteriholderen.
Opladning af batteri
Hvis du vil oplade batteriet, skal du først kontrollere, at det er korrekt installeret i
batteriholderen. Sæt AC-adapteren i computeren, og sæt den i en stikkontakt. Du
kan fortsætte med at køre computeren fra en stikkontakt, mens batteriet oplades.
Hvis batteriet genoplades, når computeren er slukket, resulterer det i en væsentlig
hurtigere opladningstid.
Side: 568
21
Dansk
Dansk
Bemærk: Det anbefales at oplade batteriet inden dagens afslutning.
Hvis du oplader batteriet i løbet af natten inden du rejser, kan du starte
næste dag med et fuldt opladet batteri.
Kontrol af batteriniveauet
Windows' strømtæller indikerer det aktuelle batteriniveau. Lad markøren hvile over
batteri/strømikonet på proceslinjen for at se batteriets aktuelle opladningsniveau.
Optimering af batteriets levetid
Optimering af batteriets levetid hjælper dig med at udnytte brug af batteriet, forlænge
opladnings-/afladningscyklussen og forbedre genopladningseffektiviteten. Det
anbefales, at du følger nedenstående råd:
• Køb en ekstra batteripakke.
• Brug AC-strøm, når det er muligt, og gem batteriet til bærbar brug.
• Skub pc-kortet ud, hvis det ikke længere bruges, da det fortsat bruger strøm
(udvalgte modeller).
• Gem batteripakken et køligt, tørt sted. De anbefalede temperaturer er 10°C
(50°F) til 30°C (86°F). Høje temperaturer får batteriet til at selvaflade hurtigere.
• Overdreven genopladning formindsker batteriets levetid.
• Se efter AC-adapteren og batteriet.
Advarsel om at batteriniveauet er lavt
Under brug af batteriet skal du holde øje med strømtælleren i Windows.
Advarsel: Tilslut AC-adapteren så hurtigt som muligt, efter at
advarslen, om at batteriniveauet er lavt, vises. Data går tabt, hvis
batteriet bliver fuldstændigt afladet, og computeren lukker ned.
Side: 569
22
Dansk
Dansk
Når advarslen om, at batteriniveauet er lavt, vises, anbefales følgende (afhængigt af
din situation):
Situation Anbefalet handling
AC-adapteren og en
stikkontakt er
tilgængelig.
1. Sæt AC-adapteren i computeren, og sæt den i en
stikkontakt.
2. Gem alle nødvendige filer.
3. Genoptag arbejdet.
Sluk computeren, hvis du vil genoplade batteriet
hurtigt.
En ekstra fuldt opladet
batteripakke er
tilgængelig.
1. Gem alle nødvendige filer.
2. Luk alle programmer.
3. Sluk for computeren.
4. Udskift batteripakken.
5. Tænd for computeren, og genoptag arbejdet.
AC-adapteren og en
stikkontakt er ikke
tilgængelig. Du har
ingen ekstra
batteripakke.
1. Gem alle nødvendige filer.
2. Luk alle programmer.
3. Sluk for computeren.
Side: 570
23
Dansk
Dansk
Tag din notebook-pc med dig
Dette afsnit indeholder tip, ideer og ting, du skal være opmærksom på, når du tager
computeren med.
Fjern tilslutninger
Følg denne fremgangsmåde for at afbryde forbindelsen mellem computeren og
eksternt tilbehør:
1 Gem alle åbne filer.
2 Fjern alle medier, disketter og CD’er fra drevene.
3 Luk computeren ned.
4 Luk skærmlåget.
5 Fjern ledningen til netadapteren.
6 Fjern ledningerne til tastatur, pegeredskab, printer, ekstern skærm og andre
ydre enheder.
7 Fjern Kensington-låsen, hvis du bruger sådan en.
Flyt computeren
Når du kun flytter den over en kort afstand, f.eks. fra dit kontor til mødelokalet.
Klargøring af computeren
Inden du flytter computeren, skal du lukke og låse skærmlåget for at sætte den i
pausetilstand. Du kan nu tage computeren med til et andet sted i bygningen. Hvis
computeren skal aktiveres fra pausetilstand, skal du åbne låget, trykke på
afbryderknappen og derefter slippe den igen.
Hvis du tager computeren med til et kontor ude i byen, kan du evt. slukke helt for
computeren:
Tryk på Windows-taste + <C>, klik på Indstillinger > Afbryd og klik på Luk
computeren.
Eller:
Du kan sætte computeren i pausetilstand ved at trykke på <Fn> + <F4>.
Luk og lås derefter skærmen.
Når du igen skal bruge computeren, skal du åbne skærmen, trykke på
afbryderknappen og slippe den igen.
Side: 571
24
Dansk
Dansk
Bemærk: Hvis pauseindikatoren er slukket, er computeren gået i
dvaletilstand og er slukket. Hvis strømindikatoren er slukket, men
pauseindikatoren er tændt, er computeren gået i pausetilstand. I
begge tilfælde, tænd for computeren igen ved at trykke på
afbryderknappen og slippe den igen. Bemærk, at computeren kan gå i
dvaletilstand efter at have været i pausetilstand et stykke tid.
Hvad du skal have med til møder
Hvis dit møde er forholdsvist kort, behøver du formodentligt ikke at medbringe andet
end din computer. Hvis dit møde er længere eller hvis batteriet ikke er helt opladet,
er det en god ide at medbringe netadapteren, så du kan slutte computeren til elnettet
i mødelokalet.
Hvis der ikke er nogen stikkontakt i mødelokalet, kan du reducere strømforbruget
ved at sætte computeren i pausetilstand. Tryk på <Fn> + <F4>, eller luk skærmlåget,
når du ikke arbejder på computeren. Når du igen vil arbejde, skal du åbne skærmen
(hvis den er lukket), tryk derefter på afbryderknappen, og slip den igen.
Tag computeren med hjem
Når du tager computeren med hjem fra arbejde og tilbage igen.
Klargøring af computeren
Når du har fjernet alle kabler fra computeren, skal du følge nedenstående
fremgangsmåde, inden du tager den med hjem:
• Kontroller, om du har fjernet alle medier og CD'er fra drevene. Hvis du ikke
fjerner alle medier, kan drevhovedet blive beskadiget.
• Pak computeren ned i en beskyttelsestaske, så den ligger fastspændt og er
beskyttet mod slag og stød.
Forsigtig: Undlad at lægge noget oven på låget. Hvis låget trykkes,
kan skærmen blive beskadiget.
Hvad du skal have med
Du bør medbringe følgende, hvis du ikke allerede har det derhjemme:
• Netadapter og netledning.
• Den trykte brugervejledning.
Side: 572
25
Dansk
Dansk
Særlige forhold
Følg disse retningslinjer for at beskytte computeren, når du tager til og fra arbejde:
• Undgå at udsætte computeren for store temperatursvingninger.
• Hvis du stopper på vejen hjem, og ikke kan tage computeren med, bør du
efterlade den i bagagerummet for ikke at udsætte den for unødig varme.
• Ved ændringer i temperatur og fugtighed kan der dannes kondensvand i
computeren. Giv computeren lidt tid til at opnå normal stuetemperatur, og
undersøg derefter skærmen for kondensvand, inden du tænder for
computeren. Hvis temperaturforskellen er større end 10°C (18°F), skal du give
computeren tid til langsomt at opnå stuetemperatur. Hvis det er muligt, bør du
lade computeren stå i ca. 30 minutter på et sted, hvor temperaturen er et sted
mellem udendørs- og indendørstemperaturen.
Oprettelse af et hjemmekontor
Hvis du ofte arbejder hjemme med computeren, kan du købe en ekstra netadapter til
hjemmebrug. Med en ekstra netadapter derhjemme behøver du ikke at transportere
den frem og tilbage hver gang.
Hvis du bruger computeren derhjemme i længere tid ad gangen, kan du også
overveje at anskaffe et eksternt tastatur, en ekstern skærm eller en ekstern mus.
Rejs med computeren
Når du transporterer den over større afstande, f.eks. fra dit eget kontor til en kunde,
eller hvis du rejser lokalt.
Klargøring af computeren
Klargør computeren, ligesom hvis du skulle have den med hjem. Kontroller, at
batteriet i computeren er opladet. Sikkerhedskontrollen i lufthavnene kræver ofte, at
du tænder for computeren.
Hvad du skal have med
Du bør medbringe følgende:
• Netadapter
• Ekstra, fuldt opladede batterier
• Ekstra printerdriverfiler, hvis du skal udskrive på en anden printer
Side: 573
26
Dansk
Dansk
Særlige forhold
Ud over retningslinjerne for at tage computeren med hjem skal du følge
nedenstående retningslinjer for at beskytte computeren under rejsen:
• Tag altid computeren med om bord som håndbagage.
• Bed om at få computeren kontrolleret manuelt, hvis det er muligt.
Røntgenmaskiner i lufthavne er sikre, men send ikke computeren gennem en
metaldetektor.
• Undgå at udsætte disketter for bærbare metaldetektorer.
Tag computeren med
Når du rejser til udlandet.
Klargøring af computeren
Klargør computeren, ligesom hvis du skulle rejse lokalt.
Hvad du skal have med
Du bør medbringe følgende:
• Netadapter
• Netstik, som passer til standarden i det land, du rejser til
• Ekstra, fuldt opladede batterier
• Ekstra printerdriverfiler, hvis du skal udskrive på en anden printer
• Kvittering for computeren, hvis du bliver bedt om at vise den i tolden
• International Travelers Warranty-pas
Særlige forhold
Der gælder de samme særlige forhold som under almindelig transport af
computeren. Desuden skal du være opmærksom på følgende, når du rejser til
udlandet:
• Når du rejser til udlandet, skal du kontrollere, at netadapteren og netledningen
passer til netspændingen i det pågældende land. I modsat fald skal du anskaffe
en netledning, der er kompatibel med den lokale netspænding.
Spændingsomformere til andre apparater må ikke bruges som strømforsyning
til computeren.
• Hvis du bruger modem, skal du kontrollere, at modem og stik er kompatible
med telefonsystemet i det pågældende land.
Side: 574
27
Dansk
Dansk
Sikring af computeren
Computeren er en dyr investering, som du skal passe på. Lær, hvordan du beskytter
og passer på computeren.
Computeren har følgende sikkerhedsfaciliteter: Hardware — og softwarelåse, en
sikkerhedslås og adgangskoder.
Sådan bruges en computersikkerhedslås
Denne notebook har et Kensington-kompatibelt sikkerhedshul til en sikkerhedslås.
Sno et kabel til en computersikkerhedslås rundt om en fast genstand, f.eks. et bord
eller et håndtag på en låst skuffe. Sæt låsen i indhakket, og drej nøglen, så låsen
sættes fast. Der findes også modeller uden nøgle.
Brug af adgangskoder
Adgangskoder bruges til at beskytte computeren imod uønsket brug. Du kan bruge
disse adgangskoder til at angive forskellige beskyttelsesniveauer i computeren:
• En administratoradgangskode (Supervisor Password) forhindrer uautoriseret
adgang til BIOS programmet. Når denne adgangskode er angivet, skal du
indtaste den for at få adgang til BIOS programmet. Se "BIOS programmet" på
side 30.
• En brugeradgangskode (User Password) sikrer computeren mod uønsket brug.
Du opnår den bedste sikkerhed, hvis du kombinerer denne adgangskode med
adgangskodekontrolpunkter ved start og adgangskoden for genstart fra
dvaletilstand.
• Startadgangskoden (Password on Boot) sikrer computeren mod uønsket brug.
Du opnår den bedste sikkerhed, hvis du kombinerer denne adgangskode med
adgangskodekontrolpunkter ved start og adgangskoden for genstart fra
dvaletilstand.
Vigtigt! Glem ikke administratoradgangskoden! Hvis du glemmer
adgangskoden, skal du kontakte forhandleren eller et autoriseret
servicecenter.
Angivelse af adgangskoder
Når du har defineret en adgangskode, bliver du bedt om at angive adgangskoden på
midten af skærmen.
• Når du har angivet administratoradgangskoden, vises følgende meddelelse,
når du trykker på <F2> for at få adgang til BIOS programmet under
startproceduren.
Side: 575
28
Dansk
Dansk
• Skriv administratoradgangskoden, og tryk på <Enter> for at åbne BIOS
programmet. Hvis du angiver en forkert adgangskode, vises en advarsel. Prøv
igen, og tryk derefter på <Enter>.
• Når du har angivet brugeradgangskoden, og parameteren for
startadgangskoden er aktiveret, vises følgende meddelelse under
startproceduren.
• Skriv brugeradgangskoden, og tryk på <Enter> for at bruge computeren. Hvis
du angiver en forkert adgangskode, vises en advarsel. Prøv igen, og tryk
derefter på <Enter>.
Vigtigt! Du har tre forsøg til at angive den korrekte adgangskode.
Hvis du skriver en forkert adgangskode tre gange i træk, stopper
systemet. Tryk på afbryderknappen, og hold den nede i fire sekunder
for at slukke for computeren. Tænd derefter for computeren igen, og
prøv igen.
Angivelse af en adgangskode
Du kan angive adgangskoder ved hjælp af BIOS programmet.
Side: 576
29
Dansk
Dansk
Udvide med ekstraudstyr
Din notebook-pc er den ultimative bærbare computer.
Tilslutningsmuligheder
Portene giver dig mulighed for at slutte ydre enheder til computeren på samme
måde som med en almindelig pc. Yderligere oplysninger om at slutte forskellige ydre
enheder til computeren finder du i følgende afsnit.
Indbygget netværksfunktion
Med den indbyggede netværksfunktion kan du slutte computeren til et Ethernet-
baseret netværk.
Hvis du vil bruge netværksfunktionen, skal du tilslutte et Ethernet-kabel fra
netværksstikket (RJ-45) til venstre på computeren til et netværksstik eller en hub på
dit netværk.
Side: 577
30
Dansk
Dansk
Universal Serial Bus (USB)
USB 2.0-porten er en seriel bus med højhastighed, som gør det muligt at tilslutte
flere USB-enheder i kæde uden at optage værdifulde systemressourcer.
BIOS programmet
BIOS programmet er et program til hardwarekonfiguration, som er indbygget i
computerens Basic Input/Ouput System (BIOS).
Computeren er allerede korrekt konfigureret og optimeret, og du behøver derfor ikke
at køre dette hjælpeprogram. Men hvis der skulle opstå konfigurationsproblemer,
kan du køre programmet.
For at aktivere BIOS programmet skal du trykke på <F2> under Power-On Self-Test
(POST), mens notebook-pc-logoet vises.
Startrækkefølge
Startrækkefølgen indstilles i BIOS programmet ved at aktivere det og derefter vælge
Boot i de kategorier, der vises øverst i skærmbilledet.
Adgangskode
Der kan angives en startadgangskode ved start ved at aktivere BIOS programmet og
derefter vælge Security i de kategorier, der vises øverst i skærmbilledet. Find
Password on boot: og brug <F5> og <F6> -tasterne til at aktivere denne funktion.
Side: 578
31
Dansk
Dansk
Strømstyring
Denne computer har en indbygget effekt administrations enhed der overvåger
systemaktiviteten. Ordet systemaktivitet brugt i denne forbindelse omfatter de
aktiviteter, der involverer en eller flere af følgende enheder: tastatur, mus, harddisk,
ydre enheder tilsluttet computeren og videohukommelse. Hvis der ikke registreres
nogen aktivitet inden for en bestemt periode, stopper computeren nogle af disse
enheder (eller dem alle) for at spare på strømmen.
Strømbesparelser
Deaktiver Hurtig start
Din computer bruger Hurtig start til at starte hurtigt, men bruger også en lille
mængde strøm til at kontrollere for signaler til at starte. Disse kontroller vil langsomt
opbruge computerens batteristrøm.
Hvis du vil begrænse computerens strømkrav og miljøbelastningen skal du
deaktivere Hurtig start:
Bemærk: Hvis Hurtig start er deaktiveret, vil det tage længere tid at
vække computeren fra Dvale. Hvis din computer er udstyret med Acer
Instant On eller Acer Always Connect, deaktiveres disse funktioner
også.
Din computer vil ikke starte, hvis den modtager en kommando om at
starte over et netværk (Wake on LAN).
1. Åbn skrivebordet.
2. Klik på Indstillinger for strøm i området Meddelelser.
3. Vælg Flere indstillinger for strøm.
4. Vælg Vælg, hvad tænd/sluk-knapperne gør.
Side: 579
32
Dansk
Dansk
5. Hvis du vil have adgang til Lukkeindstillinger, skal du vælge Rediger
indstillinger, der i øjeblikket er utilgængelige.
6. Rul ned og deaktiver Aktiver Hurtig start.
7. Vælg Gem ændringer.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Acer Aspire One AO756-887BXss.

Stil et spørgsmål om Acer Aspire One AO756-887BXss

Har du et spørgsmål om Acer Aspire One AO756-887BXss men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Acer Aspire One AO756-887BXss. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Acer Aspire One AO756-887BXss så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.