Turbo air Lipari IX/LX/A manuál

Uživatelská příručka pro Turbo air Lipari IX/LX/A v Angličtina. Tento PDF manuál má 128 stránky.

Strana: 1
64 CS - Návod na montáž a používání Výrobce odmítá převzít jakoukoliv odpovědnost za případné závady, škody nebo vznícení digestoře, které byly způsobeny nedodržením těchto předpisů. Digestoř je projektován pro odsávání dýmů a par při vaření a je určen pouze k domácím účelům. Digestoř může mít odlišný vzhled od ilustrací na výkresech této příručky, nicméně návod k použití, údržba a montáž zůstávají nezměněny. ! Je důležité uchovat si tuto příručku, abyste ji mohli konzultovat v jakémkoliv okamžiku. V případě prodeje, postoupení či stěhování si zajistěte, aby zůstala společně s přístrojem. ! Přečtěte si pozorně návod: obsahuje důležité informace o instalaci, užití a bezpečnosti. ! Neměňte elektrickou či mechanickou úpravu výroku anebo vývodního zařízení. ! Před instalací zařízení zkontrolujte, zda některá ze součástí není poškozena. V opačném případě kontaktujte prodejce a nepokračujte v instalaci. Poznámka: detaily označené symbolem “(*)” jsou volitelné doplňky, dodáváné pouze pro některé modely nebo součástky, které je nutné dokoupit. Výměna žárovek Pozor! Nenapojujte přístroj na elektrickou síť, dokud nebyla zcela dokončena jeho instalace. Před provedením jakéhokoliv úkonu čištění nebo údržby, je třeba odpojit kryt od elektrické sítě tak, že se odpojí od zásuvky nebo vypnutím hlavního vypínače obytné jednotky. Při všech instalačních a údržbových pracích používejte pracovní rukavice. Přístroj není určen k používání pro děti nebo pro osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, které s ním nemají zkušenost a neznají ho. Tyto osoby můžou s přístrojem zacházet pouze tehdy, kdy jsou pod dohledem odborného personálu nebo jsou speciálně vyškoleny k jeho použití osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály. Nikdy nepoužívejte kryt bez správně namontované mříže! Kryt nesmí být NIKDY používán jako odkládací plocha. Může se tak stát pouze ve specificky uvedených případech. Místnost musí být vybavena dostatečnou ventilací, v případě, že je kuchyňský kryt používán současně s jinými přístroji s plynovým spalováním nebo spalováním jinými palivy. Odsávaný vzduch nesmí být odváděn do odvodu používaného pro odpad kouřů z přístrojů na plynové spalování nebo spalování jiných paliv. Je přísně zakázáno vařit jídla s volným plamenem pod krytem. Použití otevřeného plamene je škodlivé pro filtry a může se stát příčinou požárů, je tedy třeba se mu vyhnout v každém případě. Smažení je třeba provádět pouze za stálé kontroly, aby nenastala situace, kdy se olej přehřeje a dojde k jeho vznícení. Přístupné části se mohou značně rozpálit, pokud jsou používány současně s varným zařízením. Pokud se týká technických a bezpečnostních opatření, která je třeba zaujmout při odvádění kouře, je třeba úzce dodržovat normy místních odpovědných orgánů. Kryt je třeba často čistit jak vnitřně, tak z vnějšku (ALESPOŇ JEDNOU ZA MĚSÍC), je třeba v každém případě dodržovat vše, co je uvedeno v návodu k údržbě popsaném v tomto manuálu). Nedodržování norem čištění krytu a výměny a čištění filtrů se může stát příčinou požárů. Nepoužívejte či nenechávejte digestoř bez řádně nastavených svíditel a nevystavujte se tak nebezpečí elektrického výboje. Výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti za eventuální nepříjemnosti, škody nebo požáry způsobené na přístroji, které jsou následkem nedodržování pokynů uvedených v tomto manuálu. Tento spotřebič je označený v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by nevhodnou likvidací tohoto výrobku mohlo dojít. Symbol na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Spotřebič je nutné odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu. Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Přístroj byl navržen, testován a vyroben v souladu s: • Bezpečnost: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233. • Výkonnost: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. • EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3. (Osobitý mezinárodní výbor pro rádiové rušení, pozn. překl) Doporučení pro správné použití s cílem snížit dopad na životní prostředí: Zapněte digestoř na minimální rychlost, když začnete s vařením a nechte ji běžet několik minut poté, co jste vaření ukončili. Zvyšte rychlost pouze v případě nadměrného množství kouře nebo páry a použijte podpornou rychlost (i) jenom v extrémních situacích. Vyměňte uhlíkový filtr (y), je-li to nutné pro udržování účinnosti snižování zápachu. Vyčistěte tukový filtr (y), je-li to nutné pro udržování jeho účinnosti. Použijte maximální průměr potrubního systému, jak je uvedeno v tomto návodu, pro optimalizaci účinnosti a minimalizaci hluku.
Strana: 2
65 Použití Digestoř je možné použít s odsáváním mimo místnost, nebo s recirkulačním filtrem pro čištěním vzduchu v místnosti. Odsávací verze Digestoř je vybavena vzduchovým vývodem B pro odvod kuchyňských par ven z odvětrávaného prostoru – odtahová verze.(Potrubí pro odtah par není součástí vlastní digestoře). Napojte digestoř na odtahového potrubí se stejným průměrem jako vývod vzduchu (spojovací příruba). Použití odtahového potrubí s menším průměrem způsobí snížení výkonu a zvýšení hluku. Za to výrobce odmítá jakoukoliv zodpovědnost. Pozor! Jestliže je digestoř vybaven uhlíkovým filtrem, je třeba ho odstranit. Filtrující verze Jestliže není možné páry pohlcované digestoří odvádět pomocí potrubí ven z místnosti, lze použít stejný typ digestoře ve filtrační verzi. V tomto případě musí být nainstalován do digestoře uhlíkový filtr a na držák G připevněna vzduchová rozbočka F. Pomocí potrubí připojeného do vzduchového vývodu B jsou odváděné páry vedeny do vzduchové rozbočky F. Oba spoje jsou jištěny páskou se sponou. Přefiltrované páry jsou poté přes mřížky H vráceny zpět do místnosti.(Potrubí pro vedení par a pásky se sponou nejsou součástí dodávky vlastní digestoře). Pozor! Jestliže digestoř není vybaven uhlíkovým filtrem, musí být objednán a namontován před užitím přístroje. Modely bez sacího motoru jsou dodávány pouze v odtahové verzi a musí být napojeny na externí odsávání.(Není součástí dodávky). Návod na propojení je uveden spolu s periferní odsávací jednotkou. Instalace Minimální vzdálenost mezi podporou nádoby na varné ploše a nejnižší částí digestoře nesmí být menší než 50cm v případě elektrických sporáků 65cm v případě plynových či smíšených sporáků. Pokud návod na instalaci varného zařízení na plyn doporučují větší vzdálenost, je třeba se tímto pokynem řídit. Elektrické připojení Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na štítku s charakteristikamii umístěnému uvnitř krytu. Pokud je kryt vybaven přípojkou, stačí jej zapojit do zásuvky odpovídající stávajícím normám, která se nachází ve snadno dosažitelném prostoru i po provedené montáži. Pokud kryt není vybaven přípojkami (přímé připojení k síti) nebo se zásuvka nenachází ve snadno dosažitelném prostoru i po provedené montáži , je třeba použít dvojpólový vypínač odpovídající normám, který zaručí úplné odpojení od sítě v podmínkách kategorie přepětí III, v souladu s pravidly instalace. Pozor! Dříve než opět napojíte obvod digestoře na síťové napájení a ověříte správné fungování, zkontrolujte si vždy, že síťový kabel byl správně namontován. Instalace Digestoř je dodáván ve dvou verzíích: model montovaný na stěnu a model pro strop (Ostrov). Před zahájením instalace: • Zkontrolujte, zda má zakoupený výrobek vhodné rozměry pro zvolený prostor instalace. • Odložte filtr/y s aktivním uhlím – jsou-li dodány (viz příslušný odstavec). Je třeba jej/je namontovat zpět v případě, že hodláte používat odsavač ve filtrační verzi. • Zkontrolujte, zda se uvnitř odsavače nenachází (z přepravních důvodů) materiál příslušenství (například sáčky se šrouby, záruky atd.), případně je vyjměte a uschovejte. • Pokud je to možné, odpojte a odstraňte nábytek nacházející se pod a kolem prostoru instalace za účelem získání lepšího přístupu ke stropu/stěně, na který/ou má být odsavač nainstalován. Dále je třeba v rámci možností co nejlépe ochránit nábytek a všechny součásti potřebné pro instalaci. Zvolte si rovný povrch a pokryjte jej ochrannou fólií, na kterou uložíte odsavač a součásti příslušenství. • Dále zkontrolujte, zda je v blízkosti prostoru instalace odsavače (v prostoru přístupném i po montáži odsavače) dostupná zásuvka elektrického rozvodu a zda bude možné provést připojení zařízení na odvádění kouře směrem ven (platí pouze pro odsávací verzi). • Proveďte všechny potřebné zednické práce (např.: instalaci zásuvky elektrického rozvodu a/nebo realizaci otvoru pro průchod kouřové trubky). Digestoř je dodávána se speciálními hmoždinkami, které jsou vhodné pro zavěšení do většiny stropních konstrukcí. Přesto by měl zavěšení provést kvalifikovaný odborný pracovník, který rozhodne, zda jsou tyto hmoždinky vhodné pro místní typ a materiál stropní konstrukce. Zároveň zhodnotí únosnost stropu pro digestoř. Montáž modelu pro strop (Ostrov) Obr. 5-6-7 1. Upravte rozpětí podpěrné struktury digestoře, na tomto upravení bude záviset závěrečná výška digestoře. Poznámka: V některých případech horní sekce kostry je upevněna na dolní sekci 1 či více šrouby, eventuálně si ověřte a současně je vyjměte, abyste umožnili regulaci podpěrné struktury. 2. Upevněte obě sekce struktury celkově 16 šrouby (4 pro každý roh). Přiložte na horní sekci, pro rozpětí větší než minimum 1 či 2 podpěry (podle vybavení) k k jejímu posílení. Poznámka: z dopravních důvodů 1 podpěra by mohla být dočasně upevněna 2 šrouby na kostru, eventálně ji tedy přesuňte do potřebné poziice anebo dokončete její upevnění 6 dodatečnými šrouby. Za tímto účelem postupujte následovně: a. Lehce rozšiřte podpěry tak, že je můžete přiložit na vnější stranu struktury. b. Umístěte dodatečnou podpěru nad bod upevnění obou sekcí struktury a upevněte celkově 8 šrouby (2 pro každý roh).
Strana: 3
66 Pokud je součástí vybavení, upevněte druhou dodatečnou podpěru do pozice, která je stejně vzdálená od první dodatečně podpěry a horní strany kostry, upevněte 8 šrouby (2 pro každý roh). Poznámka: při umisťování a upevňování podpěr/y ověřte si, zda tyto nezabraňují ve snadném upevnění výfukové hadice (odsávací verze) anebo deflektoru (filtrující verze). 3. Zavěste digestoř na kostru, zkontrolujte, zda je dokonale zavěšen, - k zavěšení digestoře na kostru energicky upevněte 16 šroubů (4 pro každý roh). 4. Na vertikále varné plochy přiložte děrovací šablonu ke stropu (střed schématu bude muset odpovídat středu varné plochy a strany budou muset být souběžné se stranami varné plochy – strana schématu s nápisem FRONT odpovídá straně kontrolního panelu). Připravte napojení na elektrickou síť. 5. Vyvrtejte jak vyznačeno (6 otvorů pro 6 moždíků ve stěně - 4 moždíky pro zavěšení) zašroubujte 4 šrouby do vnějších otvorů a ponechate prostor asi 1 cm mezi hlavičkou šroubu a stropem. 6. Zavěšte kostru na strop 4 šrouby (viz operaci 4). 7. Zašroubujte energicky 4 šrouby. 8. Vsuňte a zašroubujte energicky další 2 šrouby do otvorů pro bezpečné upevnění, které zůstaly volné 9. Vsuňte vyfukovací hadici dovnitř kostry a napojte ji na spojovací prstenec motorového prostoru (vyfukovací radice a upevňovací proužky nejsou součástí vybavení. Vyfukovací radice musí být dostatečně dlouhá tak, aby dosáhla vnějšku (odsávací verze) anebo deflektoru F (filtrující verze). 10. Pouze pro filtrující verzi: namontujte deflektor F na kostru a upevněteho 4 šrouby na příslušnou podpěru, a propojte nakonec yfukovací hadici na spojovací prstenec umístěný na deflektoru 11. Napojte na domácí elektrickou síť, elektrická síť smí být napájena jen po dokončené montáži. 12. Umístěte matice, které jsou vybaveny závěnými háky dovnitř horních a dolních sekcí komínů kryjících se s obdélníkovými otvory, celkově se musí namontovat 14 matic. 13. Propojte obě horní sekce komínu kryjícího kostru tak, že otvory nacházejících se na sekcích se nacházejí jedna na stejné straně ovládacího panelu a druhá na straně opačné.. Zašroubujte obě sekce 8 šrouby (4 na každé straně – viz schéma na výkresu o propojení obou sekcí). 14. Upevněte na kostru horní komín do blízkosti stropu, a to dvěma šrouby (po každé straně jeden). 15. Propojte obě dolní sekce kémínu kryjící kostru, použijte 6 šroubů (3 po každé straně, viz též schéma výkresu o propojení obou sekcí). 16. Vsuňte dolní sekci komínu do příslušného uložení ke kompletnímu vykrytí motorového prostoru a skříňky s elektrickými obvody a upevněte dovnitř digestoře dvěma šrouby. 17. Přiložte 2 štítky (součást vybavení) ke krytí upevňovacích bodů sekcí dolního komínu (POZOR! ŠTÍTKY PRO DOLNÍ KOMÍN SE ROZEZNAJÍ, PROTOŽE JSOU UŽŠÍ A MÉNĚ HLUBOKÉ). Širší a hlubší štítky se používají pro horní komín, je třeba je řezat na míru. 18. Napojte na elektrickou síť prostředníictvím hlavního elektrického panelu a kontrolujte správné fungování digestoře. Instalace modelu určeného pro montáž na stěnu Je-li štít proti parám dodáván rozmontovaný, je třeba ho upevnit jak uvedeno na Obr. a, b. Hlavní rozvodová skříňka je upevněna dle Obr. c,d,e. Obr. 9 1. Tužkou narýsujte čáru na stěně až po strop, odpovídající střednici, což usnadní montážní práce. 2. Umístěte děrovací šablonu na stěnu, vertikální střednice vytištěná na děrovací šabloně se musí krýt se středenicí narýsovanou na stěně, mimo to dolní hrana děrovací šablony se kryje s dolním okrajem digestoře. 3. Vyvrtejte jak bylo vyznačno díry, vsuňte moždíky do stgěny a zašroubujte 2 šrouby v horních otvorech a ponechat prostor mezi hlavicí šroubu a stěnou, približně 1 cm. Poznámka: Vyvrtejte vždy všechny otvory vyznačené na šabloně: 2 horní slouží k zavěšení digestoře, zatímco dolní otvory (povětšinou 1 centrální anebo více postranních slouží k definitivnímu upevnění a bezpečnosti. 4. Přiložte podpěru komínů „G“ na stěnu příléhající ke stropu, používejte podpěru pro komíny jako schéma děrování (pokud existuje, malý otvor na podere se musí krýt s dříve vyznačenou čarou una stěně) a vyznačte tužkou 2 otvory, vsuňte 2 moždíky. 5. Upevněte podpěru na podporu komínů na stěnu 2 šrouby. 6. Zavěste digestoř na 2 horní šrouby (viz instalačnífázi v 3). 7 Vsuňte a vyvrtejte do otvoru/otvorů šrouby (a matice/matici) pro definitivní upevnění (POVINNÉ!!) pak po kontrole umístění digestoře ZAŠROUBUJTE VŠECHNY dolní a horní ŠROUBY. Poznámka: upevňovací dolní body jsou viditelné po vyjmutí filtrů proti mastnotám a nacházejí se na stranách a/nebo uprostřed digestoře (v tomto případě po odstranění rámu filstru s uhlíkem pokud existuje). V každém případě se doporučuje používat, pokud jsou k dispozici, postranní otvory ke zvýšení stability digestoře. 8. Napojte hadici (radice a těsnící proužky nejsou součástí vybavení, je třeba je koupit) pro výfuk dýmů, na propojovací proužek nad odsávacím motorem. Druhá koncovka radice musí být napojena na zařízení na vypuzování dýmů směrem navenek v případě užívání digestoře v odsávací verzi. V případě, že se bude žádat použití digestoře ve filtrující verzi, upevněte na podpěru komínů G deflekotr F a rpopojte další koncovku radice na propojovací prstenec umístěný nad deflektorem F. 9. Napojte na elektrickou síť. 10. Přilože komíny a upevněte je nahoře 2 šrouby (10a) na
Strana: 4
67 podpěru komínů „G“ (10b). 11. Nechte sklouznout dolní sekci komínu ke kompletnímu zakrytí odsávacího agregátu až do vsunutí do příslušného uložení nad digestoří. Namontujte zpět rámec uhlíkového filtru a filtr/y proti mastnotám a zkontrolujte dokonalé fungování digestoře. Pohled na digestoř Obr. 1 1. Ovládací panel 2. Tukový filtr 3. Západka tukového filtru 4. Halogenové osvětlení 5. Pracovní plocha digestoře pro usměrnění par 6. Teleskopický komínek 7. Výfuk (pouze u filtrační verze) Provoz V případě velmi intenzivní koncentrace kuchyňských par použijte maximální sací výkon. Doporučuje se zapnout digestoř 5 minut před zahájením vaření a vypnout ji cca 15 minut po ukončení vaření. Model s ovladačem s 4 tlačítky a. spínač osvětlení ON/OFF. b. vypínač OFF/rychlost 1 c. volba rychlosti 2 d. volba rychlosti 3 Model s ovládacím panelem s 5 tlačítky a. zapnutí/vypnutí osvětlení b. vypnutí motoru Sací výkon: c. - minimální; d. – střední; e. - maximální Údržba Pozor! Před jakoukoliv operací čištění či údržby odpojte digestoř od elektrické sítě, vyjměte zátrčku anebo vypněte hlavní spínač bytu. Čištění Digestoř musí být často čištěna, jak uvnitř tak zevně (alespoň stejně často jako je prováděna údržba filtrů proti mastnotám). Pro čištění je třeba použít látku navlhčenou denaturovaným líhem anebo neutrálními tekutými čistícími prostředky. Nepouživejte prostředky obsahující brusné látky. NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL! Pozor: nedodržení norem čištění přístroje a vyměňování filtrů by mohlo vést k požárům. Doporučujeme tedy dodržovat návod k použití. Výrobce odmítá jakoukoliv zodpovědnost za škody na motoru, požáry způsobené nesprávnou údržbou či nedodržením výše uvedeného upozornění. Tukový filtr Zadržuje částice tuku uvolňující se při vaření. Tukový filtr se musí 1 x do měsíce vyčistit . Je možné jej čistit ručně jemným mycím prostředkem nebo v kuchyňské myčce při nejnižší teplotě a kratším programu. Demontáž tukového filtru je znázorněna - zatlačte na západku filtru. Obr. 2 Filtr s aktivním uhlíkem (jen u filtrační verze) Obr. 3 Tento filtr pohlcuje nepříjemné pachy vznikající při vaření. Filtr se musí každé 2 měsíce vyčistit ručně v teplé vodě vhodným mycím prostředkem nebo v kuchyňské myčce při kompletním programu bez přítomnosti nádobí. Po vyčištění zbavte filtr přebytečné vody tak, aby jste jej nepoškodili. Vyjměte jej z plastového rámu a důkladně vysušte při teplotě 100°C po dobu 10-ti minut v elektrické troubě. Filtr s aktivním uhlíkem se musí přesto měnit každé 3 roky a navíc vždy, když je poškozen. Pro demontáž filtru pootočte fixační šroubek rámu o 90° (g). Novou vložku s aktivním uhlíkem (i) vsuňte do rámu (h) a vše namontujte zpět na odpovídající místo. Je možné používat tradiční typ filtru s uhlíkem, který nelze mýt či obnovit, a který je třeba vyměňovat jednou za 3-4 měsíce. Rámec a pěnovka filtru s uhlíkem jsou společně svařeny, eventuální rámec dodaný s digestoří se tedy nemá používat. Před užitím je třeba ho umístit do příslušného uložení a upevnit prostřednictvím příslušných zařízení. Výměna žárovek Odpojte přístroj z elektrické sítě. Pozor! Dříve než se doktnete svítidel si ověřte že vychladla. Poškozenou žárovku vyměňte za novou stejného typu, dle údajů uvedených na technickém štítku nebo vedle žárovky přímo na digestoři. Obr. 4 1. Vyjměte ochranu jemným vypáčením pomocí malého šroubováku či podobného nástroje. 2. Vyměňte poškozenou žárovku. Používejte pouze halogenová svítidla o výkonu 12V - 20W max - G4 a dávejte pozor, abyste se jich nedotýkali rukama. 3. Uzavřete opět stropní lampu (je upevněna na západku) Jestliže osvětlení nefunguje, dříve než zavoláte servis si ověřte, zda jste správně nasadili žárovky do uložení.

Otázka a odpovědi

Máte otázku ohledně Turbo air Lipari IX/LX/A, ale nemůžete najít odpověď v uživatelské příručce? Možná vám zodpovědět vaši otázku mohou pomoci uživatelé ManualsCat.com. Vyplněním formuláře níže se váš dotaz objeví pod manuálem Turbo air Lipari IX/LX/A. Ujistěte se prosím, že jste popsali své potíže s Turbo air Lipari IX/LX/A tak přesně, jak jen můžete. Čím přesnější je vaše otázka, tím vyšší je šance na rychlé obdržení odpovědi od jiného uživatele. Automaticky vám bude zaslán e-mail, který vás bude informovat, když někdo zareaguje na váš dotaz.

Zeptejte se na Turbo air Lipari IX/LX/A

název
E-mailem
Reakce

Podívejte se na příručku k Turbo air Lipari IX/LX/A níže. Všechny příručky na ManualsCat.com si můžete prohlédnout zcela zdarma. Pomocí tlačítka „Vybrat jazyk“ si můžete vybrat jazyk návodu, který chcete zobrazit.

  • Značka: Turbo air
  • Produkt: Digestoři
  • Jméno modelu: Lipari IX/LX/A
  • Typ souboru: PDF
  • Dostupné jazyky: Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, Italština, Švédština, Portugalština, Polština, Ruské, Finština, Rumunská, Slovenské, Maďarština, Slovinština, Chorvatština, Ukrajinština, Arabština, Lotyšský, Lithuanian., Estonština, Makedonština