Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A52s 5G manuál

Galaxy A52s 5G

Uživatelská příručka pro Samsung Galaxy A52s 5G v Španělština. Tento PDF manuál má 977 stránky.

Předchozí stránka
Strana: 1
Čeština 190 Bezpečnostní informace Před použitím zařízení si přečtěte tyto důležité bezpečnostní informace. Obsahují obecné bezpečnostní informace pro různá zařízení a mohou zahrnovat části, které se vašeho konkrétního zařízení netýkají. Řiďte se informacemi uvedenými ve varováních a výstrahách, abyste předešli poraněním vaší osoby či lidí kolem vás nebo poškození zařízení. Výraz„zařízení“ označuje produkt a jeho baterii, položky dodávané s produktem a jakékoli příslušenství schválené společností Samsung a používané s produktem. Výstraha Nedodržování bezpečnostních výstrah a předpisů může vést k závažnému zranění nebo smrti. Zařízení obsahuje magnety. Dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi zařízením a předměty, na které by magnety mohly působit, jako jsou kreditní karty a zdravotnické implantáty. Pokud máte zdravotnický implantát, poraďte se před použitím s lékařem. Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky. Nezajištěná připojení mohou způsobit zásah elektrickým proudem nebo požár. Nedotýkejte se zařízení, napájecích kabelů, zástrček ani elektrické zásuvky mokrýma rukama ani jinými mokrými částmi těla. Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem. Při odpojování netahejte za napájecí kabel nadměrnou silou. Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru.
Strana: 2
Čeština 191 Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel. Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru. Nepoužívejte zařízení s mokrýma rukama, když se zařízení nabíjí. Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem. Nepropojujte přímo kladné a záporné póly nabíječky. Mohlo by dojít k požáru nebo vážnému zranění. Nepoužívejte vaše zařízení venku za bouřky. Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo selhání zařízení. Používejte baterie, nabíječky, příslušenství a potřeby schválené výrobcem. • Používání běžných baterií nebo nabíječek může zkrátit životnost vašeho zařízení nebo způsobit selhání zařízení. Mohou také způsobit požár nebo výbuch baterie. • Používejte pouze baterii, nabíječku a kabel schválené společností Samsung a navržené výhradně pro vaše zařízení. Nekompatibilní baterie, nabíječka a kabel mohou způsobit vážná poranění nebo poškození zařízení. • Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung. Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu. • Pokud na zařízení působí příliš velký tlak, může dojít k jeho poškození, výbuchu nebo požáru. • V případě že narazíte nebo spadnete, mohlo by vás zařízení zranit. Zařízení nepouštějte ani ho nevystavujte nadměrným nárazům. • Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo baterie, k poruše zařízení nebo ke zkrácení jeho životnosti. • Mohlo by také dojít k přehřívání, vzplanutí, požáru a dalším nebezpečím.
Strana: 3
Čeština 192 Manipulaci a likvidaci zařízení a nabíječky provádějte opatrně. • Baterii ani zařízení nikdy nelikvidujte v ohni. Nikdy nevkládejte baterii ani zařízení do topných zařízení, například do mikrovlnné trouby, běžné trouby nebo radiátorů.V případě přehřátí by zařízení mohlo explodovat. Při likvidaci použité baterie a zařízení se řiďte všemi místními předpisy. • Zařízení nikdy nemačkejte ani nepropichujte. • Nevystavujte zařízení vysokému vnějšímu tlaku, mohlo by dojít k vnitřnímu zkratu a přehřátí. Zařízení, baterii a nabíječku chraňte před poškozením. • Nevystavujte zařízení ani baterii velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám. • Extrémní teploty mohou poškodit zařízení a snížit kapacitu nabíjení a životnost zařízení i baterie. • Nepropojujte přímo kladné a záporné póly nabíječky a zabraňte jejich kontaktu s kovovými objekty. Mohlo by dojít k poruše baterie. • Nepoužívejte kabel se sloupnutou či poškozenou izolací a nepoužívejte nabíječku či baterii, které jsou poškozené nebo které vykazují poruchu. • Pokud je prostor na baterie otevřený, zařízení nezapínejte ani nepoužívejte. Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob. • Mohlo by dojít k netěsnosti baterie. • Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár. Nepoužívejte a neskladujte zařízení v oblastech s vysokou koncentrací prachových či poletujících částic. Prachové či cizí částice by mohly způsobit poruchu zařízení, která by mohla mít za následek požár nebo poranění elektrickým proudem.
Strana: 4
Čeština 193 Zabraňte kontaktu univerzálního konektoru a malé koncovky nabíječky s vodivými materiály, například kapalinami, prachem, kovovými pilinami a tuhami. Nedotýkejte se univerzálního konektoru ostrými nástroji ani univerzální konektor nevystavujte nárazům. Vodivé materiály mohou způsobit zkrat nebo korozi svorek, což může vést k výbuchu nebo požáru. Při používání bezdrátové nabíječky nevkládejte mezi zařízení a bezdrátovou nabíječku cizí předměty, například kovové předměty, magnety a karty s magnetickým proužkem. Zařízení by se nemuselo správně nabít nebo by se mohlo přehřát. Nekousejte ani neolizujte zařízení ani baterii. • Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo výbuchu a požáru. • Děti nebo zvířata se mohou udusit malými díly. • Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně. Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší nebo úst. Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné zranění. Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií. Pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterie se obraťte na nejbližší autorizované servisní centrum.
Strana: 5
Čeština 194 Upozornění Nedodržení bezpečnostních upozornění a předpisů může způsobit zranění nebo poškození majetku. Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení. • Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno. • Používání LTE datového připojení může způsobovat rušení ostatních zařízení, například zvukového vybavení a telefonů. Nepoužívejte vaše zařízení v nemocnici, na letišti nebo v automobilovém vybavení, které může být rušeno radiovou frekvencí. • Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru – zařízení jej může rušit. • Abyste minimalizovali možné rušení s kardiostimulátorem, používejte zařízení pouze na straně těla, na které nemáte kardiostimulátor. • Pokud používáte lékařský přístroj, obraťte se před použitím přístroje na jeho výrobce, abyste se ujistili, zda bude či nebude mít radiofrekvenční záření vysílané zařízením na přístroj vliv. • V letadle může používání elektronických zařízení způsobit rušení elektronických navigačních přístrojů letadla. Dodržujte předpisy stanovené leteckou společností a pokyny jejích pracovníků.V případech, kdy je povoleno toto zařízení používat, je vždy používejte v režimu Letadlo. • Funkčnost elektronických zařízení v automobilu může být poškozena kvůli radiofrekvenčnímu rušení z vašeho zařízení. Další informace vám poskytne výrobce.
Strana: 6
Čeština 195 Nevystavujte zařízení hustému kouři nebo výparům. Mohlo by dojít k poškození vnější části zařízení nebo selhání. Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na výrobce, aby vám poskytl informace o radiofrekvenčním záření. Radiofrekvenční záření vysílané zařízením může způsobovat rušení některých naslouchátek. Před použitím zařízení se obraťte na výrobce, který vám poskytne informace o vlivu radiofrekvenčního záření vysílaného zařízením na naslouchátka. Nepoužívejte zařízení v blízkosti přístrojů nebo vybavení, které vysílá na radiových frekvencích, například zvukové systémy nebo radiové věže. Radiové frekvence mohou způsobit selhání zařízení. Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte. • Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte. • Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly. • Zařízení nepoužívejte na čerpacích stanicích, v blízkosti paliv nebo chemikálií nebo ve výbušném prostředí. • Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství. Rozbušky, odpalovací oblasti. Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti označené pokyny vyzývajícími k vypnutí„obousměrných rádií“ a„elektronických zařízení“, vypněte svůj mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení s odpalovacími pracemi. Pokud dojde k rozbití některé části zařízení, pokud se objeví kouř nebo zápach spáleniny, přestaňte zařízení okamžitě používat. Zařízení znovu používejte až poté, co bylo opraveno v servisním centru Samsung. • O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. • Pokud se ze zařízení začne kouřit nebo pokud se objeví zápach spáleniny, může to mít za následek explozi baterie nebo požár.
Strana: 7
Čeština 196 Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla. Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. Pro vaši bezpečnost i bezpečnost ostatních používejte zdravý rozum a pamatujte na následující doporučení: • Seznamte se s tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba.Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru. • Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Ujistěte se, že můžete bezdrátové zařízení používat, aniž přestali sledovat provoz na silnici. Pokud vám někdo volá v nevhodnou dobu, použijte k přijetí hovoru hlasovou schránku. • Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné. • Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti – bezpečné jízdy. • Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci.Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu. • Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Dejte osobě, se kterou hovoříte, vědět, že řídíte, a konverzaci, která by mohla rozptýlit vaši pozornost, raději odložte.
Strana: 8
Čeština 197 Buďte opatrní a používejte vaše zařízení správně. Udržujte zařízení v suchu. • Vlhkost a tekutiny mohou poškodit součásti nebo elektronické obvody zařízení. • Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska. • Toto zařízení obsahuje ukazatele vniknutí kapaliny. Poškození zařízení působením vody může způsobit zánik záruky od výrobce. Zařízení uchovávejte na rovném povrchu. Při pádu zařízení může dojít k jeho poškození. Zařízení lze používat v prostředích s okolní teplotou 0 °C do 35 °C. Skladovat lze zařízení v prostředích s okolní teplotou -20 °C do 50 °C. Používání či skladování zařízení v prostředích, kde se teplota vymyká povoleným rozsahům teplot, může způsobit poškození zařízení a snížení životnosti baterie. • Neskladujte zařízení ve velmi horkých oblastech, například uvnitř vozidla v létě. Mohlo by dojít k selhání obrazovky, poškození zařízení nebo výbuchu baterie. • Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (na palubní desce automobilu, například). • U zařízení s vyjímatelnou baterií lze baterii skladovat samostatně v prostředích s okolní teplotou od 0 °C do 45 °C. Zařízení neuchovávejte s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče a řetízky. • Mohlo by dojít ke zkratu nebo poruše funkčnosti zařízení. • Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, může dojít k požáru.
Strana: 9
Čeština 198 Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí. • Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie. • Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit. Zabraňte kontaktu se zařízením, pokud se přehřívá. Pokud byste tak neučinili, mohlo by dojít k popálení při nízkých teplotách a k zarudnutí a pigmentaci pokožky. • Pokud budete zařízení používat po delší dobu, dávejte si pozor na jeho přehřívání a zabraňte dlouhodobému kontaktu s pokožkou. • Nesedejte si na zařízení a nedopusťte, aby se dostalo do dlouhodobého kontaktu s pokožkou, když zařízení nabíjíte nebo když je připojeno ke zdroji napájení. • Tolerance vůči vysokým teplotám se mezi jednotlivci může lišit. Obzvláštní opatrnosti dbejte, pokud zařízení používají děti, starší osoby nebo lidé se speciálními potřebami. Nepoužívejte zařízení s odstraněným zadním krytem. Baterie může ze zařízení vypadnout a poškodit se nebo selhat. Dávejte pozor, abyste objektiv fotoaparátu nevystavovali silnému zdroji světla, jako je přímé sluneční světlo. Pokud byste objektiv fotoaparátu vystavili silnému zdroji světla, jako je přímé sluneční světlo, mohlo by dojít k poškození snímače obrazu fotoaparátu. Poškozený snímač obrazu je neopravitelný a bude mít za následek vznik teček nebo skvrn na snímcích. Pokud zařízení disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte je v blízkosti očí osob či zvířat. Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.
Strana: 10
Čeština 199 Varování při vystavení se zábleskům. • Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí. • Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní her v jazyce Flash po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení. • Pokud má někdo z vašich příbuzných historii záchvatů nebo ztráty vědomí při používání podobného zařízení, poraďte se před používáním zařízení s lékařem. • Pokud se cítíte nepohodlně, například křeče nebo dezorientace, okamžitě přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem. • Chcete-li zabránit namáhání očí, dělejte při používání zařízení časté přestávky. Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti. Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud během nebo po používání zařízení pociťujete nepohodlí, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.
Strana: 11
Čeština 200 Při použití sluchátek chraňte sluch a uši. •  Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch. •  Vystavení se hlasitým zvukům při chůzi může rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu. •  Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu. • V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila. • Nepoužívejte sluchátka při jízdě nebo řízení. Mohly by rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu nebo mohou být v závislosti na vaší oblasti nezákonná. Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní. • Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob. • Dbejte na tom, aby se vám kabel sluchátek neomotal kolem rukou nebo kolem blízkých předmětů. Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky. • Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkčnosti zařízení. • Jste-li alergičtí na lakované nebo kovové části zařízení, můžete trpět svěděním, vyrážkami nebo otoky. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.
Strana: 12
Čeština 201 Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně. • Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle pevně uchycena. • Zařízení ani příslušenství nenechávejte v blízkosti nebo uvnitř prostoru pro airbagy. Nesprávně nainstalovaný bezdrátový přístroj může při rychlém nafouknutí airbagu způsobit závažné zranění. Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy. • Vaše zařízení by se mohlo poškodit nebo selhat. • Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat. Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky. • Pokud se baterie delší dobu nepoužívají, může dojít k jejich poruše. • Nepoužívaná zařízení se postupem času vybijí a před použitím musí být znovu nabita. • Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zdroje elektrické energie. • Baterii používejte pouze k účelům, ke kterým byla zamýšlena. • Pro zajištění dlouhé životnosti vašeho zařízení a baterie dodržujte všechny pokyny v této příručce. Poškození nebo slabý výkon způsobený nedodržením výstrah a pokynů může vést k propadnutí záruky. • Vaše zařízení se může časem opotřebit. Některé díly a opravy jsou kryty zárukou v rámci platného období, ale škody nebo degenerace způsobené používáním neoprávněného příslušenství se toho netýkají. Používáte-li zařízení, vezměte na vědomí následující: • Držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon. • Mluvte přímo do mikrofonu.
Strana: 13
Čeština 202 Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit. • Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Pokud zařízení vyžaduje servis, zaneste je do servisního střediska Samsung. • Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár. • Baterii nerozebírejte ani nepoužívejte opakovaně. • Před vyjmutím baterie zařízení vypněte. Pokud baterii vyjmete se zapnutým zařízením, může dojít k selhání zařízení. Při čištění zařízení vezměte na vědomí následující: • Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou. • Kontakty baterie čistěte vatovým tamponem nebo ručníkem. • Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla. Mohlo by dojít k odbarvení nebo korozi vnějších částí zařízení nebo zásahu elektrickým proudem a požáru. • Dbejte na to, aby nebylo zařízení vystaveno prachu, potu, inkoustu, oleji a chemickým produktům, jako jsou kosmetické přípravky, antibakteriální spreje, prostředky na čištění rukou, mycí prostředky a insekticidy. Mohlo by dojít k poškození vnějších i vnitřních částí zařízení nebo ke zhoršení jeho výkonu. Pokud dojde k vystavení zařízení některým z výše uvedených látek, očistěte je měkkým nežmolkujícím hadříkem. Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu. Vaše zařízení může selhat. Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní. Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál. Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.
Strana: 14
Čeština 203 Se SIM kartami, paměťovými kartami nebo kabely manipulujte opatrně. • Při vkládání karty nebo připojování kabelu do zařízení se ujistěte, že je karta vložena nebo je kabel připojen na správné straně. • Nevyndávejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení. • Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení. • Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem. • Vkládání karty nebo připojování kabelu silou nebo nesprávným způsobem může vést k poškození víceúčelového konektoru nebo jiných částí zařízení. Zajištění dostupnosti tísňových služeb. V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z tohoto zařízení možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby. Chraňte vaše osobní data a zabraňte úniku nebo zneužití citlivých informací. • Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat. • Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení.Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů. • Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku oprávnění. Pozornost věnujte zejména aplikacím, které mají přístup k více funkcím nebo významnému množství osobních údajů.
Strana: 15
Čeština 204 • Své účty pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k neoprávněnému nebo podezřelému použití. Objevíte-li známku zneužití osobních informací, kontaktujte svého poskytovatele služeb za účelem odstranění nebo změny informací o účtu. • V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla ke svým účtům z důvodu ochrany svých osobních údajů. • Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů a zabezpečte zařízení pomocí vzoru uzamčení obrazovky, hesla nebo kódu PIN. Nešiřte materiál chráněný autorským právem. Materiály chráněné autorskými právy nesmíte distribuovat bez souhlasu majitelů obsahu.Tímto počínáním porušujete autorská práva.Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem. Malware a viry Chcete-li vaše zařízení ochránit před malwarem a viry, dodržujte následující užitečné tipy. Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození nebo ztrátě dat, které nemusí být kryty záruční službou. • Nestahujte neznámé aplikace. • Nenavštěvujte nedůvěryhodné webové stránky. • Podezřelé zprávy nebo e-maily od neznámých odesilatelů odstraňujte. • Nastavte si heslo a pravidelně ho měňte. • Pokud je nepoužíváte, deaktivujte bezdrátové funkce, například Bluetooth. • Pokud se zařízení chová abnormálně, spusťte antivirový program a zkontrolujte infekci. • Před spuštěním nově stažené aplikace a souborů spusťte v zařízení antivirový program. • Nainstalujte do počítače antivirový program a pravidelně ho spouštějte pro kontrolu infekce. • Neupravujte nastavení registrů nebo neupravujte operační systém zařízení.
Strana: 16
Čeština 205 Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate) Další informace získáte tak, že na stránkách www.samsung.com/sar vyhledáte název zařízení a číslo jeho modelu. Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad) Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin. Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci. Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy.Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
Strana: 17
Čeština 206 Správná likvidace baterií v tomto výrobku Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být po uplynutí své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Prohlášení Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví.Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro osobní nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.
Strana: 18
Čeština 207 „OBSAH A SLUŽBYTŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, ATO ANIVÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBOVHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘESTOTO ZAŘÍZENÍ, AV ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ,VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ,VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODYVYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBYVÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, ATO ANIV PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“ Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení. Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami.Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Otázka a odpovědi

Máte otázku ohledně Samsung Galaxy A52s 5G, ale nemůžete najít odpověď v uživatelské příručce? Možná vám zodpovědět vaši otázku mohou pomoci uživatelé ManualsCat.com. Vyplněním formuláře níže se váš dotaz objeví pod manuálem Samsung Galaxy A52s 5G. Ujistěte se prosím, že jste popsali své potíže s Samsung Galaxy A52s 5G tak přesně, jak jen můžete. Čím přesnější je vaše otázka, tím vyšší je šance na rychlé obdržení odpovědi od jiného uživatele. Automaticky vám bude zaslán e-mail, který vás bude informovat, když někdo zareaguje na váš dotaz.

Zeptejte se na Samsung Galaxy A52s 5G

název
E-mailem
Reakce

Podívejte se na příručku k Samsung Galaxy A52s 5G níže. Všechny příručky na ManualsCat.com si můžete prohlédnout zcela zdarma. Pomocí tlačítka „Vybrat jazyk“ si můžete vybrat jazyk návodu, který chcete zobrazit.

  • Značka: Samsung
  • Produkt: Smartphony
  • Jméno modelu: Galaxy A52s 5G
  • Typ souboru: PDF
  • Dostupné jazyky: Angličtina, Němčina, Holandský, Španělština, Maďarština, Francouzština, Čínské, Portugalština, Chorvatština, Arabština, Bulharština, Hindština