H-WASH 300 PLUS manuál
Hoover H-WASH 300 PLUS manuál

Uživatelská příručka pro Hoover H-WASH 300 PLUS v Polština. Tento PDF manuál má 132 stránky.

PDF 132 1.1mb

Podívejte se na příručku k Hoover H-WASH 300 PLUS níže. Všechny příručky na ManualsCat.com si můžete prohlédnout zcela zdarma. Pomocí tlačítka „Vybrat jazyk“ si můžete vybrat jazyk návodu, který chcete zobrazit.

MANUALSCAT | CS

Otázka a odpovědi

Máte otázku ohledně Hoover H-WASH 300 PLUS, ale nemůžete najít odpověď v uživatelské příručce? Možná vám zodpovědět vaši otázku mohou pomoci uživatelé ManualsCat.com. Vyplněním formuláře níže se váš dotaz objeví pod manuálem Hoover H-WASH 300 PLUS. Ujistěte se prosím, že jste popsali své potíže s Hoover H-WASH 300 PLUS tak přesně, jak jen můžete. Čím přesnější je vaše otázka, tím vyšší je šance na rychlé obdržení odpovědi od jiného uživatele. Automaticky vám bude zaslán e-mail, který vás bude informovat, když někdo zareaguje na váš dotaz.

Zeptejte se na Hoover H-WASH 300 PLUS

Strana: 1
  CS 3 Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek. Jsme hrdí na to, že vám můžeme nabídnout ideální výrobek a kompletní sortiment domácích spotřebičů pro vaši každodenní práci. Pozorně si přečtěte tento návod pro správné a bezpečné využití spotřebiče a pro užitečné tipy ohledně údržby. Spotřebič používejte pouze po důkladném prostudování těchto pokynů. Mějte tento návod vždy po ruce a v dobrém stavu pro případného dalšího majitele. Každý výrobek je označený jedinečným 16- místním kódem, také zvaným „sériové číslo”, vytištěným na štítku na spotřebiči (oblast otvoru) nebo v dokumentaci uvnitř výrobku. Tento kód je specifickou ID kartou produktu, kterou potřebujete k registraci a pro kontakt s servisním střediskem. Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). OEEZ obsahují jak znečišťující látky, které mohou způsobit negativní dopady na životní prostředí, tak základní komponenty, které mohou být znova použity. Proto je důležité věnovat těmto spotřebičům zvláštní pozornost při jejich likvidaci, aby byly znečišťující látky řádně zlikvidovány a materiály, které mohou být znovu využity, byly zrecyklovány. Lidé hrají důležitou roli při zajištění toho, aby OEEZ nezpůsobily problémy v rámci životního prostředí. Je nutné dodržovat několik základních pravidel: ls OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem; lOEEZ by měly být předány k likvidaci na příslušném sběrném místě obcí nebo registrovaných podniků. V mnoha zemích lze při zakoupení nového spotřebiče vrátit starý spotřebič prodejci, pokud je zařízení ekvivalentního typu a funguje na stejném principu jako dodané zařízení. Tuto službu provádí prodejce zdarma. 1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 2. INSTALACE 3. ZÁSOBNÍK PRACÍCH PROSTŘEDKŮ 4. PRAKTICKÉ RADY 5. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 6. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO STARTU 7. OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY 8. CYKLUS SUŠENÍ 9. AUTOMATICKÝ CYKLUS PRANÍ/SUŠENÍ 10.ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ A ZÁRUKA Životní prostředí Obsah
Strana: 2
  4 1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA lTento spotřebič je určený pro použití v domácnosti a podobných místech: −Zaměstnanecké kuchyně v prodejnách, kancelářích nebo jiném pracovním prostředí; −Na farmách; −Klienty hotelů, motelů a jiných ubytovacích zařízení; −V místě pro výdej snídaně. Jiné použití tohoto spotřebiče mimo domácího prostředí nebo pro typické domácí činnosti, jako je komerční využití odborníky nebo zkušenými uživateli, je vyloučeno z výše uvedených aplikací. Pokud nepoužíváte spotřebič v souladu s výše uvedenými podmínkami, může se zkrátit jeho životnost a můžete ztratit právo na záruční opravu. Jakékoliv poškození spotřebiče vyplývající z použití jiného než domácího (i když se nachází v domácnosti) nebude akceptováno výrobcem při uplatnění záruky. l Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a porozuměly možnému riziku. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu. lNedovolte dětem hrát si se spotřebičem. lDěti do 3 let držte mimo dosah, dokud nejsou neustále pod dohledem. l Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn speciálním kabelem nebo sestavou, která je k dispozici u výrobce nebo jeho servisního zástupce. lPro připojení vody používejte pouze hadice dodané se spotřebičem (nepoužívejte staré hadice). lTlak vody musí být v rozsahu od 0,05 MPa až 0,8 MPa. lZajistěte, aby koberec neblokoval dno pračky a větrací otvory. lKonečný cyklus pračky bude bez ohřevu (cyklus chlazení) k zajištění, aby prádlo zůstalo při teplotě, která nepoškodí prádlo.
Strana: 3
  CS 5 lPo instalaci musíte pračku umístit tak, aby zůstala zástrčka snadno přístupná. lSpotřebič se nesmí instalovat za uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo za dveře se závěsy na opačné straně k e spotřebiči tak, že je úplné otevření dvířek spotřebiče blokované. lMaximální kapacita suchého prádla závisí od modelu (viz ovládací panel). lSpotřebič se nesmí používat, pokud byly k čištění použity průmyslné chemikálie. lVe spotřebiči nesušte nevyprané prádlo. l Prádlo znečištěné látkami jako je olej, aceton, alkohol, benzin, kerozén, odstraňovač skvrn, terpentýn, vosk a odstraňovač vosku musíte vyprat v horké vodě s dodatečným množstvím pracího prostředku před sušením v sušičce. lPrádlo z pěnové gumy (latexová pěna), koupací čepice, voděodolné textilie, pogumované díly a prádlo nebo polštáře plněné pěnou se nesmí sušit v tomto spotřebiči. lAviváže nebo podobné prostředky musíte používat podle pokynů výrobce těchto prostředků. lOlejem znečištěné prádlo se může vznítit, zejména při vystavení teplu, například v sušičce. Prádlo se zahřeje, způsobí oxidační reakci oleje, oxidace tvoří teplo. Pokud teplo nemůže unikat, prádlo se zahřeje dostatečně na vznik ohně. Hromadění nebo skladování olejem napouštěných látek může zabránit úniku tepla a zvýšit riziko požáru. lPokud látky nevyhnutně obsahují olej, nebo byly kontaminovány vlasy ošetřujícími výrobky a vloženy do spotřebiče, je nutné je nejdříve vyprat v horké vodě s přidaným množstvím pracího prostředku – toto sníží, ale neodstraní nebezpečí. lZ kapes vyndejte veškeré předměty jako jsou zapalovače a zápalky. lK nahlédnutí popisu výrobku navštivte stránku výrobce. UPOZORNĚNÍ: Nikdy nezastavujte spotřebič před ukončením cyklu sušení, pokud rychle nevyndáte veškeré prádlo a nerozprostřete k rozptýlení tepla.
Strana: 4
  6 lTechnické parametry (napájecí napětí a příkon) jsou uvedeny na výrobním štítku. lUjistěte se, zda je elektrický systém uzemněný, vyhovuje všem platným předpisům a že (přípojka) zásuvka je shodná se zástrčkou spotřebiče. V opačném případě požádejte o pomoc profesionálního technika. l Důrazně nedoporučujeme použití převodníků, vícenásobných zásuvek nebo prodlužovacích kabelů. lPřed čištěním nebo údržbou pračky odpojte zástrčku od síťové zásuvky a zastavte ventil přívodu vody. lPři odpojování spotřebiče netahejte za přívodní kabel. lPřed otevřením dvířek se ujistěte, zda není v bubnu voda. lNevystavujte pračku dešti, přímému slunečnímu záření ani jiným povětrnostním vlivům. l Při přemisťování nezvedejte pračku za ovládací prvky ani zásobník pracích prostředků; během přepravy nikdy nepokládejte pračku otvorem na vozík. Při zvedání doporučujeme asistenci druhé osoby. lV případě závady pračku vypněte, zavřete ventil přívodu vody a nemanipulujte se spotřebičem. Ihned kontaktujte nejbližší servisní středisko a používejte pouze originální náhradní díly. Nedodržením těchto pokynů můžete negativně ovlivnit bezpečnost spotřebiče. Připojení k elektrické síti a bezpečnostní pokyny UPOZORNĚNÍ: spotřebič nesmí být napájen prostřednictvím externího spínacího zařízení, jako je časovač, ani připojen k obvodu, který je pravidelně vypínán obsluhou. UPOZORNĚNÍ: Během praní může voda dosahovat velmi vysokých teplot.
Strana: 5
  CS 7 2. INSTALACE lVyšroubujte 2 nebo 4 šrouby (A) na zadní straně spotřebiče a vyndejte 2 nebo 4 pojistky (B) podle obrázku 1. lPřekryjte 2 nebo 4 otvory použitím dodaných záslepek. lPokud je pračka určená pro vestavbu, vyšroubujte 3 nebo 4 šrouby (A) a sundejte 3 nebo 4 podložky (B). lU některých modelů, 1 nebo více podložek padne do spotřebiče: nakloňte pračku dopředu a vyndejte ji. Překryjte otvor pomocí dodaných záslepek. lUmístěte „polionda“ panel na dno dle obrázku 2 (dle modelu zvolte verzi A, B nebo C). A A A A B B B B 1 3 2 1 3 1 2 A C B 2 UPOZORNĚNÍ: Držte obalové materiály mimo dosah dětí. U některých modelů není tento krok nutný, protože „polionda“ panel je již instalován na dně spotřebiče.
Strana: 6
  8 lPřipojte hadici na vodu ke kohoutku (obr.3) a použijte pouze hadici dodanou s výrobkem (nepoužívejte staré soupravy hadic). lNĚKTERÉ MODELY mohou obsahovat jednu nebo více z následujících funkcí: lHOT&COLD (obr. 4): nastavení připojení vody pro horkou a studenou vodu pro vyšší úsporu energie. Připojte šedou hadici k ventilu studené vody a červenou k ventilu horké vody. Pračku lze připojit pouze k ventilu studené vody: v takovém případě se mohou některé programy spustit o několik minut později. lAQUASTOP (obr. 5): zařízení umístěné na přívodní hadici, které zastaví přívod vody v případě poškození hadice; v tomto případě se zobrazí červený symbol v okénku "A" a hadici musíte vyměnit. K odšroubování matice stiskněte jednosměrné pojistné zařízení "B". lAQUAPROTECT - PŘÍVODNÍ HADICE S OCHRANOU (obr. 6): Pokud voda přeteče z hlavní interní hadice "A", transparentní izolační plášť "B" udrží vodu k dokončení pracího cyklu. Na konci cyklu kontaktujte autorizované servisní středisko pro výměnu přívodní hadice. 3 1 4 B A 5 B A 6 Připojení vody
Strana: 7
  CS 9 lPostavte pračku ke stěně, nepřitlačte ani neohněte hadice a umístěte odtokovou hadici do umyvadla nebo raději připojte k odpadovému potrubí ve výšce nejméně 50 cm o průměru větším než je průměr hadice pračky (obr. 7). lVyrovnejte spotřebič pomocí nožiček podle obrázku 8: a.otočením matice ve směru hodinových ručiček uvolněte šroub; b.otáčejte nožičkou k zvýšení nebo snížení, dokud se nedotkne podlahy; c.zajistěte nožičku točením matice, dokud se nedotkne spodní části skříňky pračky. lSpotřebič připojte. min 50 cm max 85 cm +2,6 mt max max 100 cm min 4 cm 7 * SAMOSTATNĚ PRODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ A B C 8 Umístění UPOZORNĚNÍ: V případě potřeby výměny přívodního kabelu kontaktujte autorizované servisní středisko. Na instalační vady se nevztahuje záruka výrobce.
Strana: 8
  10 3. ZÁSOBNÍK PRACÍCH PROSTŘEDKŮ Zásobník pracích prostředků je rozdělený na 3 části podle obrázku 9: lprostor “1”: prací prostředek pro předpírku; lprostor “ ”: pro speciální aditiva, aviváže, škrob, apod.; lprostor “2”: prací prostředek pro hlavní praní. PŘI NĚKTERÝCH MODELECH je dodaná také nádoba na tekuté prací prostředky (obr.10). K použití jej vložte do části "2". Tímto způsobem se tekutý prací prostředek dostane do bubnu ve správné chvíli. Nádobu můžete použít také pro bělidlo při volbě programu „Máchání“. 2 1 9 10 UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze tekuté prostředky; pračka automaticky nastaví dávkování aditiv při každém cyklu během posledního máchání. UPOZORNĚNÍ: některé prací prostředky nejsou určené pro použití v zásobníku pracích prostředků, ale jsou ve svém vlastním dávkovači, který se vkládá přímo do bubnu. NĚKTERÉ MODELY jsou vybaveny automatickým dávkováním, které uskuteční přesné dávkování pracího prostředku a aviváže. V tomto případě najdete podrobnosti v části kapitoly OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY.
Strana: 9
  CS 11 4. PRAKTICKÉ RADY Při třídění prádla se ujistěte: - vyndejte z prádla kovové předměty, jako jsou mince, sponky a kolíčky; - zapněte knoflíky, zavřete zipy, stáhněte volné a dlouhé pásy; - ze záclon sundejte kolečka; - dodržujte upozornění na štítku prádla; - k odstranění odolných skvrn použijte příslušné prostředky. lPři praní koberců, pokrývek nebo jiných těžkých tkanin doporučujeme vynechat odstřeďování. lPři praní vlny se ujistěte, zda ji lze prát v pračce. Zkontrolujte štítek na prádle. lMezi praním nechávejte dvířka pootevřená, aby se zabránilo případnému vzniku zápachu uvnitř spotřebiče. Tipy pro úsporu peněz a ochranu životního prostředí při používání spotřebiče: lNaplňte spotřebič na nejvyšší kapacitu uvedenou u příslušného programu v tabulce programů – pak budete moci ŠETŘIT energií a vodou. lHlučnost a zbytková vlhkost prádla jsou ovlivňovány otáčkami odstřeďování; rychlejší odstřeďování znamená větší hlučnost a nižší zbytkovou vlhkost prádla. lZ hlediska kombinované spotřeby vody a energie jsou obvykle nejúspornější ty programy, které trvají déle a pracují s nižší teplotou. Maximalizujte velikost náplně lNejlepších výsledků úspory energie, vody a pracích prostředků dosáhnete využitím maximální kapacity pračky. Ušetříte až 50% energie praním plné náplně namísto 2 polovičních náplní. Potřebujete předpírku? lPoužívejte pouze pro velmi znečištěné prádlo! ŠETŘÍTE prací prostředek, čas, vodu a 5 až 15% energie vynecháním předpírky u běžně znečištěného prádla. Je nutné praní v teplé vodě? lOšetřete předem skrvny přípravkem na odstraňování skvrn nebo zachlé skvrny namočte ve vodě před samotným praní, abyste omezili nutnost praní při teplé vodě. Ušetřete energii používáním programů s nízkou teplotou. Před použitím sušicího programu (PRAČKY-SUŠIČKY) lŠETŘETE energii a čas volbou vysoké rychlosti otáček odstředění k snížení obsahu vody v prádle před použitím programu sušení. Následuje stručný návod s tipy a radami k používání pracích prostředků. lPoužívejte pouze prací prostředky vhodné k praní v pračce. lVybírejte prací prostředek podle typu tkaniny (bavlna, jemné prádlo, syntetika, vlna, hedvábí atd.), barvy, typu a míry znečištění a naprogramované teploty praní. lPokaždé pečlivě dodržujte pokyny výrobce, abyste použili správné množství pracího prostředku, aviváže nebo jiných aditiv; správné používání spotřebiče se správnou dávkou vám umožní předejít plýtvání a omezit dopad na životní prostředí. Vkládání prádla Užitečné rady pro úsporu Dávkování pracích prostředků Při praní velmi znečištěného bílého prádla doporučujeme použít program pro bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a běžný prací prostředek (heavy duty), obsahující bělidla, která nabízejí výjimečné výsledky při středních/vysokých teplotách.
Strana: 10
  12 lPříliš mnoho pracího prostředku vede k nadměrnému pěnění, což zabraňuje správnému provedení cyklu. Také to může ovlivnit kvalitu praní a máchání. Použití ekologických pracích prostředků bez fosfátů může způsobit následující: - tmavější voda z máchání: je to z důvodu potlačení zeolitů, které nemají negativní vliv na účinek máchání. - bílý prášek (zeolit) na prádle na konci praní: je to normální, prášek nebyl absorbován látkou a nezmění její barvu. - pěna ve vodě v posledním máchání: neindikuje to nevyhnutně špatné máchání. - bohatá pěna: toto je často z důvodu aniontové aktivní povrchové látky u prostředků, které lze těžko odstranit z prádla. V takovém případě neprovádějte opakované máchání k odstranění tohoto efektu: nepomůže to. Pokud problém trvá, ihned kontaktujte autorizované servisní středisko. Pro praní mezi 40°C a 60°C musí být druh použitého pracího prostředku vhodný pro konkrétní typ vlákna a stupeň znečištění. Běžné prací prášky jsou vhodné pro „bílé“ nebo barevné odolné tkaniny se silným znečištěním, zatím co tekuté prací prostředky nebo prášky „s ochranou barvy” jsou vhodné pro barevné látky s vysokým stupněm znečištění. Pro praní při teplotě pod 40°C doporučujeme použití tekutých pracích prostředků nebo prostředků speciálně označených jako vhodné pro praní při nízké teplotě. Pro praní vlny nebo hedvábí používejte pouze prací prostředky určené výhradně pro tyto látky.
Strana: 11
  CS 13 5. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ Správná péče o spotřebič může prodloužit jeho životnost. lOdpojte spotřebič od napájení. lVnější skříň spotřebiče čistěte vlhkou látkou, NEPOUŽÍVEJTE BRUSNÉ ČISTICÍ PROSTŘEDKY, ALKOHOL, ANI ROZPOUŠTĚDLA. lDoporučuje se pravidelně čistit zásuvku na prací prostředek, aby se zabránilo hromadění zbytků pracího prostředku a aditiv. lZásuvku vytahujte šetrně, ale rázně. lVyčistěte zásuvku pod tekoucí vodou a vložte ji zpět do příslušné přihrádky. U MODELŮ S AUTOMATICKÝM DÁVKOVANÍM TEKUTÉHO PRACÍHO PROSTŘEDKU A AVIVÁŽE: lStlačte uvolňovací tlačítko a zásuvku úplně vytáhněte, dávejte pozor na vylití zbytků pracího prostředku. 1 2 lZásuvku naplňte horkou vodou. lZásuvkou zatřeste, aby se voda dostala do všech častí. lVylijte zbylou vodu ze zásuvky a celou ji vložte nazpět. Zevní čištění spotřebiče Čištění zásobníku pracích prostředků Před čistěním musí být všechny zásobníky prázdné. UPOZORNĚNÍ: Na vyčištění zásuvky NEPOUŽÍVEJTE kyselinové výrobky (například ocet) nebo agresívní čisticí prostředky, aby jste zabránili poškození těsnění a/nebo vnitřních částí spotřebiče.
Strana: 12
  14 lSpotřebič má speciální filtr na zachytávání větších zbytků, které by mohly ucpat vypouštěcí systém, například knoflíků nebo mincí (v závislosti na modelu berte v úvahu variantu A nebo B). Doporučujeme kontrolovat a čistit filtr pětkrát nebo šestkrát za rok. lOdpojte spotřebič od napájení. lPřed vyšroubováním filtru doporučujeme vložit pod něj savou utěrku k zachycení vody. lOtočte filtr proti směru hodinových ručiček po bod zastavení ve vertikální pozici. lVyndejte a vyčistěte filtr; po skončení jej nasaďte otočením ve směru hodinových ručiček. lOpakujte předchozí kroky v opačném pořadí k sestavení všech dílů. B A lPokud je spotřebič delší dobu uložen v nevytápěné místnosti, je nutné úplně vypustit veškerou zbývající vodu z trubek. lOdpojte spotřebič od síťové zásuvky. lSnižte konec hadice nad mísu a vypusťte zbytkovou vodu. lPo vypuštění připevněte hadici pásem. Čištění filtru čerpadla Doporučení k přemísťování a dlouhodobému odstavení spotřebiče U MODELŮ S AUTOMATICKÝM DÁVKOVANÍM TEKUTÉHO PRACÍHO PROSTŘEDKU A AVIVÁŽE: Pokud potřebujete zařízení naklonit nebo přesunout, nejdřív vytáhněte zásuvku pracího prostředku a držte ji ve vodorovné poloze, aby jste zabránili jejímu vylití.
Strana: 13
  CS 15 6. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO STARTU Tato pračka automaticky přizpůsobí hladinu vody podle typu a množství prádla. Tento systém nabízí skvělou úsporu energie a značnou redukci doby praní. lZapněte pračku a zvolte požadovaný program. lNastavte teplotu praní a stiskněte požadované tlačítko „možností“. lStisknutím tlačítka START/PAUZA spusťte praní. lNa konci programu se zobrazí zpráva „End“ nebo se rozsvítí odpovídající LED kontrolka. lVypněte pračku. Pro jakýkoliv typ praní viz tabulku programů a postupujte podle uvedeného pořadí. Tlak vody: min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa Otáčky při odstředění: viz štítek se základními údaji. Max.příkon/ Jištění/ Napájecí napětí: viz štítek se základními údaji. 7. OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY D F C E G H B I A L M A Volič programů s pozicí OFF B Tlačítko START/PAUZA C Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU D Tlačítko VOLBA SUŠENÍ / FUNKCE PÁRY E Tlačítko RYCHLÝ / STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ F Tlačítko MOŽNOSTÍI G Tlačítko VOLBA TEPLOTY H Tlačítko VOLBA OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ F+B SPUSTIT ONE TOUCH G+H UZAMČENÍ TLAČÍTEK I Digitální displej L Kontrolka ZAMČENÁ DVÍŘKA M Oblast ONE TOUCH Volba programu SUŠENÍ Pokud chcete spustit cyklus sušení automaticky po praní, zvolte požadovaný program pomocí tlačítka VOLBY SUŠENÍ. V opačném případě bude možné dokončit praní a pak zvolit program sušení a náplň. Počkejte, dokud kontrolka ZAMČENÁ DVÍŘKA nezhasne před otevřením dvířek. Technické údaje
Strana: 14
  16 lStisknutím tlačítka START/PAUZA spusťte zvolený cyklus. lPo volbě programu zůstane volič programů do konce cyklu s v nastavené pozici. lPo zobrazení slova "End" na displeji a zmizení ikony zámku je možné dveře otevřít. lPračku vypněte otočením voliče do pozice OFF. lStisknutím spustíte zvolený cyklus. POZASTAVENÍ SPOTŘEBIČE lPodržte stisknuté tlačítko START/PAUZA asi 2 sekundy (některé kontrolky a zbývající čas na displeji budou blikat, aby signalizovaly, že spotřebič je pozastaven). lOpětovným stisknutím tlačítka START/ PAUZA znovu spusťte program od bodu, ve kterém byl přerušen. ZRUŠENÍ PROGRAMU lK zrušení programu nastavte volič programů do pozice OFF. lVyčkejte 2 minuty, dokud bezpečnostní pojistka neumožní otevření dveří pračky. lToto tlačítko Vám umožňuje nastavit odložený start pracího cyklu až o 24 hodin. lK odložení startu postupujte následovně: - Nastavte požadovaný program. - Stisknutím tlačítka jednou aktivuje funkci (na displeji se zobrazí h00) a pak opětovným stisknutím nastavte 1 hodinové odložení (na displeji se zobrazí h01). Přednastavené odložení se zvýší o 1 hodinu každým stisknutím tlačítka, až do h24, v tomto bodu dalším stisknutím začnete opět od nuly. UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se displeje během připojování, neboť spotřebič během prvních sekund kalibruje systém: dotekem displeje nebude spotřebič fungovat správně. V takovém případě odpojte zástrčku od zásuvky a opakujte proces. Volič programů s pozicí OFF Po otočení voliče programů se rozsvítí displej pro zobrazení nastavení pro zvolený program. Pro úsporu energie na konci cyklu nebo v době nečinnosti se úroveň jasu sníží. Poznámka: k vypnutí spotřebiče nastavte volič programů do pozice OFF. Na konci každého cyklu nebo před spuštěním nového cyklu musíte nastavit volič programů zpět do pozice OFF. Tlačítko START/PAUZA Zavřete dvířka PŘED stisknutím tlačítka START/PAUZA. Po stisknutí tlačítka START/PAUZA spotřebič chvíli čeká, dokud začne fungovat. V některých fázích cyklu praní lze z bezpečnostních důvodů otvírat dvířka pouze v případě, že hladina vody je pod dolním okrajem a teplota je nižší než 45°C. Pokud jsou tyto podmínky splněny, před otevřením dvířek počkejte, než zhasne kontrolka ZAMČENÁ DVÍŘKA. Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
Strana: 15
  CS 17 - Potvrďte stisknutím tlačítka START/PAUZA. Spustí se odpočítávání a po jeho skončení se automaticky spustí program. lOdložený start je možné zrušit otočením programátoru do polohy OFF. Pokud dojde za chodu spotřebiče k výpadku napájení, po obnovení napájení se spustí od začátku té fáze, ve které se nacházel v okamžiku výpadku napájení. Toto tlačítko umožňuje zvolit mezi dvěma možnostmi: - VOLBA SUŠENÍ lSpustí automatický prací / sušící cyklus: Po výběru pracího programu podle typu prádla, vyberte úroveň sušení stiskem tohoto tlačítka. Na konci pracího programu se zvolený sušicí cyklus automaticky spustí. Pokud bude vybrán prací program, který není kompatibilní s automatickým sušením, není možná aktivace této funkce. lChcete-li před začátkem programu zrušit výběr, opakovaně stiskněte tlačítko, dokud se světla nevypnou, nebo otočte ovládacím knoflíkem do pozice OFF. lVybrat pouze sušicí cyklus: Po výběru sušícího programu ovládacím knoflíkem dle typu tkaniny je pomocí tohoto tlačítka možné zvolit stupeň suchosti (s výjimkou programu sušení vlny). lChcete-li zrušit cyklus během fáze sušení, stiskněte tlačítko po dobu 3 sekund. lPo zobrazení slova "End" na displeji a zmizení ikony zámku je možné dveře otevřít. - FUNKCE PÁRY Po výběru "PÁRA" zvolte ze tří různých intenzit parních procedur, které jsou vhodné pro suché nebo mokré oblečení a podle typu tkaniny: - Pára Syntetické/Směsné (výchozí volba) P1 se zobrazí na displeji Tento program je vhodný pro syntetické a smíšené oblečení. V případě mokrého oblečení (tj. po praní) je určeno k narovnání pomačkání po odstředění, v případě suchého prádla napomáhá k dosažení optimální úrovně vlhkosti pro snadné žehlení. Střední délka. Tlačítko přídavných možností musíte zvolit před stisknutím tlačítka START/PAUZA. Pokud zvolíte možnost nekompatibilní se zvoleným programem, kontrolka možnosti bude blikat a pak zhasne. Tlačítko VOLBA SUŠENÍ / FUNKCE PÁRY Nelze překročit maximální kapacitu náplně prádla pro sušení uvedenou v tabulce programů, jinak se prádlo neusuší uspokojivě. UPOZORNĚNÍ: Po zrušení cyklu sušení začne fáze vychladnutí a musíte počkat asi 10/20 minut před otevřením dvířek. Je také možné zrušit sušicí cyklus otočením programového voliče do polohy OFF. Je třeba počkat na konec fáze chlazení (10/20 minut) a na zmizení ikony zámku před otevřením dvířek.
Strana: 16
  18 - Pára Bavlna (Pouze tlačítko) P2 se zobrazí na displeji Tento program je navržen pro bavlněné oblečení. V případě mokrého oblečení (tj. po praní) je určeno k narovnání pomačkání po odstředění, v případě suchého prádla napomáhá k dosažení optimální úrovně vlhkosti pro snadné žehlení. Střední délka. - Vapore Refresh Oživení prádla párou (stlačení dvou tlačítek) P3 se zobrazí na displeji Tento cyklus umožňuje vyrovnat pokrčené oblečení po nošení za pomoci působení páry. Program se skládá z počáteční fáze, ve které se pára spustí, a konečné fáze, ve které je přebytek vlhkosti odstraněn, aby se oblečení mohlo ihned obléci. Tento cyklus je vhodný pro suché oblečení. Tato funkce je vhodná pro maximálně 1,5 kg náplně. Toto tlačítko umožňuje zvolit dvě různé možnosti, v závislosti na zvoleném programu. - RYCHLÝ Tlačítko bude aktivní, pokud zvolíte RAPID CARE (14'/30'/44') program na ovladači a umožňuje zvolit jednu ze tří uvedených dob trvání programu. - STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ lPo volbě programu se automaticky zobrazí čas pro daný program. lTato možnost umožňuje výběr ze 3 úrovní intenzity upravující délku programu, v závislosti na stupni znečištění prádla (lze použít pouze s určitými programy uvedenými v tabulce programů). Toto tlačítko umožňuje zvolit různé možnosti praní: - PRETPRANJE lOva opcija vam omogućava da uključite pretpranje i posebno je korisna za veoma zaprljan veš (može biti korišćena samo na pojedinim programima prikazanim na tabeli programa). lPreporučujemo da u odeljak za pretpranje stavite samo 20% preporučene količine deterdženta prikazane na pakovanju. - AQUAPLUS lStisknutí tohoto tlačítka (k dispozici pouze u některých programů) umožňuje prát v mnohem větším množství vody. Společně s novým kombinovaným rotačním cyklem bubnu oděvy dokonale vyčistí a opláchne, prací prostředek se zcela rozpustí, a tím se zvyšuje čisticí účinek. lTato funkce byla navržena pro lidi s jemnou a citlivou pletí, kterým mohou zbytky pracího prostředku způsobit podráždění nebo alergie. lDoporučuje se použít tuto funkci pro dětské oblečení a v případě praní silně znečištěného oblečení, pro které je vhodný v důsledku používání většího množství pracího prostředku, nebo pro praní froté tkanin, jejichž vlákna většinou mají tendenci zadržovat čisticí prostředek. - HYGIENE + Můžete aktivovat pouze při nastavení teploty 60 °C. Tato možnost umožňuje zvýšeni hygieny prádla se zachováním stejné teploty pro celé praní. lToto tlačítko vám umožňuje změnit teplotu pracího cyklu. Tlačítko RYCHLÝ/STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ Tlačítko MOŽNOSTI Tlačítko VOLBA TEPLOTY
Strana: 17
  CS 19 lTeplotu nelze zvýšit nad maximální povolenou hodnotu pro daný program, za účelem ochrany tkanin. lPokud chcete uskutečnit studené praní, nesmí svítit žádný indikátor. lStisknutím tohoto tlačítka můžete snížit otáčky odstředění nebo odstředění zcela vyloučit. lPokud štítek neuvádí konkrétní informace, lze možné použít maximální otáčky uvedené v programu. lK opětovné aktivaci cyklu odstředění stiskněte tlačítko, dokud se nezobrazí požadované otáčky. lOtáčky odstředění můžete upravit bez přerušení činnosti pračky. Současné stlačení tlačítek START/PAUZA a MOŽNOSTI umožní spustit dříve stažený program z aplikace, pokud je otočné kolečko volby programu v pozici One Touch (vice informací najdete v příslušné části uživatelského manuálu). lSoučasným stisknutím tlačítek VOLBA TEPLOTY a VOLBA OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ na přibližně 3 sekundy můžete uzamknout tlačítka. Tímto způsobem můžete zabránit před nežádoucí změnou programu stisknutím tlačítka během cyklu. lUzamčení tlačítek můžete snadno zrušit opětovným stisknutím stejných tlačítek nebo vypnutím spotřebiče. Indikační systém displeje umožňuje neustále informování o stavu spotřebiče. 1 7 3 2 48 5 6 10 9 1) KONTROLKA ZAMČENÁ DVÍŘKA lIkona indikuje uzamčená dvířka. Tlačítko VOLBA OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ Abyste zabránili poškození látky, není možné zvýšit otáčky nad maximální povolené programem. Nadměrné dávkování pracího prostředku může vést k tvorbě velkého množství pěny. Pokud spotřebič zjistí nadměrné množství pěny, může vyloučit fázi odstředění nebo prodloužit trvání programu a zvýšit spotřebu vody. Spotřebič je vybavený speciálním elektronickým zařízením, které brání cyklu odstředění v případě nevyváženého prádla. Tím se sníží hluk a vibrace spotřebiče a tak se prodlouží i jeho životnost. SPUSTIT ONE TOUCH UZAMČENÍ TLAČÍTEK Digitální displej Zavřete dvířka PŘED stisknutím tlačítka START/PAUZA.
Strana: 18
  20 lPo stisknutí tlačítka START/PAUZA se zavřenými dvířky bude kontrolka chvíli blikat a pak zůstane svítit. lPočkejte, dokud kontrolka ZAMČENÁ DVÍŘKA nezhasne před otevřením dvířek. 2) OTÁČKY ODSTŘEDĚNÍ Zobrazuje otáčky odstředění zvoleného programu, které lze změnit nebo odstředění zcela vyloučit pomocí příslušného tlačítka. 3) KONTROLKY VOLBA TEPLOTY Zobrazuje nastavenou teplotu praní zvoleného programu, kterou lze změnit (pokud je to možné) odpovídajícím tlačítek. Pokud chcete provést studené praní, indikátory nesmí svítit. 4) TRVÁNÍ CYKLU lPo volbě programu displej automaticky zobrazí dobu trvání cyklu, která se může měnit v závislosti od zvolených přídavných možností. lPo spuštění programu budete konstantně informováni o zbývající době do konce programu. lSpotřebič vypočítá dobu do konce zvoleného programu na základě standardní náplně, během cyklu spotřebič upraví čas podle velikosti a složení náplně. lPokud je zvoleno automatické praní/sušení, na konci fáze praní se na displeji zobrazí zbyvající doba do konce sušení. 5) KONTROLKA UZAMČENÍ TLAČÍTEK Indikátor svítí v případě uzamčených tlačítek. 6) Wi-Fi (pouze u některých modelů) lU modelů s možností Wi-Fi ikona indikuje že Wi-Fi systém je v provozu. lVeškeré informace o funkcích a instrukcích pro snadnou konfiguraci Wi-Fi připojení naleznete v sekci "Download" na http://wizardservice.candy-hoover.com. 7) KONTROLKA STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ Světelná kontrolka ukazuje výběr příslušné volby. 8) Kg MODE (funkce je aktivní pouze u některých programů) lBěhem prvních minut cyklu zůstane kontrolka "Kg MODE" svítit, dokud inteligentní senzor nezváží prádlo a podle toho nastaví trvání cyklu, spotřebu vody a elektřiny. lBěhem každé fáze praní "Kg MODE" umožňuje monitorování informací o prádle v bubnu v prvních praní: - nastaví množství potřebné vody; - určí délku pracího cyklu; - ovládá máchání podle typu zvolené prané látky; - nastaví rytmus rotací bubnu podle typu prané látky; - rozezná přítomnost pěny, v případě potřeby pak zvýší množství vody během máchání; - nastaví rychlost odstřeďování podle náplně, čímž zabrání nevyváženosti. Pokud nejsou dvířka správné zavřená, kontrolka bude blikat přibližně 7 sekund, pak se příkaz spuštění automaticky zruší. V takovém případě zavřete dvířka správně a stiskněte opět tlačítko START/PAUZA.
Strana: 19
  CS 21 9) KONTROLKY VOLBA SUŠENÍ Ikony zobrazují stupně suchosti, které mohou být vybrány pomocí příslušného tlačítka: Automatické programy sušení EXTRA SUCHÉ (vhodné pro ručníky, župany a objemné prádlo). SUCHÉ K ŽEHLENÍ (zanechává prádlo připravené k žehlení). SUCHÉ K ULOŽENÍ (pro oblečení, které se nemusí žehlit). Časované programy sušení Můžete je použít pro volbu časovanych programů sušení. Fáze chlazení Zapne se během konečné fáze chlazení, v posledních 10/20 minutách každé fáze sušení. 10) KONTROLKY MOŽNOSTI Kontrolky zobrazují možnosti, které lze zvolit pomocí příslušných tlačítek.
Strana: 20
  22 Tento spotřebič je vybavený technologií One Touch, která umožňuje komunikaci, prostřednictvím aplikace, se smartfony s operačním systémem Android a vybavenými funkcí NFC (Near Field Communication). lStáhněte si aplikaci Hoover Wizard. FUNKCE Hlavní funkce aplikace jsou: lHlasový asistent – příručka k výběru ideálního cyklu pouze se třemi hlasovými příkazy (prádlo/látka, barva, stupeň znečištění). lProgramy – k načtení a spuštění nových pracích programů. lChitrá péče – Chytrá kontrola a cykly "Auto-Hygiene" (Automatické čištění) a příručka k odstranění možných problémů. lHlášení – statistika praní a tipy pro efektivnější využití spotřebiče. POUŽITÍ ONE TOUCH POPRVÉ – registrace spotřebiče lOtevřete menu "Settings" vašeho Android smartfonu a aktivujte funkci NFC v menu "Wireless & Networks". lNastavte ovladač do pozice One Touch k aktivaci senzoru na ovládacím panelu. lOtevřete aplikaci, vytvořte si uživatelský profil a zaregistrujte spotřebič pokynů na telefonu nebo dle "Příručka Rychlého Startu" sptořebiče. ONE TOUCH Aplikace Hoover Wizard je dostupná pro zařízení se systémy Android a iOS, pro tablety a smartfony. Můžete komunikovat se spotřebičem a získat výhodu nabízenou One Touch pouze se smartfony Android vybavenými technologií NFC, dle následujícího schématu: Android smartfon s technologií NFC Interakce se spotřebičem + obsahem Android smartfon bez NFCtechnologie Pouze obsah Android tablet Pouze obsah Apple iPhone Pouze obsah Apple iPad Pouze obsah Správa a ovládání spotřebiče prostřednictvím aplikace je možná pouze „v blízkosti“: nelze provést operace na dálku (např.: z jiné místnosti; mimo domu). Získejte veškeré podrobnosti o funkcích One Touch aplikace v DEMO režimu nebo přejděte na: www.hooveronetouch.com V závislosti na modelu smartfonu a OS verzi systému Android může být proces aktivace NFC odlišný. Viz návod k smartfonu. Další informace, otázky a video pro snadnou registraci je dostupné na: www.hooveronetouch.com/how-to
Strana: 21
  CS 23 DALŠÍ POUŽITÍ – běžné použití lPokaždé, když chcete spravovat spotřebič přes aplikaci, nejdříve aktivujte režim One Touch nastavením ovladače na správnou pozici. lUjistěte se, zda máte odemčenou obrazovku telefonu (z pohotovostního režimu) a aktivovanou funkci NFC. V opačném případě postupujte podle výše uvedených pokynů. lPokud chcete spustit prací cyklus, vložte prádlo, prací prostředek a zavřete dvířka. lZvolte požadovanou funkci v aplikaci (např.: spuštění programu, kontrola cyklu, aktualizace statistik apod…). lPostupujte podle pokynů na displeji telefonu a dle požadavku aplikace jej UDRŽUJTE V BLÍZKOSTI loga One Touch, které se nachází na ovládacím panelu spotřebiče. lAby bylo možné znovu spustit cyklus, který již byl uložen do polohy One Touch, vyberte jej pomocí otočného kolečka a poté současně stiskněte tlačítka START/PAUZA a MOŽNOSTÍI, jak je uvedeno na ovládacím panelu. POZNÁMKY: Umístěte smartfon tak, že NFC anténa na zadní straně odpovídá pozici One Touch logu spotřebiče (viz obrázek níže). Pokud neznáte pozici NFC antény, krouživými pohyby lehce pohybujte chytrým telefonem nad logem One Touch dokud aplikace nepotvrdí připojení. Aby byl přenos dat úspěšný, je nutné UDRŽOVAT CHYTRÝ TELEFON V BLÍZKOSTI OVLÁDACÍHO PANELU BĚHEM CELÉHO NĚKOLIKAVTEŘINOVÉHO PŘIPOJENÍ. Následně Vás bude zařízení informovat o správném výsledku operace a oznámí Vám, že je možné přesunout se s chytrým telefonem kamkoliv. Silné obaly nebo metalické nálepky na smartfonu mohou ovlivnit nebo bránit přenosu dat mezi telefonem a spotřebičem. V případě potřeby je odstraňte. Nahrazením některých částí chytrého telefonu (např. zadní kryt, baterie atd.) neoriginálními složkami by mohlo dojít k poškození NFC antény, které by pak mohlo bránit plnému využití aplikace.
Strana: 22
  24 PROGRAM (MAX.) * 1) 2 1 (viz ovládací panel) (MAX.) 2 1 BAVLNA 2) 4) 6 8 9 9 10 12 13 14 90° ( ) ECO 40-60 2) 4) 6 8 9 9 10 12 13 14 60° ECO 40 60 PRANÍ A SUŠENÍ (ECO 40-60 + ) 4 5 5 6 6 9 8 9 - VLNA & MĚKKÁ PÉČE 4) 1 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 30° 20°C 2) 4) 6 8 9 9 10 12 13 14 20° SMĚSNÉ 2) 4) 3 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7 60° ( ) ODČERPÁNÍ A ODSTŘEDĚNÍ - - - - - - - - - MÁCHÁNÍ - - - - - - - - - PÁRA 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 - 14' 1 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 30° RAPID CARE 3) 4) 30' 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 30° 44' 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 40° ALL IN ONE 59' 4) 6 8 9 9 10 12 13 14 40° EXTRA PÉČE 4) 3 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7 30° SUŠENÍ SUŠENÍ VLNY 1 1 1 1 1 1 1 1 - NÍZKÁ TEPLOTA 3 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7 - VYSOKÁ TEPLOTA 4 5 5 6 6 9 8 9 - Přizpůsobitelná nastavení ovladače na spolupráci s aplikací smartfonu a ke stažení cyklů. viz odpovídající kapitolu). Ve výrobě je nastaven počáteční program "Auto-Hygiene" (Automatické čištění), navržen pro čištění spotřebiče. Tabulka programů
Strana: 23
  CS 25 Přečtěte si tyto poznámky: *Maximální kapacita suchého prádla závisí od modelu (viz ovládací panel). (Pouze pro modely s prostorem na tekuté prací prostředky) Pokud pouze několik kusů prádla vyžaduje ošetření bělením, můžete provést odstranění skvrn v pračce. Nalijte bělidlo do zásobníku pro tekuté bělidlo, vloženého v komoře "2" zásobníku pracích prostředků a nastavte speciální program MÁCHÁNÍ. Po ukončení této fáze spotřebič vypněte, přidejte zbytek prádla a pokračujte ve standardním praní s nejvhodnějším programem. ( ) Pouze se zvolenou možností PŘEDPÍRKY (programy s možnou volbou PŘEDPÍRKY). 1) Po zvolení programu se na displeji zobrazí doporučená teplota, kterou lze změnit (pokud je to možné) pomocí příslušného tlačítka, nelze ji však zvýšit nad maximální povolenou pro daný program. 2) Pro uvedené programy můžete nastavit trvání a intenzitu praní pomocí tlačítka STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ. 3) Volbou programu RAPID CARE na voliči program můžete zvolit pomocí tlačítka RYCHLÝ jeden ze tří dostupných rychlých programů: 14’, 30’ a 44’. 4) Programy pro automatické sušení. INFORMACE PRO ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE STANDARDNÍ PROGRAMY PODLE směrnice 96/60/ES PRANÍ: PROGRAM ECO 40-60 NASTAVENÍ TEPLOTY NA 60°C SUŠENÍ: PROGRAM SUŠENÍ VYSOKÁ TEPLOTA STUPEŇ VYSUŠENÍ SUCHÉ DO SKŘÍNĚ _______________________________________ STANDARDNÍ PROGRAMY PODLE (EU) č. 2019/2023 PRANÍ: PROGRAM ECO 40-60 PRANÍ A SUŠENÍ: PROGRAM ECO 40-60 + STUPEŇ VYSUŠENÍ SUCHÉ DO SKŘÍNĚ
Strana: 24
  26 Pro praní různých typů látek a stupňů znečištění má pračka specifické programy pro splnění každé potřeby praní (viz tabulku s programy). PRANÍ One Touch Přizpůsobitelné nastavení ovladače, který musíte zvolit, pokud chcete přenést příkaz z aplikace do spotřebiče a ke načtení/spuštění cyklu. (viz odpovídající kapitolu v návodu k obsluze aplikace pro podrobnější informace). V možnosti One Touch je z výroby nastaven cyklus "Auto- Hygiene" (Automatické čištění), k čištění bubnu, odstranění pachu a prodloužení životnosti pračky. Cyklus "Auto-Hygiene" (Automatické čištění) spusťte bez vloženého prádla, používejte pouze práškový prací prostředek. Na konci cyklu nechte dvířka pračky otevřená pro vysušení bubnu. Doporučujeme po každých 50 cyklech praní. BAVLNA Tento program je vhodný pro praní barevných bavlněných oděvů při 40°C nebo pro zajištění nejvyššího stupně čistoty pro praní odolné bavlny při 60°C nebo 90°C. Závěrečné odstředění je při maximální rychlosti, která zajišťuje vynikající odvod vody. ECO 40-60 Program ECO 40-60 dokáže ve stejném cyklu společně vyprat normálně znečištěné bavlněné prádlo, které se má podle údajů prát na 40°C nebo 60°C. Tento program se používá k posouzení souladu s právními předpisy EU Ecodesign (o konstrukci výrobků šetrných k životnímu prostředí). PRANÍ A SUŠENÍ (ECO 40-60 + ) Cyklus PRANÍ A SUŠENÍ dokáže ve stejném cyklu společně vyprat normálně znečištěné bavlněné prádlo, které se má podle údajů prát na 40°C nebo 60°C, a vysušit jej tak, aby bylo možné jej ihned uložit do skříně. Tento program se používá k posouzení souladu s právními předpisy EU Ecodesign (o konstrukci výrobků šetrných k životnímu prostředí). VLNA & MĚKKÁ PÉČE Tento program je určen pro praní vlněných tkanin s označením „Lze prát v pračce“ nebo prádla, které se pere v ruce, a k ošetřování jemného prádla a prádla z vzácných tkanin. Pere při nízké teplotě po dobu 49 minut. Doporučuje se pro malé náplně. 20°C Tento inovativní program vám umožňuje společné praní různých látek a barev, jako je bavlna, syntetické a směsné při 20°C a poskytuje výjimečné výsledky praní. Spotřeba tohoto programu je přibližně 40% vůči běžnému programu pro praní bavlny při 40°C. SMĚSNÉ Tento program umožňuje společné praní látek různých typů a barev. Rotace bubnu a hladina vody je optimalizována, během praní a máchání. Přesná činnost odstředění zajišťuje sníženou tvorbu záhybů látek. Popis programů Zvolte program podle pokynů na štítcích prádla, věnujte pozornost zejména maximální doporučené teplotě. UPOZORNĚNÍ: DŮLEŽITÁ RADA PRO DOKONALÉ PRANÍ. lNové barevné prádlo je nutné prát samostatně alespoň 5 až 6 prvních praní. lNěkteré velké kusy tmavého prádla, jako jsou džíny a ručníky, je nutné vždy prát samostatně. lNikdy nemíchejte NESTÁLOBAREVNÉ tkaniny.
Strana: 25
  CS 27 ODČERPÁNÍ A ODSTŘEDĚNÍ Program dokončí odčerpání a odstředění při maximálních otáčkách. Otáčky odstředění lze snížit nebo zcela vyloučit pomocí tlačítka VOLBY OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ. MÁCHÁNÍ Tento program provede 3 máchání s prostředním odstředěním (kterého otáčky lze snížit nebo zcela vyloučit pomocí odpovídajícího tlačítka). Slouží pro máchání jakéhokoliv typu látky, například po ručním praní. PÁRA Tento exkluzivní program používá páru, která umožňuje snížit a narovnat záhyby a dosahuje ideální vlhkosti pro snadnější žehlení. Prostřednictvím speciálního tlačítka je možné zvolit tři různé úrovně intenzity pro přizpůsobení suchému nebo mokrému oblečení, a také druhu tkaniny. RAPID CARE (14'/30'/44') Úspora bez kompromisů! Tento nový program lze používat k získání vynikajících výsledků při současné úspoře vody, energie, pracího prostředku a času. Pere při středně vysoké teplotě vhodné pro jakýkoli druh tkaniny. Doporučuje se pro malé náplně a mírně znečištěné kusy prádla. ALL IN ONE 59' Tento program umožňuje vyprat plnou pračku prádla z různých materiálů, například bavlny, syntetiky a smíšených tkanin, za pouhých 59 minut při teplotě 40°C (nebo nižší). Tento program je vhodný zejména pro lehce znečištěné tkaniny. EXTRA PÉČE Tento nový program lze používat ke společnému praní stálobarevného prádla a tkanin různých barev, aniž by se změnil jejich původní vzhled a hmatový dojem. Díky dokonalé emulzi vody a pracího prostředku je zaručeno to nejlepší ošetření vašich šatů s optimální účinností praní při teplotě 30°C. SUŠENÍ Buben mění směr během cyklu sušení pro ochranu prádla před zamotáním. Studený vzduch se využívá během posledních 10/20 minut sušicího cyklu k minimalizaci pomačkání. SUŠENÍ VLNY Nízkoteplotní sušicí program, který suší vlněné oděvy s maximální péčí a jemností, snižuje nepříjemné škrábání tkaniny a zamezuje plstění. Je doporučeno obrátit oblečení naruby před sušením. Délka cyklu závisí na naplnění a odstřeďování zvoleného pro praní. Cyklus je vhodný pro maximální náplň 1 kg (3 svetry). NÍZKÁ TEPLOTA Program sušení s nízkou teplotou doporučujeme pro syntetické a směsné látky (viz štítek ošetřování na prádle). VYSOKÁ TEPLOTA Program sušení s vysokou teplotou doporučujeme pro bavlněné a lněné prádlo (viz štítek ošetřování na prádle). UPOZORNĚNÍ: Dávkovače používané pro koncentrované prášky a tekuté prací prostředky musíte vyjmout z bubnu před spuštěním program sušení. Cyklus pro sušení vlny tohoto spotřebiče byl schválen "The Woolmark Company" pro sušení vlněného oblečení za předpokladu, že produkty lze prát v pračce v závislosti na pokynech na štítku oblečení a prohlášení výrobce tohoto spotřebiče. Symbol Woolmark je certifikační známka v mnoha zemích. M1715
Strana: 26
  28 8. CYKLUS SUŠENÍ lUvedené pokyny jsou obecné, proto jsou potřebné určité zkušenosti pro dosažení nejlepších výsledků sušení. lDoporučujeme volbu kratší doby sušení než je uvedená, při prvním použití, abyste přizpůsobili správný stupeň sušení. lNedoporučujeme sušit látky, které se snadno třepí, jako jsou koberce nebo prádlo s dlouhým vlasem, abyste zabránili ucpání vzduchových kanálků. lRozdělte prádlo podle následujícího postupu: - Podle symbolů sušení, které jsou na štítku prádla Vhodné pro sušení v sušičce. Sušení při vysoké teplotě. Sušení pouze při nízké teplotě. NESUŠIT v bubnové sušičce. - Podle velikosti a tloušťky Kdykoliv je náplň větší než kapacita sušení, rozdělte prádlo podle tloušťky (např. ručníky od tenkého spodního prádla). - Podle typu látky Bavlna/len: ručníky, bavlna jersey, ložní a stolní prádlo. Syntetické: blůzy, košile, pracovní oděvy, apod. z polyesteru nebo polyamidu, jako i bavlna/syntetické směsné. lPouze suché odstředěné prádlo. lOtevřete dvířka. lNaplňte prádlem nepřesahujícím maximální náplň sušení uvedenou v tabulce programů. V případě velkých kusů prádla (např. prostěradla) nebo velmi savých materiálů (např. ručníky nebo džíny) snižte množství náplně. lZavřete dvířka. lOtočte volič programů na nejvhodnější program sušení podle vašeho prádla. lSpotřebič může provést následující typy sušení: - Program sušení s Nízkou teplotou doporučený pro vlněné tkaniny ( symbol na voli či programů). - Program sušení s Nízkou teplotou doporučený pro směsné látky (syntetické/bavlna) syntetické látky ( symbol na voliči programů). - Programy sušení s Vysokou teplotou doporučené pro bavlnu, froté ručníky, len, konopné látky, apod... ( symbol na voliči programů). lVyberte stupeň suchosti, který chcete: EXTRA SUCHÉ (vhodné pro ručníky, župany a objemné prádlo). SUCHÉ K ŽEHLENÍ (zanechává prádlo připravené k žehlení). SUCHÉ K ULOŽENÍ (pro oblečení, které se nemusí žehlit). Pokud prádlo neobsahuje informační štítek, musí být bráno jako nevhodné pro sušení. Správný způsob sušení
Strana: 27
  CS 29 lPokud chcete zvolit časovany program sušení, stiskněte tlačítko VOLBA SUŠENÍ, dokud se nerozsvítí příslušná kontrolka. lSpotřebič vypočítá potřebnou dobu pro sušení a požadovanou zbytkovou vlhkost, podle prádla a zvoleného sušení. lZkontrolujte, zda je otevřený vodovodní ventil a zda je správně umístěna odtoková hadice. lStiskněte tlačítko START/PAUZA (na displeji se zobrazí zbývající doba sušení). lKontrolka programu sušení svítí až do spuštění fáze chlazení a rozsvícení příslušné kontrolky. lPo skončení programu se na displeji zobrazí nápis "End". Po 5 minutách spotřebič přejde do pohotovostního režimu (u určitých modelů displej zobrazí dva řádky). lVypněte spotřebič nastavením voliče programů do pozice OFF. lOtevřete dvířka a vyjměte prádlo. lZavřete vodovodní ventil. ZRUŠENÍ PROGRAMU SUŠENÍ lK zrušení programu sušení stiskněte a podržte tlačítko VOLBA SUŠENÍ na přibližně 3 sekundy. Pro správný provoz spotřebiče doporučujeme nepřerušovat fázi sušení, dokud to není nutné. Po zvolení programu sušení vlny není možné zvolit určitý stupeň suchosti odlišný od výchozího. UPOZORNĚNÍ: Nesušte oblečení se speciálním polstrováním (např. deky, prošívané bundy, atd.) a velmi jemné tkaniny. Pokud jsou oděvy nežehlivé, sušte menší množství oděvů, aby se zabránilo pomačkání. Spotřebič vypočítá dobu do konce programu na základě standardní náplně, během cyklu spotřebič upraví čas podle velikosti a složení náplně. Během fáze sušení buben zrychluje na vyšší rychlost k rozložení prádla a k optimalizaci výsledku sušení. UPOZORNĚNÍ: Po zrušení programu sušení se spustí fáze chlazení a před otevřením dvířek musíte počkat přibližně 10/20 minut.
Strana: 28
  30 9. AUTOMATICKÝ CYKLUS PRANÍ/SUŠENÍ - Praní lOtevřete zásobník pracích prostředků a naplňte správné množství. lViz seznam pracích programů podle prané látky (např. velmi znečištěná bavlna) a nastavte volič programů na požadovaný program. lPřípadně nastavte požadovanou teplotu. lStiskněte tlačítko možností (pokud je to nutné). lZkontrolujte, zda je otevřený vodovodní ventil a zda je správně umístěna odtoková hadice. - Sušení lVyberte stupeň suchosti, který chcete: EXTRA SUCHÉ (vhodné pro ručníky, župany a objemné prádlo). SUCHÉ K ŽEHLENÍ (zanechává prádlo připravené k žehlení). SUCHÉ K ULOŽENÍ (pro oblečení, které se nemusí žehlit). lPokud chcete zvolit časovany program sušení, stiskněte tlačítko VOLBA SUŠENÍ, dokud se nerozsvítí příslušná kontrolka. lStiskněte tlačítko START/PAUZA. lNa konci fáze praní displej zobrazí zbývající dobu sušení. lKontrolka programu sušení svítí až do spuštění fáze chlazení a rozsvícení příslušné kontrolky. lPo skončení programu se na displeji zobrazí nápis "End". Po 5 minutách spotřebič přejde do pohotovostního režimu (u určitých modelů displej zobrazí dva řádky). lVypněte spotřebič nastavením voliče programů do pozice OFF. lOtevřete dvířka a vyjměte prádlo. lZavřete vodovodní ventil. ZRUŠENÍ PROGRAMU SUŠENÍ lK zrušení programu sušení stiskněte a podržte tlačítko VOLBA SUŠENÍ na přibližně 3 sekundy. Pro správný provoz spotřebiče doporučujeme nepřerušovat fázi sušení, dokud to není nutné. Nesmíte překročit maximální náplň sušení prádla uvedenou v tabulce programů, v opačném případě nebudou výsledky sušení uspokojivé. Po zvolení programu vlny je k dispozici pouze výchozí stupeň suchosti. UPOZORNĚNÍ: Po zrušení programu sušení se spustí fáze chlazení a před otevřením dvířek musíte počkat přibližně 10/20 minut.
Strana: 29
  CS 31 10. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ A ZÁRUKA Pokud si myslíte, že vaše pračka nefunguje správně, přečtěte si níže uvedenou rychlou příručku ohledně praktických rad pro odstranění nejběžnějších problémů. HLÁŠENÍ ZÁVADY Zobrazená chyba Možné příčiny a praktická řešení E2 (s displejem) 2 bliknutí LED (bez displeje) Spotřebič nemůže napustit vodu. Zkontrolujte, zda je otevřený přívod vody. Zkontrolujte přívodní hadici z hlediska zalomení nebo přiskřípnutí. Odtoková hadice není ve správné výšce (viz kapitolu o instalaci). Zavřete přívodní ventil, odšroubujte hadici s filtrem na zadní straně spotřebiče a zkontrolujte, zda je filtr čistý a není zablokovaný. Zkontrolujte filtr, jestli není ucpaný, nebo jestli v prostoru filtru nejsou cizí předměty, které by mohly bránit řádnému průtoku vody. E3 (s displejem) 3 bliknutí LED (bez displeje) Pračka nevypouští vodu. Zkontrolujte filtr, jestli není ucpaný, nebo jestli v prostoru filtru nejsou cizí předměty, které by mohly bránit řádnému průtoku vody. Zkontrolujte, zda není odtoková hadice zalomená nebo přiskřípnutá. Zkontrolujte, zda není ucpán odtokový systém domácnosti a zda voda volně odtéká. Zkuste vypustit vodu do výlevky. E4 (s displejem) 4 bliknutí LED (bez displeje) Příliš pěny a/nebo vody. Zkontrolujte, zda jste nepřidali nadměrné množství pracího prostředku nebo prostředek nevhodný pro pračky. E7 (s displejem) 7 bliknutí LED (bez displeje) Problém s dvířky. Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená. Zkontrolujte, zda prádlo nebrání v zavření dvířek. Pokud jsou dvířka blokovaná, spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě, počkejte 2-3 minuty a otevřete dvířka. Jakýkoliv jiný kód Spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě, chvíli počkejte. Spotřebič zapněte a spusťte program. Pokud se závada opět objeví, kontaktujte autorizované servisní středisko. POZZE PRO ONE TOUCH MODELY. Díky cyklu Chytrá kontrola vaší aplikace Hoover Wizard můžete kdykoliv zkontrolovat správnou funkčnost spotřebiče. Potřebujete pouze Android smartfon s technologií NFC. Více informací najdete v aplikaci. Pokud displej spotřebiče zobrazuje chybu (kód nebo blikající LED), měli byste zapnout aplikaci a přiblížit Android smartfon k NFC na One Touch logu spotřebiče. Nyní můžete spustit adresář k řešení problému. lModely s displejem: chyba je zobrazena číslem se znakem „E“ (příklad: Error 2 = E2) lModely bez displeje: chyba je zobrazena blikáním každé LED dle kódu závady, s následnou 5sekundovou pauzou (příklad: Error 2 = dvě bliknutí – pauza 5 sekund – dvě bliknutí – apod…)
Strana: 30
  32 JINÉ POTÍŽE Problém Možná příčina a praktická řešení Pračka nefunguje/nespustí se Zkontrolujte, zda je spotřebič připojený k funkční síťové zásuvce. Zkontrolujte, zda je zapnutá. Pomocí jiného spotřebiče zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka funkční. Nejsou správně zavřená dvířka: otevřete a opět zavřete. Zkontrolujte zvolený program a zda je stisknuté tlačítko start. Zkontrolujte, zda pračka není v režimu pauzy. Voda na podlaze nebo v blízkosti spotřebiče Může to být způsobeno netěsností mezi přívodním ventilem a hadicí; v takovém případě vyměňte těsnění a utáhněte hadici a ventil. Zkontrolujte, zda je filtr správně zavřený. Pračka neodstřeďuje Z důvodu nevhodného rozdělení prádla může pračka: Pokoušet o vyvážení prádla, prodloužením doby odstředění. Snížit rychlost odstředění k snížení vibrací a hluku. Vyloučit odstředění pro ochranu spotřebiče. Ujistěte se, zda je prádlo vyvážené. Pokud ne, uspořádejte jej a restartujte program. Může to být z důvodu, že není zcela odčerpána voda: počkejte několik minut. Pokud problém trvá, viz část Error 3. Některé modely jsou vybavené funkcí „bez odstředění“: zkontrolujte, zda není zapnutá. Zkontrolujte možnosti nastavení, které mohou vyloučit odstředění. Použití nadměrného množství pracího prostředku může mít vliv na spuštění odstředění. Silné vibrace/hluk během odstřeďování Pračka není vyvážená: v případě potřeby nastavte pomocí nastavitelných nožiček dle příslušné kapitoly. Zkontrolujte, zda jsou odstraněné přepravné šrouby, gumové vložky a podložky. Zkontrolujte, zda se v bubnu nenacházejí cizí předměty (mince, háčky, knoflíky apod…). Standardní záruka výrobce se vztahuje na elektrické nebo mechanické závady výrobku ze strany výrobce. Pokud je závada způsobena faktory mimo výrobku, nesprávným použitím nebo nedodržením pokynů v návodu, výrobce nenese odpovědnost a za opravy může být účtován poplatek.
Strana: 31
  CS 33 Důrazně doporučujeme používat originální náhradní díly, které jsou k dostání u vašeho servisního střediska. Umístěním značky na produkt deklarujeme na vlastní zodpovědnost shodu se všemi požadavky EU týkajícími se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které jsou zakotveny v legislativě a týkají se daného produktu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za tiskové chyby v návodu dodaném se spotřebičem. Také si vyhrazuje právo na jakékoliv změny užitečné pro tento výrobek bez změny jeho základních vlastností. Záruka Na výrobek se vztahuje záruka dle podmínek uvedených na certifikátu dodaném s výrobkem. Záruční certifikát musí být kompletně vyplněný. Uschovejte si jej na bezpečném místě pro případ požadavky autorizovaného servisního střediska.
Značka:
Hoover
Produkt:
pračky
Jméno modelu:
H-WASH 300 PLUS
Typ souboru:
PDF
Dostupné jazyky:
Polština, Čeština, Slovenské, Řekyně