Magnifica S ECAM 2... manuál
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB manuál

Uživatelská příručka pro DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB v Čeština. Tento PDF manuál má 16 stránky.

PDF 16 1.1mb
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB manuál

Podívejte se na příručku k DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB níže. Všechny příručky na ManualsCat.com si můžete prohlédnout zcela zdarma. Pomocí tlačítka „Vybrat jazyk“ si můžete vybrat jazyk návodu, který chcete zobrazit.

MANUALSCAT | CS

Otázka a odpovědi

Máte otázku ohledně DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB, ale nemůžete najít odpověď v uživatelské příručce? Možná vám zodpovědět vaši otázku mohou pomoci uživatelé ManualsCat.com. Vyplněním formuláře níže se váš dotaz objeví pod manuálem DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB. Ujistěte se prosím, že jste popsali své potíže s DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB tak přesně, jak jen můžete. Čím přesnější je vaše otázka, tím vyšší je šance na rychlé obdržení odpovědi od jiného uživatele. Automaticky vám bude zaslán e-mail, který vás bude informovat, když někdo zareaguje na váš dotaz.

Zeptejte se na DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB

Strana: 1
165 CZ Obsah Úvod..........................................................166 Symboly používané v tomto návodu..........................166 Písmena v závorkách..................................................166 Problémy a řešení......................................................166 BEZPEČNOST...............................................166 Základní bezpečnostní opatření.................................166 Používání v souladu s určením...............167 Návod k použití........................................167 POPIS.........................................................167 Popis spotřebiče ........................................................167 Popis ovládacího panelu............................................167 PŘEDBĚŽNÉ OPERACE..................................168 Kontrola spotřebiče....................................................168 Instalace spotřebiče...................................................168 Připojení spotřebiče...................................................168 ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE..................................169 VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE..................................169 Úspora energie........................................169 Volba chuti kávy.........................................................170 Volba množství kávy v šálku.......................................170 Nastavení kávomlýnku...............................................170 Doporučení pro dosažení teplejší kávy.......................170 Příprava kávy s použitím zrnkové kávy.......................170 Příprava kávy s použitím namleté kávy......................171 příprava kapučína...................................171 Vyčištění kávovaru po použití.....................................172 příprava horké vody...............................172 ČIŠTĚNÍ.......................................................173 Čištění spotřebiče.......................................................173 Čištění zásobníku na sběr kávové sedliny...................173 Čištění vaničky na sběr kapek.....................................173 Čištění vnitřních částí spotřebiče................................173 Čištění hubice výpusti kávy........................................174 Čištění násypky pro sypání předemleté kávy..............174 Čištění spařovače.......................................................174 Odvápnění.................................................174 NAPROGRAMOVÁNÍ tvrdosti vody.............175 Měření tvrdosti vody..................................................175 Nastavení tvrdosti vody..............................................175 TECHNICKÉ ÚDAJE.......................................176 VÝZNAM KONTROLEK PŘI BĚŽNÉM PROVOZU.177 Význam výstražných kontrolek.............178 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ......................................179
Strana: 2
166 Úvod Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na pří- pravu kávy a kapučína„ESAM4000/4200“. Přejeme Vám hodně příjemných chvil s Vaším novým spotřebičem. Udělejte si pár volných minut k pročtení tohoto návodu k použití. Zamezíte tím možnému riziku nebo poškození spotřebi- če. Symboly používané v tomto návodu Důležitáupozorněníjsouoznačenanásledujícímisymbo- ly.Tyto je nutné vždy přísně dodržovat. Nebezpečí! Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elek- trickým proudem s ohrožením života. Pozor! Nerespektování pokynů může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče. Nebezpečíopaření! Nerespektovánímůžebýtnebojepříčinoupopálenínebo opaření. Poznámka: Tento symbol upozorňuje na informace důležité pro uži- vatele. Písmena v závorkách Písmenavzávorkáchodpovídajílegendě,kterájeuvede- na v Popisu spotřebiče (str. 3). Problémy a řešení V případě problémů se je nejprve pokuste odstranit sami podle pokynů uvedených v odstavcích „Význam světelných kontrolek” na str. 177 „Řešení problémů” na str. 179. Pokudbytytopokynynevedlyknápravěneboprozískání dalšíchinformacídoporučujemeobrátitsetelefonickyna asistenčnízákaznickouslužbunačísleuvedenémnalistu „Zákaznický servis“. Pokud vaše země není na tomto listu uvedena, zatele- fonujte na číslo uvedené v záručním listu. Pro případné opravy je třeba kontaktovat výhradně středisko technic- ké pomoci De Longhi. Adresy jsou uvedeny v záručním listu, který je přiložen ke spotřebiči. BEZPEČNOST Základní bezpečnostní opatření Nebezpečí! Vzhledem k tomu, že spotřebič je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit úraz elektrickým proudem. Dodržujte následující bezpečnostní opatření: • Nedotýkejte se spotřebiče, pokud máte mokré ruce nebo nohy. • Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce. • Zabezpečte, aby zásuvka elektrického proudu byla vždy volně přístupná a v případě potřeby se dala vytáhnout zástrčka. • Pokud chcete zástrčku vytáhnout, uchopte ji přímo. Nikdynetahejtezapřívodníšňůru,neboťbysemoh- la poškodit. • Zařízení zcela odpojíte stisknutím hlavního spínače na zadní straně spotřebiče v poloze 0 (obr. 6). • V případě poruch přístroje se je nepokoušejte sami opravit. Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se naTechnický servis. • V případě poškození zástrčky nebo přívodního elek- trickéhokabelujenechejtevyměnitvýhradněvser- visním středisku; předejdete tak jakémukoli riziku. Pozor! Obalový materiál (plastové sáčky, polystyren, atd.) uschovejte mimo dosah dětí. Pozor! Nedovolte používání spotřebiče osobám (ani dětem) s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod pečlivým dohledem osoby, kterájezodpovědnázajejichbezpečnostazdraví.Dětije třeba mít pod dozorem a zajistit, aby spotřebič nepouží- valy ke hrám. Nebezpečí:Nebezpečíopaření! Tento spotřebič produkuje horkou vodu a během svého provozu může vytvářet vodní páru. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou nebo neopařili horkou párou.
Strana: 3
167 CZ Používání v souladu s určením Tento spotřebič je určen pro přípravu kávy a ohřívání nápojů. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné. Tento spotřebič není vhodný pro komerční využití. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené ne- vhodným použitím spotřebiče. Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití. Není určen pro použití v: • prostředípoužívanéjakokuchyňpracovníkyvobcho- dech, na úřadech a v jiných pracovních prostorách • agroturismu • v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních • pronajatých pokojích Návod k použití Před zahájením používání spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod. - Nerespektování těchto pokynů může být příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodrže- ním těchto pokynů. Poznámka: Tento návod uschovejte. V případě předání spotřebiče jiným osobám jim předejte i tento návod k použití. POPIS Popis spotřebiče (str. 3 -   A     ) A1. Regulační knoflík pro stupeň hrubosti mletí kávy A2. Hlavní spínač (na zadní straně spotřebiče) A3. Nádrž na zrnkovou kávu A4. Víko nádrže na zrnkovou kávu A5. Víko násypky na mletou kávu A6. Místo na odměrku A7. Prostor pro šálky A8. Násypka pro vsypání mleté kávy A9. Trubička páry A10. Pěnovač (vyjímatelný) A11. Parní tryska (vyjímatelná) A12. Nádrž na vodu A13. Napájecí kabel A14. Tácek na odkládání šálků A15. Vanička na sběr kapek A16. Dvířka spařovače A17. Nádrž na sběr kávové sedliny A18. Výpusť kávy (s nastavitelnou výškou) A19. Přísun kávy A20. Spařovač A21. Kontrolní panel Popis ovládacího panelu (str. 3 -     B     ) B1. Tlačítko :prozapnutíavypnutíkávovaru(po- hotovostní režim stand-by). B2. Kontrolka 1 šálku a OK teploty kávy B3. Tlačítko : pro přípravu 1 šálku kávy B4. Kontrolka 2 šálků a OK teploty kávy B5. Tlačítko : pro přípravu 2 šálků kávy B6. Kontrolka páry a OK teploty páry B7. Tlačítko : pro volbu funkce páry B8. Tlačítko pro volbu množství kávy (malá, normální, velká) B9. Tlačítko pro volbu příchuti kávy (pro přípravu jem- né, normální nebo silné kávy) nebo volbu přípravy s namletou kávou . B10. Tlačítko přípravy páry/horké vody B11. Kontrolka : nedostatku vody nebo chybějící nádoby na vodu B12. Kontrolka : naplnění nádobky na sběr kávové sedliny nebo chybějící nádobka B13. Kontrolka : všeobecný alarm B14. Tlačítko : volba výplachu nebo odvápnění B15. Kontrolka odvápnění B16. Tlačítko ECO volby režimu úspory energie B17. Kontrolka režimu úspory energie
Strana: 4
168 PŘEDBĚŽNÉ OPERACE Kontrola spotřebiče Po vybalení zkontrolujte, zda není spotřebič poškozený a zda je přítomno veškeré příslušenství. Nepoužívejte spotřebič, pokud jsou na něm zjevné vady. Obraťte se na servisní středisko. Instalace spotřebiče Pozor! Přiinstalacispotřebičedodržujtenásledujícíbezpečnost- ní opatření: • Spotřebič se při činnosti zahřívá a vyzařuje teplo do okolí. Při umístění spotřebiče na pracovní plochu dbejtenato,abymeziplochamispotřebiče,bočními stěnami a zadní částí zůstal volný prostor alespoň 3 cm a nad kávovarem alespoň 15 cm. • V opačném případě by vzniklé zadržované teplo mohlo spotřebič poškodit. Neumisťujte spotřebič v blízkosti vodních kohoutků nebo dřezů. • Spotřebič by se mohl poškodit, pokud dojde k za- mrznutí vody uvnitř. Spotřebič neinstalujte v prostředí, kde by teplota mohla klesnout pod bod mrazu. • Přívodní elektrický kabel umístěte tak, aby se ne- poškodil o ostré hrany a aby se nedotýkal horkých povrchů (např. elektrické plotýnky). Připojení spotřebiče Pozor! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku na zadní straně spotřebiče. Spotřebič zapojte pouze do správně instalované a uzem- něné elektrické zásuvky s minimálním příkonem 10A. V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou kom- patibilní, je třeba nahradit zástrčku za odpovídající typ; tato výměna musí být provedena pouze kvalifikovaným odborníkem. První uvedení spotřebiče do chodu Poznámka: • U spotřebiče byla výrobcem provedena kontrola s použitím kávy, je proto naprosto normální, jestliže vmlýnkunaleznetestopykávy.Výrobcezaručuje,že spotřebič je zcela nový. • Doporučujeme vám co nejdříve provést nastavení tvrdosti vody podle postupu popsaného v paragrafu „Programování tvrdosti vody”(str. 175). 1. Vytáhněte nádrž na vodu, naplňte ji čerstvou vodou až po rysku MAX a poté ji vložte zpět na původní místo (obr. 1). 2. Otočte pěnovač směrem ven a umístěte pod něj ná- dobku o minimálním objemu 100 ml (obr. 2). 3. Zapojte spotřebič do elektrické sítě a stiskněte do polohy I hlavní spínač na zadní straně spotřebiče (obr. 3). 4. Stisknětetlačítko (obr.4);kontrolky , , současně blikají. 5. Otočte knoflíkem na ovládání páry proti směru ho- dinových ručiček až na doraz do polohy I (obr. 5): z pěnovače vytéká voda (je běžné, že spotřebič je při této činnosti hlučný). 6. Počkejte,dokudsepřípravahorkévodyautomaticky nepřeruší: kontrolky , , blikají a udávají, že je nutné zavřít kohoutek páry otočením voliče páry do polohy O. 7. Otočte voličem páry do polohy O: přístroj se auto- maticky vypne. Pro použití přístroje jej zapněte. Poznámka: • Při prvním použití spotřebiče je třeba připravit 4-5 káv a 4-5 kapučín, než spotřebič dosáhne poža- dovaného výsledku.
Strana: 5
169 CZ ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE Poznámka: Předprvnímzapnutímpřístrojezkontrolujte,zdajehlav- ní vypínač na zadní straně spotřebiče v poloze. I (obr. 3). Při každém zapnutí spotřebiče proběhne cyklus automa- tického předehřátí a vypláchnutí, který nelze přerušit. Spotřebič je připraven k použití teprve po provedení tohoto cyklu. Nebezpečíopaření! Během vyplachování vychází z hubic výpusti kávy trocha horké vody, která se zachytí do níže umístěné vaničky na sběr kapek. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou. • Spotřebič zapněte stisknutím tlačítka (obr. 4): kontrolky a budou blikat, dokud pří- stroj neprovede zahřátí a automatické propláchnutí: tímto způsobem se kromě ohřívání průtokem horké vody zahřejí také vnitřní okruhy spotřebiče. Přístroj je zahřátý na požadovanou teplotu, jakmile svítí kontrolky a . VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE Přikaždémvypnutíspotřebičeproběhnecyklusautoma- tického vypláchnutí, který nelze přerušit. Nebezpečíopaření! Během vyplachování vytéká z hubic výpusti kávy trocha horké vody. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou. Vypněte spotřebič stisknutím tlačítka (obr. 4). Spo- třebič vykoná cyklus vyplachování a poté se vypne. Poznámka: Pokud přístroj nebude delší dobu používán, stiskněte i hlavní spínač do polohy 0 (obr. 6). Pozor! Abyste zabránili poškození spotřebiče, nestlačujte hlavní spínač na obr. 6 v pol. O, pokud je přístroj zapnutý. Nastavení automatického vypnutí (pohotovostní režim stand-by) Přístroj je nastaven na automatické vypnutí po 2 hodi- nách nečinnosti.Tento časový interval je možné nastavit tak, aby se přístroj vypnul po 15 nebo 30 minutách nebo po 1, 2 nebo 3 hodinách. 1. Jakmile je spotřebič vypnutý a hlavní spínač je v poloze I (obr. 3), stiskněte tlačítko ECO a podržte ho stlačené až do rozsvícení kontrolek ve spodní části ovládacího panelu (viz obrázek po bodu 2). 2. Zvolte požadovaný časový interval (15 nebo 30 mi- nutnebopo1,2nebo3hodinách)stisknutímtlačít- ka ; (následující tabulka udává, jak jednotlivé kontrolky odpovídají jednotlivým časovým interva- lům). 15min 30min 1h 2h 3h . 3. Stisknutím tlačítka ECO potvrďte volbu: Automatic- ké vypnutí je tímto naprogramované. Poznámka: Zařízení zcela odpojíte stisknutím hlavního spínače na zadní straně spotřebiče v poloze 0 (obr. 6). Úspora energie Pomocí této funkce lze aktivovat nebo deaktivovat režim proúsporuenergie.Tentorežimsnižujespotřebuelektric- ké energie v souladu s platnou evropskou legislativou. Kávovar má z výroby tento režim aktivovaný (kontrolka ECO svítí). Funkci deaktivujte stisknutím tlačítka ECO: kontrolka zhasne kontrolka. Funkci reaktivujte opakovaným stisknutím tlačítka ECO: kontrolka se rozsvítí. Poznámka: V režimu úspory energie může trvat několik vteřin, než přístroj začne připravovat první kávu, neboť se musí za- hřát.
Strana: 6
170 PŘÍPRAVA KÁVY Volba chuti kávy Nastavte knoflík volby chuti kávy (B8) a nastavte tak po- žadovanou chuť kávy: čím více otočíte knoflíkem dopra- va, tím více bude kávových zrnek, které přístroj umele a tím silnější bude dosažená chuť kávy. Poznámka: • Při prvním použití je nutné postupovat krok za krokem a připravit více jak jednu kávu, abyste našli správnou polohu knoflíku. • Dbejte na to, abyste knoflíkem neotočili po směru hodinových ručiček příliš, protože by mohlo dojít k příliš pomalému vytékání kávy (po kapkách), ze- jména pokud si přejete připravit dva šálky kávy. Volba množství kávy v šálku Nastavte knoflík volby chuti kávy (B9) a nastavte tak po- žadované množství kávy: Čím víc otočíte knoflíkem po směru hodinových ručiček, tím více kávy bude vytékat. Poznámka: Při prvním použití je nutné postupovat krok za krokem a připravit více jak jednu kávu, abyste našli správnou polohu knoflíku. Nastavení kávomlýnku Kávomlýnek není třeba regulovat, alespoň zpočátku, ne- boť byl výrobcem přednastaven tak, aby bylo dosaženo správného vytékání kávy. Pokud však po přípravě prvních káv dochází k nepříliš objemnému výdeji s malým množstvím pěny nebo příliš pomalému vytékání kávy (po kapkách), je nutné provést úpravu pomocí tlačítka určeného pro regulaci stupně hrubosti mletí (obr. 7). Poznámka: Voličjemožnéotočitpouzetehdy,jestližejekávomlýnek v provozu. Prodosaženízvýšenírychlostivý- deje kávy (ne po kapkách) otočte voličem směrem o jeden stupeň k číslu 7. Pro dosažení výdeje hustší kávy a zlepšení vzhledu pěny otočte voličem o jeden stupeň směrem doleva k číslu 1 (ne víc než o je- den stupeň, neboť káva by pak mohla vytékat po kapkách). Tato změna se projeví teprve po přípravě nejméně 2 po sobě následujících káv. Pokud po tomto nastavení nedo- sáhnete požadovaného výsledku, je nutné úpravu zopa- kovat otočením voliče o jeden stupeň. Doporučení pro dosažení teplejší kávy Teplejší kávy dosáhnete následujícím způsobem: • před přípravou proveďte propláchnutí stisknutím tlačítka : z výpusti kávy vyteče horká voda, která ohřeje vnitřní okruh přístroje a postará se o zvýšení teploty připravované kávy; • šálky nahřejte horkou vodou (použití funkce horká voda). Příprava kávy s použitím zrnkové kávy Pozor! Nepoužívejte karamelizovaná kávová zrnka nebo kávová zrnka obalená v cukru, protože by se mohla nalepit do kávomlýnku a znemožnit jeho používání. 1. Zrnkovou kávu nasypte do příslušného zásobníku (obr. 8).
Strana: 7
171 CZ 2. Pod hubice výpusti kávy umístěte: - 1 šálek, pokud chcete připravit 1 kávu (obr. 9); - 2 šálky, pokud chcete připravit 2 kávy. 3. Výpusť kávy snižte tak, aby byla co nejblíže k šál- kům: dosáhnete tak lepší pěny (obr. 10). 4. Stiskněte tlačítko pro požadovanou dávku (1 šálek nebo 2 šálky , obr. 11 a 12). 5. Příprava je zahájena a kontrolka nebo bude svítit po celou dobu přípravy. Poznámka: • Přípravu kávy je po dobu přípravy možno kdykoliv zastavit stisknutím kteréhokoli tlačítka pro přípravu ( a ). • Jestliže si přejete zvýšit množství kávy v šálku, stačí po dokončení výdeje podržet (do tří vteřin) stisknuté jednoztlačítekvýdejekávy( nebo ). Podokončenípřípravybudespotřebičpřipravenprodalší použití. Poznámka: Rady pro dosažení teplejší kávy naleznete v oddílu„Do- poručení pro dosažení teplejší kávy”(str. 170). Pozor! • Pokud káva vytéká pouze po kapkách, vytéká málo hustá káva a s malým množstvím pěny nebo je vel- mi studená, prostudujte si pokyny uvedené v kapi- tole„Řešení problémů”(str. 179). • V průběhu použití se na ovládacím panelu mohou rozsvítit kontrolky, jejichž význam je uveden v oddí- lu„Význam světelných kontrolek”(str. 177). Příprava kávy s použitím namleté kávy Pozor! • Nikdynesyptemletoukávudovypnutéhokávovaru; zabrání se tím jejímu rozsypání uvnitř spotřebiče. Tímto způsobem by mohlo dojít k poškození spotře- biče. • Nikdy nevsypávejte více než 1 za- rovnanou odměrku; v opačném případě by se mohl vnitřek spotře- biče ušpinit nebo by mohlo dojít k ucpání násypky. Poznámka: Používáte-li předemletou kávu, je možné připravit vždy pouze jednu kávu. 1. Otočte voličem příchuti kávy proti směru hodino- vých ručiček až na doraz do polohy . 2. Přesvědčte se, zda není násypka ucpaná, poté do násypky vsypte zarovnanou odměrku mleté kávy (obr. 13). 3. Pod hubici výpusti kávy umístěte šálek. 4. Stiskněte tlačítko pro přípravu 1 šálku (obr. 11). 5. Příprava je zahájena a je možné ji kdykoli přerušit stisknutím jednoho z tlačítek přípravy kávy ( nebo ). Pro deaktivaci funkce mleté kávy otočte voličem do jiné polohy. Poznámka: Pro přechod z režimu úspory energie k výdeji první kávy potřebuje spotřebič několik vteřin. příprava kapučína Pozor!Nebezpečíopaření Během přípravy dochází k úniku páry: pozor, abyste se neopařili. 1. Propřípravujednohokapučínapřipravtejedenvelký šálek; 2. Prokaždékapučíno,kterésipřejetepřipravit,naplň- te nádobku přibližně 100 gramy mléka. Při výběru velikosti nádobky mějte na paměti, že objem se 2krát až 3krát zvětší; Poznámka: Pro dosažení hustší a bohatší pěny použijte zcela odtučněné mléko nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v chladničce (cca 5°C). Abyste se vyhnuli nedostatečně napěněnému mléku nebo mléku s obsahem velkých bublin, vždy vyčistěte pěnovač tak, jak je uvedeno v odstavci„Čištění pěnovače po použití”. 3. Stiskněte tlačítko : příslušná kontrolka bliká a signalizuje, že se přístroj zahřívá;
Strana: 8
172 4. Otočtepěnovačsměremvenaponořtejejdonádob- ky s mlékem (obr. 14); 5. Jakmile kontrolka přestane blikat a rozsvítí se, otočte knoflíkem do polohy I. Z peňovača vyjde pára, která dodá kávě krémovou mléčnou konzis- tenci a zvětší její objem; 6. Pokud si přejete, aby byla pěna krémovější, otáčejte nádobku pomalými pohyby zezdola nahoru. (Dopo- ručujeme,abystenevyrábělipárudélenež3posobě následující minuty); 7. Po dosažení požadované pěny přerušte výdej páry a uveďte volič páry do polohy 0. Pozor!Nebezpečíopaření Předvyjmutímnádobkysnapěněnýmmlékemvždy otočte knoflíkem do polohy O, abyste zabránili opa- ření horkým mlékem. 8. Do předem připraveného šálku přidejte napěněné mléko. Kapučíno je nyní připraveno: Kapučíno je hotovo (oslaďte jej podle chuti a chcete-li, posypte pěnu trochou práškového kakaa. Poznámka: • Ihned po přípravě kapučína a po deaktivaci funkce pěna stlačením tlačítka pěna , pokud stlačíte tlačítko nebo pro přípravu další kávy, přístroj má příliš vysokou teplotu pro přípravu kávy (zelené kontrolky a blikáním označují, že teplota není vhodná): je nutné vyčkat přibližně desetminut,dokudspotřebičtrochunevychladne. Za účelem rychlejšího vychladnutí spotřebiče poté, co deaktivujete funkci pára, otočte voličem páry a nechte z pěnovače vytékat vodu, kterou zachycujte do nádoby až do chvíle, kdy zelené kontrolky a přestanou blikat. Nebezpečíopaření! Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou. Vyčištění kávovaru po použití Po každém použití vyčistěte pěnovač; zabráníte tak usa- zování zbytků mléka a ucpání pěnovače. Pozor!Nebezpečíopaření Během čištění vyteče z pěnovače malé množství horké vody. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vo- dou. 1. Otočením tlačítka páry do polohy I nechejte vytéct trochu vody. Poté uveďte tlačítko páry do polohy 0, čímž přerušíte vytékání horké vody. 2. Počkejte několik minut, dokud pěnovač nevychlad- ne; poté jednou rukou přidržujte rukojeť trubičky pěnovače a druhou otáčejte doleva (obr. 15) a za- táhněte pěnovačem směrem dolů (obr. 16). 3. Součásti pěnovače pečlivě omyjte houbičkou a vlaž- nou vodou. 4. Zkontrolujte, zda otvory označené šipkami na obr. 17 nejsou ucpané.V případě potřeby tyto otvo- ry vyčistěte pomocí špendlíku. 5. Součásti pěnovače pečlivě omyjte houbičkou a vlaž- nou vodou. 6. Vložte trysku zpět a nasaďte pěnovač na trysku jeho otočením a zatlačením směrem nahoru až do za- cvaknutí. příprava horké vody Pozor!Nebezpečíopaření. V průběhu vytékání horké vody nikdy nenechávejte spo- třebičbezdozoru.Jakmileješálekplný,přeruštepřípravu horké vody tak, jak je popsáno níže. Pěnovač se během přípravy zahřeje a je tedy třeba ho držet pouze za drža- dlo. 1. Pod pěnovač umístěte nádobu (co nejblíže, aby ne- docházelo k rozstřikování vody). 2. Zkontrolujte, zda jsou trvale rozsvícené kontrolky a . 3. Otočte knoflíkem na ovládání páry o půl otáčky proti směru hodinových ručiček až na doraz: Začne příprava. 4. Přípravu přerušte uvedením voliče páry do polohy „0“.
Strana: 9
173 CZ Poznámka: • Je-liaktivovánrežim„Úsporaenergie”,vyžádásipří- prava horké vody několik vteřin. • Pokud si přejete zahájit přípravu páry bezprostřed- ně po přípravě horké vody, doporučujeme otevřít na několikvteřinrukojeťpáry,abystevyprázdnilivodo- vodní potrubí. ČIŠTĚNÍ Čištění spotřebiče Následující části přístroje je nutné pravidelně čistit: - zásobník na sběr kávové sedliny (A17), - odkapávací miska (A15), - nádrž na vodu (A12), - hubice výpusti kávy (A18), - násypka pro sypání předemleté kávy (A8), - vnitřek přístroje přístupný po otevření dvířek spařo- vače (A16), - spařovač (A20). Pozor! • Na čištění spotřebiče nepoužívejte ředidla nebo abrazivní čistící přípravky a alkohol. U přístrojů DeLonghi není nutné používat na čištění přístroje chemické přísady. Doporučovaný prostředek na odstraňování vodního kamene je na bázi přírodních složek a je plně biologicky rozložitelný. • Žádná část přístroje se nesmí mýt v myčce na nádo- bí. • Na odstraňování vodního kamene nebo kávových usazenin nikdy nepoužívejte kovové předměty, ne- boť by tak mohlo dojít k poškrábání kovového nebo plastového povrchu. Čištění zásobníku na sběr kávové sedliny Pokud bliká kontrolka je nutné vyprázdnit a vyčistit nádobunasběrkávovésedliny.Dokudnedojdekvyčiště- ní nádoby na sběr kávové sedliny, kontrolka bude nadále blikat a přístroj nebude schopen připravovat kávu. Čištění (při zapnutém spotřebiči): • Otevřeteservisnídvířkanapřednístraněspotřebiče, poté vytáhněte odkapávací misku (obr. 18) a vylijte a vyčistěte ji. • Vyprázdněte a pečlivě vyčistěte také nádrž na sedli- ny,přičemždbejte,abysteodstranilivšechnyzbytky, které se mohly usadit na dně. Pozor! Při vyjmutí vaničky na zachycování kapek je vždy nutné vyprázdnit nádrž na sedliny, i když není zcela naplněna. Pokud tak neučiníte, může se stát, že se nádrž na sedliny při přípravě dalších káv naplní více, než se očekávalo a dojde k ucpání přístroje zbytky použité kávy. Čištění vaničky na sběr kapek Pozor! Pokud není vanička na sběr kapek pravidelně vylévána, může dojít k přetečení vody a k proniknutí dovnitř spo- třebiče nebo vedle něj.Tím může dojít k poškození kávo- varu, odkládací plochy nebo okolního prostoru. Vanička na sběr kapek je vybavena indikátorem hladi- ny vody v podobě červeného plováku, který se zvedá současně s hladinou vody ve vaničce na sběr kapek. (obr. 19). Vaničku na sběr kapek vyprázdněte dříve, než z ní červený indikátor vyčnívá a vyčistěte jej. Při vyjmutí vaničky na sběr kapek postupujte následovně: 1. Vyjměte vaničku na sběr kapek a nádrž na sedliny (obr. 18); 2. Vylijte vaničku na sběr kapek a vyčistěte nádrž na sedlinu; 3. Vložte zpět vaničku na sběr kapek s nádrží na sedliny. Čištění vnitřních částí spotřebiče Nebezpečíúrazuelektrickýmproudem! Před jakýmkoli čištěním vnitřních částí spotřebiče musí býtspotřebičvypnutý(viz„Vypnutí“)aodpojenýodelek- trické sítě. Přístroj nikdy neponořujte do vody. 1. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) zkontrolujte, zdanenívnitřníprostorspotřebiče(přístupnýpovy- jmutí vaničky na sběr kapek) znečištěný. V případě potřeby odstraňte usazeniny kávy pomocí dodáva- ného kartáčku nebo houbičky. 2. Zbytky vysajte vysavačem (obr. 20).
Strana: 10
174 Čištění nádržky na vodu 1. Pravidelně(přibližnějednouměsíčněapřikaždévý- měnězměkčovacíhofiltru,je-lijímpřístrojvybaven) čistětenádržnavodu(A12)vlhkouutěrkousmalým množstvím jemného mycího prostředku. 2. Naplňte nádrž čistou vodou a vložte nádržku zpět. Čištění hubice výpusti kávy 1. Pravidelně čistěte hubici výpusti kávy pomocí hou- bičky nebo hadříku (obr. 21). 2. Zkontrolujte, zda nejsou ucpané otvo- ry výpusti kávy. V případě potřeby odstraň- te zbytky kávy pomocí párátka (obr. 22). Čištění násypky pro sypání předemleté kávy Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) zkontrolujte, zda neníucpanánásypkaprosypánípředemletékávy(A8).V případě potřeby odstraňte zbytky kávy pomocí kartáčku. Čištění spařovače Spařovač (A20) je nutné vyčistit alespoň jednou za mě- síc. Pozor! Spařovač nelze vyjmout, jestliže je kávovar zapnutý. 1. Zkontrolujte, zda byl přístroj správně vypnutý (viz „Vypnutí”). 2. Otevřete servisní dvířka. 3. Vyjměte misku na sběr kapek a nádrž na sedliny (obr. 18). 4. Dvě červená uvolňovací tlačítka zatlačte směrem dovnitř a současně vyjměte spařovač (obr. 23). Pozor! OPLÁCHNĚTE POUZEVODOU nepoužívejte saponáty – zákaz mytí v myčce na nádobí Vyčistěte spařovač bez použití saponátů, které by jej mohly poškodit. 5. Spařovač ponořte na přibližně 5 minut do vody a poté ho opláchněte pod tekoucí vodou. 6. Po vyčištění vložte spařovač zpět jeho zasunutím do držáku a na čep dolů; poté stlačte spařovač na nápisu PUSH, až uslyšíte zacvaknutí. Poznámka! Pokud je obtížné zasunout spařovač nazpět, je třeba ho nastavit (před jeho zasunu- tím) na správný rozměr stla- čením pák tak, jak je znázor- něno na obrázku. 7. Po zasunutí zkontrolujte, zda se červená tlačítka vysunula směrem ven. 8. Vložte zpět misku na sběr kapek a nádrž na sedliny. 9. Zavřete přední kryt. Odvápnění Jestliže na panelu bliká kontrolka , přístroj odváp- něte. Pozor! Přípraveknaodstraňovánívodníhokameneobsahujeky- seliny, které mohou způsobit podráždění pokožky a očí. Je naprosto nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce,kteréjsouuvedenynaobalupřípravkuaupozor- něnítýkajícísepostupuvpřípadězasaženípokožkyaočí. Poznámka: Používejte výhradně odvápňovací prostředek De’Longhi. Nepoužívejte odvápňovací prostředky na bázi sulfona- midů nebo octa; v opačném případě dochází k pozbytí nároku na záruku. Jestliže není pravidelně prováděno odvápnění, stává se záruka neplatnou.
Strana: 11
175 CZ 1. Zapněte spotřebič. 2. Vyprázdněte nádrž na vodu (A12). 3. Donádrženavodunalijtepřípraveknaodvápňování zředěný vodou (dodržujte poměr uvedený na láhvi s odvápňovačem: Poddávkovačteplévodyumístěteprázdnounádobu o minimálním objemu 1,5 litru. 4. Počkejte, dokud se trvale nerozsvítí kontrolky a . Pozor!Nebezpečíopaření Z pěnovače bude vytékat voda obsahující kyseliny. Dá- vejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou. 5. Stiskněte tlačítko a podržte jej stlačené po dobu nejméně 5 vteřin na potvrzení nalití roztoku a spusťe odvápňování. Kontrolka tlačítka zůstane svítit, což indikuje spuštění programu odvápňování a kontrolky , a současně blikají a upozorňují tak na nutnost otočit rukojetí páry do polohy I (nelze připravovat kávu). 6. Otočte voličem páry do polohy I: z pěnovače vyteče odvápňovač a začne naplňovat nádobku umístěnou pod ním. Program odvápňování automaticky provede celou sérii propláchnutí s přestávkami, aby se odstranily usazeniny vodního kamene uvnitř kávovaru. Přibližně po 30 minutách je nádržka na vodu prázdná, kontrolka se rozsvítí a střídavě blikají kontrolky , a ;otočterukojetípárydopravaažna doraz do polohy O. Nyní je přístroj připraven na proces vypláchnutí čistou vodou. 7. Vyprázdněte nádobu, kterou jste používali k zachy- cení odvápňovacího roztoku a vložte ji prázdnou zpět pod pěnovač. 8. Vyjmětenádržnavodu,vylijteji,opláchnětepodte- koucí vodou, naplňte čerstvou vodou a poté ji vložte zpět na původní místo; kontrolky , a současně blikají. 9. Otočte voličem páry doleva o polovinu otáčky do polohy I. Z dávkovače vytéká horká voda. 10. Jakmile je nádržka na vodu zcela prázdná, zhasne kontrolka , rozsvítí se kontrolka a blikají kontrolky , , . 11. Umístěte knoflík do polohy 0, znovu naplňte nádrž- ku na vodu a spotřebič se automaticky vypne. Pro použití zapněte spotřebič stisknutím tlačítka . NAPROGRAMOVÁNÍ tvrdosti vody Zpráva se zobrazí po stanovené době používání, která závisí na tvrdosti vody v domácnosti. Spotřebič je z výroby nastaven na stupeň tvrdosti vody 4 (velmi tvrdá voda). Podle potřeby můžete spotřebič naprogramovat v závislosti na skutečné tvrdosti vody používané v různých regionech a upravit tak frekvenci odvápňování. Měření tvrdosti vody 1. Vyjměte z obalu reakční proužek„TOTAL HARDNESS TEST”, který je součástí tohoto návodu. 2. Přibližně na jednu vteřinu ponořte celý proužek do sklenice s vodou. 3. Vytáhněte proužek z vody a lehce jej oklepejte. Při- bližněpojednéminutěseobjeví1,2,3nebo4čtve- rečky červené barvy, v závislosti na tvrdosti vody, přičemž každý čtvereček odpovídá 1 stupni úrovně tvrdosti. Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Nastavení tvrdosti vody 1. Přesvědčte se, zda je přístroj vypnutý (ale připojený k elektrické síti a s hlavním spínačem v poloze I); 2. Stiskněte tlačítko a podržte je stla- čené alespoň na 6 vteřin: kontrolky se současně rozsvítí; 3. Stisknutím tlačítka ECO nastavíte skutečnou tvrdost (úroveň zjištěnou reakčním proužkem).
Strana: 12
176 Úroveň Úroveň Úroveň Úroveň 1 2 3 4 4. Stisknutím tlačítka menu opustíte. Odtétochvílejespotřebičnaprogramovánnanovouúro- veň tvrdosti vody. TECHNICKÉ ÚDAJE Napětí: 220-240V~ 50/60 Hz max. 10 A Příkon: 1450W Tlak: 15 bar Kapacita nádrže na vodu: 1,7 L Rozměry ŠxVxH: 280x364x400 mm Délka kabelu: 1,5 m Hmotnost: 10,8 kg Spotřebič splňuje následující předpisy ES: • Směrnice o pohotovostním režimu 1275/2008; • Směrniceonízkémnapětí2006/95/ESvezněnípoz- dějších předpisů; • Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES ve znění pozdějších předpisů; • Materiály a předměty určené pro styk s potravinami splňují předpisy Evropského nařízení 1935/2004. LIKVIDACE Upozornění pro správnou likvidaci výrobku v souladu s evropským nařízením 2002/96/EC legislativního dekretu č. 151 z 25. července 2005. Na konci životnosti spotřebiče nesmí být ten- to likvidovaný spolu s domovním odpadem. Je možné jej dopravit do příslušných sběrných středisek tříděného odpadu, zřízených městskými úřady nebo k prodejcům, kteří tuto službu poskytují. Oddělenou likvidací spotřebiče se předchází nepřízni- vým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, kte- ré vyplývají z nesprávné likvidace a umožňují recyklaci materiálů, z nichž je přístroj vyroben za účelem dosažení důležité úspory energie a zdrojů. Na povinnost likvidace domácího spotřebiče odděleně upozorňuje symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku. Likvidace výrobku ze strany uživatele, která není v sou- ladu s platnou legislativou, bude mít za následek odpo- vídající postih.
Strana: 13
177 CZ VÝZNAM KONTROLEK PŘI BĚŽNÉM PROVOZU KONTROLKY POPIS VÝZNAM 1 8 9 2 3 4 5 6 7 10 11 Kontrolky blikají Spotřebič není připravený na přípravu kávy (teplota vody nedosahuje ideální hodnoty). Před přípravou kávy vyčkejte, dokud se trvale nerozsvítí kontrolky. 1 8 9 2 3 4 5 6 7 10 11 Kontrolky svítí stále Spotřebič má správnou teplotu a je připravený k přípravě kávy. 1 8 9 2 3 4 5 6 7 10 11 Kontrolka svítí stále Spotřebič připravuje jeden šálek kávy. 1 8 9 2 3 4 5 6 7 10 11 Kontrolka svítí stále Přístroj připravuje dva šálky kávy. 1 8 9 2 3 4 5 6 7 10 11 Kontrolka páry bliká Spotřebič se zahřívá na ideální teplotu pro pří- pravupáry.Předotočenímvoličempáryvyčkej- te, až kontrolka zůstane trvale rozsvícená. 1 8 9 2 3 4 5 6 7 10 11 Kontrolka páry stále svítí Spotřebič je připravený pro přípravu páry. 1 8 9 2 3 4 5 6 7 10 11 Kontrolky střídavě blikají Probíhá vypnutí spotřebiče (viz oddíl „Vypnu- tí”). 1 8 9 2 3 4 5 6 7 10 11 Kontrolky blikají Přístroj indikuje, že je nutné otočit voličem páry do pozice I. 1 8 9 2 3 4 5 6 7 10 11 Kontrolky střídavě blikají Přístroj indikuje, že je nutné otočit voličem páry do pozice 0. 1 8 9 2 3 4 5 6 7 10 11 Kontrolka svítí stále Spotřebič je v režimu úspory energie. 1 8 9 2 3 4 5 6 7 10 11 Kontrolka svítí stále Probíhá automatický program odvápnění.
Strana: 14
178 Význam výstražných kontrolek KONTROLKY POPIS VÝZNAM CO DĚLAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kontrolka svítí stále V nádržce není dostatek vody nebo není nádržka správně vložena. Zásobník naplňte vodou a/nebo jej právně zasuňte úplným zatlačením, až uslyšíte zvuk zaklapnutí. Nádržka je znečištěná a/nebo ucpaná. Nádržku vypláchněte nebo odvápněte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kontrolka bliká Kávomlýnek mele příliš jem- ně a proto káva vytéká velmi pomalu. Zopakujte př ípravu kávy a otočte vo- ličem regulace mletí (obr. 10) o jeden stupeň směrem k číslu 7; kávomlýnek musí být v provozu. Pokud je po přípra- vě nejméně 2 káv příprava stále příliš pomalá, zopakujte úpravu otočením regulačního tlačítka o další stupeň (viz nastavení kávomlýnku). Přístroj nepřipravuje kávu Pokud problém přetrvá, otočte voličem páry do polohy I a nechejte z pěnovače vytékat vodu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kontrolka svítí stále Nádrž na sběr kávové sedliny je plná nebo není umístěna na svém místě. Vyprázdněte nádrž na sběr kávové sedliny, vaničku na zachytávání ka- pek, vyčistěte je a znovu vložte (obr. 18). Důležité: Při vyjmutí vaničky na zachycování kapek musíte vždy vy- prázdnit i nádrž na sběr kávové sedliny, i když není zcela naplněna. Pokud tak neučiníte, může se stát, že se nádrž na sedliny při přípravě dalších káv naplní více, než se očekávalo a dojde k ucpání přístroje zbytky použité kávy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kontrolka bliká Byla zvolena funkce „mletá káva” , ale do násypky jste mletou kávu nenasypali. Nasypte namletou kávu do násypky nebo zrušte funkci mleté kávy. Zrnková káva došla. Naplňte nádrž na zrnkovou kávu. Pokud je kávomlýnek příliš hlučný, pak jej zablokoval kamínek obsažený v zrnkové kávě. Obraťte se na servisní středisko. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kontrolka bliká Udává, že je nezbytné přístroj odvápnit. Je nutné provést co nejdříve program odvápnění popsaný v kap. „Odvápně- ní“.
Strana: 15
179 CZ KONTROLKY POPIS VÝZNAM CO DĚLAT 4 5 6 7 8 9 10 11 Přístrojvydávápodivný hluk a střídavě blikají kontrolky Po čištění jste nezasunuli spařovač. Nechatslužebnídvířkazavřenéaspařo- vač vyjmutý z přístroje. Stiskněte sou- časně tlačítka , pokud se nevypnou všechny čtyři kontrolní světýlka. Jenom když jsou vypnuty všechnyčtyřisvětýlka,jemožnéotevřít vstupní dvířka a zasunout spařovač. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kontrolky střídavě blikají Spotřebič byl právě zapnutý a spařovač nebyl správně dosazen, proto nebyla dobře zavřená dvířka. Stlačte spařovač na nápisu PUSH, až uslyšíte zacvaknutí. Ujistěte se, že obě tlačítka červené barvy dosedly směrem ven. Zavřete postranní dvířka a spotře- bič zapněte. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kontrolky blikají Došlo k ucpání násypky na mletou kávu. Vyprázdněte násypku pomocí kartáčku tak, jak je uvedeno v odst.„Čištění ná- sypky pro sypání kávy“. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kontrolka svítí stále Po čištění jste nezasunuli spařovač. Spařovač zasuňte podle pokynů v od- stavci„Čištění spařovače”. Vnitřek spotřebiče je příliš znečištěný. Přístroj pečlivě vyčistěte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kontrolka bliká Servisní dvířka jsou otevřená. Pokud není možné dvířka zavřít, ujistě- te se, že spařovač byl správně vložen na své místo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kontrolky střídavě blikají Spotřebič byl zapnutý s voli- čempáryvpolozeotevřeného výdeje. Otočtevoličempárydopravaaždouza- vření výdeje. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Následuje přehled některých možných závad v chodu zařízení. Pokud se problém nepodaří odstranit popsaným způsobem, obraťte se na servisní středisko. PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ODSTRANĚNÍ Káva není teplá • Šálky nebyly předehřáté. • Nahřejte šálky vypláchnutím horkou vodou (Poznámka: je možné použít funkci horké vody).. • Spařovač se ochladil, protože od přípravy poslední kávy uplynuly 2-3 minuty.. • Před zahájením přípravy kávy nechejte spařovač nahřát stisknutím tlačítka . Káva je málo hustá a má málo pěny • Káva je příliš hrubě namletá.. • Ruotare la manopola di regolazione Otočte regulačním knoflíkem mletí o jeden stupeň směrem k číslu 1; kávomlýnek musí být v provozu (obr. 7). Otáčejte knoflíkem vždy o jeden stupeň, dokud nedosáhnete kávy požadované kvality. Účinek je patrný po přípravě 2 káv (viz odst.„nastavení kávomlýnku“, str. 170). • Káva není vhodná.. • Používejte kávu určenou pro použití v kávovarech na espresso..
Strana: 16
180 PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ODSTRANĚNÍ Káva vytéká příliš pomalu nebo kape • Káva je příliš jemně namletá. • Otočte regulačním knoflíkem mletí o jeden stupeň směrem k číslu 7 doprava; kávomlýnek musí být v provozu (obr. 7). Otáčejte knoflíkem vždy o jeden stupeň, dokud nedosáhnete kávy požadované kvality. Účinek je patrný po přípravě 2 káv (viz odst.„nastavení kávomlýnku“, str. 170). Káva nevytéká z jedné nebo z obou hubic na výpusti • Otvory v hubicích jsou ucpané. • Vyčistěte ústí pomocí párátka. Káva nevytéká z hubic výpusti, ale stéká po straně postranních dvířek • Otvory v hubicích jsou ucpané zbytky zaschlé kávy. • Vyčistěte hubice pomocí párátka, houbičky nebo kartáčku. • Pohyblivá zásuvka (A13), která je uvnitř servisních dvířek, se zablokovala. • Vyčistěte pečlivě pohyblivou zásuvku, především v okolí pantů. Napěněné mléko obsahuje velké bubliny • Mléko není dostatečně studené nebo není polotučné. • Pokud je to možné, používejte odtučněné nebo polotučné mléko o teplotě z chladničky (cca 5°C). Jestliže výsledek stále není uspokojivý, zkuste použít jinou značku mléka. Mléko není napěněné • Pěnovač je znečištěný. • Proveďte čištění tak, jak je uvedeno v odstavci „Čištění pěnovače po použití”. Přeruší se příprava páry • Bezpečnostní zařízení přeruší přípravu páry po 3 minutách. • Počkejte a poté reaktivujte funkci páry. Přístroj se nezapíná • Zástrčka není zapojena do zásuvky. • Zasuňte zástrčku do zásuvky. • Není zapnutý hlavní spínač (A8). • Stiskněte hlavní spínač do polohy I (obr. 3). Po otočení voličem páry/horké vody do polohy I nevychází pára/horká voda z pěnovače • Otvory pěnovače a hubice páry se ucpaly. • Proveďte čištění pěnovače tak, jak je uvedeno v odstavci„Čištění pěnovače po použití”. Spařovač není možné vyjmout za účelem čištění • Přístroj je zapnutý a neprovedl kompletní vypnutí. • Spařovač je možné vyjmout jen v případě, že je spotřebič správně vypnutý (viz odstavec „Vypnutí“).
Značka:
DeLonghi
Produkt:
Kávovary
Jméno modelu:
Magnifica S ECAM 22.110.SB
Typ souboru:
PDF
Dostupné jazyky:
Čeština, Slovenské