Magnifica S ECAM 2... manuál
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB manuál

Uživatelská příručka pro DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB v Čeština. Tento PDF manuál má 20 stránky.

PDF 20 1.1mb
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB manuál
Předchozí stránka

Podívejte se na příručku k DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB níže. Všechny příručky na ManualsCat.com si můžete prohlédnout zcela zdarma. Pomocí tlačítka „Vybrat jazyk“ si můžete vybrat jazyk návodu, který chcete zobrazit.

MANUALSCAT | CS

Otázka a odpovědi

Máte otázku ohledně DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB, ale nemůžete najít odpověď v uživatelské příručce? Možná vám zodpovědět vaši otázku mohou pomoci uživatelé ManualsCat.com. Vyplněním formuláře níže se váš dotaz objeví pod manuálem DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB. Ujistěte se prosím, že jste popsali své potíže s DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB tak přesně, jak jen můžete. Čím přesnější je vaše otázka, tím vyšší je šance na rychlé obdržení odpovědi od jiného uživatele. Automaticky vám bude zaslán e-mail, který vás bude informovat, když někdo zareaguje na váš dotaz.

Zeptejte se na DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB

Strana: 1
175 ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ • Přístrojnemůžebýtpoužívánosobami(včetnědětí)sesníženýmifyzickými,smyslový- mi nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. • Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát. • Čištěníaúdržba,kterémajíbýtprováděnyuživatelem,nesmíbýtprováděnédětmibez dozoru. • Přístroj nikdy za účelem čištění neponořujte do vody. • Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Není určen k použití v: prostředí sloužícímjakokuchyněprozaměstnanceobchodů,úřadůajinéhopracovníhoprostře- dí,vagroturistice,hotelech,motelechajinýchubytovacíchzařízeních,připronajímání pokojů. • V případě poškození zástrčky nebo přívodního elektrického kabelu je nechte vyměnit výhradněTechnickou Asistencí; předejdete tak jakémukoli riziku. POUZE PRO EVROPSKÉTRHY: • Tento přístroj může být používán dětmi staršími 8 let pouze, pokud jsou pod dohle- dem nebo pokud byly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími. Čištění a údržba, které mají být prováděny uživatelem, nesmí být prováděné dětmi, pokud jim není více než 8 let a provádějí čin- nost bez dozoru. Přístroj a jeho přívodní kabel udržujte z dosahu dětí mladších 8 let. • Přístroj může být používán osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo men- tálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívá- ní přístroje a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími. • Děti si nesmí s přístrojem hrát. • Přístroj vždy odpojte z napájení, pokud je ponechán bez dozoru a před montáží, de- montáží nebo čištěním. Povrchy označené tímto symbolem se během provozu zahřívají (symbol je přítomen pouze u některých modelů).
Strana: 2
176 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Symboly používané v tomto návodu Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Tyto symboly je naprosto nezbytné vždy přísně dodržovat. Nebezpečí! Nedodržení pokynů může být příčinou úrazu elektrickým proud- em s ohrožením života. Pozor! Nedodržení pokynů může být příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče. Nebezpečíopaření! Nedodržení pokynů může být příčinou opaření nebo popálenin. Poznámka: Tentosymbolzdůrazňujeradyainformacedůležitéprouživatele. Nebezpečí! Vzhledem k tomu, že spotřebič je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit úraz elektrickým proudem. Dodržujte následující bezpečnostní pokyny: • Spotřebiče se nedotýkejte, pokud máte mokré ruce nebo nohy. • Zástrčky se nedotýkejte, pokud máte mokré ruce. • Ujistěte se, zda je elektrická zásuvka vždy volně přístupná, aby bylo možné v případě potřeby vytáhnout zástrčku. • Pokud chcete zástrčku vytáhnout ze zásuvky, tahejte přímo za zástrčku. Nikdy netahejte za přívodní šňůru, protože by se mohla poškodit. • Spotřebič zcela odpojte vytažením zástrčky ze zásuvky. • Případné závady na spotřebiči se nepokoušejte opravit sami. Spotřebič vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na technickou podporu. • Vždy před čištěním spotřebič vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechejte spotřebič vychladnout. Upozornění: Obalový materiál (plastové sáčky, polystyren atd.) uschovejte mimo dosah dětí. Nebezpečíopaření! Tento spotřebič ohřívá vodu a během provozu se může vytvářet vodní pára. Dávejte pozor, aby nedošlo k opaření horkou vodou nebo párou. Během provozu přístroje se odkládací prostor pro šálky (A6) může rozehřát. Používání v souladu s určením Tento spotřebič je určen k přípravě kávy a ohřívání nápojů. Jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné, a tudíž je nebezpečné. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným používáním tohoto spotřebiče. Návod k použití Před zahájením používání spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod.Nedodrženítohotonávodumůžebýtpříčinouúrazunebo poškození spotřebiče. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením tohoto návodu. Poznámka: Tento návod si pečlivě uschovejte. Případným budoucím uži- vatelům tohoto spotřebiče předejte i tento návod k použití. ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na přípravu kávy a capuccina. Přejeme vám, abyste si s tímto novým spotřebičem užili mno- ho příjemných chvil. Věnujte pár minut pročtení tohoto návodu k použití. Zamezíte tím možnému riziku nebo poškození spotřebiče. Písmena v závorkách Písmena v závorkách odpovídají legendě, která je uvedena v Popisu spotřebiče (str. 2-3). Problémy a opravy Případné problémy se nejprve pokuste odstranit sami podle pokynů uvedených v odstavcích„Význam kontrolek“ na str. 185 a„Odstraňování závad“ na .  186. Pokud by tyto pokyny nevedly k nápravě a v případě žádosti o další informace, doporučujeme vám obrátit se telefonicky na zákaznický servis na čísle uvedeném na listu„Zákaznický servis“. Pokud vaše země není na tomto seznamu uvedena, zatelefonu- jte na číslo uvedené v záručním listu. S případnými žádostmi o opravuseobracejtevýhradněnatechnickoupodporuspolečnos- ti De’Longhi. Adresy jsou uvedeny v záručním listu, který je přiložen ke spotřebiči.
Strana: 3
177 POPIS Popis spotřebiče (str. 3 - A ) A1. Ovládací panel A2. Regulační knoflík pro stupeň hrubosti mletí kávy A3. Odkládací plocha na šálky A4. Víko nádrže na zrnkovou kávu A5. Víko násypky na mletou kávu A6. Násypka pro vsypání mleté kávy A7. Nádrž na zrnkovou kávu A8. Hlavní vypínač A9. Nádrž na vodu A10. Dvířka spařovače A11. Spařovač A12. Výpusť kávy (s nastavitelnou výškou) A13. Nádrž na kávovou sedlinu A14. Nádržka na zachycení kondenzátu A15. Tácek na odkládání šálků A16. Indikátor hladiny vody v odkapávací misce A17. Odkapávací miska A18. Napěňovač A19. Regulační knoflík páry/horké vody Popis ovládacího panelu (str. 2 - B ) B1. Světelné kontrolky B2. Tlačítko : pro zapnutí nebo vypnutí přístroje B3. Tlačítko : pro přípravu jednoho šálku kávy espresso. B4. Tlačítko : pro přípravu dvou šálků kávy espresso. B5. Tlačítko : pro provedení výplachu nebo přistoupení k odvápnění B6. Knoflík volby: otočením zvolíte požadované množství kávy nebo přípravu kávy z mleté kávy B7. Tlačítko pro výdej páry pro přípravu nápojů na bázi mléka B8. Tlačítko : pro přípravu jednoho šálku kávy espresso. B9. Tlačítko : pro přípravu dvou šálků kávy espresso. Popis příslušenství str. 2 - C ) C1. Dávkovací odměrka C2. Láhev s prostředkem na odstraňování vodního kamene C3. Změkčovací filtr Význam světelných kontrolek Blikající světelná kontrolka: indikuje, že přístroj provádí ohřev. Udává, že přístroj vydává 1 nebo 2 šálky kávy espresso. Udává, že přístroj vydává 1 nebo 2 šálky silné kávy. Svítícísvětelnákontrolka:indikuje,žebylazvole- na funkce“pára”; Blikající světelná kontrolka: indikuje, že je nutné otočit voličem páry. Indikuje, že na ovládacím panelu je zobrazen alarm (viz odst. „Význam světelných kontrolek“ na str. 177). Svítící světelná kontrolka: indikuje, že schází nádobka na kávovou sedlinu: je nutné ji vložit; Blikající světelná kontrolka: upozorní na skutečnost, že nádobka na kávovou sedlinu je plná a je nutné ji vyprázdnit. Svítící světelná kontrolka: indikuje, že schází nádrž na vodu; Blikající světelná kontrolka: upozorňuje, že v nádrži není dostatečné množství vody. Blikající světelná kontrolka: Signalizuje nut- nost provedení odvápnění spotřebiče (viz odst. „Odvápnění“). Svítící světelná kontrolka: udává, že přístroj provádí odvápnění. ECO Indikuje, že je aktivován režim„Úspora energie“.
Strana: 4
178 PŘÍPRAVNÉ OPERACE Kontrola spotřebiče Po vybalení zkontrolujte, zda není spotřebič poškozený a zda je přítomno veškeré příslušenství. Nepoužívejte spotřebič, pokud jsou na něm zjevné vady. Obraťte se na servisní středisko. Instalace spotřebiče Pozor! Při instalaci spotřebiče dodržujte následující bezpečnostní opatření. • Spotřebič by se mohl poškodit, pokud dojde k zamrznutí vody uvnitř. Spotřebič neinstalujte v prostředí, kde by teplota mohla klesnout pod bod mrazu. • Spotřebičvyzařujeteplodookolí.Přiumístěníspotřebičena pracovníplochudbejtenato,abymeziplochamispotřebiče, bočnímistěnamiazadníčástízůstalvolnýprostoralespoň3 cm a nad kávovarem alespoň 15 cm. • V opačném případě by vzniklé zadržované teplo mohlo spotřebič poškodit. Neumisťujte spotřebič v blízkosti vodních kohoutků nebo dřezů. • Přívodní elektrický kabel umístěte tak, aby se nepoškodil o ostré hrany a aby se nedotýkal horkých povrchů (např. elektrické plotýnky). Připojení spotřebiče Pozor! Ověřte,zdanapětívelektrickésítiodpovídáhodnotěuvedenéna výrobním štítku na zadní straně spotřebiče. Spotřebič zapojte pouze do správně instalované a uzemněné elektrické zásuvky s minimálním příkonem 10A. V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou kompatibilní, je třeba nahradit zástrčku za odpovídající typ; tato výměna musí být provedena pouze kvalifikovaným odborníkem. První uvedení spotřebiče do chodu Poznámka: • Spotřebič byl výrobcem zkontrolován za použití kávy, pro- to je celkem běžné, pokud v mlýnku najdete stopy kávy. Výrobce zaručuje, že spotřebič je zcela nový. • Doporučujeme co nejdříve nastavit tvrdost vody podle po- stupu popsaného v oddílu„naprogramování tvrdosti vody“ (str. 184). Postupujte v souladu s uvedenými pokyny: 1. Vyjměte nádrž na vodu, naplňte ji čerstvou vodou až po rysku MAX (obr. 1A), poté ji vložte zpět na místo (obr.1B). 2. Umístěte pod napěňovač nádobku s minimálním objemem 100 ml (obr. 2). 3. Připojte spotřebič ke zdroji elektrické energie a stiskněte hlavní vypínač umístěný na zadní straně spotřebiče do po- lohy I (obr. 3). 4. Na ovládacím panelu bliká kontrolka (Obr. 4). 5. Otočte voličem páry do polohy “I” (obr. 5): přístroj vydá vodu z napěňovače a poté se vypne. 6. veďte regulační knoflík páry do polohy“O”. Nyní je kávovar připraven pro běžné používání. Poznámka: • Při prvním použití je nutné připravit 4 – 5 káv a 4 – 5 káv cappuccino, než budete s výdejem kávy spokojeni. ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE Poznámka: • Před prvním zapnutím přístroje zkontrolujte, zda je hlavní vypínačnazadnístraněspotřebičevpolozeI(obr.I(obr.3). • Při každém zapnutí spotřebiče proběhne cyklus automa- tického předehřátí a vypláchnutí, který nelze přerušit. Spotřebič je připraven k použití teprve po provedení těchto cyklů. Nebezpečíopaření! Během vyplachování vychází z hubic výpusti kávy trocha horké vody, která se zachytí do níže umístěné odkapávací misky. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou. • Pro zapnutí spotřebiče stiskněte tlačítko (obr. 6): příslušná kontrolka bliká, dokud se přístroj rozehřívá a provádí automatické vypláchnutí (tímto způsobem se kromě ohřívání průtokem horké vody zahřejí také vnitřní okruhy spotřebiče). Přístrojdosáhnepožadovanéteploty,jakmilesevypnekontrolka a rozsvítí se příslušné kontrolky výdeje kávy. VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE Při každém vypnutí spotřebiče proběhne cyklus automatického vypláchnutí, který nelze přerušit. Nebezpečíopaření! Během vyplachování vytéká z hubic výpusti kávy trocha horké vody. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou. Provypnutíspotřebičestisknětetlačítko (obr.6):Spotřebič vykoná cyklus vyplachování a poté se vypne.
Strana: 5
179 Poznámka: Pokudpřístrojnebudedelšídobupoužíván,stisknětetakéhlavní spínač do polohy 0 (obr. 3). Pozor! Abyste zabránili poškození spotřebiče, stiskněte hlavní spínač na obr.3dopol.Neboihnedpovypnutíspotřebičestisknětetlačítko . AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ Tentočasovýintervaljemožnéupravittak,abysepřístrojvypnul po 15 nebo 30 minutách nebo po 1, 2 nebo 3 hodinách nep- oužívání. 1. Kdyžjespotřebičvypnutý,alejehohlavníspínačjevpoloze I (obr. 3), stiskněte tlačítko a podržte ho stisknuto až do rozsvícení kontrolek na ovládacím panelu; 2. Stiskněte tlačítko (nalevo od knoflíku) dokud se ne- rozsvítí kontrolky odpovídající počtu hodin, po kterých se přístroj automaticky vypne: 15 minut ECO 30 minut ECO 1 hodina ECO 2 hodiny ECO 3 hodiny ECO 3. Stiskněte tlačítko (napravo od knoflíku) pro potvr- zení volby: kontrolky zhasnou ÚSPORA ENERGIE Pomocí této funkce lze aktivovat nebo deaktivovat režim pro úsporu energie. Když je funkce aktivní, garantuje nižší spotřebu energie v souladu s platnými evropskými normami. Režim úspory energie je aktivní, když svítí zelená kontrolka ECO (obr. 7). 1. Kdyžjespotřebičvypnutý,alejehohlavníspínačjevpoloze I (obr. 3), stiskněte tlačítko a podržte ho stisknuto až do rozsvícení kontrolky ECO (obr. 7). 2. Funkci deaktivujete opět stiskem tlačítka (nalevo od knoflíku): bliká kontrolka ECO. 3. Pro reaktivaci funkce znovu stiskněte tlačítko (nalevo od knoflíku): kontrolka ECO svítí. 4. Stiskněte tlačítko (napravo od knoflíku) pro potvr- zení volby: kontrolka ECO zhasne. Poznámka: V režimu úspory energie může trvat několik vteřin, než přístroj začne připravovat první kávu, neboť potřebuje více času na rozehřátí. ZMĚKČOVACÍ FILTR Některé modely jsou vybaveny změkčovacím filtrem: pokud jím Váš model není vybaven, doporučujeme Vám jeho zakoupení u autorizovaných technických středisek De’Longhi. Pozor: • Skladujte na chladném a suchém místě a nevystavujte slunci. • Po otevření balení použijte filtr okamžitě: • Před odvápněním přístroje filtr vyjměte. Pro správné použití filtru dodržujte níže uvedené pokyny. Instalace filtru 1. Filtr vyjměte z obalu a opláchněte nejméně 0,5 l tekoucí vody (obr. 8) 2. Otáčejte kotoučem datumovky, dokud se nezobrazí násle- dující dva měsíce použití (obr. 9). Poznámka: při běžném používání spotřebiče je trvanlivost filtru dva měsíce; jakmile zůstane přístroj nepoužívaný s instalovaným filtrem, jeho trvanlivost je maximálně 3 měsíce. 3. Vyjměte nádržku spotřebiče a naplňte ji vodou (obr. 1A). 4. Vložte filtr do nádržky na vodu a zcela jej ponořte, přičemž jej nakloňte, čímž umožníte únik vzduchových bublin (obr. 10). 5. Vložte filtr na příslušné místo a zatlačte ho na doraz (obr. 11). 6. Nádrž uzavřete víkem (obr. 12), poté vložte nádrž do přístroje. 7. Umístěte pod napěnovač nádobku o minimálním objemu 100 ml. 8. Otočte voličem páry do polohy I, tím začne výdej horké vody. 9. Ponechtezústívytékatněkoliksekundvodu,dokudnebude proud vody stálý, potom uveďte volič do polohy 0. Poznámka: Může se stát, že jeden výdej horké vody nebude k instalaci filtru stačitapřiinstalaciserozsvítíkontrolky: V takovém případě zopakujte instalaci od bodu 8. Nyníjefiltraktivovánajemožnépřistoupitkpoužívánípřístroje. Vynětí a výměna změkčovacího filtru Pouplynutídvouměsíců(vizdatumovka),nebopokudsepřístroj nepoužívá po dobu 3 týdnů, je nutné přistoupit k vynětí filtru z nádrže a případně výměně za nový zopakováním operace pop- sané v předchozím odstavci.
Strana: 6
180 PŘÍPRAVA KÁVY Volba chuti kávy Pomocí voliče chuti kávy (B6) nastavte požadovanou chuť: čím více voličem otočíte doprava a čím větší bude množství zrnkové kávy, kterou spotřebič namele, tím silnější bude chuť získané kávy. SknoflíkemvpolozenaMINdosáhnetemimořádněslabékávy;s knoflíkem v poloze MAX dosáhnete mimořádně silné kávy. Poznámka: • Při prvním použití je nutno postupně pomalu zkoušet a připravit několik káv, abyste zjistili správnou polohu kno- flíku. • Dbejte na to, abyste neotočili knoflíkem příliš do polohy MAX,jinakexistujeriziko,žebudekávavytékatpřílišpoma- lu (po kapkách), především když požadujete dva šálky kávy najednou. Volba množství kávy v šálku Přístrojjezvýrobynastaventak,abyautomatickyvydávalnásle- dující množství kávy: - káva espresso v případě, že stiskněte tlačítko (≃40ml); - dlouhá (silná) káva v případě, že stiskněte tlačítko (≃120ml); - dvě kávy espresso v případě, že stiskněte tlačítko ; - dvědlouhé(silné)kávyvpřípadě,žestisknětetlačítko . Přejete-lisizměnitmnožstvíkávy(kterouspotřebičautomaticky vydá do šálku), postupujte následujícím způsobem: - stiskněte a podržte tlačítko, kterým chcete změnit délku, dokud nezačne blikat příslušná kontrolka a přístroj nezačne vydávat kávu: poté tlačítko uvolněte; - jakmile káva v šálku dosáhne požadované hladiny, stiskněte stejné tlačítko znovu, čímž uložíte nové množství do paměti. Po stisku tohoto tlačítka si stroj uloží nová nastavení do paměti. Regulace mlýnku na kávu Mlýnek na kávu není třeba regulovat, alespoň zpočátku, neboť bylvýrobcemnastaventak,abybylodosaženosprávnéhovydání kávy. Pokudvšakpřipřípravěprvníchkávdocházíknepřílišhmotnému výdaji s malým množstvím pěny, nebo příliš pomalému výdeji kávy (po kapkách), je třeba výdej kávy upravit pomocí knoflíku určeného k regulaci stupně pomletí (obr. 13). Poznámka: Knoflík regulace je možné otočit pouze když je mlýnek na kávu ve funkci. Pokud káva vytéká pomalu nebo nevytéká vůbec, otočte voličem o je- den stupeň. Pro dosažení výdeje hustší kávy a zlepšení vzhledu pěny otočte voličem o jeden stupeň doleva (ne víc než o je- den stupeň, neboť káva by pak mohla vytékat po kapkách). Účinek této změny bude viditelný až po výdeji nejméně 2 po sobě následujících káv. Pokud po této úpravě výsledek ještě není uspokojivý, je zapotřebí zopakovat úpravu otočením knoflíku o další cvaknutí. Nastavení teploty Pokud si přejete změnit teplotu při přípravě kávy, postupujte následovně: 1. Když je spotřebič vypnutý, ale jeho hlavní spínač je v po- loze I (obr. 3), stiskněte tlačítko a podržte ho stisknuto až do rozsvícení kontrolek na ovládacím panelu; 2. Stisknětetlačítko dokudnezvolítepožadovanou teplotu: NÍZKÁ VYSOKÁ 3. Stisknutím tlačítka volbu potvrdíte; kontrolky zhasnou. Rady pro teplejší kávu Teplejší kávy dosáhnete následovním způsobem : • před výdejem kávy proveďte propláchnutí stisknutím tlačítka . Z výpusti vyteče horká voda, která ohřeje vnitřní okruh přístroje a postará se os zvýšení teploty vytékající vody; • šálky nahřejte horkou vodou (použití funkce horká voda). • nastavte vyšší teplotu kávy (viz odst.„Nastavení teploty“).
Strana: 7
181 Příprava kávy s použitím zrnkové kávy Pozor! Nepoužívejte karamelizovaná ani kandovaná kávová zrnka, protože by se mohla na mlýnek přilepit a poškodit ho. 1. Kávová zrnka vsypte do příslušného zásobníku (obr. 9). 2. Pod ústí vydávače kávy vložte: - 1 šálek, pokud chcete připravit 1 kávu (obr. 10); - 2 šálky, pokud chcete připravit 2 kávy (obr. 11). 3. 3.Vydávač snižte tak, by byl co nejblíže k šálkům: dosáhne- te tak lepší pěny (obr. 12). 4. Stiskněte tlačítko příslušné požadovanému výdeji: 5. Přípravasespustíanaovládacímpaneluzůstanesvítitkon- trolka odpovídající zvolenému tlačítku. Podokončenípřípravybudespotřebičpřipravenprodalšípoužití. Poznámka: • Zatímco přístroj připravuje kávu, je možné výdej kdykoliv zastavit stiskem jednoho z tlačítek výdeje kávy. • Jestliže si přejete zvýšit množství kávy v šálku, stačí po dokončení výdeje podržet (do tří vteřin) stisknuté jedno z tlačítek výdeje kávy. Poznámka: Rady pro dosažení teplejší kávy na- leznete v oddílu “Doporučení pro dosažení teplejší kávy”. Pozor! • Pokudkávapřivýdejijenkape,pěnajemáloobjemnánebo je jí málo, či je velmi studená přečtěte si doporučení uve- dená v kapitole“Řešení problémů”(str. 186). • Během použití se na ovládacím panelu mohou rozsvítit kontrolky, jejichž význam je uveden v odstavci “Význam kontrolek”(str. 185). Příprava kávy s použitím namleté kávy Pozor! • Nesypte nikdy zrnkovou kávu do násypky na mletou kávu, jinak by se přístroj mohl poškodit. • Nikdy do spotřebiče nevsypávejte mletou kávu, když je přístroj vypnutý, abyste zamezili rozptýlení kávy uvnitř spotřebiče. Přístroj by se mohl tímto způsobem poškodit. • Nikdy nevsypávejte více než 1 zarovnanou odměrku; v opačném případě by se mohl vnitřek spotřebiče ušpinit nebo by mohlo dojít k ucpání násypky. Poznámka: Pokud používáte mletou kávu, je možné připravit vždy len jednu kávu. 1. Ujistěte se, že je přístroj zapnutý. 2. točte volič chuti kávy doleva až na doraz, do polohy (obr. 18). 3. Ujistěte se, že násypka není ucpaná, potom do ní vsypte zarovnanou odměrku mleté kávy (obr. 19). 4. Pod ústí vydávače kávy vložte šálek. 5. Stiskněte tlačítko pro přípravu 1 šálku ( nebo ). 6. Bude zahájena příprava. PŘÍPRAVA KAPUČÍNA Nebezpečíopaření! Během přípravy dochází k úniku páry: pozor, abyste se neopařili. 1. Pro jedno kapučíno připravte kávu do velkého šálku; 2. Pro každé kapučíno, které si přejete připravit, naplňte nádobku, pokud možno vybavenou uchem, abyste se ne- popálili, přibližně 100 gramy mléka. Při výběru velikosti nádobkymějtenapaměti,žeobjemse2krátaž3krátzvětší; Poznámka: Abyste dosáhli hustější a bohatší pěny, použijte odtučněné nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v chladničce (přibl. 5°C). Abyste se vyhnuli nedostatečně napěněnému mléku nebo mléku s obsahem velkých bublin, vždy vyčistěte pěnovač tak, jak je uvedeno v odstavci “Čištění napěňovače po použití”. 3. Stiskněte tlačítko : bliká kontrolka . 4. Ponořte napěňovač do nádoby s mlékem (obr. 20). 5. Po několika vteřinách, když začne blikat kontrolka (obr. 5). Z napěňovače vyjde pára, která dodá kávě krémo- vou konzistenci a zvětší její objem. 6. Pokudsipřejete,abybylapěnakrémovější,otočtenádobku pomalýmipohybyzespodunahoru.(Doporučujeme,abyste nevyráběli páru déle než tři 3 minuty); 7. o dosažení požadované pěny přerušte výdej páry a uveďte volič páry do polohy 0. Nebezpečíopaření! Přerušte výdej páry před vyjmutím nádobky s napěněným mlékem, abyste zabránili opaření horkým mlékem. 8. Ke kávě přidejte připravené krémové mléko. Kapučíno je 1 espresso 1 dlouhá káva 2 dlouhé kávy 2 espresso
Strana: 8
182 (A10) - spařovač (A11). Pozor! • Na čištění spotřebiče nepoužívejte ředidla nebo abrazivní čistící přípravky a alkohol. U přístrojů DeLonghi není nutné používat na čištění přístroje chemické přísady. Doporučený prostředek na odstraňování vodního kamene je na bázi přírodních složek a je plně biologicky odbouratelný. • Žádný prvek přístroje se nesmí mýt v myčce na nádobí. • Na odstraňování vodního kamene nebo usazenin nikdy nepoužívejtekovovépředměty,protožebymohlypoškrábat kovový nebo plastový povrch. Čištění nádoby na kávové sedliny Pokud bliká kontrolka je nutné vyprázdnit a vyčistit nádobku na kávovou sedlinu. Dokud nedojde k vyčištění nádobkynasedlinu,kontrolkabudedáleblikatapřístrojnebude schopen připravit kávu. Pro provedeni čištění (při zapnutém spotřebiči): • Vyjměte odkapávací misku (obr. 24), vyprázdněte ji a vyčistěte. • Vyprázdněte a pečlivě vyčistěte také nádrž na sedliny, přičemž dbejte, abyste odstranili všechny zbytky, které se mohly usadit na dně. • Zkontrolujte také nádobu na kondenzát červené barvy a pokud je plná, vyprázdněte ji. Pozor! Při vyjímání odkapávací misky je vždy nutné vyprázdnit nádobku na sedlinu, i když není zcela plná. Pokud tak neučiníte, může se stát, že se nádoba na sedlinu při přípravě dalších káv naplní víc, než se očekává a dojde k ucpání přístroje zbytky použité kávy. Čištění odkapávací misky a vaničky na sběr kondenzátu Pozor! Pokud odkapávací misku nebudete vyprazdňovat pravidelně, voda by se mohla přelít přes její okraj nebo přes boční stranu dovnitř nebo do strany spotřebiče. Tím může dojít k poškození kávovaru, odkládací plochy nebo okolního prostoru. Odkapávací miska je vybavena indikátorem hladiny vody, přičemž hladinu označuje červený plovák, který plave na hladině vody v odkapávací misce. (obr. 25). Odkapávací misku vyprázdněte dříve, než z něj bude červený indikátor vyčnívat, a vyčistěte ji. nyní připraveno: oslaďte jej podle chuti a chcete-li, posypte pěnu trochou práškového kakaa. Vyčištění kávovaru po použití Po každém použití vyčistěte napěňovač; zabráníte tak usazování zbytků mléka a ucpání napěňovače. 1. Umístěte nádobku pod napěňovač a nechte několik sekund vytékat vodu otočením knoflíku páry do polohy I (obr. 5). Potom vraťte knoflík páry do polohy 0, čímž přerušíte výdej horké vody. 2. Počkejte několik minut, dokud se napěňovač neochladí; potom jednou rukou přidržte páčku trubičky a druhou odšroubujtenapěňovačjehootáčenímsměremdoleva(obr. 21) a stažením směrem dolů napěňovač vytáhněte. 3. Sejměte také parní trysku směrem dolů (obr. 22). 4. Zkontrolujte, zda otvory označené šipkou na obr. 23 nejsou ucpané. V případě potřeby tyto otvory vyčistěte pomocí špendlíku. 5. Součásti napěňovače pečlivě omyjte houbičkou a vlažnou vodou. 6. Zasuňte trysku zpět a nasaďte napěňovač na trysku jeho zatlačením a otočením směrem nahoru až do zacvaknutí. PŘÍPRAVA HORKÉ VODY Nebezpečíopaření! V průběhu vytékání horké vody nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru. Hubice dávkovače horké vody je během vypouštění horká, je proto třeba se jí dotýkat pouze na držadle. 1. Pod napěňovač vložte nádobu (co nejblíže, aby voda nevystřikovala). 2. Otočte voličem páry do polohy“I”. Začne příprava. 3. Přípravu přerušte uvedením voliče páry do polohy“0”. Poznámka: Pokudjeaktivovánrežim„Úsporaenergie“, vyžádásivýdejhorké vody několik sekund. ČIŠTĚNÍ Čištění přístroje Následující části přístroje je nutné pravidelně čistit: - zásobník na zbytky kávy (A13), - odkapávací miska (A17) a nádržka na kondenzát (A14), - nádrž na vodu (A9), - ústí vydávače kávy (A12), - násypka na mletou kávu (A6), - vnitřek přístroje přístupný po otevření dvířek spařovače
Strana: 9
183 Vyjmutí odkapávací misky: 1. Vyjměte odkapávací misku a nádobku na kávovou sedlinu (obr. 24); 2. Vylijte odkapávací misku a vyčistěte nádobku na kávovou sedlinu; 3. Zkontrolujtenádržkunazachytáváníkondenzátuapokudje plná, vyprázdněte ji. 4. Vložte odkapávací misku s nádobkou na kávovou sedlinu zpět. Čištění vnitřních částí spotřebiče Nebezpečíúrazuelektrickýmproudem! Před jakýmkoli čištěním vnitřních částí spotřebiče musí být spotřebič vypnutý (viz„Vypnutí“) a odpojený od elektrické sítě. Přístroj nikdy neponořujte do vody. 1. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) zkontrolujte, zda není vnitřní prostor spotřebiče (přístupný po vyjmutí odkapávací misky) znečištěný.V případě potřeby odstraňte usazeniny houbou. 2. Zbytky vysajte vysavačem (obr. 26). Čištění nádržky na vodu Pravidelně (přibližně jednou měsíčně) čistěte nádrž na vodu (A9) vlhkou utěrkou s malým množstvím jemného mycího prostředku. Čištění ústí dávkovače kávy 1. Pravidelně čistěte hubici výpusti kávy pomocí houbičky nebo hadříku (obr. 27). 2. Zkontrolujte, zda nejsou ucpány otvory vydávače kávy. V případě potřeby odstraňte zbytky kávy pomocí párátka (obr. 28). Čištění násypky na vsypání namleté kávy Pravidelně kontrolujte (přibližně jednou za měsíc), zda není ucpaná násypka na mletou kávu. V případě potřeby usazeniny odstraňte. Čištění spařovače Spařovač (A11) je nutné vyčistit alespoň jednou za měsíc. Pozor! Spařovačsenesmívytahovat,kdyžjekávovarzapnutý. 1. Zkontrolujte, zda byl přístroj správně vypnutý (viz“Vypnutí spotřebiče”, str. 178). 2. Vyjměte nádrž na vodu. 3. Otevřete dvířka spařovače (obr. 29) umístěná na pravé straně. 4. Dvě červená uvolňovací tlačítka zatlačte směrem dovnitř a současně vyjměte spařovač (obr. 30). P U S H Pozor! Vyčistěte spařovač bez použití saponátů, které by jej mohly poškodit. 5. Spařovač ponořte na přibližně 5 minut do vody a poté ho opláchněte pod tekoucí vodou. 6. Vyčistěte případné zbytky kávy na držáku spařovače. 7. Po čištění zasuňte spařovač nazpět do držáku; poté zatlačte na nápis PUSH, až uslyšíte zvuk zaklapnutí. Poznámka: Pokud je těžké spařovač dosadit na místo (před zasunutím) je třebahouvéstdosprávnévelikostistiskempáček,jakjeuvedeno na obrázku. 8. Po zasunutí zkontrolujte, zda se červená tlačítka vysunula směrem ven. 9. Zavřete dvířka spařovače. 10. Vraťte nádobu zpět na její místo. ODVÁPNĚT Jestliže na ovládacím panelu bliká kontrolka , přístroj odvápněte. (obr. 31). Pozor! Přípravek na odstraňování vodního kamene obsahuje kyseliny, které mohou způsobit podráždění pokožky a očí. Je naprosto nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce, které jsou uvedeny na obalu přípravku a upozornění týkající se postupu v případě zasažení pokožky a očí.
Strana: 10
184 Poznámka: Používejte výhradně odvápňovací prostředek De’Longhi. Nepoužívejte odvápňovací prostředky na bázi sulfonamidů nebo octu; v opačném případě dochází k pozbytí nároku na záruku. Jestliže odvápnění není prováděno pravidelně, stává se záruka neplatnou. 1. Spotřebič zapněte a počkejte, dokud není připraven k použití. 2. Vylijte nádržku na vodu (A12) a pokud je změkčovací filtr přítomen, vyjměte ho. 3. Nalijte do nádržky na vodu odvápňovač až po hladinu A (odpovídá balení 100 ml) vyznačenou na zadní straně nádržky(obr.32A);potompřidejtevodu(1l)ažpoznačkuB (obr. 32B). Pod napěňovač položte prázdnu nádobku s minimálním objemem alespoň 1,5 l. 4. Počkejte, dokud nebudou kontrolky výdeje kávy svítit nepřerušovaně. Pozor!Nebezpečíopaření! Z napěňovače bude vytékat voda obsahující kyseliny. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou. 5. Stiskněte tlačítko a podržte ho alespoň 5 sekund; tím potvrdíte nalití roztoku a spustíte odvápnění. Kon- trolka tlačítka zůstane svítit, tím upozorňuje na spuštění odvápňovacího programu a kontrolka bliká, čímž vyzývá k otočení voličem páry do polohy I . 6. 6. Otočte voličem páry doleva, do polohy “I”: odvápňovací roztok začne vytékat z kávovaru a začne plnit pod ním stojící nádobu. Odvápňovacíprogramprovedeautomatickyřaduproplachů s cílem odstranit vodní kámen. Je běžné, že mezi dvěma proplachy uplyne několik minut, během kterých je přístroj nečinný. Popřibližně30minutáchjenádržkanavoduprázdnáakontrolky a ; otočte ručkou voličem páry doprava až do polohy O. Nyní je přístroj připraven k procesu proplachování čistou vodou. 7. yprázdněte nádobu, kterou jste používali k zachycení odvápňovacího roztoku a vložte ji prázdnou zpět pod napěňovač. 8. Vyjměte nádrž na vodu, vylijte ji, opláchněte pod tekoucí vodou, naplňte čerstvou vodou a poté ji vložte zpět na původní místo: kontrolka bliká. 9. Otočte voličem páry doleva, do polohy “I” (fig. 5). Z napěňovače vytéká horká voda. 10. Když je nádržka zcela prázdná, bliká kontrolka . 11. Uveďte volič do výchozí polohy 0: zhasne kontrolka . Doplňte vodu do nádržky a spotřebič je připraven k použití. Poznámka! Pokud se cyklus odvápnění neukončí správně (např. při výpadku elektrické energie), doporučujeme cyklus zopakovat. NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY Odvápnění je nutné po určité době používání, která závisí na na- stavené tvrdosti vody v domácnosti. Spotřebič byl ve výrobě nastaven na úroveň tvrdosti vody 4. Podle přání je možné spotřebič naprogramovat v závislosti na skutečné tvrdosti vody, používané v různých regionech; tím se sníží četnost odvápňování. Měření tvrdosti vody 1. Vyjměte z obalu reakční proužek “TOTAL HARDNESS TEST”, který je součástí tohoto návodu. 2. Přibližně na jednu vteřinu ponořte celý proužek do sklenice s vodou. 3. Vytáhněte proužek z vody a lehce jej oklepejte. Přibližně po jedné minutě se objeví 1, 2, 3 nebo 4 čtverečky červené barvy,vzávislostinatvrdostivody,přičemžkaždýčtvereček odpovídá 1 stupni úrovně tvrdosti. Nastavení tvrdosti vody 1. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý (ale připojený k elektrické síti a hlavní spínač je v poloze I); 2. Stiskněte tlačítko a podržte ho stisknuto po dobu 6 sekund: kontrolky se současně rozsvítí; 3. Stiskněte tlačítko (nalevo od knoflíku); tím nastavíte skutečnoutvrdostvody(úroveňzjištěnoupomocíreakčního proužku). Stupeň Stupeň Stupeň Stupeň 1 2 3 4
Strana: 11
185 4. Stiskněte tlačítko (napravo od knoflíku) pro potvr- zení volby. Takto bude spotřebič naprogramován na novou úroveň tvrdosti vody. TECHNICKÉ ÚDAJE Napětí: 220 - 240V~ 50/60 Hz max. 10A Příkon: 1450W Tlak: 15 bar Maximální objem nádržky na vodu: 1,8 litrů Rozměry ŠxVxH: 238x340x430 mm Délka přívodního kabelu: 1,15 m Hmotnost: 9,1 Kg Maximální objem nádobky na zrnkovou kávu: 250 g Spotřebič splňuje následující předpisy ES: • Evropské nařízení Stand-by 1275/2008; • Směrnice o nízkém napětí 2006/95/ES ve znění pozdějších předpisů; • Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES ve znění pozdějších předpisů; • Materiály a předměty určené pro styk s potravinami splňují předpisy Evropského nařízení 1935/2004. LIKVIDACE Vsouladusevropskousměrnicí2002/96/ESnevhazuj- te spotřebič do domovního odpadu, ale odevzdejte jej do příslušného sběrného místa tříděného odpadu. VÝZNAM SVĚTELNÝCH KONTROLEK ZOBRAZENÁ KONTROLKA MOŽNÁ PŘÍČINA ODSTRANĚNÍ BLIKAJÍCÍ Není dost vody v nádržce. Nádržku naplňte vodou a s právně ji zasuňte úplným zatlačením, až uslyšíte zvuk zaklap- nutí. Nádržka není správně vložena. Vložte správně nádržku a zasuňte již až na doraz. BLIKAJÍCÍ Nádobkanakávovousedlinu(A13) je plná. Vyprázdněte nádobku na kávovou sedlinu, odkapávací misku, vyčistěte je a znovu vložte. Důležité: při vyjmutí odkapávací misky je vždy nutné vyprázdnit nádobku na kávovou sedlinu, i když není zcela naplněna. Pokud tak neučiníte, může se stát, že se nádobka na kávovou sedlinu při přípravě dalších káv naplní víc, než se očekává a dojde k ucpání přístroje zbytky použité kávy. Po čištění nebyla zasunuta nádoba na kávovou sedlinu. Vytáhněte odkapávací misku a vyčistěte nádobku na kávovou sedlinu BLIKAJÍCÍ Mlýnek mele příliš jemně a proto káva vytéká velmi pomalu nebo nevytéká vůbec. Zopakujtepřípravukávyaotočtevoličemregu- lace mletí (obr. 10) o jeden stupeň směrem k číslu 7; kávomlýnek musí být v provozu. Pokud je po přípravě nejméně 2 káv příprava stále příliš pomalá, zopakujte úpravu otočením regulačního knoflíku o další stupeň (viz nasta- vení kávomlýnku na str. 180). Pokud problém přetrvá, otočte voličem páry do polohy I a ne- chejte z napěňovače vytékat vodu.
Strana: 12
186 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Níže jsou uvedené některé chybné funkce. Pokud problém nebude možné odstranit popsaným způsobem, obraťte se na asistenční centrum. PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ODSTRANĚNÍ Káva není horká. Šálky nebyly předehřáté. Nahřejte šálky vypláchnutím horkou vodou (Poznámka: je možné použít funkci horké vody) nebo výplachu. Spařovač se ochladil, protože od přípravy po- slední kávy uplynuly 2-3 minuty. Před zahájením přípravy kávy nechejte spařovač nahřát stisknutím tlačítka . BLIKAJÍCÍ Byla zvolena funkce„mletá káva“, ale nebyla nasypána mletá káva do násypky. Nasypte namletou kávu do násypky nebo zrušte funkci mleté kávy. BLIKAJÍCÍ Ukazuje, že je zapotřebí provést odvápnování přístroje. Je nutné provést co nejdříve program odvápnění popsaný v kap.„Odvápnění“. BLIKAJÍCÍ Bylo použito příliš velké množství kávy.. Zvolteslabšíchuťnebosnižtemnožstvípomle- té kávy a potom znovu aktivujte přípravu kávy. BLIKAJÍCÍ Zrna kávy skončily. Naplňte nádobku na zrnkovou kávu. Násypka na předemletou kávu se ucpala. Vyprázdněte násypku nožem, jak je popsáno v odst.“Čištění násypky pro sypání kávy“. BLIKAJÍCÍ Po čištění nebyl vložen spařovač. Spařovač zasuňte podle pokynů v odstavci “Čištění spařovače”. Vnitřekpřístrojejevelmiznečištěn. Spotřebič pečlivě vyčistěte tak, jak je popsáno v odst. “Čištění a údržba”. Pokud vzkaz na di- spleji přetrvá ještě po čištění, obraťte se na asistenční centrum.
Strana: 13
187 Káva je málo hustá nebo má málo pěny. Káva je namleta příliš nahrubo. Otočte regulačním knoflíkem mletí o jeden stupeň doleva, přičemž kávomlýnek musí být v provozu (obr. 8). Otáčejte knoflíkem vždy o jeden stupeň, dokud nedosáhnete kávy požadované kvality. Účinek je viditelný po vydání 2 káv (viz odstavec „nastavení kávomlýnku“, str. 180). Káva není vhodná. Používejte kávu určenou pro použití v kávova- rech na espresso. Káva vytéká příliš pomalu nebo po kapkách. Káva je namleta příliš najemno. Otočte regulačním knoflíkem mletí o jeden stupeň doprava, přičemž kávomlýnek musí být v provozu (obr. 8). Otáčejte knoflíkem vždy o jeden stupeň, dokud nedosáhnete kávy požadované kvality. Účinek je viditelný po vydání 2 káv (viz odstavec „nastavení kávomlýnku“, str. 180). Káva nevytéká z jedné nebo z obou hubic na výpusti. Otvory v hubicích jsou ucpané. Vyčistěte ústí pomocí párátka. Napěněné mléko obsahuje velké bubliny Mléko není dostatečně studené nebo není polotučné. Pokudjetomožné,používejteodtučněnénebo polotučné mléko o teplotě z chladničky (cca 5°C). Pokud výsledek není podle přání, zkusit změnit značku mléka. Mléko není napěněné Napěňovač je znečištěný. Proveďte čištění tak, jak je uvedeno v odstavci “Čištění napěňovače po použití”(str. 183). Při použití se přeruší výdej páry Bezpečnostní zařízení přeruší přípravu páry po 3 minutách. Počkejte a poté reaktivujte funkci páry. Přístroj se nezapíná Zástrčka není zasunuta do zásuvky. Zapojte zástrčku do zásuvky. Není zapnutý hlavní spínač (A8). Stiskněte hlavní spínač do polohy“I”(obr. 1).
Značka:
DeLonghi
Produkt:
Kávovary
Jméno modelu:
Magnifica S ECAM 22.110.SB
Typ souboru:
PDF
Dostupné jazyky:
Čeština, Slovenské