Next2Me

Chicco Next2Me manuál

Next2Me

Uživatelská příručka pro Chicco Next2Me v Holandský. Tento PDF manuál má 60 stránky.

Strana: 1
33 KolébkaNext2me DŮLEŽITÉ - USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ - POZORNĚ SI PŘEČTĚTE. POZOR: PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU ODSTRAŇTE IGELITOVÝ OBAL, ABYSTE ZABRÁNILI RIZIKU UDUŠENÍ DÍTĚTE!TENTOIGELITOVÝOBALVYHOĎTE NEBO JEJ ALESPOŇ USCHOVEJTE MIMO DOSAH NOVOROZENCŮ A DĚTÍ! · POZOR: Použití výrobku je povoleno pro dítě ve věku od narození do šesti měsíců, s maximální váhou do 9 kg! · POZOR: Pokud je dítě schopno samostatně sedět, kleknout si nebo se postavit, výrobek byste pro toto dítě neměli nadále používat! · POZOR: Výrobek nepoužívejte, pokud nějaká část chybí, je natržena nebo poškozena! · POZOR: Abyste omezili riziko vzniku požáru, nikdy neumísťujte výrobek do blízkosti elektrických nebo plynových kamen ani jiných tepelných zdrojů! · Před montáží výrobku si ověřte, zda nebyla některá část poškozena během přepravy. Pokud ano, výrobek nesmí být používán a musí být uložen mimo dosah dětí! · Nedovolte, aby kdokoli používal výrobek, aniž by se dříve neobeznámil s  tímto návodem! · POZOR: Výrobek je připraven k  použití teprve tehdy, když jsou všechny pojistky zajištěny. Před použitím pozorně zkontrolujte, zda jsou správně zablokovány! · POZOR: Pokud dítě leží ve výrobku bez dozoru, při použití „Způsobem Kolébky“ se vždy ujistěte, zda je bočnice zvednutá a zipy jsou zcela zapnuty! · Během používání výrobku, a to především při použití „Způsobem Kolébky“, musí být kolečka vždy zajištěna! · Rozložení, úpravy, připevnění a umístění výrobku musí být provedeno výhradně dospělou osobou! · Před použitím “Způsobem Co-Sleeping (Připevnění k posteli)” zkontrolujte, zda je výrobek správně připevněn a umístěn! · POZOR: Pokud výrobek používáte “Způsobem Co-Sleeping (Připevnění k posteli)”, dříve než do něj uložíte dítě zkontrolujte, zda jsou spojovací popruhy správně připnuty a napnuty.Výrobek musí být připevněn k  matraci rodičů a mezi výrobkem a matrací pro dospělé nesmí být štěrbiny! · Výrobek musí být vždy umístěný na vodorovné ploše. Nikdy nenechávejte výrobek na šikmé ploše, pokud v něm leží dítě! · Nedovolte, aby si v blízkosti výrobku hrály děti bez dozoru! · Nepoužívejte výrobek bez kostry! · Připevňovací popruhy uschovejte mimo dosah dětí! · Tloušťka matrace musí být taková, aby vertikální výška (od horní plochy matrace k hornímu okraji stěn výrobku) byla alespoň 200 mm. Nepoužívejte v kolébce více než jednu matraci! · Pokud zakoupíte zvlášť matraci zkontrolujte, zda je dobře přizpůsobena výrobku! · Výchozíznaménkonavnitřnístěněvýrobku udává maximální tloušťku matrace, kterou je možno použít. · Nenechávejte uvnitř výrobku žádný předmět, který by mohl zmenšit jeho hloubku! · Neumísťujte postýlku do blízkosti stěn nebo překážek, abyste zabránili riziku přiskřípnutí nebo uvěznění dítěte! · Nenechávejte uvnitř výrobku malé předměty, které by dítě mohlo spolknout! · Používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem! Nepoužívejte na výrobku doplňky,kterénejsoudodáványvýrobcem! · Neprovádějte úpravy výrobku, pokud v něm leží dítě! CS CZ
Strana: 2
34 · Výrobek nepřemísťujte s dítětem uvnitř! · Nepoužívejte výrobek najednou pro více než jedno dítě! · Výrobekumístětedobezpečnévzdálenosti od elektrických kabelů nebo šňůr: nikdy neumísťujte výrobek do blízkosti oken, protože dítě by se mohlo udusit nebo uškrtit záclonami, závěsy nebo šňůrami od nich. Abyste omezili riziko uškrcení, nikdy nedávejte předměty se šňůrami a pásky dítěti na hraní ani do jeho blízkosti! · Dlouhodobé vystavení slunečnímu záření může způsobit změnu odstínu barev výrobku. Pokud výrobek stál delší dobu na slunci, předtím než do něj dítě znovu umístíte, počkejte několik minut dokud nevychladne! · Pokud výrobek nepoužíváte, umístěte jej mimo dosah dětí! ČÁSTI A. Ložisko nohou s kolečky B. Ložisko nohou s protiskluzovými nožičkami C. Centrální nosná konstrukce D. Připevňovací popruhy E. Textilní potah F. Matrace se snímatelným potahem G. Horní trubková konstrukce H. Horní odstranitelná trubková konstrukce I. Taška A1) Tlačítko na úpravu výšky A2) Ložisko odstranitelné konstrukce A3) Indikátor výšky A4) Tlačítko na uvolnění otáčení nožiček A5) Kloubové nohy A6) Kolečka s brzdou B1) Protiskluzové nožičky B2) Spojení centrální nosné konstrukce C1) Spojovací čep C2) Knoflík pro připevnění textilního potahu C3) Šedé připevňovací přezky D1) Červené ukotvovací přezky E1) Pásek s patentkou E2) Kapsa E3) Zip pro sejmutí potahu E4) Zip pro otevření co-sleeping E5) Síťované okénko E6) Postranní zádržná bočnice G1) Spojení nohou H1) Tlačítko na uvolnění odstranitelné trubky L) Maximální přípustná výška matrace MONTÁŽ KOLÉBKY 1. Uchopte ložiska nohou a posunujte směrem nahoru vnější trubku, dokud neuslyšíte cvaknutí zablokování v první poloze (obr. 1). Zopakujte tento úkon i u druhého ložiska nohou. 2. Připevněte centrální nosnou konstrukci ke 2 nohám tak, jak je znázorněno na obrázku 2. Cvaknutí čepu potvrdí správné připevnění konstrukce (obr. 4). POZOR: Otočte šedé přezky na stejnou stranu kloubových nožiček (obr. 4). 3. Připevněte horní konstrukci a potah k  nohám: nejdříve zasuňte trubku nohy do postranní látkové kapsy (obr. 5). Proveďte tento úkon na obou stranách. 4. Potom připevněte horní konstrukci k  nohám: zasuňte příslušné ložisko z  umělé hmoty tak, jak je znázorněno na obrázku 6. Tlačte směrem dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí pojistky (obr. 7). Proveďte tento úkon na obou stranách. 5. Připevněte textilní potah k  centrální konstrukci tak, že připnete dva pásky s patentkami nacházející se na spodní části potahu (obr. 8). 6. Položte matraci na dno kolébky (obr. 9). 7. Zajistěte 2 kolečka kolébky: sklopte brzdové páčky (obr. 10). Nyní je kolébka připravena k použití. POZOR: Zkontrolujte, zda jsou všechny spoje správně zajištěny a zda jsou zipy zapnuté a zablokované až do konce! POZOR: Nepoužívejte kolébku s kloubovými nožičkami částečně nebo úplně otočenými nebo odjištěnými (obr. 11)! Správná poloha použití je znázorněna na obrázku 12.V případě náhodného nárazu do kloubových nožiček je znovu nastavte do správné polohy tak, že kolébku mírně nadzvednete. ÚPRAVA VÝŠKY KOLÉBKY Výšku kolébky je možno upravit do různých poloh. Pokud chcete výšku upravit, táhněte směrem nahoru tlačítko na úpravu a zvedejte kolébku do požadované polohy (obr. 13). Zopakujte tento úkon na opačné straně. Základnu kolébky je možné mírně naklonit nastavením 2 nohou do různých výšek (obr. 14). POZOR: Kolébku je povoleno naklonit o maximální rozdíl 2 poloh mezi jednou a druhou nohou (příklad: pravá noha v poloze 3 a levá noha v poloze 1, viz obr. 15). POZOR: Hlava dítěte se musí vždy nacházet na více zvednuté straně (obr. 16)! ZPŮSOB CO-SLEEPING (PŘIPEVNĚNÍ K POSTELI) Kolébku je možno připevnit k  posteli rodičů (způsob co- sleeping). POZOR - DŮLEŽITÉ PRO BEZPEČNOST VAŠEHO DÍTĚTE: Tento způsob je povolený pouze pro typ postelí, které vyhovují všem podmínkám popsaným v této kapitole! Především, bočnice kolébky musí být vždy přisunuta k matraci rodičů a matrace rodičů musí být vždy co nejvíce vyrovnána vzhledem k výšce zádržné bočnice kolébky (viz obr. 17). Kolébka musí být také pevně ukotvena ke konstrukci postele rodičů nebo k podkladu matrace (síť nebo lamely). POZOR: Zkontrolujte, zda konstrukce kolébky při způsobu použití co-sleeping nezasahuje do postele rodičů! POZOR: Při použití se ujistěte, zda prostěradla, deky atd. nezasahují do prostoru kolébky! 8. Rozepněte až do konce postranní zipy (obr. 18) a otevřete bok kolébky s okénkem. 9. Potom stiskněte tlačítko na uvolnění odstranitelné trubky a částečně ji vytáhněte nejdříve na jedné a potom na druhé straně (obr. 19). Po provedení tohoto úkonu na obou stranách vytáhněte trubku a připněte ji k  nohám konstrukce pomocí příslušných ložisek (obr. 20). POZOR: Kolébku se sklopenou trubkou používejte pouze při způsobu co-sleeping. 10. Přisuňte kolébku k  posteli rodičů a zkontrolujte výšku kolébky vzhledem k  matraci rodičů. POZOR: Výška matrace rodičů musí být vždy větší než výška postranní zádržné bočnice kolébky (obr. 21)! POZOR: Ve způsobu co-sleeping musí být 2 nohy kolébky vždy nastaveny do stejné výšky! 11. Pro připevnění kolébky k posteli rodičů (způsob co-sleeping) použijte dvojici popruhů dodávaných v  balení. Popruhy jsou
Strana: 3
35 uloženy ve spodní kapse textilního potahu (obr. 22). 12. Zapněte šedé přezky pod textilním potahem po obou stranách. Dbejte, aby červené přezky byly umístěny nad páskem popruhu tak, jak je znázorněno na obrázku 23. 13. Poté protáhněte zespoda nahoru popruh kolem konstrukce postele rodičů (obr. 24) a zapněte červenou přezku tak, aby vytvořila smyčku (obr. 25). Zopakujte tento úkon i na druhé straně. Pro usnadnění montáže doporučujeme, abyste při zapínání přezek ponechali kolébku mírně oddálenou od postele rodičů. 14. Nyní přisuňte kolébku k posteli rodičů a utáhněte smyčku: silně zatáhněte za popruhy (obr. 26). Proveďte úkon nejdříve na jedné a potom na druhé straně. Upravujte popruhy, dokud nebude kolébka pevně přiléhat k matraci rodičů. POZOR: Před každým použitím vždy zkontrolujte, zda mezi matrací rodičů a bočnicí kolébky není žádný prostor. Pokud ano, silně utáhněte popruhy tak, abyste znovu dosáhli požadované podmínky! 15. Uložte přebytečnou část popruhů do kapsy na dně textilního potahu. 16. Zajistěte kolečka kolébky tak, jak je popsáno v bodě 7. Pokud během připevňování kolébky k posteli rodičů není možné zasunout nožičky kolébky pod postel rodičů, je rovněž možné kolébku připevnit. Proveďte úkony popsané v předchozích bodech a navíc během přisunutí kolébky k  posteli otočte kloubové nožičky. Pokud chcete nohy otočit, stiskněte tlačítko na uvolnění otáčení a otáčejte nožičky kolébky rukou směrem dovnitř (obr. 27). POZOR: Použití výrobku je povoleno pouze s postelemi a/ nebo matracemi majícími rovné strany. Je zakázáno použití s postelemi a/nebo matracemi kulatými nebo s vodními matracemi! POZOR: Při použitívýrobku „ZpůsobemCo-Sleeping (Připevnění k posteli)”, musí být výrobek vždy připevněn u dlouhé strany přístupu k posteli. NEPŘIPEVŇUJTE výrobek do nohou nebo za hlavu postele! DOPORUČENÁ ÚDRŽBA Kolébka a matrace mají potah z odolné látky, který je možno celý sejmout a vyprat. Nasazení / sejmutí potahu musí být provedeno výhradně dospělou osobou. Pravidelně kontrolujte stupeň opotřebení výrobku a zda není poškozen. Pokud ano, nepoužívejte jej a uschovejte mimo dosah dětí. Při praní potahu pozorně dodržujte pokyny uvedené na štítku. K čištění nepoužívejte ředidla, tekuté písky nebo příliš agresivní čistící prostředky. Perte v ruce ve studené vodě Nebělte Nesušte v sušičce Nežehlete Nečistěte chemicky Po každém praní zkontrolujte odolnost látek a švů. POZOR: Při snímání a/nebo nasazování potahu buďte opatrní, abyste zabránili náhodnému roztržení nebo poškození textilní části! POZOR: Sejmutí a nasazení potahu může trvat několik minut a musí být provedeno dospělou osobou! STLANÍ POSTELE Pro snadnější každodenní stlaní postele je možno kolébku odpojit od postele rodičů. Stačí rozepnout šedé přezky pod textilním potahem. Pokud chcete kolébku k posteli rodičů znovu připevnit, znovu utáhněte popruhy tak, aby byla kolébka správně a pevně připevněna k posteli rodičů. Dbejte, aby byly dodrženy všechny body popsané výše v kapitole „“Způsob co-sleeping (připevnění k posteli)“. SEJMUTÍ POTAHU 17. Odstraňte matraci a rozepněte knoflíky na spodní části textilní kostry (obr. 28). 18. Stiskněte tlačítka na závěsu nohou (obr. 29), táhněte směrem nahoru horní trubkovou konstrukci a stáhněte z nohou textilní potah (obr. 30). Proveďte tento úkon na obou stranách. 19. Rozepněte postranní zipy na straně s okénkem a stiskněte tlačítka na uvolnění horní odstranitelné trubky tak, jak je popsáno v kapitole „Způsob co-sleeping (připevnění k posteli)“. Nakonec vytáhněte horní odstranitelnou trubku (obr. 31). Dbejte, abyste nepoškodili vnitřní část potahu. 20. Rozepněte zip na horním okraji kolébky a úplně stáhněte textilní potah (obr. 32). 21. Odstraňte pevné ložisko bočnice (obr. 33). DEMONTÁŽ KOLÉBKY Kolébku lze úplně rozložit tak, aby bylo možné ji složit do tašky dodávané spolu s výrobkem. Pokud chcete kolébku rozložit, proveďte úkony popsané v bodech 17-18 kapitoly „Sejmutí potahu“. Nakonec odepněte centrální nosnou konstrukci stisknutím spojovacích čepů na obou nohách kolébky (obr. 34).

Otázka a odpovědi

Máte otázku ohledně Chicco Next2Me, ale nemůžete najít odpověď v uživatelské příručce? Možná vám zodpovědět vaši otázku mohou pomoci uživatelé ManualsCat.com. Vyplněním formuláře níže se váš dotaz objeví pod manuálem Chicco Next2Me. Ujistěte se prosím, že jste popsali své potíže s Chicco Next2Me tak přesně, jak jen můžete. Čím přesnější je vaše otázka, tím vyšší je šance na rychlé obdržení odpovědi od jiného uživatele. Automaticky vám bude zaslán e-mail, který vás bude informovat, když někdo zareaguje na váš dotaz.

Zeptejte se na Chicco Next2Me

název
E-mailem
Reakce

Podívejte se na příručku k Chicco Next2Me níže. Všechny příručky na ManualsCat.com si můžete prohlédnout zcela zdarma. Pomocí tlačítka „Vybrat jazyk“ si můžete vybrat jazyk návodu, který chcete zobrazit.

 • Značka: Chicco
 • Produkt: Dětské postýlky
 • Jméno modelu: Next2Me
 • Typ souboru: PDF
 • Dostupné jazyky: Holandský, Angličtina, Němčina, Francouzština, Španělština, Italština, Švédština, Portugalština, Polština, Ruské, Turečtina, Řekyně, Ukrajinština, Arabština