PST 700 E

Bosch PST 700 E manuál

PST 700 E

Uživatelská příručka pro Bosch PST 700 E v Polština. Tento PDF manuál má 86 stránky.

Strana: 1
8 | Česky 1 609 92A 084 | (5.6.13) Bosch Power Tools Bezpečnost pracovního místa  Udržujte Vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti mohou vést k úrazům.  S elektronářadím nepracujte v prostředí ohroženém explozí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou prach ne- bo páry zapálit.  Děti a jiné osoby udržujte při použití elektronářadí da- leko od Vašeho pracovního místa. Při rozptýlení můžete ztratit kontrolu nad strojem. Elektrická bezpečnost  Připojovací zástrčka elektronářadí musí lícovat se zá- suvkou. Zástrčka nesmí být žádným způsobem uprave- na. Společně s elektronářadím s ochranným uzemně- ním nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky. Neupra- vené zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko zásahu elek- trickým proudem.  Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako např. potrubí, topení, sporáky a chladničky. Je-li Vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko zásahu elektrickým proudem.  Chraňte stroj před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektronářadí zvyšuje nebezpečí zásahu elektrickým prou- dem.  Dbejtenaúčelkabelu,nepoužívejtejejknošeníčizavě- šení elektronářadí nebo k vytažení zástrčky ze zásuv- ky. Udržujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých dílů stroje. Poškozené nebo spletené kabely zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.  Pokud pracujete s elektronářadím venku, použijte pou- ze takové prodlužovací kabely, které jsou způsobilé i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, jež je vhodný pro použití venku, snižuje riziko zásahu elektric- kým proudem.  Pokud se nelze vyhnout provozu elektronářadí ve vlh- kém prostředí, použijte proudový chránič. Nasazení proudového chrániče snižuje riziko zásahu elektrickým proudem. Bezpečnost osob  Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a přistu- pujte k práci s elektronářadím rozumně. Nepoužívejte žádné elektronářadí pokud jste unaveni nebo pod vli- vem drog, alkoholu nebo léků. Moment nepozornosti při použití elektronářadí může vést k vážným poraněním.  Noste osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné brý- le. Nošení osobních ochranných pomůcek jako maska pro- ti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná přilba nebo sluchátka, podle druhu nasazení elektronářadí, snižují riziko poranění.  Zabraňteneúmyslnémuuvedenídoprovozu.Přesvědč- te se, že je elektronářadí vypnuté dříve než jej uchopí- te, ponesete či připojíte na zdroj proudu a/nebo aku- mulátor. Máte-li při nošení elektronářadí prst na spínači nebopokudstrojpřipojítekezdrojiprouduzapnutý,pakto může vést k úrazům.  Než elektronářadí zapnete, odstraňte seřizovací ná- stroje nebo šroubováky. Nástroj nebo klíč, který se na- chází v otáčivém dílu stroje, může vést k poranění.  Vyvarujte se abnormálního držení těla. Zajistěte si bez- pečný postoj a udržujte vždy rovnováhu. Tím můžete elektronářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.  Noste vhodný oděv. Nenoste žádný volný oděv nebo šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte daleko od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vla- sy mohou být zachyceny pohybujícími se díly.  Lze-li namontovat odsávací či zachycující přípravky, přesvědčte se, že jsou připojeny a správně použity. Po- užití odsávání prachu může snížit ohrožení prachem. Svědomité zacházení a používání elektronářadí  Strojnepřetěžujte.Prosvouprácipoužijtektomuurče- né elektronářadí. S vhodným elektronářadím budete pra- covat v udané oblasti výkonu lépe a bezpečněji.  Nepoužívejte žádné elektronářadí, jehož spínač je vad- ný.Elektronářadí, které nelze zapnout či vypnout je nebez- pečné a musí se opravit.  Než provedete seřízení stroje, výměnu dílů příslušen- ství nebo stroj odložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo odstraňte akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektronářadí.  Uchovávejte nepoužívané elektronářadí mimo dosah dětí.Nenechtestrojpoužívatosobám,kterésestrojem nejsouseznámenynebonečetlytytopokyny.Elektroná- řadí je nebezpečné, je-li používáno nezkušenými osobami.  Pečujte o elektronářadí svědomitě. Zkontrolujte, zda pohyblivédílystrojebezvadněfungujíanevzpřičujíse, zdadílynejsouzlomenénebopoškozenétak,žejeome- zenafunkceelektronářadí.Poškozenédílynechtepřed nasazením stroje opravit. Mnoho úrazů má příčinu ve špatně udržovaném elektronářadí.  Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřova- né řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se méně vzpřičují a dají se lehčeji vést.  Používejte elektronářadí, příslušenství, nasazovací ná- stroje apod. podle těchto pokynů. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elek- tronářadí pro jiné než určující použití může vést k nebez- pečným situacím. Servis  Nechte Vaše elektronářadí opravit pouze kvalifikova- ným odborným personálem a pouze s originálními ná- hradními díly. Tím bude zajištěno, že bezpečnost stroje zůstane zachována. OBJ_BUCH-1113-005.book Page 8 Wednesday, June 5, 2013 9:57 PM
Strana: 2
Česky | 9 Bosch Power Tools 1 609 92A 084 | (5.6.13) Bezpečnostní upozornění pro kmitací pily  Pokud provádíte práce, při kterých může nasazovací nástroj zasáhnout skrytá elektrická vedení nebo vlast- ní síťový kabel, pak držte elektronářadí na izolovaných plochách rukojeti. Kontakt s vedením pod napětím může přivést napětí i na kovové díly elektronářadí a vést k úderu elektrickým proudem. Další bezpečnostní a pracovní upozornění  Mějte ruce daleko od oblasti řezání. Nesahejte pod ob- robek. Při kontaktu s pilovým listem existuje nebezpečí poranění.  Elektronářadí veďte proti obrobku pouze zapnuté. Ji- nak existuje nebezpečí zpětného rázu, pokud se nasazený nástroj v obrobku vzpříčí.  Dbejte na to, aby základová deska při řezání bezpečně přiléhala.Vzpříčenýpilovýlistsemůžezlomitnebovéstke zpětnému rázu.  Po ukončení pracovního procesu elektronářadí vypně- te a pilový list vytáhněte z řezu až tehdy, když se tento zastaví. Tím zabráníte zpětnému rázu a elektronářadí mů- žete bezpečně odložit.  Používejtepouzenepoškozenépilovélisty.Zprohýbané či tupé pilové listy mohou prasknout, negativně ovlivňovat řez nebo způsobit zpětný ráz.  Po vypnutí nebrzděte pilový list bočním protitlakem. Pilový list se může poškodit, zlomit nebo způsobit zpětný ráz.  Použijte vhodné detekční přístroje na vyhledání skry- tých rozvodných vedení nebo kontaktujte místní doda- vatelskou společnost. Kontakt s elektrickým vedením může vést k požáru a úderu elektrickým proudem. Poško- zení vedení plynu může vést k výbuchu. Proniknutí do vo- dovodního potrubí způsobívěcnéškodynebomůžezpůso- bit úder elektrickým proudem.  Zajistěte obrobek. Obrobek pevně uchycený upínacím přípravkem nebo svěrákem je držen bezpečněji než Vaší rukou.  Než jej odložíte, počkejte až se elektronářadí zastaví. Nasazovací nástroj se může vzpříčit a vést ke ztrátě kont- roly nad elektronářadím.  Aby se šetřila energie, zapínejte elektronářadí jen po- kud jej používáte.  Předkaždoupracínaelektronářadívytáhnětezástrčku ze zásuvky.  Stopku pilového listu před nasazením očistěte. Znečis- těnou stopku nelze spolehlivě upevnit.  Zkontrolujte pilový list, zda je pevně usazen. Volný pilo- vý list může vypadnout a poranit Vás.  Pilovýlistbynemělbýtdelší,nežjeprodanýřeznutné. Pro řezání úzkých křivek používejte úzký pilový list.  Svírá-li se pilový list při vyjímání, pak stiskněte lehce otvor pro pilový list dopředu (max. 2 mm).  Prach materiálů jako jsou nátěry s obsahem olova, ně- které druhy dřeva, nerostů a kovů mohou být zdraví škodlivé a mohou vést k alergickým reakcím, onemoc- něním dýchacích cest a/nebo k rakovině. Materiál s ob- sahem azbestu smějí opracovávat jen specialisté. – Jedoporučenonositochrannoudýchacímaskustřídou filtru P2. Dbejte ve Vaší zemi platných předpisů pro opracovávané materiály.  Vyvarujte se usazenin prachu na pracovišti. Prach se může lehce vznítit.  Dbejtesíťovéhonapětí!Napětízdrojeproudumusísou- hlasit s údaji na typovém štítku elektronářadí. Elektro- nářadíoznačené230 Vsmíbýt provozováno i na 220 V.  Na tělese namontovaný ochranný třmen (viz obrázek 13, strana 84) zabraňuje neúmyslnému dote- ku pilového listu během pracovního procesu a nesmí být odstraněn.  Před řezáním do dřeva, dřevotřískových desek, sta- vebních hmot atd. je zkontrolujte na cizí tělesa jako jsou hřebíky, šrouby apod. a případně tyto odstraňte.  Metodou zanořovacího řezání opracovávejte pouze měkké materiály jako dřevo, sádrokarton apod. Pro za- nořovací řezání používejte pouze krátké pilové listy.  Kluzná patka může zamezit poškrábání povrchu. Ochrana proti vytrhávání třísek může zamezit vytrhá- vání povrchu při řezání dřeva. Ochranu proti vytrhává- ní třísek nepoužívejte u skloněných řezů.  Nastavení Vašeho elektronářadí přizpůsobte aktuální aplikaci. Zredukujte např. při opracování kovu nebo u úzkých obloukových řezů počet zdvihů.  U dlouhých a přímých řezů do silného dřeva (>40 mm) může čára řezu nepřesně ubíhat. Pro přesné řezy se v tomto případě doporučuje použití kotoučové pily Bosch.  Při opracování malých nebo tenkých obrobků vždy po- užijte stabilní podklad nebo řezací stanici (Bosch PLS 300).  Při extrémních podmínkách nasazení používejte podle možnosti vždy odsávací zařízení. Často vyfukujte vět- rací otvory a předřaďte proudový chránič (FI). Při opra- cování kovů se může uvnitř elektronářadí usazovat vodivý prach. Ochranná izolace elektronářadí může být omezena. OBJ_BUCH-1113-005.book Page 9 Wednesday, June 5, 2013 9:57 PM
Strana: 3
10 | Česky 1 609 92A 084 | (5.6.13) Bosch Power Tools Symboly Následující symboly mají význam pro čtení a pochopení návo- du k provozu. Zapamatujte si symboly a jejich význam. Správ- ná interpretace symbolů Vám pomůže elektronářadí lépe a bezpečněji používat. Obsah dodávky Přímočará pila. Kontrola řezné čáry „Cut Control“, ochrana proti vytrhávání třísek, nasazovací nástroj a další vyobrazené či popsané pří- slušenství nepatří ke standardnímu obsahu dodávky. Kompletní příslušenství naleznete v našem programu příslu- šenství. Určené použití Stroj je na pevných podkladech určen k provádění dělících řezů a výřezů do dřeva, plastu, kovu, keramických desek a pryže. Je vhodný pro přímé a obloukové řezy s úhlem sklonu do 45°. Dbejte doporučení pilových listů. Technická data Technická data výrobku jsou uvedena v tabulce na straně 77. Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných na- pětí a podle země specifických provedení se mohou tyto údaje lišit. Symbol Význam PST 700 E/PST 7000 E: Přímočará pila s regulační elektronikou šedě označená oblast: rukojeť (izolovaný povrch rukojeti) Čtěte všechna bezpečnostní upozornění a pokyny Před každou prací na elektronářadí vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky Noste ochranné rukavice Doplňková informace Směr pohybu Směr reakce Následující krok činnosti Zakázané počínání Správný výsledek Odsávání Přípravek na ofukování třísek Zapnutí Vypnutí Aretace spínače Malý počet zdvihů Velký počet zdvihů Při řezání kovu naneste podél čáry řezu chladící resp. mazací prostředek Objednací číslo (10-místné) P1 Jmenovitý příkon n0 Počet zdvihů při běhu naprázdno Max. hloubka řezu Dřevo Hliník Kov Dřevotřísková deska Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003 /II Symbol pro třídu ochrany II (zcela izolováno) LpA Hladina akustického tlaku LwA Hladina akustického výkonu K Nepřesnost ah Celková hodnota vibrací Symbol Význam OBJ_BUCH-1113-005.book Page 10 Wednesday, June 5, 2013 9:57 PM
Strana: 4
Česky | 11 Bosch Power Tools 1 609 92A 084 | (5.6.13) Prohlášení o shodě Prohlašujeme v plné naší zodpovědnosti, že v odstavci „Tech- nická data“ popsaný výrobek je v souladu s následujícími nor- mami nebo normativními dokumenty: EN 60745 podle usta- novení směrnic 2011/65/EU, 2004/108/ES, 2006/42/ES. Technická dokumentace (2006/42/ES) u: Robert Bosch GmbH, PT/ESC, D-70745 Leinfelden-Echterdingen Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen Leinfelden, 02.05.2013 Informace o hluku a vibracích Naměřené hodnoty výrobku jsou uvedeny v tabulce na straně 77. Hodnotyhlukuacelkovéhodnotyvibrací(vektorovýsoučettří os) zjištěny podle EN 60745. V těchto pokynech uvedená úroveň vibrací byla změřena podle měřících metod normovaných v EN 60745 a může být použita pro vzájemné porovnání elektronářadí. Hodí se i pro předběžný odhad zatížení vibracemi. Uvedenáúroveňvibracíreprezentuje hlavní použití elektroná- řadí. Pokud ovšem bude elektronářadí nasazeno pro jiná pou- žití, s odlišnými nasazovacími nástroji nebo s nedostatečnou údržbou, může se úroveň vibrací lišit. To může zatíženi vibra- cemi po celou pracovní dobu zřetelně zvýšit. Pro přesný odhad zatížení vibracemi by měly být zohledněny idoby,vnichžjestrojvypnutýnebosiceběží,alefaktickynení nasazen. To může zatíženi vibracemi po celou pracovní dobu zřetelně zredukovat. Stanovte dodatečná bezpečnostní opatření k ochraně obslu- hy před účinky vibrací jako např.: údržba elektronářadí a na- sazovacích nástrojů, udržování teplých rukou, organizace pracovních procesů. Montáž a provoz Údržba a čištění  Elektronářadí, větrací otvory a též nástrojový držák udržujte čisté, abyste dobře a bezpečně pracovali. Pravidelně čistěte držák pilového listu. K tomu odejměte pilo- vý list z elektronářadí a elektronářadí lehce vyklepejte na ro- vinnou plochu. Vodícíkladku pravidelněkontrolujte.Je-liopotřebovaná,mu- sí být v autorizovaném servisním středisku Bosch vyměněna. Příležitostně namažte vodicí kladku kapkou oleje (viz obrázek 14, strana 84). Je-li nutné nahrazení přívodního kabelu, pak to nechte kvůli zamezení ohrožení bezpečnosti provést firmou Bosch nebo autorizovaným servisem pro elektronářadí Bosch. Zákaznická a poradenská služba Zákaznická služba zodpoví Vaše dotazy k opravě a údržbě Va- šehovýrobkuatéžknáhradnímdílům.Technickévýkresyain- formace k náhradním dílům naleznete i na: www.bosch-pt.com Tým poradenské služby Bosch Vám rád pomůže při otázkách k našim výrobkům a jejich příslušenství. Při všech dotazech a objednávkách náhradních dílů nezbytně prosím uvádějte 10-místné objednací číslo podle typového štítku elektronářadí. Czech Republic Robert Bosch odbytová s.r.o. Bosch Service Center PT K Vápence 1621/16 692 01 Mikulov Tel.: 519 305700 Fax: 519 305705 E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com www.bosch.cz Zpracování odpadů Elektronářadí,příslušenstvíaobalybymělybýtdodánykopě- tovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí. Neodhazujte elektronářadí do domovního odpadu! Henk Becker Executive Vice President Engineering Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ETM9 Cíl počínání Obrázek Strana Nasazení pilového listu 1 78 Odejmutí pilového listu 2 78 Přizpůsobení polohy vodicí kladky 3 78 Montáž ochrany proti vytrhávání třísek 4 79 Montáž a použití kontroly řezné čáry „Cut Control“ 5 79 Připojení odsávání 6 80 Nastavení šikmých úhlů 7 80 –81 Zapnutí přípravku na odfukování třísek 8 81 Zapnutí/vypnutí 9 82 Elektronářadíveďteprotiobrobku pouze v zapnutém stavu 10 82 Zanořovací řezání 11 83 Mazání u opracování kovu 12 83 Volba příslušenství – 85 –86 Cíl počínání Obrázek Strana OBJ_BUCH-1113-005.book Page 11 Wednesday, June 5, 2013 9:57 PM

Otázka a odpovědi

Máte otázku ohledně Bosch PST 700 E, ale nemůžete najít odpověď v uživatelské příručce? Možná vám zodpovědět vaši otázku mohou pomoci uživatelé ManualsCat.com. Vyplněním formuláře níže se váš dotaz objeví pod manuálem Bosch PST 700 E. Ujistěte se prosím, že jste popsali své potíže s Bosch PST 700 E tak přesně, jak jen můžete. Čím přesnější je vaše otázka, tím vyšší je šance na rychlé obdržení odpovědi od jiného uživatele. Automaticky vám bude zaslán e-mail, který vás bude informovat, když někdo zareaguje na váš dotaz.

Zeptejte se na Bosch PST 700 E

název
E-mailem
Reakce

Podívejte se na příručku k Bosch PST 700 E níže. Všechny příručky na ManualsCat.com si můžete prohlédnout zcela zdarma. Pomocí tlačítka „Vybrat jazyk“ si můžete vybrat jazyk návodu, který chcete zobrazit.

  • Značka: Bosch
  • Produkt: Pily
  • Jméno modelu: PST 700 E
  • Typ souboru: PDF
  • Dostupné jazyky: Holandský, Angličtina, Němčina, Italština, Švédština, Francouzština, Španělština, Portugalština, Dánština, Norština, Finština, Turečtina, Řekyně, Polština, Ruské, Čeština, Rumunská, Slovenské, Maďarština, Slovinština, Chorvatština, Ukrajinština, Bulharština, Lotyšský, Estonština, Makedonština, Kazakh., Arabština