POF 1400 ACE

Bosch POF 1400 ACE manuál

POF 1400 ACE

Uživatelská příručka pro Bosch POF 1400 ACE v Polština. Tento PDF manuál má 124 stránky.

Strana: 1
14 | Česky 1 609 92A 0SH | (16.7.14) Bosch Power Tools Polska Robert Bosch Sp. z o.o. Serwis Elektronarzędzi Ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa Na www.bosch-pt.pl znajdą Państwo wszystkie szczegóły do- tyczące usług serwisowych online. Tel.: 22 7154460 Faks: 22 7154441 E-Mail: bsc@pl.bosch.com Infolinia Działu Elektronarzędzi: 801 100900 (w cenie połączenia lokalnego) E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com www.bosch.pl Usuwanie odpadów Elektronarzędzia,osprzętiopakowanienależypoddaćutylizacji zgodniezobowiązującymizasadamiochronyśrodowiska. Nie wolno wyrzucać elektronarzędzi do odpadów z gospodar- stwa domowego! Tylko dla państw należących do UE: Zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/UE o starych, zużytych narzę- dziach elektrycznych i elektronicznych i jej stosowania w prawie krajowym, wyelimino- wane niezdatne do użycia elektronarzędzia należy zbierać osobno i doprowadzićdopo- nownego użytkowania zgodnego z zasada- mi ochrony środowiska. Zastrzega się prawo dokonywania zmian. Česky Bezpečnostní upozornění Všeobecnávarovnáupozorněníproelektronářadí Čtěte všechna varovná upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování va- rovných upozornění a pokynů mohou mít za následek zásah elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění. Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna uschovejte. Ve varovných upozorněních použitý pojem„elektronářadí“ se vztahuje na elektronářadí provozované na el. síti (se síťovým kabelem) a na elektronářadí provozované na akumulátoru (bez síťového kabelu). Bezpečnost pracovního místa  Udržujte Vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené. Nepořádek neboneosvětlené pracovní oblastimohouvést k úrazům.  S elektronářadím nepracujte v prostředí ohroženém explozí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou prach ne- bo páry zapálit.  Děti a jiné osoby udržujte při použití elektronářadí da- leko od Vašeho pracovního místa. Při rozptýlení můžete ztratit kontrolu nad strojem. Elektrická bezpečnost  Připojovací zástrčka elektronářadí musí lícovat se zá- suvkou. Zástrčka nesmí být žádným způsobem uprave- na. Společně s elektronářadím s ochranným uzemně- ním nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky. Neupra- vené zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko zásahu elek- trickým proudem.  Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako např. potrubí, topení, sporáky a chladničky. Je-li Vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko zásahu elektrickým proudem.  Chraňte stroj před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektronářadí zvyšuje nebezpečí zásahu elektrickým prou- dem.  Dbejtenaúčelkabelu,nepoužívejtejejknošeníčizavě- šení elektronářadí nebo k vytažení zástrčky ze zásuv- ky. Udržujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých dílů stroje. Poškozené nebo spletené kabely zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.  Pokud pracujete s elektronářadím venku, použijte pou- ze takové prodlužovací kabely, které jsou způsobilé i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, jež je vhodný pro použití venku, snižuje riziko zásahu elektric- kým proudem.  Pokud se nelze vyhnout provozu elektronářadí ve vlh- kém prostředí, použijte proudový chránič. Nasazení proudového chrániče snižuje riziko zásahu elektrickým proudem. Bezpečnost osob  Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a přistu- pujte k práci s elektronářadím rozumně. Nepoužívejte žádné elektronářadí pokud jste unaveni nebo pod vli- vem drog, alkoholu nebo léků. Moment nepozornosti při použití elektronářadí může vést k vážným poraněním.  Noste osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné brý- le. Nošení osobních ochranných pomůcek jako maska pro- ti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná přilba nebo sluchátka, podle druhu nasazení elektronářadí, snižují riziko poranění.  Zabraňteneúmyslnémuuvedenídoprovozu.Přesvědč- te se, že je elektronářadí vypnuté dříve než jej uchopí- te, ponesete či připojíte na zdroj proudu a/nebo aku- mulátor. Máte-li při nošení elektronářadí prst na spínači nebopokudstrojpřipojítekezdrojiprouduzapnutý,pakto může vést k úrazům.  Než elektronářadí zapnete, odstraňte seřizovací ná- stroje nebo šroubováky. Nástroj nebo klíč, který se na- chází v otáčivém dílu stroje, může vést k poranění.  Vyvarujte se abnormálního držení těla. Zajistěte si bez- pečný postoj a udržujte vždy rovnováhu. Tím můžete elektronářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.  Noste vhodný oděv. Nenoste žádný volný oděv nebo šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte daleko od VAROVÁNÍ OBJ_BUCH-336-005.book Page 14 Wednesday, July 16, 2014 1:38 PM
Strana: 2
Česky | 15 Bosch Power Tools 1 609 92A 0SH | (16.7.14) pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vla- sy mohou být zachyceny pohybujícími se díly.  Lze-li namontovat odsávací či zachycující přípravky, přesvědčte se, že jsou připojeny a správně použity. Po- užití odsávání prachu může snížit ohrožení prachem. Svědomité zacházení a používání elektronářadí  Strojnepřetěžujte.Prosvouprácipoužijtektomuurče- né elektronářadí. S vhodným elektronářadím budete pra- covat v udané oblasti výkonu lépe a bezpečněji.  Nepoužívejte žádné elektronářadí, jehož spínač je vad- ný.Elektronářadí, kterénelze zapnoutčivypnout je nebez- pečné a musí se opravit.  Než provedete seřízení stroje, výměnu dílů příslušen- ství nebo stroj odložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo odstraňte akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektronářadí.  Uchovávejte nepoužívané elektronářadí mimo dosah dětí.Nenechtestrojpoužívatosobám,kterésestrojem nejsouseznámenynebonečetlytytopokyny.Elektroná- řadí je nebezpečné, je-li používáno nezkušenými osobami.  Pečujte o elektronářadí svědomitě. Zkontrolujte, zda pohyblivé dílystroje bezvadněfungujíanevzpřičujíse, zdadíly nejsouzlomenénebo poškozenétak,žejeome- zenafunkceelektronářadí.Poškozenédílynechtepřed nasazením stroje opravit. Mnoho úrazů má příčinu ve špatně udržovaném elektronářadí.  Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřova- né řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se méně vzpřičují a dají se lehčeji vést.  Používejte elektronářadí, příslušenství, nasazovací ná- stroje apod. podle těchto pokynů. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elek- tronářadí pro jiné než určující použití může vést k nebez- pečným situacím. Servis  Nechte Vaše elektronářadí opravit pouze kvalifikova- ným odborným personálem a pouze s originálními ná- hradními díly. Tím bude zajištěno, že bezpečnost stroje zůstane zachována. Bezpečnostní upozornění pro frézování  Držte elektronářadí pouze na izolovaných uchopova- cích plochách, poněvadž fréza může zasáhnout vlastní síťový kabel. Kontaktselektrickýmvedenímpod napětím může přivést napětí i na kovové díly stroje a vést k zásahu elektrickým proudem.  Obrobek upevněte a zajistěte pomocí svěrek či jiným způsobem na stabilním podkladu. Když držíte obrobek jenom rukou nebo proti Vašemu tělu, zůstává nestabilní, což může vést ke ztrátě kontroly.  Dovolený počet otáček nasazeného nástroje musí být minimálně tak vysoký jako nejvyšší počet otáček uve- dený na elektronářadí. Příslušenství, jež se otáčí rychleji než je dovoleno, se může zničit.  Frézovací nástroje nebo další příslušenství musí přes- ně lícovat do nástrojového držáku (upínací kleštiny) Vašeho elektronářadí. Nástroje, které přesně nelícují do nástrojového držáku elektronářadí, se nerovnoměrně otá- čejí, velmi silně vibrují a mohou vést ke ztrátě kontroly.  Elektronářadí veďte proti obrobku pouze zapnuté. Ji- nak existuje nebezpečí zpětného rázu, pokud se nasazený nástroj v obrobku vzpříčí.  Nesahejte svýma rukama do prostoru frézování a na frézovací nástroj. Svou druhou rukou držte přídavnou rukojeťnebotělesomotoru.Pokudoběmarukamadržíte frézku,pakVašerucenemohoubýtzraněnyfrézovacímná- strojem.  Nikdy nefrézujte přes kovové předměty, hřebíky nebo šrouby. Frézovací nástroj se může poškodit a vést ke zvý- šeným vibracím.  Použijte vhodná hledací zařízení k vyhledání skrytých rozvodných vedení nebo přizvěte místní dodavatel- skou společnost. Kontakt s elektrickým vedením může vést k požáru a elektrickému úderu. Poškození plynového vedení může véstk explozi.Proniknutídovodovodníhopo- trubí způsobí věcné škody.  Nepoužívejte žádné tupé nebo poškozené frézy. Tupé nebo poškozené frézy způsobují zvýšené tření, mohou být svírány a vést k házivosti.  Elektronářadídržtepřiprácipevněoběmarukamaaza- jistětesi bezpečný postoj. Oběma rukamajeelektronářa- dí vedeno bezpečněji.  Než jej odložíte, počkejte až se elektronářadí zastaví. Nasazovací nástroj semůževzpříčita vést keztrátěkontro- ly nad elektronářadím. Popis výrobku a specifikací Čtěte všechna varovná upozornění a poky- ny. Zanedbání při dodržování varovných upo- zornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká po- ranění. Určené použití Stroj je určen k frézování drážek, hran, profilů a podélných otvorů při pevné opoře do dřeva, plastu a lehkých stavebních hmot a též ke kopírovacímu frézování. Při sníženém počtu otáček a s příslušnými frézami lze opraco- vávat i neželezné kovy. Světlo tohoto elektronářadí je určené k osvětlení bezpro- střední pracovní oblasti elektronářadí a není vhodné pro osvětlení prostoru v domácnosti. Zobrazené komponenty Číslování zobrazených komponent se vztahuje na zobrazení elektronářadí na grafické straně. 1 Blokování zapnutí spínače 2 Rukojeť pravá (izolovaná plocha rukojeti) 3 Aretační tlačítko vřetene 4 Křídlový šroub vodících tyčí podélného dorazu (2x)* 5 Ochrana proti třískám 6 Základová deska OBJ_BUCH-336-005.book Page 15 Wednesday, July 16, 2014 1:38 PM
Strana: 3
16 | Česky 1 609 92A 0SH | (16.7.14) Bosch Power Tools 7 Kluzná deska 8 Upnutí vodících tyčí podélného dorazu 9 Stupňovitý doraz 10 Ochranná manžeta 11 Křídlový šroub pro nastavení hloubkového dorazu 12 Šoupátko s indexovací značkou 13 Hloubkový doraz 14 Stupnice nastavení hloubky frézování 15 Rukojeť levá (izolovaná plocha rukojeti) 16 Upínací páčka aretace hloubky frézování 17 Stupnice jemného nastavení hloubky frézování (POF 1400 ACE) 18 Otočný knoflík pro jemné nastavení hloubky frézování (POF 1400 ACE) 19 Značení pro vyrovnání nulového bodu 20 Odjišťovací páčka kopírovacího pouzdra 21 Frézovací nástroj* 22 Spínač 23 Nastavovací kolečko předvolby počtu otáček 24 Seřizovací šrouby stupňovitého dorazu (POF 1200 AE) 25 Převlečná matice s kleštinou 26 Stranový klíč s rozměrem klíče 19 mm* 27 Odsávací hadice (Ø 35 mm)* 28 Odsávací adaptér* 29 Rýhovaný šroub pro odsávací adaptér (2x)* 30 Vodící tyč podélného dorazu (2x)* 31 Podélný doraz* 32 Středící kolík* 33 Křídlový šroub středícího kolíku* 34 Křivkový doraz* 35 Frézovací kružítko/adaptér vodícího profilu* 36 Madlo frézovacího kružítka* 37 Křídlový šroub hrubého nastavení frézovacího kružítka (2x)* 38 Křídlový šroub pro jemné nastavení frézovacího kružítka (1x)* 39 Otočný knoflík pro jemné nastavení frézovacího kružítka* 40 Středící šroub* 41 Vodící profil* 42 Distanční deska (obsažena v sadě „Frézovací kružítko“)* 43 Kopírovací pouzdro* *Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří k standardnímu obsahu dodávky. Kompletní příslušenství naleznete v našem pro- gramu příslušenství. Technická data Informace o hluku a vibracích Hodnoty hlučnosti zjištěny podle EN 60745-2-17. Hodnocená hladina hluku stroje A činí typicky: hladina akus- tického tlaku 95 dB(A); hladina akustického výkonu 106 dB(A). Nepřesnost K=3 dB. Noste chrániče sluchu! Celkové hodnoty vibracíah (vektorový součet tříos) a nepřes- nost K stanoveny podle EN 60745: ah=6 m/s2 , K=2 m/s2 . V těchto pokynech uvedená úroveň vibrací byla změřena podle měřicích metod normovaných v EN 60745 a může být použita pro vzájemné porovnání elektronářadí. Hodí se i pro předběžný odhad zatížení vibracemi. Uvedenáúroveňvibrací reprezentujehlavnípoužitíelektroná- řadí. Pokud se ovšem bude elektronářadí používat pro jiné práce, s odlišným příslušenstvím, s jinými nástroji nebo s nedostatečnouúdržbou, můžeseúroveňvibracílišit.Tomů- že zatíženi vibracemi po celou pracovní dobu zřetelně zvýšit. Pro přesný odhad zatížení vibracemi by měly být zohledněny i doby,v nichžjenářadívypnuténebosiceběží,alefaktickyse nepoužívá. To může zatíženi vibracemi po celou pracovní do- bu zřetelně zredukovat. Stanovte dodatečná bezpečnostní opatření k ochraně obslu- hy před účinky vibrací, jako je např. údržba elektronářadí a nástrojů, udržování teplých rukou, organizace pracovních procesů. Horní frézka POF 1200 AE POF 1400 ACE Objednací číslo 3 603 B6A 0.1 3 603 B6C 7.1 Jmenovitý příkon W 1200 1400 Otáčky naprázdno min-1 11000–28000 11000–28000 Předvolba počtu otáček   Konstantní elektronika –  Přípojka pro odsávání prachu   Nástrojový držák mm inch 6/8 ¼ 6/8 ¼ Zdvih frézovacího koše mm 55 55 Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003 kg 3,4 3,5 Třída ochrany /II /II Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a podle země specifických provedení se mohou tyto údaje lišit. OBJ_BUCH-336-005.book Page 16 Wednesday, July 16, 2014 1:38 PM
Strana: 4
Česky | 17 Bosch Power Tools 1 609 92A 0SH | (16.7.14) Prohlášení o shodě Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že výrobek popsa- ný v části „Technická data“ splňuje všechna příslušná ustano- vení směrnic 2009/125/ES (nařízení 1194/2012), 2011/65/EU,2014/30/EU,2006/42/ESvčetnějejichzměn a je v souladu s následujícími normami: EN 60745-1, EN 60745-2-17. Technická dokumentace (2006/42/ES) u: Robert Bosch GmbH, PT/ETM9, 70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY Robert Bosch GmbH, Power Tools Division 70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY 21.05.2014 Montáž  Předkaždoupracínaelektronářadívytáhnětezástrčku ze zásuvky. Nasazení frézovacího nástroje (viz obr. A)  Při nasazování a výměně frézovacího nástroje je dopo- ručeno nosit ochranné rukavice. Podle účelu nasazení jsou k dispozici frézovací nástroje v nej- různějších provedeních a jakostech. Frézovacínástrojezvysokovýkonnérychlořeznéoceljsou vhodné pro opracování měkkých materiálů jako např. měkké dřevo a plast. Frézovací nástroje s tvrdokovovými břity jsou zvláště vhodné pro tvrdé a abrazívní materiály jako např. tvrdé dřevo a hliník. Originální frézovací nástroje z rozsáhlého programu příslu- šenství Bosch obdržíte u svého odborného prodejce. Nasaďte pouze bezvadné a čisté frézy. – Sklopte ochranu proti třískám 5 dolů. – Stlačte aretační tlačítko vřetene 3 a podržte ho stlačené. Případně pootočte rukou vřeteno motoru až se zaaretuje. – Povolte převlečnou matici 25 pomocí stranového klíče 26 (rozměr klíče 19 mm) otáčením ve směru . – Nasuňtefrézovacínástrojdoupínacíkleštiny.Stopkafrézy musí být zasunuta minimálně 20 mm do upínací kleštiny. – Utáhněte převlečnou matici 25 pomocí stranového klíče 26 (rozměr klíče 19 mm) otáčením ve směru . Uvolněte aretační tlačítko vřetene 3. – Ochranu proti třískám 5 vyklopte nahoru.  Bez namontovaného kopírovacího pouzdra nenasazuj- te žádné frézovací nástroje s průměrem větším než 42 mm. Tyto frézovací nástroje nelícují skrz základovou desku.  Upínací kleštinu s převlečnou maticí nikdy pevně neu- tahujte, pokud není namontován žádný frézovací ná- stroj. Jinak se může upínací kleština poškodit. Odsávání prachu/třísek (viz obr. B)  Prach materiálů jako olovoobsahující nátěry, některé dru- hy dřeva, minerálů a kovu mohou být zdraví škodlivé. Kon- taktsprachemnebovdechnutímohouvyvolatalergickére- akce a/nebo onemocnění dýchacích cest obsluhy nebo v blízkosti se nacházejících osob. Určitý prach jako dubový nebo bukový prach je pokládán za karcinogenní, zvláště ve spojení s přídavnými látkami pro ošetření dřeva (chromát, ochranné prostředky na dře- vo). Materiál obsahující azbest smějí opracovávat pouze specialisté. – Pokud možno používejte pro daný materiál vhodné od- sávání prachu. – Pečujte o dobré větrání pracovního prostoru. – Jedoporučenonositochrannoudýchacímaskustřídou filtru P2. Dbejte ve Vaší zemi platných předpisů pro opracovávané ma- teriály.  Vyvarujte se usazenin prachu na pracovišti. Prach se může lehce vznítit. Montáž odsávacího adaptéru Odsávací adaptér 28 lze namontovat s hadicovou přípojkou dopředu nebo dozadu. Při montáži s hadicovou přípojkou vpředu se musí předem odejmout ochrana proti třískám 5. Odsávací adaptér 28 upevněte pomocí 2 rýhovaných šroubů 29 na základovou desku 6. Pro zaručení optimálního odsávání se musí odsávací adaptér 28 pravidelně čistit. Připojení odsávání prachu Odsávací hadici(Ø 35 mm) 27 (příslušenství) nastrčte nana- montovaný odsávací adaptér. Odsávací hadici 27 spojte s vy- savačem (příslušenství). Elektronářadí lze připojit přímo do zásuvky víceúčelového vy- savače Bosch s dálkovým spínáním. Ten se při zapnutí elek- tronářadí automaticky nastartuje. Vysavač musí být vhodný pro opracovávaný materiál. Přiodsáváníobzvlášťzdravíškodlivého,karcinogenníhonebo suchého prachu použijte speciální vysavač. Montáž ochrany proti třískám (viz obr. C) Ochranu proti třískám 5 nasaďte zepředu do vedení tak, aby zapadla. K odejmutí uchopte ochranu proti třískám na bocích a stáhněte ji dopředu. Provoz Uvedení do provozu  Dbejtesíťovéhonapětí!Napětízdroje proudumusísou- hlasit s údaji na typovém štítku elektronářadí. Elektro- nářadíoznačené 230 Vsmíbýtprovozovánoina220 V. Předvolba počtu otáček Pomocí nastavovacího kolečka předvolby počtu otáček 23 můžete předvolit potřebný počet otáček i během provozu. 1 – 2 nízký počet otáček 3 – 4 střední počet otáček 5 – 6 vysoký počet otáček Henk Becker Executive Vice President Engineering Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ETM9 OBJ_BUCH-336-005.book Page 17 Wednesday, July 16, 2014 1:38 PM
Strana: 5
18 | Česky 1 609 92A 0SH | (16.7.14) Bosch Power Tools V tabulce zobrazené hodnoty jsou normativy. Potřebný počet otáček je závislý na materiálu a pracovních podmínkách a lze je zjistit praktickými zkouškami. Zapnutí – vypnutí Před zapnutím nastavte hloubku frézování, viz odstavec „Na- stavení hloubky frézování“. Pro uvedení do provozu stlačte nejprve blokování zapnutí 1 a následně stlačte spínač 22 a podržte jej stlačený. POF 1400 ACE: svítilna osvětluje oblast frézování. K vypnutí elektronářadí spínač 22 uvolněte. POF 1400 ACE: svítilna pomalu zhasne. Upozornění: Z bezpečnostních důvodů nelze spínač 22 zaa- retovat, nýbrž musí zůstat během provozu neustále stlačený. Aby se šetřila energie, zapínejte elektronářadí jen pokud jej používáte. Konstantní elektronika (POF 1400 ACE) Konstantní elektronika udržuje počet otáček při běhu na- prázdno a při zatížení téměř konstantní a zaručuje rovnoměr- ný pracovní výkon. Nastavení hloubky frézování (viz obr. D)  Nastaveníhloubkyfrézovánísesmíprovádětjen přivy- pnutém elektronářadí. Prohrubénastaveníhloubkyfrézovánípostupujtenásledovně: – Posaďte elektronářadí s namontovaným frézovacím ná- strojem na opracovávaný obrobek. – POF 1400 ACE: Umístěte dráhu jemného nastavení po- mocí otočného knoflíku 18 doprostřed. K tomu otáčejte knoflíkem18,ažseshodujíznačky19jakjeukázánonaob- rázku. Poté otočte stupnici 17 na „0“. – Nastavtestupňovitýdoraz9nanejnižšístupeň;stupňovitý doraz citelně zapadne. – POF 1200 AE: seřizovací šrouby stupňovitého dorazu 24 zašroubujte na polovinudovnitř popř. vyšroubujte na polo- vinu ven. – Povolte křídlový šroub na hloubkovém dorazu 11 tak, aby byl hloubkový doraz 13 volně pohyblivý. – Zatlačte upínací páčku aretace hloubky frézování 16 ve směru  a veďte horní frézku pomalu dolů, až se fréza 21 dotkne povrchu obrobku. Upínací páčku aretace hloubky frézování 16 opět uvolněte, aby se tato hloubka zanoření zafixovala. Příp. upínací páčku aretace hloubky frézování 16 zatlačte ve směru , aby se definitivně zafixovala. – Hloubkový doraz 13 zatlačte dolů až dosedne na stupňovi- tý doraz 9. Šoupátko s indexovací značkou 12 nastavte na polohu „0“ na stupnici nastavení hloubky 14. – Hloubkovýdoraz13nastavtenapožadovanouhloubkufré- zování a křídlový šroub hloubkového dorazu 11 pevně utáhněte. Dbejte na to, abyste už šoupátko s indexovací značkou 12 nepřestavili. – Zatlačte upínací páčku aretace hloubky frézování 16 ve směru  a uveďte horní frézku do nejvyšší polohy. Při větších hloubkách frézování byste měli vykonat více pra- covních chodů pokaždé s menším úběrem třísky. S pomocí stupňovitého dorazu9 můžete procesfrézovánírozdělitna ví- ce stupňů. K tomu nastavte požadovanou hloubku frézování pomocí nejnižšího stupně stupňovitého dorazu a pro prvé pracovní chody zvolte nejprve vyšší stupně. POF 1200 AE: odstup stupňů lze změnit přešroubováním se- řizovacích šroubů 24. Jemné nastavení hloubky frézování (POF 1400 ACE) Po zkušebním frézovacím cyklu můžete otáčením otočného knoflíku18 přesně nastavithloubkufrézovánína požadovaný rozměr; pro zvětšení hloubky frézování otáčejte ve směru ho- dinových ručiček, pro zmenšení hloubky frézování otáčejte proti směru hodinových ručiček. Stupnice 17 přitom slouží k orientaci. Jedno otočení odpovídá dráze přestavení o 2,0 mm, dílčí rysky na horním okraji stupnice 17 odpovídají změně dráhy přestavení o 0,1 mm. Maximální dráha přesta- vení činí ± 8 mm. Příklad: Požadovaná hloubka frézování má být 10,0 mm, zkušební frézování ukázalo hloubku 9,6 mm. – Horní frézku zdvihněte a položte např. nějaké odpadové dřevo pod kluznou desku 7 tak, aby se fréza 21 při zapuš- tění nedotýkala obrobku. Zatlačte upínací páčku aretace hloubky frézování 16 ve směru  a veďte horní frézku po- malu dolů, až hloubkový doraz 13 dosedne na stupňovitý doraz 9. – Otočte stupnici 17 na „0“ a povolte křídlový šroub 11. – Otočte otočný knoflík18 o 0,4 mm/4 dílčírysky (rozdílpo- žadované a stávající hodnoty) ve směru hodinových ruči- ček a křídlový šroub 11 utáhněte. – Zkontrolujte zvolenou hloubku dalším zkušebním frézová- ním. Po nastavení hloubky frézování už neměňte polohu šoupátka 12 na hloubkovém dorazu 13, tím můžete vždy odečíst mo- mentální hloubku frézování na stupnici 14. Materiál Průměr frézy (mm) Poloha nastavovací- ho kolečka 23 Tvrdé dřevo (buk) 4 – 10 12 – 20 22 – 40 5 – 6 3 – 4 1 – 2 Měkké dřevo (boro- vice) 4 – 10 12 – 20 22 – 40 5 – 6 3 – 6 1 – 3 Dřevotřískové des- ky 4 – 10 12 – 20 22 – 40 3 – 6 2 – 4 1 – 3 Plasty 4 – 15 16 – 40 2 – 3 1 – 2 Hliník 4 – 15 16 – 40 1 – 2 1 19 OBJ_BUCH-336-005.book Page 18 Wednesday, July 16, 2014 1:38 PM
Strana: 6
Česky | 19 Bosch Power Tools 1 609 92A 0SH | (16.7.14) Jemné nastavení hloubky frézování (POF 1200 AE) Pomocí stupňovitého dorazu 9 můžete přednastavit různé hloubky frézování. Nastavení se děje adekvátně dříve popsa- ným postupům s tím rozdílem, že přešroubováním seřizova- cích šroubů stupňovitého dorazu 24 lze vůči sobě změnit výš- kový rozdíl dorazů. Pracovní pokyny  Chraňte frézu před úderem a nárazem. Směr a proces frézování (viz obr. E)  Proces frézování musí být vždy proveden proti směru otáčení frézovacího nástroje 21(nesousledně). Při fré- zovánívesměruotáčení(sousledně)seVámmůžeelek- tronářadí vytrhnout z ruky. – Nastavte požadovanou hloubku frézování, viz odstavec „Nastavení hloubky frézování“. – Posaďte elektronářadí s namontovaným frézovacím ná- strojem na opracovávaný obrobek a elektronářadí zapně- te. – Zatlačteupínacípáčkuaretacehloubkyfrézování16dolůa veďte horní frézku pomalu dolů, až se dosáhne nastavené hloubky frézování. Upínací páčku aretace hloubky frézová- ní 16 opětuvolněte, aby se tato hloubka zanoření zafixova- la. Příp. upínací páčku aretace hloubky frézování 16 zatlačte nahoru, aby se definitivně zafixovala. – Proveďte proces frézování s rovnoměrným posuvem. – Poukončeníprocesufrézováníuveďtehornífrézkuzpětdo nejvyšší polohy. – Elektronářadí vypněte. Frézování s pomocným dorazem (viz obr. F) Pro opracování velkých obrobků, příkladně při frézování drá- žekmůžetenaobrobekupevnitjakopomocnýdorazprknone- bo lištu a vést horní frézku podél pomocného dorazu. Horní frézku veďte podél pomocného dorazu zploštělou stranou kluzné desky. Frézování hran nebo tvarů Při frézování hran nebo tvarů bez podélného dorazu musí být frézovacínástrojvybavenvodícímčepemnebokuličkovýmlo- žiskem. – Přiložte zapnutéelektronářadíz bokunaobrobekaž vodící čep nebo kuličkové ložisko frézovacího nástroje přilehne na opracovávanou hranu obrobku. – Elektronářadí veďte oběma rukama podél hrany obrobku. Dbejte přitom na přiložení ve správném úhlu. Příliš silný přítlak může hranu obrobku poškodit. Frézování s podélným dorazem (viz obrázky G–H) Podélný doraz 31 s vodícími tyčemi 30 vsuňte do základové desky 6 a utáhněte jej křídlovými šrouby 4 podle potřebného rozměru. Zapnuté elektronářadí veďte s rovnoměrným posuvem a boč- ním tlakem na podélný doraz podél hrany obrobku. Frézování kruhových oblouků (viz obrázky I–J) Obraťtepodélnýdoraz31tak,abydorazovéplochyukazovaly nahoru. Podélný doraz 31 s vodícími tyčemi 30 vsuňte do základové desky 6 a utáhněte jej křídlovými šrouby 4 podle potřebného rozměru. Upevněte středící kolík 32pomocí křídlového šroubu 33 skrz otvor na podélném dorazu 31. Středícíkolík32zabodnětedooznačenéhostředukruhového oblouku a proveďte s rovnoměrným posuvem proces frézová- ní. Frézování s křivkovým dorazem (viz obr. K– L) Podélný doraz 31 s vodícími tyčemi 30 vsuňte do základové desky 6 a utáhněte jej křídlovými šrouby 4 podle potřebného rozměru. Upevněte křivkový doraz s namontovanou vodící kladkou 34 skrz otvor na podélném dorazu 31. Veďte elektronářadí s lehkým bočním tlakem podél hrany ob- robku. Frézování s frézovacím kružítkem (viz obr. M) Pro kruhové frézovací práce můžete použít frézovací kružít- ko/adaptér vodícího profilu 35. Frézovací kružítko namontuj- te jak ukázáno na obrázku. Středící šroub 40 našroubujte do závitu ve frézovacím kružít- ku. Hrot šroubu nasaďte do středu frézovaného kruhového oblouku, dbejte přitom na to, aby se hrot šroubu zapíchl do povrchu obrobku. Posunutím frézovacího kružítka nahrubo nastavte požadova- ný poloměr a křídlové šrouby 37 a 38 pevně utáhněte. Pomocí otočného knoflíku 39 můžete po uvolnění křídlového šroubu 38 délku jemně nastavit. Jedno otočení přitom odpo- vídá dráze přestavení 2,0 mm, jedna dílčí ryska na otočném knoflíku 39 odpovídá změně dráhy přestavení o 0,1 mm. Zapnutéelektronářadíveďtepomocípravérukojeti8amadla frézovacího kružítka 36 přes obrobek. Frézování s vodícím profilem (viz obr. N) S pomocí vodícího profilu 41 můžete provádět přímočaře probíhající pracovní procesy. K vyrovnání výškového rozdílu musíte namontovat distanční desku 42. Frézovací kružítko/adaptér vodícího profilu 35 namontujte jak ukázáno na obrázku. Vodící profil 41 upevněte pomocí vhodných upínacích pří- pravků,např.šroubovýchsvěrek,naobrobek.Elektronářadís namontovaným adaptérem vodícího profilu 35 posaďte na vodící profil. Frézování s kopírovacím pouzdrem (viz obr. O – P) S pomocí kopírovacího pouzdra 43 můžete přenášet na obro- bek obrysy z předloh popř. šablon. Podletloušťkyšablonyčipředlohyvybertevhodnékopírovací pouzdro. Kvůli přesahující výšce kopírovacího pouzdra musí mít šablona minimální tloušťku 8 mm. Stiskněte odjišťovací páčku 20 a vložte kopírovací pouzdro 43zespoda do základové desky 6. Kódovací výstupky přitom musejí znatelně zapadnout do vybrání kopírovacího pouzdra.  Průměrfrézovacíhonástrojezvoltemenšínežjevnitřní průměr kopírovacího pouzdra. OBJ_BUCH-336-005.book Page 19 Wednesday, July 16, 2014 1:38 PM
Strana: 7
20 | Slovensky 1 609 92A 0SH | (16.7.14) Bosch Power Tools K frézování s kopírovacím pouzdrem 43 postupujte následov- ně: – Zapnutéelektronářadískopírovacímpouzdrempřiložtena šablonu. – Zatlačteupínacípáčkuaretacehloubkyfrézování16dolůa veďte horní frézku pomalu dolů, až se dosáhne nastavené hloubky frézování. Upínací páčku aretace hloubky frézová- ní 16 opětuvolněte, aby se tato hloubka zanoření zafixova- la. Příp. upínací páčku aretace hloubky frézování 16 zatlačte nahoru, aby se definitivně zafixovala. – Veďte elektronářadí s přesahujícím kopírovacím pouz- drem s bočním tlakem podél šablony. Údržba a servis Údržba a čištění  Předkaždoupracínaelektronářadívytáhnětezástrčku ze zásuvky.  Udržujte elektronářadí a větrací otvory čisté, abyste pracovali dobře a bezpečně.  Při extrémních podmínkách nasazení používejte podle možnosti vždy odsávací zařízení. Často vyfukujte vět- rací otvory a předřaďte proudový chránič (FI). Při opra- cování kovů se může uvnitř elektronářadí usazovat vodivý prach. Ochranná izolace elektronářadí může být omezena. Je-li nutné nahrazení přívodního kabelu, pak to nechte kvůli zamezení ohrožení bezpečnosti provést firmou Bosch nebo autorizovaným servisem pro elektronářadí Bosch. Zákaznická a poradenská služba Zákaznická služba zodpoví Vaše dotazy k opravě a údržbě Va- šehovýrobkuatéžknáhradnímdílům.Technickévýkresyain- formace k náhradním dílům naleznete i na: www.bosch-pt.com Tým poradenské služby Bosch Vám rád pomůže při otázkách k našim výrobkům a jejich příslušenství. Při všech dotazech a objednávkách náhradních dílů nezbytně prosím uvádějte 10-místné objednací číslo podle typového štítku elektronářadí. Czech Republic Robert Bosch odbytová s.r.o. Bosch Service Center PT K Vápence 1621/16 692 01 Mikulov Na www.bosch-pt.cz si můžete objednat oprava Vašeho stro- je online. Tel.: 519 305700 Fax: 519 305705 E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com www.bosch.cz Zpracování odpadů Elektronářadí,příslušenstvíaobalybymělybýtdodánykopě- tovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí. Neodhazujte elektronářadí do domovního odpadu! Pouze pro země EU: Podle evropské směrnice 2012/19/EU o starých elektrických a elektronických zaří- zeních a jejím prosazení v národních záko- nech musejí být už neupotřebitelná elektro- nářadí rozebraná shromážděna a dodána k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí. Změny vyhrazeny. Slovensky Bezpečnostné pokyny Všeobecné výstražné upozornenia a bezpečnost- né pokyny Prečítajte si všetky Výstražné upozorne- nia a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodržiavaniaVýstražnýchupozorneníapokynovuvedenýchv nasledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ťažké poranenie. Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny sta- rostlivo uschovajte na budúce použitie. Pojem „ručné elektrické náradie“ používaný v nasledujúcom texte sa vzťahuje na ručné elektrické náradie napájané zo sie- te (s prívodnou šnúrou) a na ručné elektrické náradie napája- né akumulátorovou batériou (bez prívodnej šnúry). Bezpečnosť na pracovisku  Pracovisko vždy udržiavajte čisté a dobre osvetlené. Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska môžu mať za následok pracovné úrazy.  Týmto náradím nepracujte v prostredí ohrozenom vý- buchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo horľavý prach. Ručné elektrické náradie vy- tvára iskry, ktoré by mohli prach alebo pary zapáliť.  Nedovoľte deťom a iným nepovolaným osobám, aby sa počas používania ručného elektrického náradia zdržia- vali v blízkosti pracoviska. Pri odpútaní pozornosti zo strany inej osoby môžete stratiť kontrolu nad náradím. Elektrická bezpečnosť  Zástrčkaprívodnejšnúryručnéhoelektrickéhonáradia musí pasovať do použitej zásuvky. Zástrčku v žiadnom prípadenijakonemeňte.S uzemnenýmelektrickýmná- radím nepoužívajte ani žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko zása- hu elektrickým prúdom.  Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými povr- chovými plochami, ako sú napr. rúry, vykurovacie tele- sá,sporákyachladničky.KebybyboloVašetelouzemne- né, hrozí zvýšené riziko zásahu elektrickým prúdom.  Chráňte elektrické náradie pred účinkami dažďa a vlh- kosti.Vniknutievodydoručnéhoelektrickéhonáradiazvy- šuje riziko zásahu elektrickým prúdom. POZOR OBJ_BUCH-336-005.book Page 20 Wednesday, July 16, 2014 1:38 PM

Otázka a odpovědi

Máte otázku ohledně Bosch POF 1400 ACE, ale nemůžete najít odpověď v uživatelské příručce? Možná vám zodpovědět vaši otázku mohou pomoci uživatelé ManualsCat.com. Vyplněním formuláře níže se váš dotaz objeví pod manuálem Bosch POF 1400 ACE. Ujistěte se prosím, že jste popsali své potíže s Bosch POF 1400 ACE tak přesně, jak jen můžete. Čím přesnější je vaše otázka, tím vyšší je šance na rychlé obdržení odpovědi od jiného uživatele. Automaticky vám bude zaslán e-mail, který vás bude informovat, když někdo zareaguje na váš dotaz.

Zeptejte se na Bosch POF 1400 ACE

název
E-mailem
Reakce

Podívejte se na příručku k Bosch POF 1400 ACE níže. Všechny příručky na ManualsCat.com si můžete prohlédnout zcela zdarma. Pomocí tlačítka „Vybrat jazyk“ si můžete vybrat jazyk návodu, který chcete zobrazit.

  • Značka: Bosch
  • Produkt: Frézy
  • Jméno modelu: POF 1400 ACE
  • Typ souboru: PDF
  • Dostupné jazyky: Holandský, Angličtina, Němčina, Italština, Švédština, Polština, Ruské, Čeština, Rumunská, Slovenské, Maďarština, Slovinština, Chorvatština, Ukrajinština, Bulharština, Lotyšský, Lithuanian., Estonština, Makedonština, Kazakh., Francouzština, Španělština, Portugalština, Dánština, Norština, Finština, Turečtina, Řekyně, Arabština