Perfectcare 7000 S... ръководство
Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 ръководство

Ръководство за потребителя за Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 в Холандски. Това PDF ръководство има 52 страници.

PDF 52 1.1mb

Вижте ръководството на Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 по-долу. Всички ръководства на ManualsCat.com могат да бъдат разгледани напълно безплатно. С помощта на бутона „Избор на език“ можете да изберете езика на ръководството, което искате да прегледате.

MANUALSCAT | BG

Въпрос и отговори

Имате въпрос относно Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040, но не можете да намерите отговора в ръководството за потребителя? Може би потребителите на ManualsCat.com могат да Ви помогнат да отговорите на въпроса си. Като попълните формата по-долу, Вашият въпрос ще се появи под ръководството за Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040. Моля, уверете се, че описвате трудностите си с Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040 възможно най-точно. Колкото по-точен е въпросът Ви, толкова по-големи са шансовете бързо да получите отговор от друг потребител. Автоматично ще получите имейл, с който Ви информираме, когато някой е реагирал на въпроса Ви.

Задайте въпрос относно Philips Perfectcare 7000 Series PSG7040

Страница: 1
5 БЪЛГАРСКИ • Do not add perfumed water, water from the tumble dryer, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids, chemically descaled water or other chemicals, as they may cause water leakage, brown staining or damage to your appliance. • This appliance is intended for household use only. Electromagnetic fields (EMF) This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields. Recycling - This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU). - Follow your country’s rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health. Guarantee and support If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the separate worldwide guarantee leaflet. Въведение Поздравяваме ви за покупката и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome. Важно Прочетете внимателно отделната брошура с важна информация и ръководството за потребителя, преди да започнете да използвате уреда. Запазете и двата документа за бъдеща справка. Този уред е проектиран само за употреба в домашни условия. При промишлена употреба, неподходяща употреба или неспазване на инструкциите производителят не поема отговорност и гаранцията става невалидна. Опасност • Никога не потапяйте ютията или генератора за пара във вода. Предупреждение • Преди да включите уреда в контакта, проверете дали напрежението, отбелязано на табелката на уреда, отговаря на това на местната електрическа мрежа. • Не използвайте уреда, ако щепселът, захранващият кабел, маркучът за пара или самият уред имат видими повреди, както и ако уредът е бил изпуснат или тече. • Ако захранващият кабел или маркучът за пара е повреден, с оглед предотвратяване на опасност той трябва да бъде сменен от Philips, упълномощен от Philips сервиз или от лица с подобна квалификация. • Никога не оставяйте уреда без наблюдение, когато е включен. • Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от хора с намалени физически възприятия или умствени недостатъци, или без опит и познания, ако са били инструктирани за безопасна употреба на уреда или са под наблюдение с цел гарантиране на безопасна употреба и ако са им били разяснени евентуалните опасности. • Не позволявайте на деца да си играят с уреда. • Пазете ютията и захранващия кабел далеч от достъпа на деца на възраст 8 години и по-малко, когато уредът е включен или е оставен да изстива. • На децата е разрешено да почистват уреда и да премахват котлен камък и/или да изпълняват процедурата за почистване на накип само под наблюдение.
Страница: 2
6 БЪЛГАРСКИ • Щепселът трябва да бъде свързан към контакт със същите технически характеристики като него. • Развийте докрай захранващия кабел, преди да включите щепсела в контакта. • Поставката и гладещата повърхност на ютията могат да се нагорещят силно и да причинят изгаряния при допир. Ако искате да преместите парния генератор, не докосвайте платформата на ютията. • Когато сте свършили с гладенето, когато почиствате уреда, когато пълните или изпразвате генератора за пара, а също и когато оставяте ютията дори за момент: поставете ютията върху поставката, изключете уреда и изключете щепсела от контакта. • Изключете уреда от контакта и го оставете да се охлади за поне 2 часа, за да се избегне риск от изгаряния. Почиствайте парния генератор от накип съгласно инструкциите в глава „Почистване и поддръжка“. • Не използвайте парфюмирана вода, вода от сушилна машина, оцет, нишесте, препарати за отстраняване на накипа, помощни препарати за гладене, химически декалцирана вода или други химикали, тъй като те могат да причинят изтичане на вода, кафяво оцветяване или повреда на вашия уред. • Този уред е предназначен само за битови цели. Електромагнитни полета (EMF) Този уред на Philips е в съответствие с нормативната уредба и всички действащи стандарти, свързани с излагането на електромагнитни полета. Рециклиране - Този символ означава, че този продукт не може да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци (2012/19/ЕС). - Следвайте правилата на държавата си относно разделното събиране на електрическите и електронните уреди. Правилното изхвърляне помага за предотвратяването на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве. Гаранция и поддръжка Ако се нуждаете от информация или поддръжка, посетете www.philips.com/support или прочетете отделната листовка за международна гаранция. • Не допускайте захранващият кабел и маркучът за пара да се допират до горещата гладеща повърхност на ютията. • Преди да премахнете котления камък или да извършите почистване на накип, изключете уреда от контакта и го оставете да се охлади за поне 2 часа, за да се избегне риск от изгаряния. • Не отваряйте и не сваляйте копчето EASY DE-CALC от парния генератор по време на употреба, докато е още горещ или е под налягане. • Ако пара или горещи капки вода излизат от под копчето EASY DE-CALC по време на нагряване на уреда, изключете уреда и го оставете да се охлади за поне 2 часа. Затегнете копчето EASY DE-CALC. Ако продължава да излиза пара, изключете уреда и се свържете със сервиза, упълномощен от Philips. • Не поставяйте на парния генератор капачки, различни от копчето „EASY DE-CALC“, предоставено в комплект с уреда. • Дръжте пръстите или ръката си далече от гладещата повърхност, когато парата е активирана, за да избегнете изгаряния по време на гладене. • Никога не насочвайте парата към хора или животни. • Приложимо за продуктите от сериите Perfect Care Elite Plus и Perfect Care 9000: Не размахвайте и не движете ютията напред и назад във въздуха, когато режимът за интелигентна автоматична пара е активен, за да избегнете изгаряния от пара. ВНИМАНИЕ: Гореща повърхност Повърхностите се нагорещяват по време на работа (за ютии, върху които е поставен символът за гореща повърхност). Внимание • Включвайте уреда само в заземен електрически контакт. • Уредът трябва да се използва и поставя на равна и термоустойчива повърхност. Когато поставяте ютията на поставката й, уверете се че повърхността, на която я поставяте, е стабилна. Поставката е петата на ютията или частта, на която ютията се поставя, когато не се използва. • Проверявайте редовно за евентуални повреди по захранващия кабел и маркуча за пара.
Марка:
Philips
Продукт:
Ютии
Модел/име:
Perfectcare 7000 Series PSG7040
Тип файл:
PDF
Налични езици:
Холандски, Английски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Шведски, Португалски, Датски, Полски, Норвежки, Фински, Румънски, Турски, Словашки, Гръцки, Унгарски, Словенец, Хърватски, Украински, български, Латвийски, Литва, Естонски, Албански, Македонец, Казахски, Еврейски