D250 ръководство
Philips D250 ръководство

Ръководство за потребителя за Philips D250 в български. Това PDF ръководство има 46 страници.

PDF 46 1.1mb

Вижте ръководството на Philips D250 по-долу. Всички ръководства на ManualsCat.com могат да бъдат разгледани напълно безплатно. С помощта на бутона „Избор на език“ можете да изберете езика на ръководството, което искате да прегледате.

MANUALSCAT | BG

Въпрос и отговори

Имате въпрос относно Philips D250, но не можете да намерите отговора в ръководството за потребителя? Може би потребителите на ManualsCat.com могат да Ви помогнат да отговорите на въпроса си. Като попълните формата по-долу, Вашият въпрос ще се появи под ръководството за Philips D250. Моля, уверете се, че описвате трудностите си с Philips D250 възможно най-точно. Колкото по-точен е въпросът Ви, толкова по-големи са шансовете бързо да получите отговор от друг потребител. Автоматично ще получите имейл, с който Ви информираме, когато някой е реагирал на въпроса Ви.

Задайте въпрос относно Philips D250

Страница: 1
www.philips.com/support Винаги готови да ви помогнем Регистрирайте продукта си и получете поддръжка на Подробна документация Имате въпрос? Свържете се с Philips D250 D255
Страница: 2
1 BG Съдържание 1 Важни инструкции за безопасност 3 2 Вашият телефон 4 Съдържание на кутията 4 Общ преглед на телефона 5 Общ преглед на базовата станция 6 3 Запознаване 7 Свързване на базовата станция 7 Поставете включените в комплекта батерии 8 Конфигуриране на телефона (в зависимост от държавата) 8 Промяна на PIN код за достъп от разстояние (D255) 9 Зареждане на слушалката 9 Проверка на нивото на заряда на батериите 9 Какво представлява режимът на готовност? 10 Икони на дисплея 10 Проверка на силата на сигнала 11 Включване или изключване на слушалката 11 4 Повиквания 12 Отправяне на повикване 12 Отговор на повикване 12 Край на разговор 13 Регулиране на силата на звука на микрослушалката/високоговорителя 13 Изключване на микрофона 13 Включване или изключване на високоговорителя 13 Второ позвъняване 13 Отговаряне на второ повикване 13 Превключване между два разговора 13 Провеждане на конферентен разговор с външни повикващи 14 5 Разговори чрез интерком и конферентни разговори 15 Повикване към друга слушалка 15 Конферентен разговор 15 6 Текст и числа 17 Въвеждане на текст и числа 17 Превключване между горен регистър и долен регистър 17 7 Тел. книжка 18 Преглед на телефонната книжка 18 Търсене на запис 18 Повикване от телефонния указател 18 Достъп до телефонната книжка по време на повикване 19 Добавяне на запис 19 Редактиране на запис 19 Изтриване на запис 19 Изтриване на всички записи 19 8 Регистър на повикванията 20 Вид на списъка с oбaждaния 20 Преглед на записите за повиквания 20 Съхраняване на запис за повикване в телефонната книжка 20 Обратно повикване 21 Изтриване на запис за повикване 21 Изтриване на всички записи за повиквания 21 9 Списък за повторно набиране 22 Преглед на записите за повторно набиране 22 Повторно набиране 22 Съхраняване на запис за повикване в телефонната книжка 22 Изтриване на запис за повторно набиране 22 Изтриване на всички записи за повторно набиране 22 10 Настройка на телефона 23
Страница: 3
4 BG 2 Вашият телефон Поздравяваме ви за покупката и добре дошли при Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта на сайта www.philips.com/welcome. Съдържание на кутията Слушалка** Базова станция (D250) Базова станция (D255) Зарядно устройство (без телефонен контакт)** Адаптер за електрозахранване** Телефонен кабел* 2 x акумулаторни батерии AAA** Гаранция Кратко ръководство за потребителя Забележка • * В някои държави трябва да свържете адаптера на телефонния кабел с телефонния кабел и след това да включите телефонния кабел в телефонната розетка. • ** В комплекти с няколко слушалки има допълнителни слушалки, зарядни устройства, адаптери за захранване и батерии.
Страница: 4
10 BG Когато слушалката не е поставена в базовата станция, лентите показват заряда на батерията (високо, средно или ниско ниво). Когато слушалката е поставена в базовата станция/зарядното устройство, лентите мигат до приключване на зареждането. Иконата за напълно изтощена батерия мига. Зарядът на батерията е слаб и трябва да я заредите. Ако батериите са изтощени, слушалката се изключва. Ако в момента провеждате разговор, ще чуете предупредителни сигнали, когато батериите са почти изтощени. След предупреждението разговорът се прекъсва. Какво представлява режимът на готовност? Вашият телефон е в режим на готовност, когато не се използва. Името на слушалката, датата и часът, както и номерът на слушалката се показват на екрана в режим на готовност. Икони на дисплея В режим на готовност иконите в главния екран показват кои функции на слушалката са достъпни. Икона Описания Когато слушалката не е на базовата станция и не е включено зарядното устройство, лентите показват нивото на батерията (от високо до ниско). Когато слушалката е поставена в базовата станция/зарядното устройство, лентите се превъртат до приключване на зареждането. Иконата за изтощена батерия мига и чувате предупредителен сигнал. Зарядът на батерията е слаб и трябва да я заредите. Показва състоянието на връзката между слушалката и базовата станция. Колкото повече ленти са показани, толкова по-силен е сигналът. Свети постоянно, когато преглеждате приетите входящи повиквания в регистъра на повикванията. Показва изходящо повикване в списъка за повторно набиране. Мига, когато има ново пропуснато повикване или когато преглеждате непрегледаните пропуснати повиквания в регистъра на повикванията. Свети постоянно, когато преглеждате прегледаните пропуснати повиквания в регистъра на повикванията. Мига, когато се получи входящо повикване. Свети постоянно, когато провеждате разговор. Високоговорителят е включен. Звъненето е изключено. Телефонен секретар (само за D255): мига, когато има ново съобщение или когато паметта е пълна. Символът се показва, когато телефонният секретар е включен.
Страница: 5
36 BG 14 Технически данни Общи спецификации и функции • Време за разговори: 16 часа • Време в режим на готовност: 200 часа • Обхват на закрито: 50 метра • Обхват на открито: 300 метра • Списък на телефонна книжка с 50 записа • Списък за повторно набиране с 10 записа • Регистър на повикванията с 20 записа • Телефонен секретар с 25 минути време за запис • Поддръжка на стандартно разпознаване на повикващия: FSK, DTMF Батерия • Philips: 2 броя никел-металхидридни акумулаторни батерии тип AAA 1,2V 500 mAh Адаптер за захранване Базова станция и зарядно устройство • Tenpao: S003GV0600050, вход: 100-240 V~, 50/60 Hz 150 mA изход: 6Vdc 500 mA Консумирана мощност • Консумация на енергия в режим на готовност: около 0,7 W (D250), 0,75 W (D255) Тегло и размери (D250) • Слушалка: 108,5 грама 47 x 23,6 x 156 мм (В x Ш x Д) • Базова станция: 67,5 грама 109,8 x 72,6 x 27,8 мм (В x Ш x Д) • Зарядно устройство: 37 грама 74 x 68,7 x 27,5 мм (В x Ш x Д) Тегло и размери (D255) • Слушалка: 108,5 грама 47 x 23,6 x 156 мм (В x Ш x Д) • Базова станция: 86,5 грама 109,8 x 72,6 x 29 мм (В x Ш x Д) • Зарядно устройство: 37 грама 74 x 68,7 x 27,5 мм (В x Ш x Д)
Страница: 6
37 BG 15 Бележка Декларация за съответствие С настоящото TP Vision Europe B.V декларира, че този продукт съответства на основните изисквания, както и на другите приложими клаузи на Директива 2014/53/EU. Декларацията за съответствие можете да намерите на адрес www.p4c.philips.com. Използване на съответствие по стандарт GAP Стандартът GAP гарантира, че всички слушалки и базови станции DECT™ GAP са в съответствие с минимални стандарти за експлоатация, независимо от модела. Слушалката и базовата станция са в съответствие с GAP, което означава, че гарантират като минимум следните функции: регистриране на слушалката, поемане на линия, отправяне на повикване и приемане на повикване. Възможно е разширените функции да не са достъпни, ако ги използвате с други модели. За да регистрирате и използвате тази слушалка със съответстваща на GAP базова станция от друг модел, за регистриране на слушалката първо следвайте процедурата, описана в инструкциите на производителя, след това следвайте процедурата, описана в настоящото ръководство. За да регистрирате слушалка от друг модел към базовата станция, поставете базовата станция в режим за регистрация и следвайте процедурата, описана в инструкциите на производителя на слушалката. Съвместимост с ЕМП Този продукт е в съответствие с всички действащи стандарти и норми, свързани с излагането на въздействието на електромагнитни полета. Изхвърляне на старите продукт и батерия Продуктът е разработен и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно. Този символ върху даден продукт означава, че изделието отговаря на европейската директива 2012/19/ЕС. Този символ означава, че продуктът съдържа батерии, обхванати от Директива 2013/56/ ЕС, които не могат да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци. Осведомете се относно местната система за разделно събиране на отпадъци за електрическите и електронните продукти и батерии. Следвайте местните правила и не изхвърляйте продукта и батериите заедно с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на старите продукти и батерии предотвратява потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
Марка:
Philips
Продукт:
Некатегоризирани
Модел/име:
D250
Тип файл:
PDF
Налични езици:
български