Airfryer XL Essent... ръководство
Philips Airfryer XL Essential HD9270 ръководство

Ръководство за потребителя за Philips Airfryer XL Essential HD9270 в български. Това PDF ръководство има 30 страници.

PDF 30 1.1mb
Philips Airfryer XL Essential HD9270 ръководство
Предишна страница

Вижте ръководството на Philips Airfryer XL Essential HD9270 по-долу. Всички ръководства на ManualsCat.com могат да бъдат разгледани напълно безплатно. С помощта на бутона „Избор на език“ можете да изберете езика на ръководството, което искате да прегледате.

MANUALSCAT | BG

Въпрос и отговори

Имате въпрос относно Philips Airfryer XL Essential HD9270, но не можете да намерите отговора в ръководството за потребителя? Може би потребителите на ManualsCat.com могат да Ви помогнат да отговорите на въпроса си. Като попълните формата по-долу, Вашият въпрос ще се появи под ръководството за Philips Airfryer XL Essential HD9270. Моля, уверете се, че описвате трудностите си с Philips Airfryer XL Essential HD9270 възможно най-точно. Колкото по-точен е въпросът Ви, толкова по-големи са шансовете бързо да получите отговор от друг потребител. Автоматично ще получите имейл, с който Ви информираме, когато някой е реагирал на въпроса Ви.

Задайте въпрос относно Philips Airfryer XL Essential HD9270

Страница: 1
Ръковод. за потребителя HD928X
Страница: 2
2 БЪЛГАРСКИ СЪДЪРЖАНИЕ Важно 3 Въведение 9 Общо описание 9 Преди първата употреба 10 Приложението NutriU 10 Гласово управление 11 Подготовка за употреба 11 Използване на уреда 12 Таблица на храните   12 Пържене с въздух   14 Избор на режим на поддържане на топлината   18 Готвене с предварителна настройка   19 Преминаване към друга предварително зададена настройка   21 Стартиране на рецепта от приложението NutriU   22 Приготвяне на домашни пържени картофки   22 Почистване 23 Таблица за почистване   25 Съхранение 25 Рециклиране 25 Декларация за съответствие 25 Гаранция и поддръжка 26 Актуализации на софтуера 26 Съвместимост на устройствата 26 Фабрични настройки 26 Отстраняване на неизправности 26
Страница: 3
3 БЪЛГАРСКИ Важно Преди да използвате уреда, прочетете внимателно тази важна информация и я запазете за справка в бъдеще. Опасност - Никога не потапяйте уреда във вода и не го плакнете под чешмата. - Не допускайте в уреда да попадне вода или друга течност, за да избегнете електрически удар. - Винаги слагайте продуктите за пържене в кошницата, за да не влизат в контакт с нагревателите. - Не закривайте отворите за входящ и изходящ въздух, докато уредът работи. - Не пълнете кофата с олио, тъй като това може да създаде опасност от пожар. - Не използвайте уреда, ако щепселът, захранващият кабел или самият уред са повредени. - Никога не бъркайте в уреда, докато работи. - Никога не поставяйте количество храна, което превишава максималното ниво, обозначено върху кошницата. - Винаги се уверявайте, че нагревателят е свободен и в него няма заседнала храна. Предупреждение - Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се замени от Philips, негов представител или лица с подобна квалификация, за да се избегнат опасни ситуации. - Включвайте уреда само в заземен електрически контакт. Винаги проверявайте дали щепселът е поставен добре в контакта.
Страница: 4
4 БЪЛГАРСКИ - Този уред не е предназначен за използване с външен таймер или отделна система за дистанционно управление. - Външните повърхности може да се нагорещят, докато уредът работи. - Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически възприятия, умствени недостатъци или без опит и познания, ако са инструктирани за безопасна употреба с уреда или са под наблюдение с цел гарантиране на безопасна употреба и ако са им разяснени евентуалните опасности. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Почистване и поддръжка на уреда може да се извършва от деца на възраст над 8 години и под родителски надзор. - Пазете уреда и захранващия кабел далече от достъпа на деца на възраст под 8 години. - Не поставяйте уреда до стена или до други уреди. Оставете поне 10 см свободно пространство отзад, от двете страни и над уреда. Не поставяйте нищо върху уреда. - По време на пържене с горещ въздух през отворите за изходящ въздух излиза гореща пара. Дръжте ръцете и лицето си на безопасно разстояние от парата и от изходите за въздух. Също така внимавайте с горещите пара и въздух, когато премахвате кофата от уреда. - Никога не използвайте леки съставки или опаковъчна хартия в уреда. - Съхранение на картофи: Температурата трябва да бъде подходяща за съхранявания сорт картофи и да е над 6°C за свеждане до минимум на риска от
Страница: 5
5 БЪЛГАРСКИ излагане на акриламид на приготвените хранителни продукти. - Не поставяйте уреда върху или близо до горещ газов котлон или всички видове електрически котлони и електрически плочи за готвене, или в загрята фурна. - Никога не пълнете кофата с олио. - Този уред е проектиран за използване при температура на околната среда между 5 ºC и 40 ºC. - Преди да включите уреда в контакта, проверете дали посоченото на уреда напрежение отговаря на това на местната ел. захранваща мрежа. - Внимавайте кабелът да е далече от горещи повърхности. - Не поставяйте уреда върху или близо до леснозапалими материали, като покривки или пердета. - Не използвайте уреда за цели, различни от указаните в ръководството, и използвайте само оригинални аксесоари на Philips. - Не оставяйте уреда да работи без надзор. - Кофата, кошницата и редукторът на мазнини се нагряват по време на и след употреба на уреда – винаги работете с тях внимателно. - Преди да използвате уреда за първи път, почистете добре частите, които влизат в контакт с храната. Направете справка с инструкциите в ръководството. Внимание - Този уред е предназначен само за стандартна домашна употреба. Не е предназначен за употреба в среди, като кухни за персонала в магазини, офиси,
Страница: 6
6 БЪЛГАРСКИ ферми и подобни работни среди. Освен това не е предназначен за употреба от клиенти в хотели, мотели, места за нощуване и закуска и подобни жилищни среди. - Винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа, ако е оставен без надзор и преди сглобяване, разглобяване, съхранение или почистване. - Поставете уреда върху хоризонтална, равна и стабилна повърхност. - Ако уредът се използва неправилно или за професионални или полупрофесионални цели, както и ако се използва по начин, който не е в съответствие с указанията в ръководството за потребителя, гаранцията става невалидна и Philips не поема отговорност за каквито и да било причинени щети. - За проверка или ремонт винаги носете уреда в упълномощен от Philips сервиз. Не опитвайте да ремонтирате уреда сами, в противен случай гаранцията става невалидна. - След употреба винаги изключвайте уреда от контакта. - Изчаквайте уредът да се охлади за около 30 минути, преди да работите с него или да го почиствате. - Приготвяйте продуктите в уреда до златистожълт цвят, а не до тъмен или кафяв. Отстранявайте изгорелите остатъци. Не пържете пресни картофи при температура над 180 °C (за намаляване на отделянето на акриламид). - Не натискайте бутона за освобождаване на кошницата, докато разклащате.
Страница: 7
7 БЪЛГАРСКИ - Внимавайте много при почистване на горната зона на камерата за готвене: горещ нагревателен елемент, ръб на метални части. - Винаги се уверявайте, че храната е напълно сготвена в Airfryer. - Винаги се уверявайте, че имате контрол над вашия Airfryer, а също и когато използвате отдалечената функция или отложен старт. - Когато готвите мазна храна, от Airfryer може да излиза дим. Обърнете специално внимание, когато използвате функцията за дистанционно управление или отложен старт. - Уверете се, че само един човек едновременно използва функцията за дистанционно управление. - Внимавайте, когато готвите лесно развалящи се храни с функцията за отложен старт (могат да се размножат бактерии). Електромагнитни полета (EMF) Този уред на Philips е в съответствие с нормативната уредба и всички действащи стандарти, свързани с електромагнитните излъчвания. Автоматично изключване Този уред е снабден с функция за функция за автоматично изключване. Ако не натиснете бутон в рамките на 20 минути, уредът се изключва автоматично. За да изключите уреда ръчно, натиснете бутона за вкл./изкл. на захранването.
Страница: 8
9 БЪЛГАРСКИ Въведение Поздравяваме ви за покупката и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome. Philips Airfryer е единственият Airfryer с уникалната технология Rapid Air, за да пържите храната си с малко или никакво олио и до 90% по-малко мазнини. Технология Rapid Air на Philips сготвя храната напълно толкова добре, колкото и нашият дизайн тип "морска звезда" за перфектни резултати от първата до последната хапка. Вече можете да се насладите на перфектно приготвена пържена храна – хрупкава от външната страна и сочна от вътрешната страна – изпържете, гриловайте, изпечете и запечете, за да приготвите разнообразни вкусни ястия по здравословен, бърз и лесен начин. За повече вдъхновение, рецепти и информация за Airfryer посетете www.philips.com/kitchen или изтеглете безплатното приложение NutriU* за IOS® или Android™. * Приложението NutriU може да не е достъпно във вашата държава. В този случай, моля, влезте в локалния уеб сайт на Philips за вдъхновение. Общо описание 1 Контролен панел A Бутон за увеличаване на температурата B Бутон за намаляване на температурата C Бутон за меню D Менюта за предварителни настройки E Бутон вкл./изкл. F Бутон за намаляване на времето G Бутон за увеличаване на времето H Индикация на часа I Екран J Скала за температура K Wi-Fi индикатор 2 Означение MAX 3 Кошница 4 Бутон за освобождаване на кошницата 5 Кофа 6 Захранващ кабел 7 Изходи за въздух 8 Входен отвор за въздух
Страница: 9
10 БЪЛГАРСКИ Статус на индикатора за Wi-Fi Индикаторът за Wi-Fi е изключен • Вашият Airfryer не е свързан към домашната ви Wi-Fi мрежа (досега не е извършена първоначална настройка на Wi-Fi) или връзката с домашната ви Wi-Fi е изгубена, например поради промяна на домашния рутер или твърде голямо разстояние между Airfryer и рутера Индикаторът за Wi-Fi е включен • Конфигурацията с приложението NutriU е завършена и Airfryer е свързан към домашната Wi-Fi Индикаторът за Wi-Fi мига • Airfryer е в режим "настройка" по време на процеса на настройка на Wi-Fi. Екранът показва три тирета и бутоните на Airfryer са неактивни; или ако вече е свързан, мигащият светодиод е индикация, че Airfryer е в процес на свързване към домашната Wi-Fi. Индикаторът за Wi-Fi мига с дълга пауза между премигванията • Wi-Fi функционалността на Airfryer има дефект. Можете да използвате Airfryer без функциите за свързване, да се обадите на пряката телефонна линия за обслужване на Philips или да се свържете с Центъра за обслужване на потребители във вашата държава. Преди първата употреба 1 Свалете целия опаковъчен материал. 2 Отстранете всички стикери или етикети (ако има такива) от уреда. 3 Почистете уреда старателно преди първата употреба, както е посочено в главата "Почистване". Приложението NutriU Вашият Philips Airfryer е с активирана Wi-Fi връзка и ви позволява да се свържете с NutriApp, за да се възползвате максимално от Airfryer. В приложението можете да изберете любимите си рецепти, да ги изпратите на Airfryer и да ги стартирате от смарт устройството си. Можете да стартирате, наблюдавате и регулирате процеса на готвене от смарт устройството си където и да се намирате – дори и да не сте у дома. Свързване на вашия Airfryer към приложението 1 Включете щепсела на Airfryer в контакта. 2 Уверете се, че смарт устройството ви е обхвата на домашната ви Wi-Fi мрежа, преди да започнете процеса на настройка на Wi-Fi. 3 Изтеглете приложението Philips NutriU на смарт устройството си от магазина за приложения или от www. philips.com/nutriu, следвайте процеса на регистрация и изберете свързания Airfryer свързания Airfryer в профила си в "Моите уреди".
Страница: 10
11 БЪЛГАРСКИ 4 Следвайте инструкциите в приложението, за да свържете вашия Airfryer към Wi-Fi и да го сдвоите. 5 Когато светодиодът за Wi-Fi на потребителския интерфейс на Airfryer свети постоянно, Airfryer е свързан. Забележка • Уверете се, че свързвате вашия Airfryer към 2,4 GHz 802.11 b/g/n домашна Wi-Fi мрежа. • Лесната Wi-Fi настройка е необходима за свързване на Airfryer към вашата домашна Wi-Fi мрежа. • Процесът на сдвояване се състои в свързване на приложението NutriU с вашия смарт Airfryer. • Процесът на настройка на Wi-Fi може да бъде отменен чрез приложението или чрез изключване на Airfryer. • Можете да сдвоите само едно смарт устройство едновременно с Airfryer. Ако втори потребител започне процеса на сдвояване, първият потребител ще бъде изхвърлен и ще трябва да извърши сдвояване отново при следващото си готвене с Airfryer. • За да стартирате процеса на сдвояване, натиснете продължително бутона за намаляване на температурата и следвайте инструкциите в приложението или го стартирайте от настройките в приложението NutriU. Гласово управление 1 Свалете приложението NutriU. 2 Свържете приложението NutriU с вашия Airfryer. 3 Дайте съгласие за "дистанционно готвене". 4 Свържете приложението NutriU с вашето приложение за гласов асистент. Тази връзка може да се осъществи директно по време на първоначалното включване или по-късно в настройките на приложението NutriU. В случай че не виждате опцията за активиране на гласовото управление в NutriU, активирайте умението Kitchen+ чрез приложението си за гласов асистент. Забележка • Ако нямате приложение за гласово управление, първо го изтеглете, за да изпращате команди към Airfryer. • Подробни гласови команди са налични в приложението за гласово управление. Подготовка за употреба 1 Поставяйте уреда върху стабилна, хоризонтална, равна и топлоустойчива повърхност.
Страница: 11
12 БЪЛГАРСКИ Забележка • Не поставяйте нищо върху или отстрани на уреда. Това може да наруши притока на въздух и да окаже влияние върху резултата от пърженето. • Не поставяйте работещия уред до или под предмети, които могат да се повредят от парата, например стени или шкафове. • Оставете гумената тапа в тигана. Не я изваждайте преди готвене. Използване на уреда Таблица на храните Таблицата по-долу ви помага да изберете основните настройки за типовете храна, която искате да приготвяте. Забележка • Имайте предвид, че тези настройки се дават само като предложения. Тъй като продуктите се различават по произход, размер, форма и марка, ние не можем да гарантираме коя е най- добрата настройка за вашите продукти. • Когато приготвяте по-голямо количество храна (например пържени картофи, скариди, пръчици, замразени закуски), разклатете, обърнете или разбъркайте съставките в кошницата 2 до 3 пъти, за да постигнете равномерен резултат. Съставки Мин. – макс. количество Време (мин) Температура Забележка Тънки замразени картофки за пържене (7x7 мм/0,3x0,3 in) 200 – 800 г/7 – 28 унции 14 – 31 180°C/350°F • Разклащайте, обръщайте или разбърквайте по 2 – 3 пъти през това време Домашно приготвени пържени картофки (с дебелина 10 х 10 мм/0,4 х 0,4 in) 200 – 800 г/7 – 28 унции 20 – 40 180°C/350°F • Разклащайте, обръщайте или разбърквайте по 2 – 3 пъти през това време Замразени панирани пилешки хапки 200 – 600 г/7 – 21 унции 9 – 20 200°C/400°F • Разклатете, обърнете или разбъркайте, когато изтече половината време Замразени пролетни рулца 200 – 600 г/7 – 21 унции 9 – 20 200°C/400°F • Разклатете, обърнете или разбъркайте, когато изтече половината време
Страница: 12
13 БЪЛГАРСКИ Съставки Мин. – макс. количество Време (мин) Температура Забележка Хамбургер (около 150 г/5 унции) 1 – 5 кюфтета 16 – 21 200°C/400°F Руло „Стефани“ 1200 г/42 унции 55 – 60 150°C/300°F • Използвайте приставката за печене Пържоли без кост (около 150 г/5 унции) 1 – 4 пържоли 15 – 20 200°C/400°F • Разклатете, обърнете или разбъркайте, когато изтече половината време Тънки наденички (около 50 г/1,8 унции) 2 – 10 бр. 11 – 15 200°C/400°F • Разклатете, обърнете или разбъркайте, когато изтече половината време Пилешки бутчета (около 125 г/4,5 унции) 2 – 8 бр. 17 – 27 180°C/350°F • Разклатете, обърнете или разбъркайте, когато изтече половината време Пилешки гърди (около 160 г/6 унции) 1 – 5 бр. 15 – 25 180°C/350°F Цяло пиле 1200 г/42 унции 60 – 70 180°C/350°F Цяла риба (около 300 – 400 г/11 – 14 унции) 1 – 2 риби 20 – 25 200°C/400°F Рибно филе (около 200 г/7 унции) 1 – 5 (1 слой) 25 – 32 160°C/325°F Микс от зеленчуци (едро нарязани) 200 – 800 г/7 – 28 унции 9 – 18 180°C/350°F • Задайте времето за готвене според вашия вкус • Разклатете, обърнете или разбъркайте, когато изтече половината време Мъфини (около 50 г/1,8 унции) 1 – 9 13 – 15 180°C/350°F • Използвайте чашките за мъфини Кекс 500 г/18 унции 40 – 45 160°C/325°F • Използвайте тава за кекс
Страница: 13
14 БЪЛГАРСКИ Съставки Мин. – макс. количество Време (мин) Температура Забележка Полуготов хляб/ хлебчета (около 60 г/2 унции) 1 – 6 парчета 6 – 8 200°C/400°F Домашен хляб 800 г/28 унции 55 – 65 150°C/300°F • Използвайте приставката за печене • Формата трябва да бъде възможно най-плоска, за да се избегне докосването на хляба до нагревателния елемент при надигане. Пържене с въздух Внимание • Този Airfryer работи с горещ въздух. Не пълнете кофата с олио, мазнина за пържете или каквато и да е друга течност. • Не докосвайте горещи повърхности. Използвайте дръжки или ръкохватки. Работете с горещата кофа с предпазни ръкавици. • Този уред е само за битови цели. • Когато използвате уреда за пръв път, от него може да се вдигне малко дим. Това е нормално. • Предварително нагряване на уреда не е нужно. 1 Вкарайте щепсела в контакта. 2 Махнете кофата с кошницата от уреда, като издърпате дръжката.
Страница: 14
15 БЪЛГАРСКИ 3 Сложете продуктите в кошницата. Забележка • Airfryer може да приготвя голям набор от продукти. Консултирайте се с "Таблица на храните" за правилните количества и приблизителните времена на готвене. • Не превишавайте количеството, посочено в раздел "Таблица на храните", и не препълвайте кошницата над индикацията "МАХ", тъй като това може да засегне качеството на крайния резултат. • Ако искате да приготвяте различни продукти по едно и също време, проверете предлаганото време за готвене, което е нужно за различните продукти, преди да започнете да ги готвите едновременно. 4 Поставете кофата с кошницата обратно в Airfryer. Внимание • Никога не използвайте кофата без кошницата в нея. • Не докосвайте кофата или кошницата по време на и известно време след употреба, тъй като се нагряват. 5 Натиснете бутона за вкл./изкл. на захранването, за да включите уреда. 6 Натиснете бутона за увеличаване или намаляване на температурата, за да изберете необходимата температура. 7 Натиснете бутона за увеличаване или намаляване на времето, за да изберете необходимото време.
Страница: 15
16 БЪЛГАРСКИ 8 Натиснете бутона за вкл./изкл., за да стартирате процеса на готвене. Забележка • По време на готвене се показват температурата и времето последователно. • Последната минута за готвене се отброява в секунди. • Вижте таблицата за продуктите с основни настройки за готвене за различни видове хранителни продукти. • Когато процесът на готвене е стартиран и Airfryer е свързан със смарт устройството ви, можете да виждате, контролирате и променяте параметрите на готвене и в приложението NutriU. • За да смените температурните единици от Целзий на Фаренхайт или обратно на вашия Airfryer, натиснете едновременно бутона за увеличаване и намаляване на температурата за около 10 секунди. Съвет • По време на готвене, ако искате да промените времето за готвене или температурата, натиснете съответния бутон нагоре или надолу по всяко време, за да го направите. • За да поставите готвенето на пауза, натиснете отново бутона за вкл./изкл. За да възобновите процеса на готвене, натиснете отново бутона за вкл./изкл., за да продължите процеса на готвене. • Устройството автоматично се поставя в режим на пауза, когато извадите кофата и кошницата. Готвенето продължава, когато кофата и кошницата отново се поставят в уреда. Забележка • Ако не сте задали времето за приготвяне в рамките на 30 минути, уредът се изключва автоматично от съображения за безопасност. • Някои продукти изискват разклащане или обръщане на половината от времето за готвене (вж. "Таблица на храните"). За да разклатите съставките, издърпайте тигана с кошницата, поставете го върху топлоустойчив плот, плъзнете капака натиснете бутона за освобождаване на кошницата, за да я извадите, и я разклатете над мивката. След това сложете кошницата обратно в кофата и ги плъзнете обратно в уреда. • Ако настроите таймера на половината време за готвене и го чуете да звъни, това означава, че е време за разклащане или обръщане на продуктите. Уверете се, че сте настроили отново таймера до оставащото време за готвене. 9 Когато чуете таймерът да звъни, настроеното време за готвене е изтекло. Забележка • Можете ръчно да спрете готвенето. За да направите това, натиснете бутона за вкл./изкл.
Страница: 16
17 БЪЛГАРСКИ 10 Издърпайте кофата и проверете дали съставките са готови. Внимание • Кофата на Airfryer е нагорещена след готвенето. Винаги я поставяйте върху топлоустойчив плот (напр. подложка и т.н.), когато изваждате кофата от устройството. Забележка • Ако съставките още не са готови, сложете кофата обратно в Airfryer, като натиснете дръжката й, и добавете още няколко минути към зададеното време. 11 За изваждане на дребни съставки (напр. пържени картофки) вдигнете кошницата от тигана, като първо плъзнете капака и после натиснете бутона за освобождаване на кошницата. Внимание • След процеса на готвене кофата, кошницата, вътрешният корпус и съставките са горещи. В зависимост от типа на продуктите в Airfryer от кофата може да излиза пара. 12 Изпразнете съдържанието на кошницата в купа или в чиния. Винаги изваждайте кошницата от кофата, за да изпразните съдържанието, тъй като може да има горещо олио на дъното на кофата. Забележка • За изваждане на големи или крехки съставки, използвайте щипки за да ги повдигнете. • Излишното олио или разтопената мазнина от съставките се събира на дъното на кофата. • В зависимост от вида на продуктите, които готвите, може да е удачно внимателно да излеете излишното олио или разтопена мазнина от кофата след всяка партида или преди да разклатите или подмените кошницата в кофата. Поставете кошницата върху топлоустойчива повърхност. Сложете предпазни ръкавици, за да излеете излишно олио или разтопена мазнина. Сложете кошницата обратно в кофата. Когато партидата продукти е готова, Airfryer е готов веднага за обработка на следващата партида. Забележка • Повторете стъпки 3 до 12, ако искате да подготвите друга партида.
Страница: 17
18 БЪЛГАРСКИ Избор на режим на поддържане на топлината 1 Натиснете бутона за менюто толкова пъти, колкото иконата за поддържане на топлината мига. 2 Натиснете бутона за вкл./изкл., за да стартирате режима за поддържане на топлината. Забележка • Таймерът за поддържане на топлината е настроен на 30 минути. За да промените времето за поддържане на топлината (1 – 30 минути), натиснете бутона за намаляване на времето. Времето ще бъде потвърдено автоматично. • Температурата не може да се променя в режим на поддържане на топлината. 3 За да спрете на пауза режима на поддържане на топлината, натиснете бутона за вкл./изкл. За да възобновите режима на поддържане на топлината, натиснете отново бутона за вкл./изкл. 4 За да излезете от режима за поддържане на топлината, натиснете продължително бутона за вкл./изкл. Съвет • Ако храната, като например пържени картофи, загуби твърде много хрупкавост по време на режима на поддържане на топлината, или съкратете времето за поддържане на топлината, като изключите уреда по-рано, или ги загрейте до хрупкавост за 2 – 3 минути при температура от 180°C/350°F. Забележка • По време на режима за поддържане на топлината вентилаторът и нагревателят вътре в уреда се включват от време на време. • Режимът за поддържане на топлината е създаден, за да запази храната ви топла веднага след като бъде приготвена в Airfryer. Не е предназначен за повторно загряване.
Страница: 18
19 БЪЛГАРСКИ Готвене с предварителна настройка 1 Следвайте стъпки от 1 до 5 в главата "Пържене с въздух". 2 Натиснете бутона за менюто. Иконата за замразени аламинути мига. Натиснете бутона за менюто толкова пъти, колкото мига предварителната настройка, която ви трябва. 3 Започнете процеса на готвене, като натиснете бутона за вкл./изкл. Забележка • В следващата таблица можете да намерите повече информация за предварителните настройки. Готови Предварително зададено време (мин) Предварително зададена температура Тегло (макс.) Информация Замразени картофени аламинути 31 180°C/350°F 800 г/28 унции • Замразени картофени аламинути, като замразени картофки за пържене, картофки с кожичка, картофени пелети и т.н. • Разклащайте, обръщайте или разбърквайте по 2 – 3 пъти през това време
Страница: 19
20 БЪЛГАРСКИ Готови Предварително зададено време (мин) Предварително зададена температура Тегло (макс.) Информация Пресни картофи 38 180°C/350°F 800 г/28 унции • Използвайте картофи с високо съдържание на нишесте • 10 x 10 мм/ 0,4 x 0,4 in дебелина • Накиснете за 30 минути във вода, изсушете и след това добавете ¼ до 1 супена лъжица олио • Разклащайте, обръщайте или разбърквайте по 2 – 3 пъти през това време Пилешки пръчици 27 180°C/350°F 1000 г/35 унции • До 8 пилешки бутчета • Разклащайте, обръщайте или разбърквайте през това време Цяла риба около 300 г/11 унции 20 200°C/400°F 600 г/21 унции Кекс 45 160°C/325°F 500 г/18 унции • Използвайте приставката за печене XL (199 x 189 x 80 мм) Пържоли 20 200°C/400°F 600 г/21 унции • До 4 пържоли без кост Микс от зеленчуци 18 180°C/350°F 800 г/28 унции • Едро нарязани • Използвайте приставката за печене XL Запазва топлината 30 80°C/175°F Няма данни • Температурата не може да се регулира
Страница: 20
21 БЪЛГАРСКИ Преминаване към друга предварително зададена настройка 1 По време на процеса на готвене натиснете продължително бутона за вкл./изкл., за да спрете процеса на готвене. След това устройството минава в режим на готовност. 2 Натиснете отново бутона за вкл./изкл., за да включите устройството. 3 Натиснете бутона за менюто толкова пъти, колкото мига предварителната настройка, която ви трябва. 4 Натиснете бутона за вкл./изкл., за да стартирате процеса на готвене.
Страница: 21
22 БЪЛГАРСКИ Стартиране на рецепта от приложението NutriU 1 Натиснете бутона за вкл./изкл., за да включите Airfryer. 2 Отворете приложението NutriU на вашето смарт устройство и потърсете предпочитаната от вас рецепта. 3 Отворете рецептата и стартирайте процеса на готвене в приложението. Забележка • Уверете се, че когато приготвяте рецепти, които са разработени за вашия Airfryer, използвате същото количество храна, което е посочено в рецептите. Когато използвате различни съставки или различно количество хранителни продукти, коригирайте времето за готвене. Когато приготвяте рецепти, които не са разработени за вашия Airfryer, имайте предвид, че времето и температурата могат да бъдат коригирани. Съвет • С помощта на филтъра при търсене на рецепти можете да филтрирате вашия смарт Airfryer, за да се покажат рецептите, които са разработени за устройството ви. • Когато процесът на готвене се стартира от приложението, можете да видите настройките за готвене и на екрана на Airfryer. • Можете да спрете процеса на готвене на пауза или да промените настройките от Airfryer или в приложението. • Когато процесът на готвене приключи, можете да стартирате режима за поддържане на топлина в приложението или да го стартирате от предварителната настройка "Поддържане на топлина" на Airfryer. • Ако храната още не е готова, можете да удължите процеса на готвене от приложението или на Airfryer. • За да прекратите процеса на готвене, преди да е изтекло времето за готвене, натиснете продължително бутона за вкл./изкл. на Airfryer или натиснете иконата за пауза и след това иконата за спиране в приложението. • Можете също така да зададете ваше персонализирано време и температура в приложението NutriU. • В долната част на началния екран има бутон за преминаване към началния екран, рецептите, ръчния режим, статиите или профила ви. Натиснете бутона за ръчен режим и изпратете персонализираните настройки за време и температура към Airfryer. Приготвяне на домашни пържени картофки За да приготвите страхотни домашни пържени картофки в Airfryer: - Изберете подходящ сорт картофи за пържене, напр. пресни, (леко) сухи картофи.
Страница: 22
23 БЪЛГАРСКИ - Най-добре е да пържите с въздух картофките на порции, не по-големи от 800 г/28 унции, за да постигнете равномерно изпържване. По-големите картофки са по-малко хрупкави от по-малките. 1 Обелете картофите и нарежете на пръчици (с дебелина 10 х 10 мм/0,4 х 0,4 инча). 2 Накиснете нарязаните картофи в купа с вода за поне 30 минути. 3 Изпразнете купата и изсушете нарязаните картофи с кърпа за съдове или домакинска хартия. 4 Изсипете една супена лъжица олио в купата, поставете картофите и смесете, докато картофите не се покрият с олио. 5 Извадете картофите от купата с пръсти или с решетъчна лъжица, така че излишното олио да остане в купата. Забележка • Не накланяйте купата, за да изсипете всички картофи в кошницата наведнъж, защото така излишното олио ще отиде в кофата. 6 Сложете картофите в кошницата. 7 Запържете нарязаните картофи и разклатете кошницата 2 – 3 пъти по време на готвене. Почистване Предупреждение • Оставете кошницата, кофата и вътрешността на уреда да се охладят напълно, преди да започнете да почиствате. • Кофата, кошницата и вътрешността на уреда имат незалепващо покритие. Не използвайте метални кухненски прибори или абразивни почистващи материали, тъй като те могат да повредят незалепващото покритие. Почиствайте уреда след всяка употреба. Махайте олиото и мазнината от дъното на кофата след всяка употреба. 1 Натиснете бутона за вкл./изкл. вкл./изкл., за да изключите уреда, извадете щепсела от контакта и оставете уреда да се охлади. Съвет • Извадете кофата и кошницата за по-бързо охлаждане на Airfryer.
Страница: 23
24 БЪЛГАРСКИ 2 Изхвърлете разтопената мазнина или олио от дъното на кофата. 3 Почистете кофата и кошницата в съдомиялна машина. Можете също така да ги почистите с гореща вода, веро и неабразивна гъба (вж. "Таблица за почистване"). Забележка • Поставете тигана с гумената тапа в съдомиялна машина. Не изваждайте гумената тапа преди почистване. Съвет • Ако остатъци от храната залепнат по кофата, можете да ги накиснете в гореща вода и веро за 10 – 15 минути. Накисването размеква остатъците от храна и така те могат по-лесно да се изчистят. Уверете се, че използвате веро, което може да разтваря олио и мазнина. Ако има мазни петна по кофата или кошницата и не можете да ги отстраните с гореща вода и веро, използвайте течен обезмаслител. • Ако е необходимо, залепналите към нагревателния елемент хранителни остатъци могат да се свалят с четка с мек или средно мек косъм. Не използвайте телена четка или четка с твърд косъм, тъй като това може да повреди покритието на нагревателния елемент. 4 Избършете уреда отвън с влажна кърпа. Забележка • Уверете се, че на контролния панел не остава влага. Винаги подсушавайте контролния панел с кърпа, след като сте го почистили. 5 Почистете нагревателния елемент с четка за почистване, за да отстраните хранителните остатъци. 6 Почистете вътрешността на уреда с гореща вода и мека гъба.
Страница: 24
25 БЪЛГАРСКИ Таблица за почистване Съхранение 1 Извадете щепсела от контакта и оставете уреда да изстине. 2 Уверете се, че всички части са чисти и сухи, преди да ги съхранявате. Забележка • Когато носите Airfryer, винаги го дръжте в хоризонтално положение. Винаги хващайте кофата в предната част на уреда, тъй като кофата с кошницата може да се изплъзне от уреда, ако случайно се наклони надолу. Това може да доведе до повреждане на тези части. • Винаги се уверявайте, че подвижните части на Airfryer са фиксирани, преди да го премествате и/или съхранявате. Рециклиране - Този символ означава, че продуктът не може да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци (2012/19/ЕС). - Следвайте правилата на държавата си относно разделното събиране на електрическите и електронните уреди. Правилното изхвърляне помага за предотвратяването на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве. Декларация за съответствие С настоящото DAP B.V. декларира, че Airfryer HD928x е в съответствие с Директива 2014/53/EU. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е наличен на следния интернет адрес: https://www.philips.com. Airfryer HD928x е оборудван с Wi-Fi модул, 2,4 GHz 802.11 b/g/n с максимална изходна мощност от 92,9 mW EIRP.
Страница: 25
26 БЪЛГАРСКИ Гаранция и поддръжка Ако се нуждаете от информация или поддръжка, посетете www.philips.com/support или прочетете отделната листовка за международна гаранция. Актуализации на софтуера Актуализирането е от съществено значение за защитата на вашата поверителност и за правилното функциониране на вашия Airfryer и приложението. От време на време приложението се актуализира автоматично с най-новия софтуер. Също така Airfryer актуализира фърмуера автоматично. Забележка • Когато се инсталира актуализация, уверете се, че вашият Airfryer е свързан към домашната Wi-Fi. Смарт устройството може да бъде свързано към всяка мрежа. • Винаги използвайте най-новото приложение и фърмуер. • Актуализациите са на разположение, когато има подобрения на софтуера или за предотвратяване на проблем със сигурността. • Актуализация на фърмуера започва автоматично, когато Airfryer е в режим на готовност. Тази актуализация отнема до 1 минута и екранът на Airfryer показва премигващ символ "---". През това време Airfryer не може да се използва. Съвместимост на устройствата За подробна информация относно съвместимостта на приложението, моля, направете справка с информацията в App Store. Фабрични настройки За нулиране до фабричните настройки на Airfryer натиснете горните бутони за температура и време едновременно за 10 секунди. Тогава вашият Airfryer вече не е свързан с домашната ви Wi-Fi мрежа и не може да бъде сдвоен със смарт устройството. Отстраняване на неизправности В тази глава са обобщени най-често срещаните проблеми, на които можете да се натъкнете при ползване на уреда. Ако не можете да разрешите проблема с помощта на информацията по-долу, посетете www.philips.com/support за списък с често задавани въпроси или се свържете с центъра за обслужване на потребители във вашата страна.
Страница: 26
27 БЪЛГАРСКИ Проблем Възможна причина Решение Външната част на уреда се нагорещява при употреба. Топлината отвътре се предава към външните стени. Това е нормално. Всички дръжки и ръкохватки, които трябва да докосвате по време на употреба, остават достатъчно студени, за да могат да бъдат докосвани. Кофата, кошницата и вътрешността на уреда винаги се нагорещяват, когато уредът се включи, за да се гарантира правилното сготвяне на храната. Тези части винаги са твърде горещи, за да бъдат докосвани. Ако оставите уреда включен за по-дълго, някои зони също ще се нагорещят твърде много, за да бъдат докосвани. Тези зони са маркирани върху уреда със следната икона: Уредът е напълно безопасен за употреба, стига да внимавате за горещите зони и да не ги докосвате. Моите домашно приготвени пържени картофки не се получиха така, както очаквах. Използвали сте неподходящ сорт картофи. За да получите най-добри резултати, използвайте пресни, леко сипкави картофи. Ако трябва да съхранявате картофите, не ги слагайте на студено, като напр. в хладилник. Избирайте картофи, за които на опаковката пише, че са подходящи за пържене. Количеството продукти в кошницата е прекалено голямо. Следвайте инструкциите на страница 22 в това ръководство, за да приготвите домашни пържени картофки. Някои видове продукти изискват разклащане на половината време за приготвяне. Следвайте инструкциите на страница 22 в това ръководство, за да приготвите домашни пържени картофки. Airfryer не се включва. Уредът не е включен в контакта. Проверете дали щепселът е поставен правилно в контакта на стената. Няколко уреда са свързани към един контакт. Airfryer има висока мощност. Опитайте с друг контакт и проверете предпазителите.
Страница: 27
28 БЪЛГАРСКИ Проблем Възможна причина Решение Виждам някакви петна отвътре на Airfryer. Малки петна могат да се появят от вътрешната страна на кофата на Airfryer поради инцидентно докосване или одраскване на покритието (напр. по време на почистване с груби почистващи инструменти и/или при вкарване на кошницата). За да не допуснете повреждане на уреда, сваляйте кошницата в кофата правилно. Ако вкарате кошницата под ъгъл, страничната й част може да се удари в стената на кофата, което ще отчупи малки парченца от покритието. Ако такова нещо се случи, имайте предвид, че това не е вредно, тъй като всички използвани материали са безопасни за храните. От уреда излиза бял дим. Готвите мазни продукти. Внимателно излейте излишното олио или мазнина от кофата и след това продължете с готвенето. По кофата има остатъци от мазнина от предишното използване. Белият дим се причинява от мазни остатъчни, които се нагряват в кофата. Винаги почиствайте кофата и кошницата добре след употреба. Панировката и галетата не залепват правилно за храната. Малки парчета от панировката, които се носят по въздуха, могат да причинят бял дим. Притиснете добре панировката и галетата към храната, за да се уверите, че залепват. Маринатата, течностите или соковете от месо пръскат при попадане в разтопената мазнина или олиото. Подсушавайте храната, преди да я поставите в кошницата. Светодиодният индикатор за Wi-Fi на моя Airfryer вече не свети. • Airfryer вече не е свързан с вашата домашна Wi-Fi мрежа. • Променили сте вашата домашна Wi-Fi мрежа. Стартирайте процеса на настройка на Wi-Fi чрез продължително натискане на бутона за менюто и следвайте инструкциите в приложението. Приложението показва, че процесът на сдвояване не е успешен. Друг потребител е сдвоил Airfryer с различно смарт устройство и в момента готви. Изчакайте, докато другият потребител завърши текущия процес на готвене и отново сдвоете вашето смарт устройство с Airfryer. Моят дисплей показва мигащ символ "---". Вашият Airfryer актуализира фърмуера. Изчакайте около една минута, преди процесът на актуализиране на фърмуера да приключи. Не можете да използвате Airfryer по време на актуализирането на фърмуера.
Страница: 28
29 БЪЛГАРСКИ Проблем Възможна причина Решение На екрана на Airfryer се показва "E1". Устройството е развалено/дефектно. Позвънете на пряката телефонна линия за обслужване на Philips или се свържете с центъра за обслужване на потребители във вашата държава. Вашият Airfryer е възможно да е съхраняван на място, където е твърде студено. Ако устройството ви е било съхранявано при ниска температура на околната среда, оставете го да се затопли до стайна температура в продължение на поне 15 минути, преди да го включите отново. Ако на екрана все още се показва "E1", позвънете на пряката телефонна линия за обслужване на Philips или се свържете с центъра за обслужване на потребители във вашата държава.
Марка:
Philips
Продукт:
Фритюрници
Модел/име:
Airfryer XL Essential HD9270
Тип файл:
PDF
Налични езици:
български