Magnifica S ECAM 2... ръководство
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB ръководство

Ръководство за потребителя за DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB в български. Това PDF ръководство има 22 страници.

PDF 22 1.1mb
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB ръководство
Предишна страница

Вижте ръководството на DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB по-долу. Всички ръководства на ManualsCat.com могат да бъдат разгледани напълно безплатно. С помощта на бутона „Избор на език“ можете да изберете езика на ръководството, което искате да прегледате.

MANUALSCAT | BG

Въпрос и отговори

Имате въпрос относно DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB, но не можете да намерите отговора в ръководството за потребителя? Може би потребителите на ManualsCat.com могат да Ви помогнат да отговорите на въпроса си. Като попълните формата по-долу, Вашият въпрос ще се появи под ръководството за DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB. Моля, уверете се, че описвате трудностите си с DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB възможно най-точно. Колкото по-точен е въпросът Ви, толкова по-големи са шансовете бързо да получите отговор от друг потребител. Автоматично ще получите имейл, с който Ви информираме, когато някой е реагирал на въпроса Ви.

Задайте въпрос относно DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB

Страница: 1
218 ИЗХВЪРЛЯНЕ ИЗХВЪРЛЯНЕ ������������������������������������������������������218 ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ �219 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ �����������������220 Символи, използвани в тези инструкции ��������������������������220 Използване по предназначение ����������������������������������������220 Инструкции за употреба �����������������������������������������������������220 ВЪВЕДЕНИЕ �������������������������������������������������������220 Букви в скоби ����������������������������������������������������������������������220 Проблеми и ремонти ����������������������������������������������������������220 ОПИСАНИЕ ���������������������������������������������������������221 Описание на уреда �������������������������������������������������������������221 Описание �����������������������������������������������������������������������������221 Описаниена аксесоарите �����������������������������������������������������221 Описание на индикаторите �������������������������������������������������221 ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ �����������������������������222 Проверка на уреда ��������������������������������������������������������������222 Монтиране на уреда �����������������������������������������������������������222 Свързване на уреда �����������������������������������������������������������222 Първоначално пускане в употреба на уреда ��������������������222 ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА ��������������������������������������222 ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА �������������������������������������223 АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ �����������������������������223 ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ �����������������������������������������223 ОМЕКОТЯВАЩ ФИЛТЪР ��������������������������������������223 Монтиране на филтъра ������������������������������������������������������223 Изваждане и смена на омекотяващият филтър ���������������224 ПОДГОТОВКА НА КАФЕ ��������������������������������������224 Избор на аромата на кафето ����������������������������������������������224 Избор на количеството кафе в чашата ������������������������������224 Регулиране на мелянето на кафе ��������������������������������������224 Задаване на температурата �����������������������������������������������225 Съвети за получаване на по-топло кафе: ��������������������������225 Приготвяне на кафе използвайки кафе на зърна ������������225 Приготвяне на кафе използвайки предв.смляно кафе ����226 ПОДГОТОВКА НА КАПУЧИНО ������������������������������226 Почистване на чучура за капучино след изполлзване �����226 ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА ����������������������������227 ПОЧИСТВАНЕ ������������������������������������������������������227 Почистване на машината ���������������������������������������������������227 Почистване на контейнера за отработено кафе ���������������227 Почистване на ваничката за събиране на капки и на ваничката за събиране на конденз. ����������������������������������227 Почистване на машината отвътре �������������������������������������228 Почистване на резервоара за вода ������������������������������������228 Почистване на дюзите за изтичане на кафе ����������������������228 Почистване на фунията за поставяне на предв.смляно кафе ����������������������������������������������������������������������������������������������228 Почистване на инфузора ����������������������������������������������������228 ПОЧИСТВАНЕ ОТ ВАРОВИК ����������������������������������228 ПРОГРАМИРАНЕ ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА �����������229 Измерване твърдостта на водата �������������������������������������229 ЗНАЧЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ ���������������������������230 Програмиране твърдостта на водата �������������������������������230 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ������������������������������������������230 РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ ����������������������������232 ИЗХВЪРЛЯНЕ Съгласно Европейска директива 2002/96/EC, не изхвърляйте уреда заедно с домакинските отпа- дъци, а го предайте в официален център за раз- делно събиране.
Страница: 2
219 ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ • Уредът не може да се използва от лица (включително деца) с намалени физи- чески или умствени способности или възприятия или при липсата на опит или необходими знания, освен ако те не са наблюдавани или инструктирани за без- опасната употреба на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. • Децататрябвадабъдатнадзиравани,задасегарантира,четенеиграятсуреда. • Почистването и поддръжката, която трябва да се извършва от потребителя, не трябва да се извършва от деца без надзор. • За почистването, никога не потапяйте машината във вода. • Този уред е предназначен единствено за домашна употреба. Не е предназначен за употреба в: помещения оборудвани като кухни за обслужващ персонал в ма- газини, офиси и други работни учреждения, хижи, хотели, мотели и други места за настаняване, стаи под наем. • При повреден щепсел или захранващ кабел, заменете ги единствено в Техниче- ски Сервиз, с цел да бъдат избегнати всякакви рискове. САМО ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАЗАРИ: • Този уред може да се използва от деца възраст над 8 години, ако те са под на- блюдение или ако са получили инструкции относно безопасната употреба на уредаиразбиратопасноститесвързаниснего.Операциитепопочистванеипод- дръжка от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са на възраст над 8 години и работят с уреда под наблюдение. Съхранявайте уреда и неговия захранващ кабел на места, недостъпни за деца на възраст под 8 години. • Уредътможедасеизползваотлицаснамаленифизически,сетивниилиумствени способностиилилипсанаопитизнания,акотесаподнаблюдениеилисаинструк- тиранизабезопаснатаупотребанауредаиразбиратопасностите,свързаниснего. • Децата не трябва да играят с уреда. • Винаги изключвайте уреда от захранването, ако се оставя без надзор и преди монтаж, демонтаж или почистване. Повърхностите, които носят този символ, се нагорещяват по време на употреба (символът е наличен само при някои модели).
Страница: 3
220 Използванепопредназначение Тозиуредепроизведензаприготвяненакафеизазатоплянена напитки. Всяка различна употреба ще бъде считана за неправилна и следователно опасна. Производителят не отговаря за щети, в резултатнанеправилнаупотребанауреда. Инструкциизаупотреба Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате уреда.Неспазванетонатезиинструкции,можедабъдепричина занараняванияиповрединауреда. Производителят не отговаря за щети, резултат на неспазването натезиинструкциизаупотреба. Забележка: Съхранявайте грижливо тези инструкции. При предоставяне на уреда на други лица, предайте заедно с него и инструкциите за употреба. ВЪВЕДЕНИЕ Благодарим Ви, че избрахте автоматичната машина за кафе и капучино. Пожелаваме Ви приятни минути с вашия нов уред. Отделете няколкоминутиипрочететеинструкциитезаупотреба.Товаще випредпазиотевентуалнирисковеиповрежданенамашината. Буквивскоби Буквите в скоби отговарят на легендата представена в Описаниетонауреда(стр.2-3). Проблемииремонти При проблеми, опитайте се да ги отстраните, като следвате указанията, включени в разделите “Значение на светлинните индикатори”настр.230и“Решаваненапроблеми”настр.232. Акотесеокажатбезефект, илисцелдопълнителниуточнения, се препоръчва да се свържете с обслужване на клиенти, на телефонният номер, указан на приложения лист “Обслужване клиенти”. Ако вашата държава не е включена в предоставения списък, обадете се на телефонният номер, указан на гаранцията. За евентуални ремонти, се обръщайте само към Техническо ОбслужванеDe’Longhi.Адреситесапредставенинасертификата загаранция,приложенкъммашината. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯЗАБЕЗОПАСНОСТ Символи,използванивтезиинструкции Важните предупреждения са представени с тези символи. Абсолютноеналожителноспазванетонатезипредупреждения. Опасност! Неспазванетоможедабъдеилиепричиназаелектрическиудар илирискзаживота. Внимание! Неспазванетоможедабъдеилиепричиназанараняванияили щетинауреда. ОпасностотИзгаряния! Неспазванетоможедабъдеилиепричиназаизгаряния. Забележка: Тозисимволуказвасъветииважнаинформациязапотребителя. Опасност! Предвид, че уредът работи с електрически ток, не е изключено генерираненатоковудар. Порадитова,придържайтесекъмследнитепредупрежденияза безопасност: • Недокосвайтеуредасмокриръцеилисмокрикрака. • Недокосвайтещепселасмокриръце. • Уверетесе,чеизползваниятелектрическиконтактевинаги леснодостъпен,коетощепозволибързотомуизключване принеобходимост. • Ако желаете да изключите щепсела от контакта, окажете въздействиедиректновърхущепсела.Никоганедърпайте кабела,защотоможедасеповреди. • За пълно изключване на уреда, извадете щепсела от електрическиятконтакт. • Приповрединауреда,несеопитвайтедагоремонтирате. Изключете уреда, извадете щепсела от контакта и се обърнетекъмТехническоОбслужване. • Преди някаква операция по почистване, изключете машината,извадетещепселаотелектрическиятконтакти оставетемашинатадаизстине. Внимание: Съхранявайте опаковъчния материал (найлонови торби, полистирол)далечотдостъпанадеца. ОпасностотИзгаряния! Този уред произвежда топла вода и когато работи, може да се образуваводнапара. Обърнете внимание, да не се докосвате до струите вода или горещатапара. Когато устройството е в експлоатация, плота за загряване на чаши(A6)можедасенагрее.
Страница: 4
221 ОПИСАНИЕ Описание на уреда (стр. 3 - A ) A1. Пулт за управление A2. Ръкохватка за регулиране степента на смилане. A3. Плот за загряване на чаши A4. Капак на контейнера за кафе на зърна A5. Капак фуния за предв. смляно кафе A6. Фуния за поставяне на предв.смляно кафе A7. Контейнер за кафе на зърна A8. Главен прекъсвач A9. Резервоар за вода A10. Вратичка инфузор A11. Инфузор A12. Чучур за кафе (с регулиране на височината) A13. Контейнер за отработено кафе A14. Ваничка за събиране конденз A15. Поднос за поставяне чаши A16. Индикатор за нивото на водата във ваничката за събиране на капки A17. Ваничка за събиране на капки A18. Чучур за капучино A19. Ръкохватка пара/топла вода Описание (стр. 2 - B ) B1. Индикатори B2. Бутон : за включване или изключване на машината. B3. Бутон : за приготвяне на 1 чаша кафе еспресо. B4. Бутон : за приготвяне на 2 чаши кафе еспресо. B5. Бутон : за извършване на изплакване или почистване от варовик. B6. Ръкохватка за избиране: завъртете за избиране на желанотоколичествокафеилизаизборнаприготвяне с предварително смляно кафе. B7. Бутон за получаване на пара за приготвяне на напитки с мляко. B8. Бутон : за приготвяне на 1 чаша кафе еспресо. B9. Бутон : за приготвяне на 2 чаши кафе еспресо. Описаниена аксесоарите (стр. 2 - C ) C1. Мярка за дозиране C2. Флакон за почистване от варовик C3. Омекотяващ филтър Описание на индикаторите Мигащ индикатор: указва че машината е в процес на загряване. Указва, че уредът приготвя 1 или 2 чаши кафе еспресо. Указва, че уредът приготвя 1 или 2 чаши дълго кафе. Индикатор с постоянно светене: указва, че е избрана функцията“пара”; Мигащ индикатор: указва, че трябва да се върти ръкохватката за пара. Указва, че на пулта за контрол е изведена аларма (вижте парагр. “Значение на индикаторите”на стр. 230). Индикатор с постоянно светене: указва, че контейнера за утайка от кафе не е поставен: трябва да го поставите; Мигащ индикатор: указва, че контейнерът за утайка от кафе е пълен и трябва да се изпразни. Индикатор с постоянно светене: указва, че липсва резервоарът за вода; Мигащ индикатор: указва, че водата в резервоарът не е достатъчна. Мигащ индикатор: указва необходимост от почистване на уреда от варовик (вижте парагр.“Почистване от варовик”). Индикатор с постоянно светене: указва, че уредът извършва почистване от варовик. ECO Указва, че е активен режимът “Пестене на Енергия”.
Страница: 5
222 ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ Проверка на уреда След като свалите опаковката, проверете дали уреда е в добро състояние и дали са налични всички аксесоари. Не използвайте уреда ако откриете видими повреди. Обърнете се към Техническо Обслужване на De’Longhi. Монтиране на уреда Внимание! При инсталиране на уреда трябва да се спазват следните предупреждения за безопасност: • Уредътможедасеповреди,призамръзваненаводата вътре в него. Не инсталирайте уреда в помещение, където температурата може да спадне под точката на замръзване. • Уредът отдава топлина на околната среда. След като степоставилиуреданаработнияплот,проверетедали имасвободнопространствоотпоне3cmмеждууреда, страничните и долните повърхности, и разстояние от поне 15cm над машината за кафе. • Евентуално навлизане на вода в уреда може да го повреди. Не поставяйте уреда близо до кранове за вода или мивки. • Поставете захранващия кабел, далече от режещи ръбовеилиотконтактсъсзагрятиповърхности(напр. електрически плочи), които могат да го повредат. Свързване на уреда Внимание! Проверете дали напрежението на мрежата, отговаря на това показано на табелата с данни отдолу на уреда. Свържете уреда само с един електрически контакт, инсталиран съгласно изискванията с минимална мощност от 10А и го заземете по ефикасен начин. В случай на несъвместимост между контакта и щепсела на уреда, с помощта на квалифициран персонал, заменете контакта с друг подходящ вид. Първоначално пускане в употреба на уреда Важно: • За тестване на машината в завода е използвано кафе, поради това е нормално да откриете следи от мляно кафе.Независимооттоваегарантирано,чемашината е нова. • Препоръчваме ви възможно най-бързо да зададете твърдостта на водата, като следвате процедурата в раздел “Програмиране на твърдост на водата” (стр. 229). Извършете последователността на тукуказаните инструкции: 1. Извадете резервоара за вода, напълнете го до линията МАХ с прясна вода (сх. 1А ), поставете отново резервоара (сх. 1B). 2. Под чучура за капучино поставете контейнер с минималнавместимостот100ml(сх.2). 3. Свържетеуредакъмелектрическамрежаинатиснете на главния прекъсвач, поставен отзад на уреда на позиция I (сх. 3). 4. На пулта за управление мига индикаторът (сх. 4). 5. Завъртете ръкохватката за пара на позиция“I”(Сх.5): от уредът изтича вода през струйника за капучино, след което изключва автоматично. 6. Доведете ръкохватката за пара до позиция “O”. В този момент машината за кафе е готова за използване. Важно: • При първото използване трябва да се направят 4-5 кафета и 4-5 капучино, преди получаване на добро качество при работа на машината. ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА Важно: • Преди пускане на уреда проверете дали главния прекъсвач, поставен отзад на уреда е в поз. I (сх. 3). • Привсякопусканенауреда,сеизвършваАвтоматичен цикъл на загряване и изплакване, който не може да се прекъсва. Уредът е готов за използване едва след приключване на тези цикли. ОпасностотИзгаряния! По време на изплаквнето, от чучурите на струйника за кафе излиза малко топла вода, която се събира в близката ваничката за събиране на капки. Пазете се от докосване със струите вода, опасност от изгаряния. • За включване на уреда, натиснете бутона (сх. 6): индикаторът мигас ъответният индикатор свети докато уредът изпълнява автоматично загряване и изплакване (по този начин, освен че се загрява топлогенератора, уредът извършва пускане на топла вода във вътрешните тръби за да могат и те да се загреят). Уредът е достигнал температура когато индикаторът изключва и светват съответните индикатори за бутоните за приготвяне на кафе.
Страница: 6
223 ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА При всяко спиране на уреда, се извършва автоматично изплакване, което не може да се прекъсва. ОпасностотИзгаряния! По време на изплакването, от чучурите на струйника за кафе излиза малко топла вода. Пазете се от докосване със струите вода, опасност от изгаряния. За изключване на уреда, натиснете бутона (сх. 6). Уредът извършва едно изплакване, след което изключва. Важно: Когато не използвате уреда за дълъг период от време, поставете главния прекъсвач, поставен отзад на уреда в поз. 0 (сх. 3). Внимание! Занедопусканеуврежданенауреданенатискайтеглавният прекъсвач на сх. 3 в поз. O само след като сте изключили уреда с бутона . АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ Възможно е да се зададе автоматично изключване, така че да можеуредътдасеизключислед15или30минути,илислед1,2 или3часананеизползване. 1. При изключена машина и с главен прекъсвач на поз. I (сх. 3), натиснете бутонът и го задръжте натиснат до светване на индикаторите на пулта за управление; 2. Натиснете бутона (отляво на ръкохватката) до напълното включване на индикаторите отговарящи на броят часове след които уредът трябва да изключи автоматично: 15 минути ECO 30 минути ECO 1 час ECO 2 часа ECO 3 часа ECO 3. Натиснете бутона (отляво на ръкохватката) за да потвърдите изборът; индикаторите угасват. ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ С тази функция може да се активира или деактивира режим на пестене на енергия. Когато функцията е активна, се осигурява по-ниска консумация на енергияo, съгласно действащите европейски нормативи. Режимът на пестене на енергия е активиран когато свети зеленият индикатор ECO (сх. 7). 1. Сизключенамашинаисглавенпрекъсвачнапоз.I(сх. 3), натиснете бутонът и го задръжте натиснат до светване на индикаторът ECO (сх. 7). 2. За деактивиране на функцията, натиснете бутонът (отляво на ръкохватката): мига индикаторът ECO. 3. За повторно активиране на функцията, натиснете повторно бутонът (отляво на ръкохватката): индикаторът ECO свети постоянно. 4. Натиснете индикаторът (отляво на ръкохватката):задапотвърдитеизборът:индикаторът ECO светва. Важно: В режим на пестене на енергия до приготвяне на първото кафе, на машината са необходими няколко секунди изчакване за да може да загрее. ОМЕКОТЯВАЩ ФИЛТЪР Някои модели са снабдени с омекотяващ филтър: ако вашият модел не разполага с такъв, ви препоръчваме да го закупите от оторизираните сервизни центрове на De’Longhi. Внимание: • Съхранявайте в проветриво и сухо помещение и не излагайте на слънчеви лъчи. • След отваряне на опаковката веднага използвайте филтъра. • Свалете филтъра преди извършване на поистване от варовик на машината. За правилно използване на филтъра, следвайте инструкциите посочени по-долу Монтиране на филтъра 1. Извадете филтъра от опаковката и го изплакнете с около 0,5 Л течаща вода (сх. 8). 2. Завъртете диска за датата докато се изведат следващите 2 месеца на изпозлване (сх. 9). Важно: филтърът има живот на използване два месеца при редовно използване на уреда, когато машината не се изпозлва редовно с монтиран филтър, то филтърът има време на използване от максимум 3 седмици. 3. Извадете резервоарът на машината и го напълнете с вода (сх. 1A). 4. Поставете филтъра на резервоарът за вода и целият го потопете, като го наклоните така че да могат да
Страница: 7
224 изливат мехурчета въздух (сх. 10). 5. Поставетет филтъра на съответното място и го натиснете до края (сх. 11). 6. Затворетерезервоарътскапак (сх.12),тоестпоставете резервоарът обратно на машината. 7. Поставете под струйника за капучино контейнер с минимален капацитет от 100 ml. 8. Завъртете ръкохватката за пара на позиция I за да изтече топла вода. 9. Оставете да изтече от машината топла вода в продължение на няколко секунди, докато се стабилизира водният поток, тоест доведете ръкохватката до положение 0. Важно: Може да се окаже , че едно изтичане на топла вода не е достатъчно за монтиране на филтъра и по време на изтичането светват индикаторите: В този случай, повторете монтажа от точка 8. В този момент филтъра е активира и машината може да бъде пусната в експлоатация. Изваждане и смена на омекотяващият филтър След изтичане на период от два месеца (вижте датника), или когато уреда не се използва в продължение на 3 седмици, трябва да се извади филтъра от резервоара и евентуално да се смени с нов филтър, като се повтори операцията описана в предишният параграф. ПОДГОТОВКА НА КАФЕ Избор на аромата на кафето Настройте ръкохватката за избор на аромата на кафето (B6)зазадаванежеланиятаромат:колкотоповечевъртите по посока на часовниковата стрелка толкова повече е количеството кафе на зърна, което машината меля и съответно приготвеното кафе е с по-силен аромат. С ръкохватка позиционирана на MIN (МИН.) се получава много леко кафе; с ръкохватка позиционирана на MAX (МАКС) се получава много силно кафе. Важно: • При първоначално използване, трябва да се извършват опити за приготвяне на повече от едно кафе за определяне на правилното положение на ръкохватката. • ВнимавайтеданевъртитепрекаленокъмMAX(МАКС) в противен случай има опасност за получаване на много бавно изтичане (на капки), основно когато се приготвят едновременно две чаши кафе. Избор на количеството кафе в чашата Машинатаефабричнозададеназаавтоматичноприготвяне на следните количества кафе: - кафе еспресо, с натискане на бутонът (≃40ml); - дълго кафе, с натискане на бутонът (≃120ml); - две кафета еспресо, с натискане на бутонът ; - две дълги кафета, с натискане на нутонът . Ако искате да промените количеството на кафето (което машината приготвя автоматично в чашата), пристъпете както следва: - натиснетеизадръжтенатиснатбутонът,скойтоискате да промените дължината, докато мига съответният индикатор и машината започва да приготвя кафе: след което отпуснете бутонът; - когато кафето в чашата достигне желаното ниво, натиснете веднъж същият бутон за запаметяване на новото количество. В този момент, с натискане на този бутон, машината е запаметила новото задание. Регулиране на мелянето на кафе Поне в началото, не се налага регулиране на мелянето на кафе, предвид, че е предварително зададено за постигане на добро приготвяне на кафе. Независимо от това, ако след приготвянето на първите кафета се забележи много бързо изтичане и с малко каймак, или много бавно изтичане (на капки), се налага коригиране на това с ръкохватка за настройка степента на смилане (сх. 13). Важно: Ръкохватката за регулиране трябва да се върти, само когато се извършва смилане на кафе.
Страница: 8
225 Ако кафето изтича много бавно или въобще не изтича, завъртете по посока на часовниковата стрелка с една степен. За получаване на по плътно изтичане на кафе и за по-добър каймак,звъртетевпосокаобратна на часовниковата с една степен (само по една степен на завъртане, в противен случай кафето може да започне да изтича на капки). Ефектът от тази поправка настъпва едва след приготвяне на 2 последователни кафета. Ако след тези промени не се получижеланиятрезултат,трябвадасеповторипромяната като се завърти ръкохватката с още една степен. Задаване на температурата Ако желаете да промените температурата на водата за приготвяне на кафе, действайте по следния начин: 1. При изключена машина и с главен прекъсвач на поз. I (сх. 3), натиснете бутонът и го задръжте натиснат до светване на индикаторите на пулта за управление; 2. Натиснете бутонът до избиране на желаната температура: НИСКА ВИСОКА 3. Натиснете бутонът за да потвърдите изборът; индикаторите угасват. Съвети за получаване на по-топло кафе: За получаване на по-топло кафе, се препоръчва д а извършите едно измиване, преди приготвянето, съгласно следните указания: • извършете едно измиване, преди приготвянето, като натиснете бутона от струйника изтича топла вода, която загрява вътрешния кръг на машината и по-този начин кафето, което изтича е по-топло; • загрейтестоплаводачашите(използвайтефункцията топла вода); • задайте по-висока температура на кафето (вижте парагр.“Задаване на температурата”. Приготвяне на кафе използвайки кафе на зърна Внимание! Данесеизползвакарамелизираноилизахаросанокафена зърна, понеже може да се полепи по мелачката за кафе, което я направи неизползваема. 1. Поставете кафе на зърна в съответния контейнер (сх. 9). 2. Поставете под чучура за изтичане на кафе:: - 1 чаша, ако искате 1 кафе (сх. 15); - 2 чаши, ако искате 2 кафета (сх. 16). 3. Наведете чучура за да го приближите максимално до чашите: по този начин се получава по-добър каймак (сх. 17). 4. Натиснете съответният бутон за желаното приготвяне: 5. Приготвянетонакафезапочваинаконтролнототабло остава да свети индикаторът избраният бутон. След приключване на приготвянето, уредът е готов за повторно използване. Важно: • Докато машината приготвя кафето, процеса може да бъде спрян по всяко време, с натискане на един от бутоните за приготвяне на кафе. • Веднага след приключване на изтичането, ако искате да увеличите количеството на кафе в чашата, е достатъчнодазадържитенатиснат(до3секунди)един отбутонитезаприготвяненакафе. Важно: За получаване на по-топло кафе, направете справка с параграф“Съвети за получаване на по-топло кафе”. Внимание! • Ако кафето изтича на капки или много бързо с малък каймак или пък е много студено, прочетете съветите включени в раздел„Разрешаване на проблеми”(стр. 232). • По време на използването, на контролното табло могат да светнат индикатори чието занчение е представено в параграф“Значение на индикаторите” (стр. 230). 1 еспресо 1 дълго кафе 2 дълги кафета 2 еспресо
Страница: 9
226 Приготвяне на кафе използвайки предв.смляно кафе Внимание! • Никога не поставяйте кафе на зърна във фунията за предварително смляно кафе., предвид че това може да повреди машината. • Никога не поставяйте предв. смляно кафе при спряна машина,заданесеразнесеотвътрепомашинатаида я замърси. Това може да повреди машината. • Никога не поставяйте повече от 1 пълня мярка, предвид че това може да замърси машината отвътре или да запуши фунията. Важно: При използване на предв. смляно кафе, може да се приготвя само по една чаша кафе. 1. Проверете дали уредът е включен. 2. Завъртете ръкохватката за избор на аромата на кафето в посока обратна на часовниковата стрелка докрая, в позиция (сх. 18). 3. Проверете дали фунията е запушена, поставете една пълна мярка предварително смляно кафе (сх. 19). 4. Поставете чашата под чучура на струйника за кафе. 5. Натиснетебутоназаизтичанена1чаша ( или ). 6. Подготовката започва. ПОДГОТОВКА НА КАПУЧИНО ОпасностотИзгаряния! По време на тези операции излиза пара: внимавайте да не се изгорите. 1. За едно капучино, пригответе кафе в една голяма чаша; 2. Напълнете контейнера, по възможност с помощта на ръкохваткапротивизгаряне,соколо100грамамляко за всяко капучино, което искате да приготвите. Когато избирате големината на контейнера, имайте предвид че обема се увеличава с 2 до 3 пъти; Важно: За получаване на повече и по-гъста пяна, използвайте напълно или полуобезмаслено мляко със температура от хладилника (около 5° C). За да не се получвава мляко с малко пяна, или с големи мехурчета винаги почиствайте чучура за изтичане на капучино както е описано в параграф “Почистване чучура за капучино след използване”. 3. Натиснете бутона : Индикаторът мига . 4. Потопете чучура за капучино в контейнера за мляко (сх. 20). 5. След няколко секунди, когато индикаторът мига, завъртете ръкохватката за пара в поз. I (сх.5). От чучуразакапучиноизлизапара,коятопридобивавид на каймак от мляко и увеличава обема си; 6. За получаване на пяна като каймак завъртете контейнера с леки движения от ниска към по-висока степен. (Препоръчваме Ви да оставите изтичането на пара за не повече от 3 последователни минути). 7. При достигане на желаната пяна, прекъснете изтичането като доведете ръкохватката в позиция 0. ОпасностотИзгаряния! Изключете парата, преди да извадите контейнера с млякото на пяна за да избегнете изгаряния в резултат на пръски от горещо мляко. 8. Прибавете към предварително приготвената чаша с кафе, млякото на пяна. Капучиното е готово: подсладете на вкус и ако желаете поръсете пяната с какао на прах. Почистване на чучура за капучино след изполлзване Почиствайте чучура за капучино, след всяко използване, за да избегнете наслагването на остатъци от мляко или запушването му. 1. Оставете да изтече малко вода за няколко секунди като завъртите ръкохватката в позиция I (сх.5). Доведете ръкохватката за пяна в позиция 0 за да прекъснете изтичането на топла вода. 2. Изчакайтеняколкоминутидокаточучуразакапучино се охлади: след това с една ръка дръжте неподвижна дръжката на тръбата на струйника за капучино и с другатазавъртетепопосокаобратнаначасовниковата стрелка и издърпяйте надолу струйника за капучино за да го извадите. 3. Измъкнете и дюзата за пара като я издърпате бадолу (сх. 21). 4. Проверете дали отворите указани със стрелка на сх. 22 не са се запушили. Ако се налага, почистете ги с помощта на шиш. 5. Внимателно измийте частите на струйника за капучино с гъба и хладка вода. 6. Поставете отново дюзата и струйника за капучино върху дюзата като го прибутате и завъртите нагоре докато се закачи.
Страница: 10
227 Почистване на контейнера за отработено кафе Когато мига индикаторът , трябва да се изпразни и почисти контейнера за утайки от кафе. Докато не се почисти контейнера за утайка от кафе, индикаторътпродължавадасветиимашинатанеможеда приготвя кафе • Извадете ваничката за събиране на капки (сх. 19), изпразнете я и я почистете. • Изпразнетеипочистетеконтейнеразаутайкаоткафе, катовнимаватедапремахнетевсичкиостатъци,които може да се насложат по дъното. • Проверете дали е пълна ваничката, червена на цвят, за събиране на конденз и я изпразнете. Внимание! При изваждане на ваничката за събиране на капки е задължително дасеизпразвавинагиконтейнеразаутайка от кафе дори и да е малко запълнен. Ако не бъде изпълнена тази операция може да се получи така,чеприподготовканапоследващикафета,контейнера за утайка от кафе се запълни повече от предвиденото и по този начин да се запуши машината. Почистване на ваничката за събиране на капки и на ваничката за събиране на конденз. Внимание! Акованичкатазасъбираненакапкинесеизсипваредовно, водата може да прелее и да навлезе вътре или от страни на машината. Това може да повреди машината, плота за поставяне и обкръжаващата зона. Ваничката за събиране на капки е снабдена с плаващ индикатор (с чесрвен цвят) за нивото на водата в нея (сх.25).Предисъщиядазапочнедасепоказваотваничката за поставяне на чаши, трябва да изпразните ваничката и да я почистите. За изваждане на ваничката за събиране на капки: 1. Извадетеваничкатазаизтичаненакапкииконтейнера за утайка от кафе (сх. 24); 2. Изпразнете ваничката за изтичане на капки и контейнера за утайка от кафе и ги измийте; 3. Проверете червената ваничката за събиране на конденз и ако е пълна я изпразнете. 4. Поставете отново ваничката за изтичане на капки заедно с контейнера за утайка от кафе. ПРИГОТВЯНЕ НА ТОПЛА ВОДА ОпасностотИзгаряния! Не оставяйте машината без надзор, когато става изтичане на топла вода. Тръбата на струйника за топла вода се загрява по време на изтичането, затова трябва да хващате струйника само за ръкохватката. 1. Поставете контейнер под струйника (възможно най- близо за избягване на пръски) . 2. Завъртете ръкохватката за пара в позиция I: започва изтичане. 3. Прекъснете като доведете ръкохватката за пара в позиция 0. Важно: Ако е активиран режим за“Пестене на Енергия”, може да се наложи изчакване от няколко секунди преди започване изтичането на топла вода. ПОЧИСТВАНЕ Почистване на машината Следните части на машината трябва периодично да се почистват: - контейнера за отработено кафе (A13), - ваничка за събиране на капки (A17) и ваничка за събиране на конденз (A14), - резервоар за вода (A9), - чучури за изтичане на кафе (A12), - фуния за поставяне на предварително смляно кафе (A6), - вътрешносттанамашината,достижимаследотваряне на вратичката на инфузора (A10), - инфузор (A11). Внимание! • За почистването на машината не използвайте разтворители, абразивни почистващи препарати или спирт. Със суперавтоматизацията De’Longhi не се налага използването на химически добавки при почистването на машината. Препоръчваният от De’Longhi препарат за почистване от варовик е на основа на естествени биоразградими съставки. • Нито една част на уреда не може да се мие в миялна машина. • Не използвайте метални предмети за премахване на наслагванията или остатъците от кафе, понеже това може да надраска металните или пластмасови повърхности.
Страница: 11
228 P U S H Почистване на машината отвътре Опасностотелектрическиудари! Преди извършване на операция по почистването на вътрешните части, машината трябва да е изключенаи (вижте “Изключване ” и да се разкачи от мрежата за електрическо напрежение. В никакъв случай не потопявайте машината във вода. 1. Проверявайте редовно (поне веднъж в седмицата) дали е замърсена отвътре машината (до където се достига след изваждане на ваничката за събиране на капки). Ако се налага отстранете наслагвания от кафе с нож или гъба. 2. Изсмукайте всички наслагвания с прахосмукачка (сх. 26). Почистване на резервоара за вода Почиствайте редовно (поне веднъж в месеца резервоара за вода (A9) с влажна кърпа и малко слаб почистващ препара. Почистване на дюзите за изтичане на кафе 1. Почистетедюзитезаизтичаненакафекатоизползвате гъба и кърпа (сх. 27). 2. Проверете дали отворите за изтичане на кафе не са запушени. Ако се налага отстранете остатъците от кафе с помощта на клечка за зъби (сх. 28). Почистване на фунията за поставяне на предв. смляно кафе Проверявайте редовно (поне веднъж в месеца) дали фунията за поставяне на предв.смляно кафе е запушена. Ако се налага отстранете остатъци от кафе. Почистване на инфузора Инфузора (A11) трябва да се почиства поне веднъж в месеца. Внимание! Инфузора не може да се изважда когато машината е включена. 1. Проверете дали машината е изпълнила правилно изключването (виж“Изключване на уреда”, стр.223). 2. Извадете резервоара за вода. 3. Отворетевратичкатанаинфузора(сх.29)разположена от дясната страна. 4. Натиснете навътре двата бутона с червен цвят за откачване и едновременно с това издърпайте инфузора навън (сх. 30). Внимание! Почистете инфузора без да използвате почистващи препарати, предвид, че могат да го повредят. 5. Потопете инфузора за около 5 минути във вода след което го изплакнете на чешмата.. 6. Почистете евентуални остатъци от кафе по леглото на инфузора. 7. След почистването, поставете отново инфузора като го наденете на поддръжката и на опората долу; натиснетенадписаPUSHдокаточуетекликнаезичето. Важно: Ако е трудно поставянето на инфузора, трябва (преди поставянето)дагонагласитепоразмера,катогонатиснете двата лоста както е показано на схемата. 8. След поставянето, проверете дали двата червени бутона са изскочили навън. 8. Затворете вратичката на инфузора. 9. Поставете отново резервоара за вода. ПОЧИСТВАНЕ ОТ ВАРОВИК Почистете машината когато на контролното табло екрана мига индикаторът (сх. 31). Внимание! IОтложения варовик съдържа киселини, които могат да наранят кожата и очите. Абсолютно наложително е спазването на предупрежденията за безопасност на производителя, показани на опаковката на отваровъчния препарати и предупрежденията свързани, с това което
Страница: 12
229 трябва да предприемете при попадане на препарат по кожата, е очите. Важно: Използвайте единствено препарат за почистване на варовик De’Longhi. В никакъв случай не използвайте препарати за почистване на варовик на солна или киселинна основа, в противен случай гаранцията не е валидна. Освен това гаранцията не важи и когато почистването не е извършено правилно. 1. Включете машината и изчакайте докато е готова за използване. 2. Изпразнете резервоарът (А12) и извадете омекотяващият филтър, ако е наличен. 3. Налейте в резервоара за вода почистващ препарат до нивото A (отговарящо на една опаковка от 100 мл) посочено на курпусана резервоара (сх. 32A); добавете вода (1Л.) до достигане на нивото B (сх. 32B). Поставете под чучура за капучино един празен контейнер с минимална вместимост равна на 1,5l. 4. Изчакайте докато индикаторите за приготвяне на кафе започнат да светят постоянно. Внимание!Опасностотизгаряния От струйника за капучино изтича топла вода съдържаща киселини. Пазете се от допир с евентуални пръски вода. 5. Натиснете бутона и го задръжте натиснат поне в продължение на 5 секунди за да потвърдите наливането на разтвора и за да стартирате почистването от варовик. Индикаторът в бутона остава да свети постоянно и индикаторът мига задаукажезавъртаненаръкохваткапаравпозицияI. 6. Завъртете ръкохватката за пара по посока обратна на часовниковата стрелка в позиция I: почистващият разтворизтичаотструйниказакапучиноизапочвада изпълва контейнера поставен отдолу. Програмата за почистване от варовик изпълнява автоматично пълната последователност от изплаквания и интервали, за отстраняване на остатъците от варовик. Нормално между две изплаквания да изминат няколко минути, през което време машината е изключена. След около 30 минути резервоарът за вода е празен и могатиндикаторите и ;завъртетеръкохватката за пара по посока на часовниковата стрелка до края в позиция O. В този момент уредът е готов за изпълнение на процес на изплакване с прясна вода. 7. Изпразнете контейнера, използван за събиране на почистващият разтвор и го поставете празен под струйника за капучино. 8. Извадете резервоара за вода, изпразнете го, изплакнете го с течаща вода, напълнете го с чиста вода и го поставете отново: индикаторът мига. 9. Завъртете ръкохватката за пара в посока обратна на часовниковата стрелка в позиция I (сх. 5). Изтича топла вода от струйника за капучино. 10. Когато резервоара за вода се изпразни напълно, мига индикаторът . 11. Доведете ръкохватката до позиция 0: угасва индикаторът . Напълнете отново резервоара, след което машината е готова за използване. Важно! Ако цикълът за отстраняване на котлен камък не завърши правилно (пр. липса на захранване с електроенергия), е препоръчително да бъде повторен цикъла. ПРОГРАМИРАНЕ ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА Операцията по почистване от варовик се налага да бъде извършена след предварително определен период на работа , който зависи от твърдостта на водата. Фабрично машината е зададена на 4-то ниво на твърдост. По желание може да се програмира машината на база реалната твърдост на използваната в различните региони вода, като по този начин се намалява честотата на изпълнение на операцията по почистване от варовик. Измерване твърдостта на водата 1. Извадете от опаковката включената в доставката реактивнататестовалентичка“ОБЩТЕСТЗАТВЪРДОСТ” приложен към този наръчник. 2. Потопетецялаталентичкавчашасводазаоколоедна секунда. 3. Извадете лентичката от водата и я изтръскайте леко. След около една минута се образуват 1,2,3 или 4 квадратчета с червен цвят, в зависимост от твърдостта на водата, всеки квадрат отговаря на 1 ниво. Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Ниво 4
Страница: 13
230 ЗНАЧЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ ИЗВЕДЕН ИНДИКАТОР ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА РАЗРЕШЕНИЕ МИГАЩ Водата в резервоара не е достатъчна. Напълнете резервоара за вода и го поставетеправилно,катонатиснетедокрая така ,че да се застопори. Контейнерът не е правилно поставен. Поставете правилно резервоарът, като го натиснете до края. МИГАЩ Контейнера за отработено кафе (A13) е пълен. Изпразнете контейнера за утайка от кафе, ваничката за събиране на капки и извършете почистване, след което ги поставете обратно. Важно: при изваждане на ваничката за събиране на капки е задължително винаги да се изпразва контейнера за утайка от кафе, въпреки , че е малко напълнен. Ако не извършите тази операция, при приготвянето на следващите кафета, контейнера за мляно кафе може да се напълни повече от предвиденото и по този начин да се получи запушване на машината. Следпочистванетонеепоставен контейнера за утайка от кафе. Извадете ваничката за събиране на капки и поставете контейнера за утайка от кафе. Програмиране твърдостта на водата 1. Проверете дали машината е изключена (но свързана къмелектрическатамрежаисглавниятпрекъсвачна позиция I); 2. Натиснете бутона и го задръжте натиснат за около 6 секунди: индикаторите светват едновременно; 3. Натиснете бутона (отляво на ръкохватката) за да зададете реалната твърдост (нивото определено на реактивната лентичка). Ниво Ниво Ниво Ниво 1 2 3 4 4. Натиснете бутона за да потвърдите заданието. В този момент машината е с нова програма за новото задание за твърдост на водата. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Напрежение: 220-240V~ 50/60 Hz max. 10A Работна мощност : 1450W Налягане: 15 bar Макс.Капацитет на реазервоар за вода: 1,8 l Размери LxHxP: 238x340x430 mm Дължина на кабела 1,15 m Тегло: 9,1 Kg Макс.вместимост контейнер кафе на зърна 250 g Уредът отговаря на следните директиви CE: • Европейски регламент Stand-by 1275/2008; • Директива Ниско Напрежение 2006/95/CE и последващите поправки; • Директива EMC 2004/108/CE и последващите поправки; • Материалите и предметите предназначени за използване с хранителни продукти, отговарят на предписанията на Европейки правилник 1935/2004.
Страница: 14
231 МИГАЩ Кафето е много фино смляно и затова кафето изтича много бавно или въобще не изтича. Повторете приготвянето на кафе и завъртете ръкохватката за регулиране на мелянето (сх.10) с една степен към числото 7 по посока на часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе работи. Ако , след приготвяне на поне 2 кафета, изтичането продължава да бъде много бавно, повторете промяната като действате на ръкохватката за регулиране с още една степен. (вижте регулиране мелачката за кафе стр. 224). Ако проблемът продължи, звъртетеръкохваткатазапаравположение I и оставете да изтече малко вода от струйника за капучино. МИГАЩ Избрана е функцията “предв. смляно кафе”, но не е поставено предв. смляно кафе във фунията. Посатвете предварително смляно кафе във фунията или изключете функцията предв. смилане. МИГАЩ Показва , че се налага почистване на машината от варовик. Налага се възможно най-скоро да се изпълни програмата за почистване на машината от варовик, описана в параграфа “Почистване от варовик”. МИГАЩ Използвано е прекалено много кафе. Изберете по-слаб аромат или намалете количеството на предв.смляното кафе. МИГАЩ Ккафето на зърна е свършило. Напълнете контейнера за кафе на зърна Запушена е фунията за предв. смляно кафе. Изпразнете фунията с помощта на четчица, както е описано в раздел “Почистване на фунията за поставяне на кафе”. МИГАЩ Следпочистванетонеепоставен инфузорът. Поставете инфузора както е описано в раздел“Почистване инфузор”. Машината е силно замърсена отвтътре. Почистете внимателно машината , както е описано в раздел “почистване”. Ако след почистването на машината продължава да бъде изведено съобщението, обърнете се към сервизен център.
Страница: 15
232 РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ По-долу са изредени някои възможни проблеми при работа. Когато проблема не може да бъде разрешен по описания начин, трябва да се обърнете към Технически Сервиз. ПРОБЛЕМ ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА РАЗРЕШЕНИЕ Кафето не е топло. Чашите не са предварително загряти. Загрейте чашите като ги изплакнете с гореща вода (Важно: може да се използва функцията топла вода). Инфузора е изстинал, понеже са изминали 2/3 минути от последното кафе.. Преди приготвяне на кафе, загрейте инфузора като натиснете бутона изплакване. Кафето не е плътно или има малък каймак. Кафето е много едро смляно. Завъртете ръкохватката за настройка на смилането с едно завъртане в посока обратна на часовниковата стрелка, докато работи мелачката за кафе (сх. 8). Завъртвайте с една степен всеки път за получаване на добър резултат на изтичане. Ефектът се постига едва след приготвяне на 2 кафета (вижте раздела “регулиране мелачката за кафе”стр. 224). Кафето не е подходящo. Използвайте смес кафе за машини за кафе еспресо. Кафето изтича много бавно или на капки. Кафето е много финно смляно. Завъртете ръкохватката за настройка на смилането с едно завъртане по посока по часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе работи. (сх. 8). Извършвайте по едно завъртане до получаване на желаното качество на изтичане. Ефекта се наблюдава едва след приготвяне на 2 кафета. (вижте раздела “регулиране мелачката за кафе” стр.224.). Кафето не изтича от едната или от двете дюзи на струйника. Дюзите са запушени. Почистете дюзите с клечка за зъби. Млакотонапянаимаголеми мехурчета. Млякото не е достатъчно студено или не е полу-обезмаслено. За предпочитане е използването на напълно обезмаслено мляко, или частично обезмаслено мляко, с хладилна температура (около 5°C). Ако не получите желания резултат, сменете марката. ПРОБЛЕМ ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА РАЗРЕШЕНИЕ Млякото не е във вид на емулсия Струйника за капичино е замърсен. Пристъпетекъмпочистванекактоеуказано в раздела “Почистване на струйника за капучино след изпозлване”стр. 227.).
Страница: 16
233 Прекъсва изтичането на пара Едно приспособление за безоапснсонст прекъсва изтичането на пара след 3 минути. Изчакайте повторното активиране на функцията пара. Уредът не се включва Щепсела не е поставен в контакта. Включете щепсела в контакта. Главният прекъсвач (A8) не е включен. Натиснете главният прекъсвач в позиция I (сх. 1).
Марка:
DeLonghi
Продукт:
Кафемашини
Модел/име:
Magnifica S ECAM 22.110.SB
Тип файл:
PDF
Налични езици:
български