Magnifica S ECAM 2... ръководство
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B ръководство

Ръководство за потребителя за DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B в български. Това PDF ръководство има 15 страници.

PDF 15 1.1mb
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B ръководство
Предишна страница

Вижте ръководството на DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B по-долу. Всички ръководства на ManualsCat.com могат да бъдат разгледани напълно безплатно. С помощта на бутона „Избор на език“ можете да изберете езика на ръководството, което искате да прегледате.

MANUALSCAT | BG

Въпрос и отговори

Имате въпрос относно DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B, но не можете да намерите отговора в ръководството за потребителя? Може би потребителите на ManualsCat.com могат да Ви помогнат да отговорите на въпроса си. Като попълните формата по-долу, Вашият въпрос ще се появи под ръководството за DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B. Моля, уверете се, че описвате трудностите си с DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B възможно най-точно. Колкото по-точен е въпросът Ви, толкова по-големи са шансовете бързо да получите отговор от друг потребител. Автоматично ще получите имейл, с който Ви информираме, когато някой е реагирал на въпроса Ви.

Задайте въпрос относно DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B

Страница: 1
186 Съдържание Изхвърляне.......................................................186 Увод...................................................................187 Символи използвани в настоящите инструкции ...............187 Букви в скоби.......................................................................187 Проблеми и Ремонти..........................................................187 Безопасност .....................................................187 Основни указания за безопасност ......................................187 Използване по предназначение ...................187 Инструкции за използване............................188 Описание ..........................................................188 Описание на уреда .............................................................188 Описание на пулта за управление.......................................188 Описание на аксесоарите.....................................................188 Предварителни операции..............................188 Проверка на уреда...............................................................188 Монтиране на уреда............................................................188 Свързване на уреда.............................................................189 Първоначално пускане в употреба на уреда......................189 Включване на уреда .......................................189 Изключване на уреда .....................................189 задания от менюто..........................................190 Почистване от котлен камък...............................................190 Настройка на часа................................................................190 Автоматично изключване...................................................190 Автоматично включване ....................................................190 Задаване на температурата................................................190 Енергоспестяване.................................................................190 Задаване твърдостта на водата..........................................191 Задаване на езика...............................................................191 Монтаж на филтъра.............................................................191 Сваляне на филтъра.............................................................191 Смяна на филтъра................................................................191 Фабрични стойности (ресет)................................................191 Статистическа функция........................................................191 Приготвяне на кафе.........................................191 Избор на аромата на кафето................................................191 Избор на количеството кафе в чашата...............................191 Регулиране мелянето на кафе.............................................191 Съвети за получаване на по-топло кафе:...........................192 Приготвяне на кафе използвайки кафе на зърна..............192 Приготвяне на кафе с използване на предварително смляно кафе.........................................................................192 Приготвяне на напитки с мляко....................193 Напълнете и поставете контейнера за мляко....................193 Регулиране количеството на пяната...................................193 Приготвяне на капучино......................................................193 Приготвяне на мляко на пяна (без кафе)...........................193 Приготвяне на мляко без пяна (без кафе)..........................193 Почистване на контейнера за мляко след всяко приготвяне ............................................194 Програмиране количеството на кафе и мляко в чашата...194 Приготвяне на топла вода..............................194 Промяна на автоматично приготвяното количество вода.....194 Почистване.......................................................194 Почистване на контейнера за утайка от кафе....................194 Почистване на ваничката за събиране на капки...............195 Почистване на машината отвътре .....................................195 Почистване на резервоара за вода.....................................195 Почистване на дюзите на струйника за кафе.....................195 Почистване на фунията за поставяне на предв. смляно кафе ........................................................................195 Почистване на инфузора.....................................................195 Почистване на контейнера за мляко .................................196 Почистване на дюзата за топла вода/пяна........................196 Почистване от котлен камък.........................196 Програмиране твърдостта на водата............197 Измерване твърдостта на водата.......................................197 Задаване твърдостта на водата .........................................197 Омекотяващ филтър.......................................197 Монтиране на филтъра........................................................198 Смяна на филтъра ...............................................................198 Сваляне на филтъра.............................................................198 Технически данни...........................................198 СЪОБЩЕНИЯ ИЗВЕДЕНИ НА ЕКРАНА....................199 Разрешаване на проблеми.............................200 Изхвърляне Съгласно Европейска директива 2002/96/EC, не изхвърляйтеуредазаедносдомакинскитеотпадъци,а го предайте в официален център за разделно събиране.
Страница: 2
187 BG Увод Благодарим Ви, че избрахте автоматичната машина за кафе и капучино “ECAM 22.360“. Пожелаваме Ви приятни минути с вашиятновуред. Отделете няколко минути и прочетете инструкциите за използване. Това ще ви предпази от евентуални рискове и поврежданенамашината. Символиизползванивнастоящитеинструкции Важните предупреждения са представени с тези символи. Абсолютно е наложително спазването на следните предупреждения. Опасност! Неспазването може да бъде или е причина за поражения от електрическиударсопасностзаживота. Внимание! Неспазването може да бъде или е причина за щети или поврежданенауреда. ОпасностотИзгаряния! Неспазването може да бъде или е причина за опарвания или изгаряния. Важно: С този символ, се обръща внимание на съвети и информация, важнизапотребителя. Буквивскоби БуквитевскобиотговарятналегендатапредставенавОписанието науреда(стр.2-3). ПроблемииРемонти При проблеми, опитайте се да ги отстраните, като следвате указанията, включени в разделите “Съобщения изведени на екрана”настр.199и“Разрешаваненапроблеми”настр.200. Ако те се окажат без ефект, или с цел допълнителни уточнения, се пропоръчва да се свържете с обслужване на клиенти, на телефонният номер, указан на приложения лист “Обслужване клиенти”. Ако вашата държава не е включена в предоставения списък, обадете се на телефонният номер, указан на гаранцията. За евентуални ремонти, се обръщайте само към Техническо Обслужване De’Longhi. Адресите са представени на сертификата загаранция,приложенкъммашината. Безопасност Основниуказаниязабезопасност Опасност! Предвид, че уредът работи с електрически ток, не е изключено генерираненаелектрическиудари. Поради това, се придържайте към следните предупреждения за безопасност: • Непипайтеуредасмокриръцеилисмокрикрака. • Непипайтещепселасмокриръце. • Уверетесе,чеизползваниятконтактзанапрежениеевинаги леснодостъпен, което позволява бързото му изключване принеобходимост. • Акожелаетедаизключитещепселаотконтакта,действайте директнонащепсела. Никога не дърпайте кабела, защото така може да го повредите. • Запълноразкачваненауреда,натиснетеглавнияпрекъсвач, разположенотзаднауреда(сх.2). • Приповрединауреда,несеопитвайтедагоремонтирате. Изключете уреда, извадете щепсела от контакта и се обърнетекъмТехническиСервиз. • При повреден щепсел или захранващ кабел, заменете ги единствено в Технически Сервиз на De’Longhi, с цел избягваненавсякаквирискове. Внимание! • Запазетеопаковката(пластмасовипликчета,полистиролови уплътнения)ипазетедалечеотдостъпанадеца. • Не позволявайте използването на уреда от лица (и от деца) с намалени психо-физико-чувствителни способности или с недостатъчен опит и познания, освен когато са под внимателен контрол и обучение от страна на лице, отговорно за тяхната безопасност. Наблюдавайте децата, за дасеуверите,ченесииграятсуреда. Опасност!Опасностотизгаряния! Този уред произвежда топла вода и когато работи, може да се образуваводнапара. Обърнете внимание, да не се докосвате до струите вода или горещатапара. Използване по предназначение Този уред е произведен за приготвяне на кафе и за затопляне на напитки. Всякодругоизползване,следвадасесмятазанеправилно. Тозиуреднееподходящзатърговскицели. Производителя не отговаря за щети, в резултат на неправилно използваненауреда. Този уред е предназначен единствено за домакински цели. Не се предвиждаизползванетомув: • среди приспособени като кухненско помещение за работещитевмагазини,офисиидругиработнипомещения • селскостопанскиекотуризъм
Страница: 3
188 • хотели,мотелиидругихотелскиструктури • стаиподнаем Инструкции за използване Производителянеотговарязащети,резултатнанеспазванетона тезиинструкциизаупотреба. - Неспазванетонатезиинструкции,можедабъдепричиназа нараняванияиповрединауреда. Производителя не отговаря за щети, резултат на неспазванетонатезиинструкциизаупотреба. Важно: Съхранявайте с грижа тези инструкции. При предоставяне на уреда на други лица, предайте заедно с него и инструкциите за използване. Описание Описаниенауреда (стр.3-A) A1. Ръкохватказарегулиране A2. Ръкохватказарегулиранестепентанамеляне. A3. Поставказачашки A4. Капакнаконтейнеразакафеназърна A5. Капакнафуниязапоставяненапредв.смлянокафе. A6. Фуниязапоставяненапредв.смлянокафе A7. Контейнеразакафеназърна A8. Главенпрекъсвач А9. Мястозазахранващияткабел A10. Резервоарзавода A11. Люкинфузор А12. Инфузор A13. Струйникзакафе(срегулираненависочината) A14. Контейнерзаутайкаоткафе A15. Ваничказасъбираненаконденз А16. Подносзачаши А17. Индикаторнанивотонаводатавъвваничкатазасъбиране накапки. A18. Ваничказасъбираненакапки A19. Дюзазатоплаводаипара Описаниенапултазауправление (стр.2-B) Някоибутонинапултаимативторафинкция,коятосеуказвав скоби,вътревописанието. B1. Екран:водачзаклиентаприизползваненауреда B2. Бутон :завключванеилиизключване B3. Бутон MENU’ за влизане в менюто (При влизане в МЕНЮ за програмиране, действа като бутон “ESC”: натиска се за потвърждение на избраният параметър и връщане в основнотоменю) B4. Бутон заприготвяненапаразаприготвяненанапитки смляко (ПривлизаневМЕНЮзапрограмиране,действакатобутон <:натискасезадвижениеназад) B5. Бутон :заизвършваненаизплакване (ПривлизаневМЕНЮзапрограмиране,действакатобутон >:натискасезадвижениенапред) B6. Бутон : за приготвяне на кафе с използване на предв.млянокафе (При влизане в МЕНЮ: се натиска бутона “OK”, за потвърждаваненаизбора) B7. Бутонзаизборнааромата :натиснетезаизбиране ароматанакафето B8. Бутон :заприготвянена1чаша“късо” B9. Бутон :заприготвянена2чаши“късо”кафе B10. БутонCAPPUCCINO:заприготвянена1чашакапучиноили мляконапяна B11. Бутон :заприготвянена1чаша“дълго”кафе B12. Бутон :заприготвянена2чаши“дълго”кафе Описаниенааксесоарите (стр.2-C) C1. Захранващкабел C2. Мярка-дозатор C3. Четчицазапочистване C4. Струйникзатоплавода C5. Омекотяващфилтър(принякоимодели) C6. Реактивналентичка“ОбщТестзаТвърдост” C7. Препаратзапочистванеоткотленкамък Описаниенаконтейнеразамляко (стр.3-D) D1. Ръкохватказарегулираненапяната D2. Капаченаконтейнеразамляко D3. Тръбазаизтичаненамляконапяна(срегулиране) D4. Контейнерзамлякото D5. Тръбазаулавяненамлякото Предварителни операции Проверканауреда След като свалите опаковката, проверете дали уреда е в добро състояние, и дали са налични всички приставки. Не използвайте уреда,акооткриетевидимиповреди.ОбърнетесекъмТехническо ОбслужваненаDe’Longhi. Монтираненауреда Внимание! Примонтираненауреда,трябвадасеспазватследнитеуказания забезопасност: • Уредът отдава топлина на околната среда. След като
Страница: 4
189 BG сте поставили уреда на работния плот, проверете дали има свободно пространство от поне 3 cм, между уреда, страничните и долните повърхности и разстояние от поне 15cм,надмашинатазакафе. • Евентуалнонавлизаненаводавуреда,можедагоповреди. Непоставяйтеуредаблизодокрановезаводаилимивки. • Уредът може да се повреди, при замръзване на водата вътревнего. Не монтирайте уреда в помещение, където температурата можедаспадне,подточкатаназамръзване. • Поставете захранващия кабел, далече от режещи ръбове илиотконтактсъсзагрятиповърхности(напр.електрически плочи),коитомогатдагоповредат. Свързваненауреда Внимание! Проверете дали напрежението на мрежата, отговаря на това указанонатабелатасданни,отдолунауреда. Свържете уреда само с един електрически контакт, монтиран съгласно изискванията, с минимална мощност от 10А, и го заземетепоефикасенначин. При несъвместимост между контакта и щепсела на уреда, с помощта на квалифициран персонал, заменете контакта с друг отподходящвид. Първоначалнопусканевупотребанауреда Важно: • За тестване на машината в завода е използвано кафе, поради това е нормално да откриете следи от мляно кафе в мелачката.Независимооттоваегарантирано,чемашината енова. • Препоръчваме ви възможно най-бързо да зададете твърдосттанаводата,катоследватепроцедуратаописанав раздел“Програмираненатвърдосттанаводата”(стр.197). 1. Поставете захранващият кабел на мястото му, отзад на уреда и свържете уреда към електрическата мрежа (сх. 1), проверетедалиенатиснатглавниятпрекъсвач,разположен отзаднауреда(сх.2). Трябва да изберете желаният език (езиците се менят на около 3 секунди): 2. когато се появи български, натиснете за няколко секунди бутона (сх.3). След запаметяване на езика, на екрана се появява съобщението: “български зададен” (bulgarianset). Продължете с извършване на инструкциите, указани на екрана науреда: 3. “НАПЪЛНЕТЕРЕЗЕРВОАРА!”(FILLTANK!)извадетерезервоара завода,напълнетегоспряснавода(сх.4А)долиниятаМАХ, ипоставетерезервоара(сх.4В). 4. “Поставете под струйника”, контейнер с минимална вместимостот100мл(сх.5). 5. “Поставете струйника за вода”: Проверете дали струйника за топла вода е поставен на дюзата и поставете отдолуконтейнерсминималнавместимостот100мл(сх.5). 6. Наекранасепоявяванадписа“Топлавода,Потвърдение?”. 7. Натиснетебутона задапотвърдите:отуредаизтича вода,следкоетоизключваавтоматично. Втозимоменткафемашинатаеготовазанормалнаупотреба. Важно: • При първото използване трябва да се направят 4-5 кафета или4-5капучино,предиполучаваненадоброкачество. Включване на уреда Важно: Преди пускане на уреда, проверете дали главния прекъсвач, разположенотзаднауредаенатиснат(сх.2). При всяко включване, уредът извършва автоматично един цикъл за предв.загряване и изплакване, който не може да се прекъсва. Уредът е готов за използване, едва след приключване натозицикъл. ОпасностотИзгаряния! По време на изплакването, от дюзите на струйника за кафе, изтича малко топла вода, която се събира в близката ваничката за изтичане на капки. Пазете се от докосване до струите вода, опасностотизгаряния. • За включване на уреда, натиснете бутона (сх. 6): на екрана се появява съобщението “Heat up, please wait…” (Загряване,моляизчакайте…). След приключване на загряването, уредът показва друго съобщение: “Rinsing, please wait…” (Изплакване, моля изчакайте...); по този начин, освен че става загряване на топлогенератора, уредът започва да пуска топла вода по вътрешнитетръбизадасезагреят. Уредът е в температура, когато на екрана се появи съобщението “Готовазаизползване”иизбраниятаромат. Изключване на уреда При всяко спиране на уреда, се извършва автоматично изплакване,коетонеможедасепрекъсва. ОпасностотИзгаряния! Повременаизплаквнето,отдюзитенаструйниказакафеизтича малкотоплавода. Пазетесеотдокосванесъсструитевода. За изключване на уреда, натиснете бутона (сх. 6). Уредът извършваедноизплакванеиследтоваизключва(stand-by).
Страница: 5
190 Важно: Когато не използвате уреда за дълъг период от време, разкачете урефаотелектрическатамрежа: • изключетепървоуредаснатисканенабутона (сх.6); • натиснетеглавниятпрекъсвач(сх.2). Внимание! Ненатискайтеглавниятпрекъсвач,когатоуредътевключен. задания от менюто ВменюпрограмиранесевлизаснатисканенабутонаMENU’. Почистванеоткотленкамък Относноинструкциитепопочистванеоткотленкамък,направете справканастр.196. Настройканачаса Когатоискатеданастроитечасанаекрана,направетеследното: 1. НатиснетебутонаMENU’задавлезетевменюто; 2. Натиснете бутона или докато се появи надписа “Настройканачаса”(Settime); 3. Натиснетебутона ; 4. Натиснетебутона или запромянаначасовете; 5. Натиснетебутона запотвърждение; 6. Натиснетебутона или запромянанаминутите; 7. Натиснетебутона запотвърждение. Така часа е зададен: натиснете бутона MENU’ за излизане от менюто. Автоматичноизключване Може да се зададе автоматично изключване, така че уредът да изключислед15или30минутиилислед1,2или3часа. 1. Натиснете бутона MENU’ за да влезете в меню програмиране; 2. Натиснетебутона или докатонаекранасепояви надписа“Автом.изключване”; 3. Натиснетебутона ; 4. Натиснетебутона или докатосепоявижеланият брояначасоверабота(15или30минути,илислед1,2или3 часа); 5. Натиснетебутона запотвърждение. По този начин е препрограмирано автоматичното изключване: натиснетебутонаMENU’заизлизанеотменюто. Автоматичновключване Може да се зададе час за автоматично включване, така че уреда дабъдеготовзаизползваневжеланиячас(напримерсутрин)за бързоприготвяненакафе. Важно: За активиране на тази функция, трябва часът да е правилно зададен. 1. НатиснетебутонаMENU’задавлезетевменюто; 2. Натиснетебутона или докатонаекранасепояви надписа“Автом.включване”; 3. Натиснете бутона : на екрана се появява надписа “Активиране?”; 4. Натиснетебутона :запотвърждение; 5. Натиснетебутона или заизборначасовете; 6. Натиснетебутона или запотвърждение; 7. Натиснетебутона или запромянанаминутите; 8. Натиснетебутона запотвърждение; 9. НатиснетеследтовабутонаMENU’заизлизанеотменюто. След потвърждение на часа, активирането на автоматичното включванесеуказванаекранаотсимвола койтосеизвежда дочасаиподпараметъраотменюАвтоматичновключване. Заизключваненафункцията: 1. Изберетеотменютопараметъраавтоматичновключване; 2. Натиснете бутона : на екрана се появява надписа “Изключване?”; 3. Натиснетебутона задапотвърдите. Наекрананесеизвеждасимвола . Задаваненатемпературата Ако желаете да промените температурата на водата (ниска, средна,висока)заприготвяненакафе,направетеследното: 1. НатиснетебутонаMENU’завлизаневменюпрограмиране; 2. Натиснетебутона или докатонаекранасепояви надписа“ЗадаванеТемпература”“SetTemperature”; 3. Натиснетебутона ; 4. Натиснетебутона или докатонаекранасеизведе желанататемпература(ниска,среднаиливисока); 5. Натиснетебутона запотвърждение. По този начин температурата е репрограмирана: след което натиснетебутонаMENU’заизлизанеотменюто. Енергоспестяване С тази функция може да се активира или деактивира, режим на енергоспестяване. Когато е активна функцията, се осигурява по- малкаконсумациянаенергия,съгласнодействащитеевропейски нормативи. Активирането на режима за енергоспестяване се указвасъсзвездичкаподпараметъра“Енергоспестяване”. 1. НатиснетебутонаMENU’завлизаневменюпрограмиране; 2. Натиснетебутона или докатонаекранасепояви надписа“Енергоспестяване”; 3. Натиснете бутона : на екрана се появява надписа “Активиране?”или“Деактивиране?”; 4. Натиснете бутона за активиране или деактивиране нарежиманаенергоспестяване. НатиснетебутонаMENU’заизлизанеотменюто. При активиране на функцията, след около 1 минута на
Страница: 6
191 BG неизползване,наекранасепоявяванадписа“Енергоспестяване”. Важно: В режим на“Енергоспестяване”зо приготвяне на първото кафе, на машината са необходими няколко секунди изчакване, за да можедазагрее. Задаванетвърдосттанаводата Относно инструкциите за задаване на твърдостта на водата, направетесправканастр.197. Задаваненаезика Когато желаете промяна на езика на екрана, действайте по следнияначин: 1. НатиснетебутонаMENU’завлизаневменюпрограмиране; 2. Натиснетебутона или докатонаекранасепояви надписа“Задаваненаезик”; 3. Натиснетебутона ; 4. Натиснетебутона или докатонаекранасепояви желаниятезик; 5. Натиснетебутона запотвърждение. По този начин езикът е зададен: след което натиснете MENU’ за излизанеотменюто. Монтажнафилтъра За инструкциите свързани с монтирането на филтъра, направете справкасточка“Монтажнафилтъра”(стр.198). Сваляненафилтъра За инструкциите свързани със сваляне на филтъра, направете справкасточка“Сваляненафилтъра”(стр.198). Смянанафилтъра За инструкциите свързани със смяна на филтъра, направете справкасточка“Смянанафилтъра”(стр.198). Фабричнистойности(ресет) С тази функция се възстановяват всички задания от менюто и всички програмирания на количествата, с връщане на фабричнитестойности(безезика,койтооставазададеният). 1. НатиснетебутонаMENU’завлизаневменюто; 2. Натиснетебутона или докатонаекранасепояви надписа“ФабричниСтойности”; 3. Натиснетебутона ; 4. Наекранасеизвежданадписа“Потвърждение?”; 5. Натиснетебутона запотвърждениеиизлизане. Статистическафункция Стазифункциясеизвеждатстатистическитеданнинамашината. Заизвежданетоим,направетеследното: 1. НатиснетебутонаMENU’завлизаневменюто; 2. Натиснетебутона или докатонаекранасепояви надписа“Статистика”; 3. Натиснетебутона ; 4. Снатисканенабутона или ,можедасепровери: -колкокафетасаприготвени -колкопочистванияоткотленкамъксанаправени -колколитраводаобщосаприготвени -колкопътиесменянфилтъразавода -броятнаприготвенитенапиткисмляко(капучино). 5. Натиснете2пътибутона заизлизанеотменюто. Приготвяне на кафе Изборнаароматанакафето Машината е зададена фабрично за приготвяне на кафе с нормаленаромат. Можедасеизбереединотследнитеаромати: МногоСлабоКафе СлабоКафе НормалноКафе СилноКафе МногоСилноКафе Засмянанааромата,натиснетесъсзадържанебутона (сх.7)докатонаекранасепоявижеланиятаромат. Изборнаколичествотокафевчашата Машината е предварително фабрично зададена за автоматично приготвяненаследнитеколичествакафе: - късокафе,снатисканенабутона (≃40мл) - дългокафе,снатисканенабутона (≃120мл) - двекъсикафета,снатисканенабутона - дведългикафета,снатисканенабутона . Ако исакате да промените количеството кафе (което машината приготвяавтоматичновчашата),направетеследното: - натиснете и задръжте натиснат бутона, с който искате да промените дължината, докато на екрана се появи “програмиране на количеството”: след което отпуснете бутона; - когато кафето в чашата достигне желаното ниво, натиснете още веднъж същия бутон за запаметяване на количеството. Втозимомент,снатисканенатозибутон,машинатаезапаметила новитезадания. Регулиранемелянетонакафе Поне в началото, не се налага регулиране мелянето на кафе, предвид,чеепредварителнозададено,запостиганенаправилно изтичаненанакафе.
Страница: 7
192 Независимо от това, ако след приготвянето на първите кафета, се забележи много бързо или много бавно изтичане (на капки), се налага извършване на коригиране, с ръкохватка за настройка степентанамеляне(сх.8). Важно: Ръкохватката за настройка трябва да се върти, само когато се извършвамеляненакафе. Ръкохватката за настройка трябва да се върти, само когато се извършва меляненакафе. Ако кафето изтича много бавно или въобще не тече, завъртете по посока на часовниковата стрелка с една степен. За получаване на по-плътно изтичане на кафе и за по-добър каймак, завъртете в посока обратна на часовниковата стрелка, с една степен (не повече от една степен всеки път, в противен случайкафетоможедаизтичанакапки). Ефектът от тази промяна настъпва едва след приготвяне на 2 последователни кафета. Ако след тези промени не се получи желаният резултат, трябва да се повтори коригирането, като се завъртиръкохваткатасощееднастепен. Съветизаполучаваненапо-топлокафе: Заприготвяненапо-топлокафе,випрепоръчвамеда: • изплакнете, преди приготвянето с натискане на бутона : отструйникатечетоплавода,коятозагрявавътрешнатаверига ипотозиначин,кафетоизтичапо-топло; • загреетечашитестоплавода(използвайтефункциятатопла вода); • увеличите температурата на кафето в меню програмиране (стр.190). Приготвяненакафеизползвайкикафеназърна Внимание! Да не се използва карамелизирано или захаросано кафе на зърна, понеже може да се полепи по мелачката за кафе, което я направинеизползваема. 1. Поставетекафеназърнавсъответнияконтейнер(сх.9); 2. Поставетеподструйниказаизтичаненакафе: -1чаша,акоискате1кафе(сх.10); -2чаши,акоискате2кафета(сх.11); 3. Наведете струйника за да го приближите максимално до чашите: по този начин се получава по-добър каймак (сх. 12); 4. Натиснетесъответниятбутонзажеланотоприготвяне: RISTRETTO LUNGO 5. Приготвянето започва и на екрана се появява написа на избранотокафе. След приключване на приготвянето, уредът е готов за ново използване. Важно: • Докато машината приготвя кафе, процеса може да бъде спрян, по всяко време, с натискане на един от бутоните за приготвяне. • Веднага след приключване на изтичането, ако искате да увеличите количеството на кафето в чашата, трябва само да задържите натисната (за 3 секунди) един от бутоните за приготвяненакафе. Важно: За получаване на по-топло кафе, направете справка с параграфа “Съветизапо-топлооко”. Внимание! • Акокафетоизтичанакапкиилимногобързосмалъккаймак или пък е много студено, прочетете съветите включени в раздел“Разрешаваненапроблеми”(стр.200). • По време на работа, на екрана е възможно да се появят някоисъобщениязааларма,чиетозначениеепредставено вточка“Съобщенияизвежданинаекрана”(стр.199). Приготвяненакафесизползваненапредварително смлянокафе Внимание! • Никога не слагайте кафе на зърна във фунията за предв.мляно кафе, впротивенслучаймашинатаможе дасеповреди. • Никога не поставяйте предв. смляно кафе при спряна машина, за да не се разнесе отвътре по машината и да я замърси, товаможедаповредимашината. • Никога не поставяйте пълна мярка до ръба, това може да замърсимашинатаотвътреилидазапушифунията. Важно: При използване на предв. смляно кафе, може да се приготвя самоедначашакафенаведнъж. 1. Проверетедалиуредаевключен; 2. Натиснетебутона ; КЪСО ДЪЛГО
Страница: 8
193 BG 3. Проверете дали фунията е запушена, след което поставете равнямяркапредв.млянокафе(сх.13); 4. Поставетечашаподдюзитезаизтичаненакафе; 5. Натиснетебутоназаприготвянена1чашаотжеланотокафе ( или ); 6. Приготвянетозапочва. Приготвяне на напитки с мляко Важно! • За да избегнете получаването на мляко с малка пяна, или с големимехурчета,винагипочиствайтекапаканамлякотои дюзатанатоплатавода,кактоеописановточка“почистване наконтейнеразамляко”настр.194и196. Напълнетеипоставетеконтейнеразамляко 1. Свалетекапака(сх.14); 2. Напълнете контейнера за мляко с достатъчно количество, като не преминавате отметката MAX за ниво, указана на контейнера (сх.15). Имайте предвид, че всяка отметка отстранинаконтейнера,отговаряна100мл.мляко; Важно! • За получаване на по-плътна и еднаква пяна, използвайте обезмаслено мляко или частично обезмаслено мляко при хладилна температура (около 5°C). • Когато е активиран режима “енергоспестяване”, до приготвяненанапитката,можедаизминатняколкосекунди изчакване. 3. Проверявайтедалитръбатазаувличаненамлякото,едобре поставена, на съответното предвидено място, на дъното на капаканаконтейнера(стр.16); 4. Поставетеобратнокапаканаконтейнеразамляко; 5. Свалетеструйниказатоплаводаотдюзата(сх.17); 6. Поставете като прибутате докрая контейнера към дюзата (сх.18); 7. Поставетедостатъчноголямачашаподдюзитенаструйника за кафе и под тръбата за приготвяне на мляко на пяна; регулирайтедължинатанатръбатазаизтичаненамляко,за даяприближитекъмчашата,катодърпатенадолу(сх.22); 8. Следвайте указанията включени по-долу за всяка отделна функция. Регулиранеколичествотонапяната ССвъртененаръкохваткатазарегулираненапяната,разположена на капака на контейнера за мляко, се избира количеството на пянатанамлякото,приприготвяненанапиткисмляко. Положение ръкохватка Описание Препоръчва се за... Без пяна кафе с мляко / топло мляко (без пяна) Малко пяна млякоскафе Макс. пяна КАПУЧИНО / МЛЯКО НА ПЯНА Приготвяненакапучино 1. Напълнете и поставете контейнера за мляко, както е показанопо-горе; 2. Завъртетеръкохваткатазарегулираненапяна,разположена на капака на контейнера за мляко, на съответното положениезажеланотоколичествопяна; 3. Натиснете бутона CAPPUCCINO. На екрана се появява съобщението “CAPPUCCINO” и линия за процеса, която се запълвапостепенноснапредваненаприготвянето; 4. След няколко секунди, млякото изтича от тръбата с накрайника за мляко и напълва поставената отдолу чаша. При приготвяне на напитки, за които е необходимо, машината приготвя автоматично кафе, след приготвяне на млякото. Важно! • Ако, по време на приготвянето, искате да прекъснете приготвянетонамляко,натиснетедвапътибутонаcappuc- cino. • При приключване на приготвянето, когато искате да увеличите количеството мляко или кафе в чашата, трябва само да държите натиснат (за 3 секунди) бутона CAPPUCCI- NO. • Не оставяйте дълго контейнера с мляко извън хладилника: по-високата температурата на млякото (5°C идеална), влошавакачествотонапяната. Приготвяненамляконапяна(безкафе) Направетеописановпредишнататочка(Приготвяненакапучино или на мляко с кафе), с натискане два пъти а не веднъж бутона CAPPUCCINO. Важно! Ако,повременаприготвянето,искатедапрекъснетеприготвянето намляко,натиснетеведнъжбутонакапучино. Приготвяненамлякобезпяна(безкафе) Направете описаното в предишната точка (Приготвяне на мляко на пяна), с въртене на ръкохватката за регулиране на пяна на позиция .
Страница: 9
194 Почистване на контейнера за мляко след всяко приготвяне Внимание!Опасностотизгаряне По време на почистването на вътрешните тръби на контейнера за мляко, от тръбата за изтичане на мляко на пяна, изтича пяна. Внимавайтеданеседокосватедопръскитевода. Следвсякоприготвяненанапиткасмляко,трябвадасеизвършва почистване, за премахване на остатъците от мляко. Направете следното: 1. Оставете контейнера за мляко на машината (не се налага изпразваненакнтейнеразамляко); 2. Поставетечашаилидругконтейнер,подтръбатазаизтичане намляконапяна; 3. Завъртете ръкохватката за регулиране на пяна върху CLE- AN (сх. 19): операцията се извежда на екрана и прекъсва автоматично; 4. Доведете ръкохватката за регулиране на една от позицийте напяната; 5. свалете контейнера за мляко и почиствайте винаги дюзата запарасгъба(сх.20). Важно! • Когато трябва да се приготвят повече чаши мляко, извършете почистване на контейнера за мляко след последнотоприготвяне. • Контейнерасмлякоможедасесъхранявавхладилника. • В някои случаи, за извършване на почистването, трябва да сеизчакамашинатадазагрее. Програмиранеколичествотонакафеимляковчашата Машината е фабрично зададена за приготвяне на стандартно количество. Ако желаете да промените това количество, извършетеследното: 1. Поставете чаша под отворите на струйника за кафе и под тръбатазаприготвяненамляко. 2. Натиснете бутона капучино, докато на екрана се появи надписа “Мляко за КАПУЧИНО П рограмирано количество”. 3. Отпуснетебутона.Машинатазапочвадаприготвямляко. 4. След достигане на желаното количество мляко в чашата, натиснетеотновобутона. 5. След няколко секунди, машината започва да приготвя кафе в чашата и на екрана се появява съобщението“Кафе Програмирано Количество”. 6. Когато количеството кафе в чашата достигне желаното количество, натиснете повторно бутона капучино. Приготвянетонакафепрекъсва. В този момент, машината е програмирана за новото зададено количество. Приготвяне на топла вода Внимание!Опасностотизгаряния. Не оставяйте машината без надзор, когато става изтичане на топла вода. Спрете приготвянето на топла вода, както е описано по-долу, когато чашата е пълна. Струйника за капучино загрява по време на приготвянето и затова трябва да се хваща само чернатаръкохватка. 1. Проверете дали струйника за топла вода е поставен правилно(сх.4). 2. Поставете контейнер под струйника (по-близо за избягване напръски). 3 Натиснете бутона (сх.21). На екрана се появява съобщението“топла Вода”. 4. Машината приготвя 250 мл топла вода, след което спира автоматичноприготвянето.Заспираненаръкаприготвянето натоплавода,натиснетебутона . Важно! Акоеактивиранафункцията“енергоспестяване”,уредътможеда миганяколкосекунди,предизапочваненаприготвянето. Промянанаавтоматичноприготвянотоколичествовода Машината е фабрично зададена за приготвяне на около 250мл топла вода. Когато искате да промените това количество, действайтепоследниятначин: 1. Поставетеконтейнерподструйника. 2. Натиснете и задръжте натиснат бутона докато на екрана се появи съобщението “Прогр.Количество Топла Вода”,следкоетоотпуснетебутона . 3. Когато топлата вода в чашата достигне желаното ниво, натиснетеведнъжбутона . В този момент машината е препрограмирана за новото количество. Почистване Внимание! • Започистванетонамашинатанеизползвайтеразтворители, абразивни почистващи препарати или спирт. Със суперавтоматизациятаDe’Longhi,несеналагаизползването нахимическидобавки,припочистванетонамашината. • Нито една част на уреда не може да се мие в миялна машина. • Не използвайте метални предмети за премахване на наслагванията или остатъците от кафе, понеже това може данадраскаметалнитеилипластмасовиповърхности. Почистваненаконтейнеразаутайкаоткафе Когато на екрана се появи надписа “изпразнете контейнера за утайка от кафе!”, се налага да бъде изпразнен и почистен.
Страница: 10
195 BG Докато не се почисти контейнера за утайка от кафе, на екрана се извежда предишното съобщение и машината не може да приготвякафе. Заизвършваненапочистването(привключенамашина): • Извадетеваничкатазасъбираненакапки(сх.22)изсипетея ияпочистете. • Изпразнете и почистете внимателно контейнера за утайка от кафе, като внимавате да премахнете всички остатъци, коитосасенатрупалиподъното. • Проверете ваничката за събиране на конденз (с червен цвят)и,акоепълнаяизсипете. Внимание! При изваждане на ваничката за събиране на капки, е задължително винаги да се изсипва контейнера за утайка от кафе,дориикогатонеепълендогоре. Ако не бъде изпълнена тази операция, може да се получи така, че при подготовка на следващите кафета, контейнера за утайка от кафе да се запълни повече от предвиденото и това да доведе дозапушваненамашината. Почистваненаваничкатазасъбираненакапки Внимание! Акованичкатазасъбираненакапкинебъдередовноизсипвана, то водата може да изтече отсорани или да навлезе вътре в машината. Това може да повреди машината, плота за поставяне илиоколнатазона. Ваничката за събиране на капки разполага с плаващ индикатор (с червен цвят) за нивото на водата в нея (сх.23). Преди този индикатордазапочнедасепоказваотваничкатазапоставянена чаши,трябвадаизсипеваничкатаидасепочисти. Заизважданенаваничкатазасъбираненакапки: 1. Извадете ваничката за събиране на капки и контейнера за утайкаоткафе(сх.22); 2. Изсипете ваничката за събиране на капки и контейнера за утайкаоткафеигиизмийте; 3. Проверете дали ваничката за събиране на конденз е пълна ияизсипет; 4. Поставете отново ваничката за събиране на капки, заедно с контейнеразаутайкаоткафе. Почистваненамашинатаотвътре Опасност! Преди извършване на някаква операция по почистване на вътрешните части, машината трябва да се изключи (вижте “Изключване”) и да се разкачи от мрежата за електрическо напрежение.Вникакъвслучайнепотопявайтемашинатавъввода. 1. Проверявайтередовно(веднъжвмесеца)далиезамърсена отвътре машината (докъдето се достига след изваждане на ваничката за събиране на капки). Ако се налага отстранете наслагванияоткафе,счетчицаигъба; 2. Почистетевсичкинаслагванияспрахосмукачка(сх.24). Почистваненарезервоаразавода 1. Почиствайте редовно (поне веднъж в месеца и при всяка смяна на омекотяващият филтър (когато е предвиден), резервоара за вода (А9) с влажна кърпа и деликатен почистващпрепарат; 2. Свалетефилтъра,когатоеналиченигоизплакнетестечаща вода; 3. Поставете филтъра (когато е наличен), напълнете резервоараспряснаводаигопоставете. Почистваненадюзитенаструйниказакафе 1. Почиствайте редовно дюзите за изтичане на кафе, като използватегъбаилипарцал(сх.25А); 2. Проверете дали отворите за изтичане на кафе са запушени. Ако се налага отстранете остатъците от кафе, с помощта на клечказазъби(сх.25В). Почистваненафуниятазапоставяненапредв.смляно кафе Проверявайте редовно (поне веднъж в месеца), дали фунията за поставяне на предв.смляно кафе (А6) е запушена. Ако се налага отстранетеостатъциоткафесчетчица. Почистваненаинфузора Инфузорът(A12)трябвадасепочиствапоневеднъжвмесеца. Внимание! Инфузоранеможедасеизваждакогатомашинатаевключена. 1. Проверете дали машината е изпълнила правилно изключването(виж “Изключване”,стр.189); 2. Извадетерезервоаразавода; 3. Извадетерезервоаразавода(сх.26)разположенотдясната страна; 4. Натиснете навътре двата червени бутона за откачване и едновременностоваиздърпайтеинфузоранавън(сх.27); Внимание! Изплаквайте само с вода – без почистващи препарати - без миялни машини e Почиствайте инфузора без да използвате почистващи препарати,защотомогатдагоповредят. 5. Потопетеинфузорътзаоколо5минутивъввода,следкоето гоизплакнетеначешмата; 6. С помощта на четка, почистете наличните наслагвания от кафе, на мястото на инфузора, видими от люка на инфузора;
Страница: 11
196 7. След почистването, поставете отново инфузора, като го наденете на основата; след това натиснете върху надписа PUSHдокаточуетещракваненаезичето; Важно: Акоетруднопоставянетонаинфузора,трябва(предипоставянето) да го нагласите по размера, като го натиснете едновременно в долнатаигорнатастрана,кактоепоказанонасхемата. 7. След поставянето, проверете дали двата червени бутона са изскочилинавън; 8. Затворетелюказаобслужване; 9. Поставетерезервоаразавода. Почистваненаконтейнеразамляко Почиствайтеконтейнеразамлякоследвсякоприготвяненанапитка смляко,кактоеописанопо-долу: 1. Извадетекапачето; 2. Извадететръбатазаприготвянеитръбатазаулавяне; 3. Завъртете по посока на часовниковата стрелка, ръкохватката за регулиране на пяната до позиция“INSERT”(вижте схемата) ияиздърпайтенагоре; 4. Измийте внимателно всички части с топла вода и деликатен почистващ препарат. Може да се мият и миялни машини всички части и контейнера, като ги поставите на горният кош на миялнатамашина. Обърнете специално внимание за това, вътре в отворите и по каналчето да не останат остатъци от мляко: ако се налага изтъргайте каналчето, с клечказазъби; 5. Изплакнете вътрешното място на ръкохватката за регулиране напянатастечащавода(вижте схемата); 6. Проверете дали тръбата за улавяне и тръбата за приготвяне, несазапушенисостатъциотмляко; 7. Поставете отново бъркалката, като гледате да съвпадне стрелката с надпис“INSERT”, тръбата за приготвяне и тръбата заулавяненамляко; 8. Поставетеотновокапаканаконтейнеразамляко. Почистваненадюзатазатоплавода/пяна Почиствайте дюзата след всяко приготвяне на мляко, с гъба, като отстраните натрупаните остатъците от мляко по уплътненията (вижтесхематаотстрани). Почистване от котлен камък Почистете машината от котлен камък, когато на екрана се появи (мигащ индикатор) съобщение“почистване от котлен камък!” (“descale!”). Внимание! Препаратът за почистване от котлен камък съдържа киселини, които могат да наранят кожата и очите. Абсолютно наложително е спазване на указанията за безопасност на производителя, указани на опаковката на препарата за почистване от котлен камък и указанията свързани, с това коетотрябвадапредприеметеприпопаданенапрепаратпокожата,очите. Важно: Използвайтеединственопрепаратзапочистваненакотленкамък De’Longhi. Освен това, гаранцията не важи и когато почистването несеизвършваредовно. P U S H
Страница: 12
197 BG 1. Включетемашината; 2. ВлезтевменюпрограмиранеснатисканенабутонаMENU’; 3. Натиснете бутона или докато на екрана се появяви“Почистванеоткотленкамък”; 4. Изберетеснатисканенабутона .Наекранътсепоявява надписа “Почистване от котлен камък. Потвърждение?”: натиснетеотновозаактивираненафункцията; 5. На екрана се появява надписа “Поставете препарат за почистванеоткотленкамъкПотвърждение?”; 6. Изсипете напълно контейнера за вода (А10) и свалете омекотяващиятфилтър(акоеналичен); 7. Налейте препарат за почистване от котлен камък до ниво А (отговарящо на опаковка от 100мл) указано отзад на резервоара (сх.28); след което добавете вода (1Л.) до достиганенанивотоВ(сх.28); 8. Поставете под струйника (А19) празен контейнер с минималенкапацитетот1,5Литра(сх.5); Опасностотизгаряния! От струйника изтича топла вода с киселини. Внимавайте да не се докоснетедопръскивода. 9. Натиснете бутона за да потвърдите поставяне на разтвора. 10. Наекранасепоявявасъобщението“Извършвасепочистване откотленкамък”.Програматазапочистванеоткотленкамък, се пуска и течността за почистване изтича от струйника за вода.Програматазапочистванеоткотленкамък,изпълнява автоматично цяла поредица от изплаквания на интервали, за отстраняване остатъци от котлен камък отвътре на кафемашината. След около 30 минути, на екрана се появява съобщението “НАПЪЛНЕТЕ РЕЗЕРВОАРА”. В този момент уредът е готов за извършваненаизплакванеспряснавода. 11. Източете използваният резервоар за събиране на разтвора започистванеоткотленкамъкигопоставетеотновопразен подструйниказавода. 12. Извадете резервоара за вода, изплакнете с течаща вода, поставете филтъра (когато е наличен) и напълнете резервоара с чиста вода и го поставете отново: На екрана се извежда“ИзплакванеПотвърждение?”. 13. Натиснете бутона за да потвърдите. От струйника изтича топла вода и на дисплея се появява съобщението ‘Изплакване”. 14. Когато резервоата за вода е напълно празен, на екрана се появявасъобщението“КрайнаизплакванеПотвърждение?” 15. Натиснетебутона задапотвърдите. 16. Напълнете отново резервоара за вода и машината е готова за използване. Програмиране твърдостта на водата Съобщението ПОЧИСТВАНЕ ОТ КОТЛЕН КАМЪК се появява, след предварително определен период на работа, който зависи от твърдостта на водата. Фабрично машината е зададена на 4-то нивонатвърдост.Пожелание,можедасепрограмирамашината, на база реалната твърдост, на водата използвана в различните региони,катопотозиначинсенамалявачестотатанаизпълнение наоперациятапопочистванеоткотленкамък. Измерванетвърдосттанаводата 1. Извадете от опаковката включената в доставката реактивната тестова лентичка “ОБЩ ТЕСТ ЗА ТВЪРДОСТ”, приложенакъмтазикнижка. 2. Потопете цялата лентичка в чаша с вода за около една секунда. 3. Извадете лентичката от водата и я изтръскайте леко. След около една минута се образуват 1,2,3 или 4 квадратчета с червен цвят, в зависимост от твърдостта на водата, всеки квадратотговарянаеднонивонатвърдост. Ниво1 Ниво 2 Ниво 3 Ниво 4 Задаванетвърдосттанаводата 1. НатиснетебутонаMENU’завлизаневменюпрограмиране; 2. Натиснетебутона или докатонаекранасепояви надписа“Твърдостнаводата”; 3. Потвърдетеизбораснатисканенабутона ; 4. Натиснете със задържане или , задайте съответното ниво от реактивната лентичка (вижте сх. в предишнататочка); 5. Натиснетебутона потвърждаваненазаданието. В този момент машината е препрограмирана съгласно новото задание за твърдостта на водата: след което натиснете бутона MENU’заизлизанеотменюто. Омекотяващ филтър Някои модели са снабдени с омекотяващ филтър: ако вашият не няматакъв, випрепоръчвамедасиго закупитевоторизираните центрове на De’Longhi. За правилно използване на филтъра, следваитевключенитепо-долууказания. Монтираненафилтъра 1. Извадетефитъраотопаковката;
Страница: 13
198 2. Завъртете диска с датата (вижте сх.29), до извеждане последните2месецанаползване; Важно: Филтъраимасрокотдвамесецаакоуредаеизползваннормално, ако машината не бъде използвана с монтиран филтър, той има продължителностмаксимумот3седмици. 3. Заактивираненафилтъра,пуснетепрезотворанафилтъра, вода от чешмата, както е показано на схемата, докато водата започне да изтича от страничните отвори за повече отминута(сх.30); 4. Извадетерезервоаразаводаигонапълнетесвода; 5. Поставете филтъра обърнат на резервоара за вода и го потопете напълно за около 10 секунди, навеждайки го за извежданенамежурчетавъздух(сх.31); 6. Поставете филтъра на съответното място (сх.32А) и го натиснетедокрая; 7. Затворете резервоара с капака, (сх.32В), след което поставетерезервоаранамашината. Когато се монтира филтъра, трябва да се укаже че е поставен на уреда. 8. НатиснетебутонаотменютоMENU’задавлезетевменюто; 9. Натиснете със задържане бутона или докато на екранасепоявинадписа“Монтажнафилтъра”; 10. Натиснетебутона ; 11. Наекранасеизвежданадписа“Активиране?”; 12. Натиснете бутона за потвърждаване на избора: на екранасеизвежда“ТоплаводаПотвърждение?”; 13. Поставетеподструйникаконтейнер(капацитет:мин.100мл); 14. Натиснете бутона за потвърждение на избора: уреда започва да приготвя вода и на екрана се извежда надписа “Моля,изчакайте...”; 15. След приключване на приготвянето, на екрана се извежда “Готовазаприготвяненакафе”. В този момент филтъра е активен и указан на екрана със звездичка под параметъра “Инсталиране филтър” в менюто и можедасепродължисизползваненамашината. Смянанафилтъра Когато екрана се изведе“СМЯНА ФИЛТЪР”или след изминаване на два месеца (виж датника), или когато не се изпозлва уреда в продължениена3седмици,трябвадасепристъпикъмсмянана филтъра: 1. Извадетерезервоараиизхабенияфилтър; 2. Извадете новият филтър от опаковката и направете указанотовточките3-4-5-6впредишнататочка; 3. Поставете под струйника за топла вода, контейнер (капацитет:мин.100мл); 4. Натиснете съответната икона за параметъра MENU’ за да влезетевменюто; 5. Натискане със задържане бутоните или докато наекранасепоявинадписа“Смянанафилтъра”; 6. Натиснетебутона ; 7. Наекранасеизвежданадписа“Потвърдение?”; 8. Натиснетебутона запотвърждаваненаизбора; 9. На екрана се извежда надписа “Топла вода… Потвърждение?”; 10. Натиснете бутона за потвърждаване на избора: уредът започва приготвяне на вода и на екрана се извежда надписа“Моляизчакайте...”; 11. След приключване на приготвянето уредът автоматично се връщана“Готовокафе”. В този момент филтърът е активиран и може да се продължи с изпозлваненамашината. Сваляненафилтъра Когато искате да използвате уреда без филтър, той трябва да се извадиидасеукажечееизваден;направетеследното: 1. Извадетерезервоараиизхабенияфилтър; 2. НатиснетебутонаMENU’завлизаневменюто; 3. Натиснете със задържане бутона или докато на екранасепоявинадписа“Сваляненафилтър*”; 4. Натиснетебутона ; 5. Наекранасеизвежданадписа“Потвърждение?; 6. Натиснете бутона за потвърждение и бутона MENU’ заизлизанеотменюто. Технически данни Напрежение: 220-240V~50/60Hzmax.10A Работнамощност: 1450W Налягане: 15бара Макс.капацитетнареазервоарзавода: 1,8литра РазмериLxHxP: 238x345x430мм Дължинаназахранващкабел: 1,15м Тегло: 9,1кг Макс.вместимостнаконтейнеразакафеназърна: 250г УредътотговарянаследнитедирективиCE: • ЕвропейскирегламентStand-by1275/2008 • ДирективаНискоНапрежение2006/95/CEипоследващитепоправки. • ДирективаEMC2004/108/CEипоследващитепоправки. • Материалитеипредметите,предназначенизаизползванесхранителни продукти, отговарят на предписанията на Европейки правилник 1935/2004.
Страница: 14
199 BG СЪОБЩЕНИЯ ИЗВЕДЕНИ НА ЕКРАНА ИЗВЕДЕНОСЪОБЩЕНИЕ ВЪЗМОЖНАПРИЧИНА РЕШЕНИЕ напълнетерезервоара Водатаврезервоаранеедостатъчна. Напълнете резервоара за вода и/или го поставете правилно, като натиснетедокраятака,чедасезастопори(сх.4). изсипете контейнера за утайка откафе Контейнеразаутайка(A14)закафеепълен. Изсипете контейнера за утайка от кафе, ваничката за събиране на капки и почистете, след което го поставете обратно, (сх.23). Важно: при изваждане на ваничката за събиране на капки, е задължително винагидасеизсипваконтейнеразаутайкаоткафе,независимочене епълендогоре.Аконеизвършитетазиоперация,приприготвянето на следващите кафета, контейнера за отработено кафе може да се напълни повече от предвиденото и по този начин да се получи запушваненамашината. многофиносмлянои регулирайте мелянето! Мелянето е много фино и затова кафето изтича много бавно или въобщенетече. Повторете приготвянето на кафе като завъртите ръкохватката за регулираненамелянето(сх.8),седнастепенкъмцифрата7попосока на часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе работи. Ако следприготвянена2кафета,изтичанетопродължавадабъдемного бавно, повторете операцията, като действате на ръкохватката за регулиране с още една степен (вижте регулиране мелянето на кафе стр. 191). Ако проблемът продължава, завъртете ръкохватката за паранаположениеIиоставетедаизтечемалководаотструйника. поставете контейнера за утайка Следпочистванетонеепоставенвконтейнеразаутайка. Извадетеваничкатазасъбираненакапкиипоставетеконтейнераза утайкаоткафе. поставетепредв.млянокафе Избрана е функцията“предв.смляно кафе”, но не е поставено предв. смлянокафевъвфунията. Поставетепредв.смлянокафевъвфуниятаилиизключетеизборана предварителносмлянокафе. ПОЧИСТВАНЕОТКОТЛЕНКАМЪК Указва,четрябвадасеизвършипочистванеоткотленкамък. Трябва възможно най-скоро да се извърши почистване от котлен камък, съгласно описаното в точка “Почистване на котлен камък” (стр.196). намалетедозитекафе Използваноемногокафе. Изберете по-лек аромат на кафето или намалете количеството на предварителносмлянотокафе. НАПЪЛНЕТЕ КОНТЕЙНЕРАЗА КАФЕ НАЗЪРНА Кафетоназърнасасвързани Напълнетеконтейнеразакафеназърна. Фуниятазапредв.млянокафеезапушена Почистетефуниятаспомощтаначетчицасъгласноописанотовточка “Почистваненафуниятазапоставяненакафе”(стр.195). ПОСТАВЕТЕ ГРУПАТА ИНФУЗОР Следпочистванетонеепоставенинфузора. Поставете инфузора както е описано в точка “Почистване на инфузора”(стр.195). поставетерезервоара Резервоаранеепоставенправилно. Поставетеправилнорезервоараигонатиснетедокрая общааларма Машинатаемногомръснаотвътре. Почистетевнимателномашинатакактоеописановточка“почистване” (стр.194).Акоследпочистването,машинатапродължавадаизвежда съобщението,сеобърнетекъмсервизенцентър. Сменетефилтъра Омекотяващиятфилтъресвършил. Сменете филтъра или го извадете следвайки указанията в точка “ОмекотяващФилтър”(стр.197). РЪКОХВАТКАНАCLEAN Токущоеприготвеномляко,затоватрябвадасеизвършипочистване навътрешнитетръбинаконтейнеразамляко. ЗавътетеръкохваткатазарегулираненапянатанаположениеCLEAN. Поставете струйника за вода Струйниказаводанеепоставенилинеедобрепоставен. Поставетеструйниказавода(D3)докрая. Кръгаеправен семенис ТоплаводанатиснетеOK Воднияткръгепразен. Натиснете ОК за изтичане на вода от струйника докато се регулира изтичането. ПОСТАВЕТЕ КОНТЕЙНЕРАЗА МЛЯКО Контейнеразамляконееправилнопоставен. Поставетеконтейнеразамлякодокрая(сх.13).
Страница: 15
200 Разрешаване на проблеми По-долу са указани някои възможни причини за неправилна работа. Ако не е възможно разрешаване на проблема по описаният начин, трябва да се свържете с Технически Сервиз. ПРОБЛЕМ възможна причина решение Кафетонеетопло. Чашитенесапредварителнозагряти. Загрейте чашите като ги затоплите с топла вода (Важно: може да сеизползвафункциятатоплавода). Инфузорътеизстиналпорадиизминали2/3минутиотпоследното кафе. Преди приготвяне на кафе загрейте инфузора с натискане на бутона . Зададенататемпературанакафетоениска. Кафетонееплътноиесмалкопяна. Кафетоемногоедросмляно. Мелянотокафеемногоедро Завъртете ръкохватката за регулиране на мелянето с една степен по посока на цифрата 1, в посока обратна на часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе е включена (сх. 8). Въртете с една степен до достигане на добър резултат при изтичане. Ефектът се наблюдава едва след приготвяне на 2 кафета (вижте точка“регулиранемелянетонакафе”,стр.191). Кафетонееподходящо. Използвайтекафезакафемашинаеспресо. Кафетоизтичапрекалено бавноилинакапки. Кафетоемногофиносмляно. Завъртете ръкохватката за регулиране на мелянето с една степен към цифрата 7 по посока на часовниковата стрелка, докато мелачката за кафе работи (сх. 10). Въртете по една степен, до достиганенадобъррезултатприизтичане.Ефектътсенаблюдава едва след приготвяне на 2 кафета (вижте точка “регулиране мелянетонакафе”,стр.191). Кафетонетечеотеднатаили идветедюзинаструйника. Кафетонетечеотеднатаилиидветедюзинаструйника. Почистетедюзитесклечкизазъби. Млякотонеизтичапрез тръбатанаструйника. Млякотонеедостатъчностуденоилинеечастичнообезмаслено. Млякотонеедостатъчностуденоилинеечастичнообезмаслено. Млякотоесголемибалони илиизтичанапръскиот тръбатанаструйникаилиес малкапяна. Млякотонеедостатъчностуденоилинеечастичнообезмаслено. Препоръчвасеизползваненанапълноиличастичнообезмаслено мляко, с температура от хладилника (около 5°C). Ако все още резултатътнеедобър,сменетемаркатамлякокоятоизползвате. Ръкохваткатазарегулираненапянатанеедобререгулирана. Регулирайте съгласно указанията в точка“приготвяне на напитки смляко”. Капакаиръкохваткатазарегулираненапянатасамногомръсни. Почистете капака и ръкохватката на контейнера за мляко както е описановточка“Почистваненаконтейнеразамляко”. Дюзатазатоплавода/параемръсна. Почистетедюзатакатоеописановточката“Почистваненадюзата затоплавода/пара. Уредътнеизключва. Щепселанеевключенвконтакта. Включетещепселавконтакта. Главниятпрекъсвач(А8)неевключен. Натиснетеглавниятпрекъсвач(сх.1). Инфузоранеможедасе извади. Нееизвършеноправилноизключване. Изключетеснатисканенабутона (стр.189).
Марка:
DeLonghi
Продукт:
Кафемашини
Модел/име:
Magnifica S ECAM 22.110.B
Тип файл:
PDF
Налични езици:
български